Dosje javnega naročila 008337/2018
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice TE-TOL
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN008337/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN008337/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN008337/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.01.2019
JN008337/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2019
JN008337/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008337/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 234-535884
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/o-druzbi/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6418
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice TE-TOL
Referenčna številka dokumenta: P/JN/03/2018/PD-SI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice TE-TOL.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vodice - Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice TE-TOL.

Prenosni plinovod M5 DN 400, NP 50 bar, trasa dolžine 15,2 km poteka od RMRP Vodice, kjer se dogradi sprejemno oddajna čistilna postaja SOČPM5, do predvidenega objekta RP Jarše. V sklopu RP Jarše se zgradi sprejemno oddajna čistilna postaja SOČPM5. Na trasi sta predvideni dve zaporni postaji BS1 M5 in BS2 M5. Ob plinovodu je predvidena izvedba kabelske kanalizacije za optični kabel.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
Predvideno največje število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.01.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.12.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2018   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da objavite ESPD oz. podate navodilo, kje se nahaja. Na vaši spletni strani še ni objavljen.

ODGOVOR

ESPD obrazec je sedaj objavljen na naročnikovi spletni strani. Nahaja se pod predmetno objavo.


Datum objave: 10.12.2018   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
če prav razumemo, v prvi fazi oddaje ponudb, prilog 17, 18 in 19 ne prilagamo. Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Kot pravilno ugotavlja potencialni ponudnik, se v prvi fazi ne prilaga priloge 17, priloge 18 in priloge 19. Naročnik je za vse omenjene priloge zapisal »(v fazi po pregledu prijav in pred pogajanji)« in sicer v točkah 4.9, 4.10 in 4.11 Razpisne dokumentacije.


Datum objave: 10.12.2018   14:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da objavite tudi obrazce RD v word obliki. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Praksa naročnika je, da ne objavlja odprtih dokumentov z namenom preprečevanja morebitnih posegov v Razpisno dokumentacijo s strani ponudnikov.


Datum objave: 10.12.2018   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe omogoči predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, saj je le-ta enakovreden bančni garanciji.

ODGOVOR

V skladu z Razpisno dokumentacijo je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, saj bančna garancija predstavlja najbolj kakovostno zavarovanje, zato naročnik zahtev iz Razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 11.12.2018   15:19
VPRAŠANJE
Vprašanje glede izpolnitve referenčnih zahtev
15 km plina
2 postaji
5 podvrtanj po 200 m1
prekop ali podvrtanje Save

Zahtevate usposobljeno firmo razumemo, ne razumemo pa zakaj ne zahtevate še Vodjo gradnje ali odgovornega vodjo del/posameznih del gradbene in strojne stroke, ki je zaposlen pri ponudniku in ki je to vse vodil in ima uporabno dovoljenje ali bi bilo to preveč?

Prosimo za pojasnila

ODGOVOR

Odločitev naročnika so navedene reference kot izhaja iz Razpisne dokumentacije.


Datum objave: 11.12.2018   15:21
VPRAŠANJE
Izvede se dvojček za kabelsko kanalizacijo. Ali so lokacije jaškov na vsaki strani ceste, potoka, Save in na lomih trase in kakšna je izvedba jaškov, da nisi polna vode. Iz popisa je videti, da gre za betonsko cev.

kdo dela prehodnost kabelske kanalizacije in ali se takoj vgradijo kabli?

ODGOVOR

Lokacije kabelskih jaškov so razvidne iz risb. Jašek ima na dnu izdelano drenažo. Prehodnost kabelske kanalizacije zagotovi izvajalec, skladno z Razpisno in projektno dokumentacijo se izvede kabelska kanalizacija z jaški.


Datum objave: 11.12.2018   15:21
VPRAŠANJE
Razpiranje jam;

po zakonodaji je potrebno vsako jamo, ki je globja od 1 m zaščititi z Krings opaži. To pomeni, da je potrebno razširiti izkop namestiti opaž, ga odstraniti in zasuti kanal. plin zahteva vsakih 10 m jame za varjenje, kdo namesti opaže, pokrije strošek razpiranja, izkopa.

vsaka kanalizacija in vodovod vsebujeta v popisu del opaže za razpiranje, tukaj v popisih ga ni. na taki trasi je potrebno upoštevati vsaj 18 m2 razpiranja za eno jamo, 15 km je plina, to je 1500 jam, to je 27.000 m2 razpiranja in 10 eur/m2 stroška, ki ni pokrit plus izkop in zasip

Prosimo za pojasnila

ODGOVOR

V popisu je upoštevana 1 varilna jama na 100 m plinovoda, saj se predpostavlja, da se plinovod zavari v sekcijah izven jarka. V količini izkopanega materiala je količina izkopanega materiala tudi upoštevana, prav tako zasip. V post. III.3 je navedeno »Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.«


