Dosje javnega naročila 008069/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ, Predoslje 17A, 4000 Kranj
Storitve: Občasni prevozi šoloobveznih otrok v OŠ Predoslje Kranj za dobo 24 mesecev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008069/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2018
JN008069/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN008069/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2019
JN008069/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008069/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ
Predoslje 17A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Tomaž Balderman
projekt2.oskrpre@guest.arnes.si
+386 42810400
+386 42810404

Internetni naslovi
http://www.os-predoslje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285275/jnp.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5603
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Občasni prevozi šoloobveznih otrok v OŠ Predoslje Kranj za dobo 24 mesecev
Referenčna številka dokumenta: NMV01/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
OBČASNI PREVOZI ŠOLOOBVEZNIH OTROK (VELIKOST AVTOBUSOV: 35. 54 IN 62 SEDEŽNI)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Predoslje Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
občasni prevozi, po naročilu, doba 24 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v Razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.12.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2018   18:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za naslednja pojasnila:
1. V Navodilih za pripravo ponudbe je pod finančnimi zavarovanji v tabeli navedeno »«dobra izvedba pogodbenih obveznosti« v nadaljevanju pa besedilo govori o »zavarovanju za resnost ponudbe«. Dokumentaciji je priložen vzorec zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti. Naročnika prosimo za pojasnilo, katero vrsto zavarovanja naročnik zahteva. Pri navedbi višine zavarovanja je zapisano tudi besedilo »za vsako šolo posebej«, kar je najbrž lapsus?

2. Naročnik v točki 2.2. Navodil za pripravo ponudbe od ponudnikov zahteva predložitev dokazil o tehnični brezhibnosti vozila na vsakih 6 mesecev. Ker morajo ponudniki / prevozniki že v skladu z Zakonom o motornih vozilih imeti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu in brez tega vozilo ne sme biti udeleženo v cestnem prometu, menimo da je dodatna zahteva po predložitvi dokazil naročniku nesmiselna in predstavlja dodatno administrativno delo, zato prosimo naročnika naj omenjeno zahtevo črta. Podobna situacija je pri zavarovanju potnikov, ki je prav tako zakonsko določeno, zato tudi pri tem v izogib dodatnemu administrativnemu delu, predlagamo umik zahteve po predložitvi dokazil.

3. V Tehničnih zahtevah je med predvidenim številom naročil za dve leti navedeno tudi »prevoz z redno linijo: 35 naročil«. Sklepamo, da navedeno ni predmet tega javnega naročila, zato prosimo naročnika za pojasnilo.

4. Naročnik je opredelil, da bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila: najnižja cena. Glede na obliko predračuna, ki zahteva le vnos cen za posamezno vrsto najema in velikost avtobusa, prosimo naročnika, da predvideno število dnevnih in poldnevnih najemov, ki jih je navedel v tehničnih specifikacijah, porazdeli v tabelo ponudbeni predračun in s tem določi utež, ki jo bo posamezna cena imela in končno tudi dobi realne vrednosti ponudb, ki jih bo mogoče primerjati. V skladu z navedenim prosimo naročnika, da v obrazcu Predračun predvidi tudi skupno vrednost ponudbe, ki bo služila za primerjavo vseh prejetih ponudb glede na merilo. V kolikor bo naročnik sešteval le posamezne cene na enoto, ne bo pridobil realnih ponudb.

5. Naročnik od ponudnikov v ponudbenem predračunu zahteva za vsako tabelo še cenik z vrednostjo na 1 dodatno opravljen kilometer za posamezno razpisano linijo v kolikor bo prevoženih več kilometrov od predvidenih norm. Naročnika prosimo, da oblikuje tabele predračuna tako, da bo mogoč enoten vnos podatkov za vse ponudnike. Naročnika prosimo še za pojasnilo, kako bo ta cena (cena na dodatno prevoženi km) vplivala na skupno vrednost ponudbe, ki bo upoštevana kot merilo za izbor se bo le ta tudi prištela v skupno vrednost?

6. V drugem odstavku 3. člena vzorca pogodbe predlagamo, da se v prvi povedi črta beseda lahko, kar ima za posledico, da se ob spremembi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin za več kot 4%, samodejno uskladi tudi cena iz pogodbe. V nasprotnem primeru namreč beseda lahko nakazuje, da mora obstajati sporazum o spremembi cene med obema pogodbenima strankama, pri čemer naročnik za to ne bo zainteresiran in bo oviral sporazum.

7. Peti odstavek 8. člena vzorca pogodbe naj se dopolni tako, da se glasi: Ne glede na navedeno pa izvajalec ne prevzema odgovornosti za izpolnitev obveznosti, ki jih določa Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok za naročnika kot organizatorja, in posledice, ki izvirajo iz opustitev teh obveznosti ali njihovih malomarnih izpolnitev. Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok namreč določa obveznosti, ki jih morajo izpolniti spremljevalci, in izpolnitev teh obveznosti lahko bistveno vpliva na varnost vseh potnikov med prevozov. Opustitev teh obveznosti ne more biti odgovornost izvajalca.

