Dosje javnega naročila 008229/2018
Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica
Storitve: Javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesije storitev za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica
ZJN-3:

JN008229/2018-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 29.11.2018
JN008229/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2019
JN008229/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008229/2018-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL) 2018/S 231-528965

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3
4274
SI
Žirovnica
Slovenija
Monika Kusterle
obcina@zirovnica.si
+386 45809113
+386 45809109

Internetni naslovi
http://www.zirovnica.si

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesije storitev za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet koncesijskega razmerja je izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Žirovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet koncesijskega razmerja je izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki obsega sledeče naloge:
- izvajanje distribucije,
- varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske učinkovitosti,
- razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema,
- zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega,
- gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja v skladu z občinskimi prostorskimi plani ter drugimi ustreznimi akti ter dokumentacijo,
- pridobitev projektov, gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskega omrežja ter upravnih in drugih dovoljenj za njegovo obratovanje,
- zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja,
- zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo uporabo. napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Koncesijsko razmerje se sklene za obdobje 35 let. Koncesijsko območje predstavlja območje celotne Občine Žirovnica.

Koncesija se bo podelila na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11 ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: Energetski zakon), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, 13/02, 89/07, 73/16) in Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/2018).

Postopek javnega razpisa se izvede ob upoštevanju določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 v nadaljevanju: ZJN-3).

Na javnem razpisu izbran koncesionar ima obveznost odkupa obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina in energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v Občini Žirovnica, ki je predmet koncesije in je v lasti trenutnega koncesionarja. Obveznost nastopi ob prenehanju obstoječega koncesijskega razmerja. Pogoji in način odkupa ter prenosa obstoječe infrastrukture (omrežja), ki je v upravljanju trenutnega koncesionarja, na bodočega koncesionarja, ki bo izbran na javnem razpisu, se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi. Obseg in vsebina obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina in energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v Občini Žirovnica je razvidna iz:
- Poročila o oceni vrednosti plinovodnega omrežja v občini Žirovnica, v lasti družbe ENOS za namen odkupa omrežja med trajanjem koncesijske pogodbe na dan 14. 6. 2018, Samps d.o.o., 18. 6. 2018;
- Poročila št. 15AP-05-18 o izvršeni oceni vrednosti pravic na delu gospodarske javne infrastrukture: Plinovodno omrežje gradbeni del na območju Občine Žirovnica, Sving konzultanti, družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., junij 2018.

Kandidati lahko v zgoraj navedeni poročili vpogledajo na sedežu občine po predhodni najavi na elektronski naslov: monika.kusterle@zirovnica.si.

Predmet javnega razpisa je opredeljen v Odloku o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica, pri čemer se bo vsebina koncesijskega razmerja bolj podrobno opredelila in uskladila v postopku usklajevanja koncesijske pogodbe v fazi pogajanj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 420
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji, v obrazcu Navodila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji, v obrazcu Navodila.


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
16.01.2019   12:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.01.2019   10:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« dne 16. 1. 2018 ob 12.10 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja prijav:
Postopek odpiranja prijav in posredovanja zapisnika kandidatom, ki so oddali svojo prijavo, je določen v razpisni dokumentaciji.

Kandidati lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo koncedentu preko funkcionalnosti »Sporočila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Navodila za dostop do razpisne dokumentacije so dostopna na spletni strani http://www.s-procurement.si. Za dostop do razpisne dokumentacije registracija ni potrebna.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3
4274
Žirovnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2018