Datum objave: 11.12.2018   15:22
VPRAŠANJE
Ogromno je podvrtavanj, kdo krije strošek za premike mehanizacije in opreme. tu gre za to, da mora izvajalec imeti ves čas tankovsko prikolico na gradbišču in izvajat selitve po cestah, ki jih bo na koncu sam saniral

če prav razumemo, kjer se podvrta, se ne sme preko parcele z mehanizacijo

prosimo za pojasnila

ODGOVOR

Prevozi materiala, mehanizacije in opreme so strošek izvajalca. Za razumevanje navedene problematike je potreben pregled projektne dokumentacije.


Datum objave: 11.12.2018   15:23
VPRAŠANJE
Ali moramo upoštevati tudi monitoring objektov v enotnih cenah?

ODGOVOR

Opazovanje objektov ob trasi se ne upošteva v enotnih cenah.


Datum objave: 11.12.2018   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje je zajeto črpanje vode? večji del trase plina gre ob vodnem svetu, nikjer pa ni črpanja vode v predračunu. dolžine zvarjenih plinovodnih cevi so po 100 m1 kar pomeni, da je to 300-400 m3 vode, ki jo je potrebno nekaj odčrpati plus dotok. Tu bo treba namestit agregate 400 Kw, ki na uro potrošijo 40 l nafte in črpati vodo, pa niti ene ure ni v popisu.

tu se spet pogovarjamo o ogromnem strošku, ki ga ni nikjer

Zahtevamo pojasnitev

ODGOVOR

Kot je razvidno iz splošnih opomb k popisu del je stroške odvoda vod iz izkopov z uporabo črpalk potrebno upoštevati v enotnih cenah.


Datum objave: 11.12.2018   15:25
VPRAŠANJE
III.6 pozicija je 240 m3 tamponov pod asfalti, asfaltov pa 8 m2? zahtevamo pojasnilo

III. 10 Makadame je potrebno sanirati - teh makadamov je nekaj kilometrov, ocena je 240 m2 ali če hočete 80 m1 makadamov - kdo bo saniral razliko do štiri ali pet tisoč kilometrov, ki jih bo potrebno sanirati in ali je to spet v enotnih cenah kot sanacija cest??

Zahtevamo pojasnila

ODGOVOR

Poz. III.6 zajema tampone pod asfalti in obnove poljskih in gozdnih poti, povezava s post. III.1.

Poz. III.10 zajema prekope poljskih poti in makadamov znotraj delovnega pasu, ki jih trasa prečka. Ne zajema dovoznih poti do delovnega pasu.Datum objave: 11.12.2018   15:25
VPRAŠANJE
Pozicija III.7 viški izkopa - piše da se postavka briše. Kdo potem odpelje viške izkopa, količina je pa ostala, investitor?

ODGOVOR

Postavka se ne briše, gre za napako v tekstu. Naročnik se za napako opravičuje. Potencialni ponudniki bodo morali predmetno postavko izpolniti.


Datum objave: 11.12.2018   15:26
VPRAŠANJE
Dragi gospodje,

Imam vprašanje za sanacijo dostopnih cest.

V uvodu predračuna pišete, da moramo naresti začetni monitoring in karto cest ter organizacijo gradbišča, pisna soglasja občin. To razumemo, ne razumemo pa tega, da ta strošek sanacije upoštevamo v enotnih cenah za gradnjo plina. Kako naj nekdo oceni koliko bosta župan Jankovič in Šuštar zahtevala cest za sanirat?? Kolikor jih poznamo bo to sigurno več kot 10.000 m2 če ne gre iz njihovega proračuna, vi pa predvidite celih 8 m2. Ali ste resni?

Kdo bo potem plačal 30.000 m3 tampona, nove asfalte, cestne zapore in vse to KPL-ju pod zlatarskimi pogoji in pa dodatno še kakšno odškodnino, ki se jih bo MOL izmislil? Ali pa ne saj boste uprabljali njihove ceste. Zakaj naj ta rizik prevzame izvajalec?

Monitoring tak kot ga zahtevate stane 40.000-50.000 EUR, sanacija cest pa 500.000 in več.

prosim za komentar na navedbe, kajti na koncu bo izvajalec moral pridobiti pisna soglasja za ceste. In če tega ne bo dobil, bo plačal penale.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bo izvajalec s tehnološko organizacijskim elaboratom gradnje predvidel tudi gradbiščne transporte, prevozna sredstva in mehanizacijo na osnovi resursov, ki jih planira in s katerimi bo razpolagal ter predvidel uporabo transportnih poti do trase.