8. 11. člen vzorca pogodbe je nejasen. Predlagamo, da se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec bo prevoze opravljal v dneh pouka po šolskem koledarju, naročnik pa predvideno naročilo sporoči izvajalcu pisno po elektronski pošti, in sicer najmanj 14 dni pred predvidenim prevozom«. Pojasnilo: ker mora prevoznik svoje delo načrtovati optimalno in zlasti v skladu z veljavno prometno in socialno zakonodajo in glede na to, da so vse šolske aktivnosti vsaj okvirno načrtovane s šolskim koledarjem in da je tudi ostale storitve (najem športne dvorane, obisk kulturnih prireditev, razna srečanja, obiski znamenitosti, ipd.) potrebno načrtovati pravočasno in mnogo dlje časa pred izvedbo, smo prepričani, da je tudi potreba po prevozu znana že mnogo prej in ne le 5 dni pred dogodkom.

9. V primeru nastopa s podizvajalci prosimo naročnika za natančnejše navodilo, katere obrazce je potrebno priložiti za podizvajalce? Obrazec št. 3 in Obrazec št 4? Obrazec št. 7 Izjava vsebuje namreč tudi vse zahteve, ki naj bi veljale le za ponudnika (izpolnjevanje referenčnega pogoja, predložitev finančnega zavarovanja, ). Prosimo naročnika za pojasnilo.

Hvala.

ODGOVOR:

1) Naročnik zahteva garancijo za dobro izvedbo del, katero bo naročniku ob podpisu pogodbe predložil izbrani izvajalec prevozov.
2) Naročnik iz svojih zahtev v Razpisni dokumentaciji umika zahtevo navedeno v točki 2.2. Navodil za pripravo ponudbe.
3) Naročnik v tehničnih zahtevah umika navedbo" prevoz z redno linijo".
4) Naročnik bo dopolnil ponudbeni predračun z navedbo okvirnega števila naročil posameznih velikosti prevoznih sredstev glede na določene prevoze (poldnevni, dnevni najemi) ter ga kot dopolnitev objavil na Portalu javnih naročil.
5) Dopolnitev predračuna z navedbo vrednosti dodatno opravljenega kilometra za posamezno razpisano relacijo ne pomeni MERILO pri obravnavi prejetih ponudb, pač pa je navedena zahteva napisana kot predložitev ponudnikovega cenika za dodatno opravljene kilometre za posamezno navedeno relacijo. Ker ponudniki podajajo različne vrednosti dodatnih km, naročnik prepušča ponudniku, da samostojno oblikuje cenik dodatno prevoženih kilometrov, kateri bo veljal za dobo 24 mesecev. ( npr. ponudniki različno ovrednotijo vrednost dodatnega km do 10 km, ali do 20 km, zato je priprava cenika, ki ni merilo in ne vpliva na razvrščanje prejetih ponudb po merilu najnižja cena, v domeni ponudnika). Navedeni cenik bo veljal izjemoma le v situaciji, ko bo avtobus opravil več km, kot je navedeno v ponudbenem predračunu (v sedmih tabelah).
6) Drugi odstavek 3. člena vzorca pogodbe ostaja nespremenjen. V kolikor bodo podani razlogi za zvišanje cen razpisanih prevozov, bosta morala naročnik in izvajalec storitve skleniti aneks k obstoječi pogodbi, s katerim bosta dorekla določitev nove cene. Brez sklenitve aneksa k pogodbi, se cene ne morejo spremeniti, le te pa se lahko spremenijo na podlagi določil navedenih v razpisni dokumentaciji.
7) 5. odstavek 8. člena osnutka pogodbe glasi:"Izvajalec se tudi obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
8) Besedilo 11. člena osnutka pogodbe po novem glasi:"Izvajalec bo prevoze opravljal v dneh pouka po šolskem koledarju, ki ga izvajalcu predloži naročnik oz. šola najmanj deset delovnih dni pred izvedbo prevoza. V izjemnih situacijah bo naročnik naročil najmanj 5 delovnih dni pred izvedbo prevoza."
V predlogu ponudnika je zapisano 14 dni, kar je enako 10 delovnih dni. Naročnik bo spremembo besedila navedenega člena upošteval pri oblikovanju končnega besedila pogodbe.
9) Pravila v zvezi s podizvajanjem javnih naročil s podizvajalci do opredeljena v 94. členu ZJN-3:
- ponudnik mora navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec le - to zahteva.
Naročnik je navedeno vnesel v OBR-2.

Lep pozdrav.
Datum objave: 04.12.2018   18:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skladu s predhodnimi odgovori naročnika, prosimo za čimprejšnjo objavo popravljenega obrazca predračuna.

Hvala.

ODGOVOR
Objavljeno.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   18:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za popravek prvega stavka 4. člena osnutka pogodbe, ki govori o obračunavanju storitev, saj navedeno določilo zahteva mesečno obračunavanje prevozov. Predlagamo, da se prvi stavek spremeni v: "Izvajalec bo izvedeno storitev obračunaval sproti in v 8. dneh po opravljeni storitvi izstavil naročniku e-račun z natančno specifikacijo relacije prevoza in števila kilometrov/dnevnim ali poldnevnim najemom."

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik se strinja s predlaganim popravkom 4. člena osnutka pogodbe in bo stavek: "Izvajalec bo izvedeno storitev obračunaval sproti in v 8. dneh po opravljeni storitvi izstavil naročniku e-račun z natančno specifikacijo relacije prevoza in števila kilometrov/dnevnim ali poldnevnim najemom" vključil v končno besedilo pogodbe.

Lep pozdrav.