Dosje javnega naročila 008518/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve obveščanja javnosti v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 115.744,13 EUR

JN008518/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.12.2018
JN008518/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2019
JN008518/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.04.2019
JN008518/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008518/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Šifrer
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/si/o_direkciji/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5730
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve obveščanja javnosti v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo
Referenčna številka dokumenta: 43018-13/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila so storitve obveščanja javnosti v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Meže z Mislinjo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega javnega naročila so storitve obveščanja javnosti v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Meže z Mislinjo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko podaljša v kolikor se bo podaljšala izvedba projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo«.

II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/2/MOP/0


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.12.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.12.2018   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam vprašanja.

1. Ali obstaja konkretni terminski plan, kdaj se bodo protipoplavni ukrepi izvajali, da bi lahko temu natančno prilagodili komunikacijske aktivnosti?
2. Od tega je odvisno tudi število sporočil za medije. Lahko jih je 48, eno na mesec v povprečju, več ali manj.
3. Kdaj je predvidena nabava promocijskega materiala?
4. V predlogu pogodbe je navedeno, da so obračuni vsako tromesečje. Ali to pomeni, da je treba storitve cateringa in nabavo promocijskih materialov zaračunati le na koncu tromesečja?
5. V postavki 5.11. ni jasno za koliko oseb je treba priravljati catering. Razume se, da vsak mesec, torej 48 mesecev, 4*15 ljudi je 60, pa še 25 kosov opreme za pogostitev.
6. Predvidena so mesečna, letna in končno porčilo. Te postavke v specifikaciji predračuna ni.
7. Kdaj je predvidena prirapva CGP-ja?

Hvala za odgovore

ODGOVOR

Spoštovani,

1. Kot izhaja iz poglavja OPIS STORITEV, KI SO PREDMET NAROČILA (PROJEKTNA NALOGA) je sklopu operacije načrtovana izvedba naslednjih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti: Ukrep 1: Ureditev Meže Ravne II; Ukrep 2: Ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj II. faza; Ukrep 3: Akumulacija Poljana v Prevaljah; Ukrep 4: Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu, Ukrep 5: Ureditev Mislinje v Pamečah in Ukrep 6: Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca.

Glede na to, da so posamezni ukrepi v različnih stopnjah pripravljenosti, natančnega operativnega plana izvajanja ukrepov nimamo. V letu 2018 se je pričela gradnja ukrepov 1 (znotraj območja Železarne Ravne) in 2 (na Prevaljah), ki bo predvidoma zaključena v letu 2019 oz. 2020, medtem ko za ostale ukrepe, ki so sedaj še v fazi načrtovanja, predvidevamo začetek gradnje v letu 2020.

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih faz, v zvezi s postopki presoje vplivov na okolje, je predvidena delitev operacije na dve fazi:
- prva faza vključuje vse gradbene ukrepe, razen izvedbenega dela ureditve zadrževalnika visokih voda na Poljani in pripravljalne aktivnosti za drugo fazo;
- druga faza vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

Z Odločitvijo o podpori za operacijo (2018) je bil odobren finančni prispevek za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave Območje Meže z Mislinjo I. faza, katere obdobje upravičenosti stroškov je do 31.12.2022. Za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave Območje Meže z Mislinjo II. faza pa bo izdana odločitev o podpori po predložitvi okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo, najkasneje do 31.12.2019.

Posamezni roki oz. terminski okvirji vezani na storitve obveščanja so del Projektne naloge, detajlni terminski plan komunikacijskih aktivnosti pa bo oblikovan na podlagi, s strani izvajalca pripravljenega, osnutka (oz. v primeru naročnikovih pripomb dopolnjenega in popravljenega) terminskega plana načrtovanih aktivnosti. Operacija predstavlja živ projekt, na potek katerega bo vplivala vrsta dejavnikov, tudi naravnih. Zato mora potekati nenehno, smotrno in smiselno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Naročnik si v skladu z dokumentacijo pridržuje pravico do uskladitve terminskega načrta izvajanja aktivnosti obveščanja javnosti z realizacijo ostalih aktivnosti operacije.


2. Komunikacijska sporočila se pripravljajo glede na teme, ki se tekom operacije izkažejo za pomembne in jih je potrebno sporočiti posameznim ciljnim javnostim. Komunikacijska sporočila tako niso vezana samo na operativno fazo izvajanja posameznih ukrepov, ampak so vezana na vse pomembne izpostavljene teme vezane na operacijo tekom njenega trajanja. Poleg prvega sporočila z razlagalnim gradivom, bo izvajalec pripravljal nato redna sporočila ob vseh večjih mejnikih in dogodkih, povezanih z izvajanjem operacije. Sporočila si sledijo smiselno in glede na razvoj poteka del po dogovoru z naročnikom. Kot že zapisano, operacija predstavlja živ projekt, na potek katerega bo vplivala vrsta dejavnikov, tudi naravnih, zato je temu potrebno prilagajati tudi komunikacijske aktivnosti (tudi število sporočil za medije).


3. S strani naročnika predviden rok za promocijski material je 4 mesece po podpisu pogodbe.


4. Da. Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z računi, ki jih bo izstavil ob zaključku vsakega tromesečja, za aktivnosti izvedene v posameznem tromesečju.


5. V skladu s postavko 5.11 izvajalec za čas trajanja operacije zagotovi opremo za pogostitev za cca 25 oseb. Razlika v številu ocenjenih oseb na posamezni aktivnosti in številu opreme je zaradi dejstva, da gre za ocenjeno število oseb na posamezni aktivnosti, lahko se zgodi, da bo na kakšni aktivnosti tudi večje število oseb od ocenjenega, prav tako razlika v številu zaradi morebitnega loma opreme ipd. Oprema se hrani v prostorih naročnika. Izvajalec pa v času trajanja pogodbe vsak mesec dostavi/dobavi sok, kavo, čaj, slano in sladko pecivo, suho sadje v skladu s postavko 5.11.


6. V skladu Projektno nalogo ter pogodbenimi določili med obveznosti izvajalca sodi tudi priprava poročil (mesečnih, letnih itd.), katerih vsebina je v dokumentaciji natančneje definirana. Vsebina poročil in posledično priprava je vezana na izvedene aktivnosti obveščanja javnosti ter kot sama ne predstavlja posebne postavke predračuna, ampak je preko ostalih aktivnosti zajeta v skupni ponudbeni ceni.


7. Priprava CGP je predvidena takoj po podpisu pogodbe. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je CGP potrebno upoštevati pri izdelavi vseh komunikacijskih orodij (t.j. tudi na primer pri spletni strani operacije, ki jo mora izvajalec v skladu s Projektno nalogo zasnovati, oblikovati in izdelati v roku 60 dni po podpisu pogodbe).


Lep pozdrav