Dosje javnega naročila 008164/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava - Lendva
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA 2019-2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 137.143,91 EUR

JN008164/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2018
JN008164/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2018
JN008164/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2018
JN008164/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
JN008164/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008164/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA
Kidričeva ulica 34
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Jožica Kovačič
jozica.kovacic@zd-lendava.si
+386 25789210
+386 25789259

Internetni naslovi
http://www.zd-le.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285699/ZAVAROVANJE_2019-2022.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285699/espd/Narocnik_ESPD_(3).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5691
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
zdravstvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA 2019-2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LENDAVA
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da se do poteka pogodbe ne izvede novo javno naročilo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.12.2018   12:05
Kraj: ejn2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2018   14:53
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosimo, da točno opredelite višino referenčnih poslov.

ODGOVOR:
25.000,00 EUR/LETO ali več

VPRAŠANJE:

Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.
Dodatno utemeljujemo predlog z sklicevanjem na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki izenačuje elektronski in lastnoročni podpis. Nadalje celo Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani opozarja naročnike glede zahtev ob dejstvu, da gre za elektronsko oddajo ponudb - da pri posameznem ali vseh dokumentih ne zahteva podpisa, da se ne zahteva žigosanje.

ODGOVOR:
Vsak obrazec mora biti podpisan, ali elektronsko, ali pa ročno+žig.


Datum objave: 10.12.2018   11:14
VPRAŠANJE:
v Vzorec pogodbe prosimo za vključitev navedenega: "Davek od prometa od zavarovalnih poslov se obračunava po vsakokratni veljavni zakonodaji. V kolikor pride do spremembe v višini stopnje, se ustrezno spremeni zavarovalna premija."

VPRAŠANJE:
prosimo, da se v Vzorcu pogodbe dopolni 5. člen:
"Vse nove lokacije, nove investicije, oprema, objekti so zavarovane z dnevom, ko so javljene zavarovalnici."

ODGOVOR:
Pogodba z izbranim ponudnikom bo vsebovala ... "Davek od prometa od zavarovalnih poslov se obračunava po vsakokratni veljavni zakonodaji. V kolikor pride do spremembe v višini stopnje, se ustrezno spremeni zavarovalna premija." in dopolnjen 5. člen:
"Vse nove lokacije, nove investicije, oprema, objekti so zavarovane z dnevom, ko so javljene zavarovalnici."


Datum objave: 12.12.2018   11:51
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
v vzorec pogodbe prosimo, da se pri 8. členu vključi določilo: "Vse nastala spremembe in kršitve med zavarovalnim letom pooblaščena oseba zavarovalca sporoči po zavarovalnem posredniku zavarovalnici po e-pošti na elektronska naslova skrbnika s strani zavarovalnice in operativnega skrbnika zavarovalca ali pa pisno s priporočeno pošto."

ODGOVOR:
Naročnik ostaja pri razpisni dokumentaciji. Z izbranim ponudnikom bo komunikacija potekala v skladu z dogovorom.Datum objave: 13.12.2018   22:39
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
1. Prosimo za informacijo kaj je osnova za obračun za objekte, opremo, zaloge pri požaru in strojelomu?
2. Prosimo za definicijo "dogovorjena nova vrednost" pri strojelomu?
3. Prosimo za potrditev, da je pri strojelomu potrebno dodatno znižati navedene vrednosti z navedenim faktorjem, kot je to navedeno pod opombo in le to še ni znižano?

ODGOVOR:
1. Osnova za izračun so knjigovodske nabavne vrednosti na dan 31.12.2017"
2. Z zavarovanjem na dogovorjeno novo vrednost zavarovalnica v primeru uničenja povrne znesek, ki je enak novi vrednosti zavarovanih predmetov. Stvari, zavarovane po tae pogojih so zavarovane na novo vrednost, vendar največ do zavarovalne vsote, ki jo je določil in se zanj dogovoril sklenitelj zavarovanja, korigirane za spremembo cen v tekočem zavarovalnem letu od dneva nastanka škode za vsako posamezno stvar ali posamezno sredstvo, evidentirano v knjigovodstvu zavarovančevih osnovnih sredstev. Zavarovalna vrednost za tisti del opreme, ki je zavarovana na dogovorjeno novo vrednost, je enaka novonabavni vrednosti stvari. Spodnji vrednostni prag za novo vrednost in iz tega dejstva izhajajočih posledic se pri tem zavarovanju upošteva v višini 60% novonabavne vrednosti stvari, kot je zapisano že v Minimalnih pogojih. Izgube vrednosti zaradi starosti, uporabe ter tehnične in ekonomske zastarelosti se pri tem zavarovanju ne upošteva. Prav tako se pri tem načinu zavarovanja ne upošteva načelo sorazmernosti glede podzavarovanja.
3. Potrjujemo, da je pri strojelomu potrebno dodatno znižati navedene vrednosti z navedenim faktorjem, kot je to navedeno pod opombo in da vrednosti v tabeli še niso znižane.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
1. Prosimo za opredelitev obdobja trajanje zavarovanja navajate 4 leta, na portalu pa je navedeno 47 mesecev?
2. Zahtevan je izpolnjen obrazec št. 5 in 6 Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence. Ali lahko ponudnik sam priloži potrdila o nekaznovanosti, ki jih je sam pridobil in koliko star dokument je lahko?
3. V RD navajate, da mora biti vzorec pogodbe tudi izpolnjen. Glede na to, da gre za fazo ponudbe predlagamo, da se vzorec pogodbe samo priloži in se bo z elektronskim podpisom smatralo, da je parafiran in žigosan in se s tem izkazuje, da se ponudnik strinja z vsebino. Prosimo za potrditev?
4. Prosimo za pojasnilo ali je potrebno v fazi ponudbe oddati izjavo o lastniških deležih ali bo navedeno dostavil le izbrani ponudnik po pozivu naročnika (kar je tudi smiselno)?
5. Za finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navajate možnost bančne garancije ali ustreznega zavarovanja. Ali obstaja možnost tudi menice z menično izjavo?
6. V obrazec št. 2 je predviden vnos oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa idr. Prosimo za pojasnilo zakaj je potrebno vse osebe navajati, saj so vse osebe navedene v ESPD obrazcu? Prosimo za potrditev, da napišemo "glej ESPD".
7. Prosimo za potrditev, da obrazce, ki niso nujno potrebno osebno podpisani, ni potrebno podpisovati in žigosati in se bo z elektronsko oddajo štelo, da so le ti podpisani in potrjeni?

ODGOVOR:
1. Zavarovanje traja 4 leta, na portalu je napaka za 1 mesec
2. Ja, ponudnik lahko sam priloži potrdila o nekaznovanosti. Potrdila morajo izražati dejansko stanje, ne smejo biti starejša od 2 mescev.
3. Podpis pogodbe se smatra, da se ponudnik strinja z vsebino (ne rabi biti izpolnjena).
4. Lastniške deleže bo naročnik zaprosil le od izbranega ponudnika
5. Ne, naročnik ne sprejme menice kot zavarovanje za dobro izvedbo posla.
6. Zadostuje vpis v ESPD
7. Ne. V sistemu EJN sta avtomatsko elektronsko podpisana samo obrazca predračun in ESPD. Vse ostale obrazce mora ponudnik podpisati sam (ali ročno, ali elektronsko v svojem sistemu), in podpisane priložiti v rubriko ostale priloge ponudbe.
LP