Dosje javnega naročila 008095/2018
Naročnik: UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitev fizičnega in tehničnega varovanja Upravnega sodišča RS v Ljubljani, Fajfarjeva 33
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008095/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2018
JN008095/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008095/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Fajfarjeva ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
direktorica sodišča mag. Barbara Kobe
urad.uprlj@sodisce.si
+386 14700101
+386 14700150

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si/usrs/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sodisce.si/usrs/nabava_blaga_in_storitev/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5629
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
SODSTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev fizičnega in tehničnega varovanja Upravnega sodišča RS v Ljubljani, Fajfarjeva 33
Referenčna številka dokumenta: Su 610/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja v prostorih Upravnega sodišča RS v Ljubljani, Fajfarjeva 33, vsak delovni dan od 7.00 do 19.00
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja v prostorih Upravnega sodišča RS v Ljubljani, Fajfarjeva 33, vsak delovni dan od 7.00 do 19.00
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2019
Konec: 31.03.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2018   13:00
Kraj: informacijski sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
kontaktna oseba s strani naročnika je direktorica sodišča mag. Barbara KobeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2018   12:00

Dodatne informacije:
Pojasnila (vprašanja in odgovori) bodo posredovana najkasneje do dne 5. 12. 2018 do 16.00 ure pod pogojem, da je bilo vprašanje oziroma zahteva ponudnikov posredovana najkasneje do dne 5. 12. 2018 do 12.00 ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.11.2018   13:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji na strani 12 je navedeno, da se merilo iz točke 2. upošteva sorazmerno glede na delež posla, ki ga bo prevzel posamezen ponudnik v
skupni ponudbi oziroma glede na delež posla, ki ga prevzemajo nosilec ponudbe in nominirani podizvajalci. Zanima nas, ali storitve varnostno nadzornega centra (VNC) štejete kot podizvajalska dela? Namreč, za pridobitev licence za varovanje ljudi in premoženja je potrebno zagotavljati tudi lastni ali s pogodbo zagotovljeni VNC. Za izvajanje storitev VNC pa ni potrebno, da poleg teh del opravljaš tudi storitve varnostno receptorske službe. S tem v zvezi in razpisno dokumentacijo prihaja do določenih razhajanj. Zakaj naj bi VNC prilagal podatke o plači varnostnikov receptorjev, če to ni njegovo področje dela?

Za odgovor se vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Storitve varnostno nadzornega centra (VNC) se štejejo kot podizvajalsko delo.

Če podizvajalec ne bo opravljal fizičnega varovanja poslovnih prostorov sodišča na lokaciji Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, se zanj merilo 2. Povprečna mesečna bruto plača varnostnika ne upošteva. Ostala merila se upoštevajo.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 27.11.2018   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V ponudbeni dokumentaciji na strani 24, tč.1.3. navajate, da se dodatna obhodna varovanja zaradi izpada prenosa signala alarma izvajajo brez nadomestila. Torej na stroške izvajalca varovanja. Nadalje je v pogodbi zapisano, da v primeru prekinitve ali nedelovanja javnih telefonskih in GSM omrežij, izvajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala naročniku. Navedeno je tudi, da je naročnik dolžan priskrbeti telefonsko linijo, ki ob izpadu omrežnega napajanja na objektu zagotavlja normalno delovanje. S tem je razumeti, da v nobenem primeru za izpad linij (prenosa signala) ni krivda na strani izvajalca varovanja.Torej ne morete zahtevati, da zaradi napak drugih, stroške tega nosi izvajalec varovanja z brezplačnim izvajanjem obhodov.
V merilu pod točko 2 obravnavate bruto plačo varnostnikov. V kolikor bodo varnostna podjetja morala pokriti tudi stroške za katere ni pravih osnov, potem v kratkem ponudniki varovanja ne bomo dosegali niti minimalno zagotovljenih plač svojim zaposlenim.

Prosimo za pojasnilo.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani!

Res je, kot navajate, da je v šesti alinei točke 1.3. Obveznosti izvajalca iz naslova tehničnega varovanja navedeno besedilo dodatnega obhodnega varovanja v primeru izpada prenosa signala alarma brez nadomestila. Povemo naj, da do te situacije v vseh letih delovanja sodišča še ni prišlo, zato tudi te postavke nismo finančno ovrednotili.

Ker postavka dodatno obhodno varovanje ni vključena k ostalim trem postavkam Specifikacije predračuna na strani 24, naročnik šeste alineje tč. 1.3., torej te postavke pri izbiri ne bo upošteval.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 03.12.2018   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naprošamo vas, da obrazložite izbiro merila: članstvo v reprezentativnem združenju.
Članstvo zakonsko ni obvezujoče in predstavlja diskriminatorno obravnavo ponudnikov.
Prosimo, da obrazložite in navedete, katere so prednosti članstva v reprezentativnem združenju in
kako le to konkretno vpliva na izvedbo storitev javnega naročila.


ODGOVOR

Spoštovani!

Skladno z novelo ZJN-3, ki prinaša večji nadzor nad javnimi naročili, Upravno sodišče RS v postopku javnega naročanja storitev fizičnega in tehničnega varovanja, v razpisu ni upoštevalo uporabo edinega merila - to je najnižje cene storitev, ki se je v preteklosti vse prevečkrat izražala na račun delavcev. Prav v storitvah zasebnega varovanja je prihajalo (oz. še prihaja) do mnogih kršitev delodajalcev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava ter v zvezi z zaposlovanjem na črno. Vključenost v združenje vsekakor zagotavlja večjo garancijo za izboljšanje pogojev delavcev ter ohranjanja že doseženih standardov, predvsem pa izvaja aktivnosti za izboljšanje in razvoj pogojev poslovanja dejavnostih zasebnega varovanja ter nudi strokovno pomoč imetnikom licenc in varnostnemu osebju, zaposlenemu pri imetnikih teh licenc, pri tem pa budno skrbi nad izvajanjem in spoštovanjem kodeksa poklicne etike.

Naročnik je merila objavil transparentno, določil relativne ponderje za vsa merila, navedena v dokumentaciji oddanega javnega naročila, ki omogočajo pridobitev visokokakovostnih storitev, ki najbolj ustrezajo sodišču kot naročniku. Kakovost izvajalcev predvsem, kjer gre za organiziranost, usposobljenost in izkušnje, namreč ključno vpliva na raven izvedbe javnega naročila.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 05.12.2018   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede vašega odgovora na naše vprašanje izbiro merila: članstvo v reprezentativnem združenju
vas obveščamo, da članstvo v zbornici ne zagotavlja vaših navedb v odgovoru, kar lahko sami preverite v e-dosje za člane združenja.

Prosimo, da umaknete navedeno merilo. V nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani!

V zvezi z odgovorom na vaše vprašanje podajamo dodatno obrazložitev odgovora št. 3, kot sledi:

Spoštovani!

Članstvo v reprezentativnem združenju je v razpisni dokumentaciji naročnik postavil kot merilo in ne kot pogoj, zato je sodelovanje omogočeno tudi nečlanom reprezentativnega združenja. Po mnenju naročnika in na podlagi predhodnih izkušenj z varnostnimi službami na sodiščih to merilo zagotavlja nek presežek, ki se nedvomno kaže v večji kakovosti storitev zaposlenih varnostnikov, ki izvajajo varovanje, zato se vključenost v združenje preferira z dodatnimi točkami. Iz opravljanja storitev varovanja sodišča nikakor ne smemo izločiti osebnostni faktor zaposlenih varnostnikov, saj je znano, da je ključ do boljšega, resnejšega, predvsem pa odgovornejšega opravljanja storitev varovanja oseb in premoženja le zadovoljen in motiviran delavec, ki bo pri svojem delu lahko uporabil vse svoje znanje, veščine in spretnosti ter ohranjal ugled in dostojanstvo sodišča kot naročnika.


Datum objave: 05.12.2018   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,.

Ali je potrebno pri merilu 2. POVPREČNA BRUTO PLAČA VARNOSTNIKA upoštevati bruto plače za vse tri mesece (avgust, september in oktober 2018) za 10 (ali več) istih delavcev (torej za vsakega delavca za vse 3 mesece) in se nato iz teh 30 plač (ali več, če je upoštevanih več delavcev) izračuna povprečno bruto plačo za najmanj 10 delavcev?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani!

Odgovor je DA. Pri merilu 2. Povprečna mesečna bruto plača varnostnika - receptorja je treba, kot pravilno ugotavljate, upoštevati bruto plače za vse tri mesece za 10 ali več istih delavcev - torej za vsakega delavca vse tri mesece in se nato iz teh 30 ali več plač izračuna povprečno bruto plačo za najmanj 10 delavcev.

V izogib kakršnimkoli drugim, lahko tudi zavajajočim izračunom povprečne mesečne bruto plače varnostnika, je treba ta izračun upoštevati tudi pri točki 4. na strani 25 Razpisne dokumentacije.


Datum objave: 05.12.2018   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali je potrebno pri merilu 2. POVPREČNA BRUTO PLAČA VARNOSTNIKA upoštevati bruto
plače za vse tri mesece (avgust, september in oktober 2018) za 10 (ali več) istih delavcev
(torej za vsakega delavca za vse 3 mesece) in se nato iz teh 30 plač (ali več, če je
upoštevanih več delavcev) izračuna povprečno bruto plačo za najmanj 10 delavcev?
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani!

Odgovor je DA. Pri merilu 2. Povprečna mesečna bruto plača varnostnika - receptorja je treba, kot pravilno ugotavljate, upoštevati bruto plače za vse tri mesece za 10 ali več istih delavcev - torej za vsakega delavca vse tri mesece in se nato iz teh 30 ali več plač izračuna povprečno bruto plačo za najmanj 10 delavcev.

V izogib kakršnimkoli drugim, lahko tudi zavajajočim izračunom povprečne mesečne bruto plače varnostnika, je treba ta izračun upoštevati tudi pri točki 4. na strani 25 Razpisne dokumentacije.