Datum objave: 13.12.2018   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Nismo zadovoljni z odgovoron na vprašanje:

Datum objave: 11.12.2018 15:26
VPRAŠANJE
Dragi gospodje,

Imam vprašanje za sanacijo dostopnih cest.

V uvodu predračuna pišete, da moramo naresti začetni monitoring in karto cest ter organizacijo gradbišča, pisna soglasja občin. To razumemo, ne razumemo pa tega, da ta strošek sanacije upoštevamo v enotnih cenah za gradnjo plina. Kako naj nekdo oceni koliko bosta župan Jankovič in Šuštar zahtevala cest za sanirat?? Kolikor jih poznamo bo to sigurno več kot 10.000 m2 če ne gre iz njihovega proračuna, vi pa predvidite celih 8 m2. Ali ste resni?

Kdo bo potem plačal 30.000 m3 tampona, nove asfalte, cestne zapore in vse to KPL-ju pod zlatarskimi pogoji in pa dodatno še kakšno odškodnino, ki se jih bo MOL izmislil? Ali pa ne saj boste uprabljali njihove ceste. Zakaj naj ta rizik prevzame izvajalec?

Monitoring tak kot ga zahtevate stane 40.000-50.000 EUR, sanacija cest pa 500.000 in več.

prosim za komentar na navedbe, kajti na koncu bo izvajalec moral pridobiti pisna soglasja za ceste. In če tega ne bo dobil, bo plačal penale.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bo izvajalec s tehnološko organizacijskim elaboratom gradnje predvidel tudi gradbiščne transporte, prevozna sredstva in mehanizacijo na osnovi resursov, ki jih planira in s katerimi bo razpolagal ter predvidel uporabo transportnih poti do trase.

ZATO VAS SPRAŠUJEMO, KDO KRIJE STROŠEK SANACIJE POTI DO TRASE IN MONITORING IN KJE JE TO ZAJETO?

HVALA IN LEP POZDRAVODGOVOR

Naročnik dodatno pojasnjuje, da je predmetno vprašanje opredeljeno v uvodu v popis gradbenih del za plinovoda M5 in R51 ter v 4. členu vzorca pogodbe, ki je sestavni del Razpisne dokumentacije.Datum objave: 13.12.2018   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da se bližajo božično-novoletni prazniki, v času katerih bo imela večina potencialnih ponudnikov dva tedna kolektivni dopust, naročnika prijazno prosimo, da razmisli in določi podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj do 22. 1. 2019 ter tako omogoči ponudnikom, da pripravijo konkurenčne ponudbe. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je mnenja, da je trenutni rok za oddajo ponudb oziroma prijav ustrezen. V prvi fazi potencialni ponudniki ne prilagajo priloge 17 - obrazec ponudbe, priloge 18 - popis del in priloge 19 - terminski plan. Naročnik bo v drugi fazi, ko bodo ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe pozvani k oddaji ponudbe z navedbo cen, zahteval oddajo ponudb v roku, ki bo primeren zahtevnosti javnega naročila in bo omogočal ponudnikom pripravo konkurenčnih ponudb.


Datum objave: 13.12.2018   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na podlagi vašega odgovora na vprašanje z dne 10.12.2018 ,14:38 vam podajamo pojasnilo in ponovno pozivamo, da upoštevate slovensko zakonodajo in prakso Državne revizijske komisije.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe omogoči predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, saj je le-ta enakovreden bančni garanciji.

ODGOVOR
V skladu z Razpisno dokumentacijo je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, saj bančna garancija predstavlja najbolj kakovostno zavarovanje, zato naročnik zahtev iz Razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


V razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudnik za zavarovanje predloži izključno bančno garancijo, ker po vašem mnenju predstavlja najbolj kakovostno zavarovanje. Ker pri tem, kot izhaja iz zgornjega odgovora, še vedno vztrajate, vas opozarjamo, da je takšna zahteva v nasprotju z veljavno zakonodajo in prakso Državne revizijske komisije, ki je že večkrat odločala o vprašanju enakovrednosti bančne garancije in kavcijskega zavarovanja in odločila, da sta v postopkih javnih naročil bančna garancija in kavcijsko zavarovanje enakovredna instrumenta. Državna revizijska komisija je že večkrat odločila (prim sklepe št. 018-152/2012-7, 018-62/2013-4), da kljub izrecni zahtevi po bančni garanciji, ponudnik lahko predloži kavcijsko zavarovanje.

Funkcija obeh zavarovanj (bančne garancije in kavcijskega zavarovanja) je pokrivanje določenih tveganj v primeru, če se posel ne odvije na dogovorjen način. Njuna skupna značilnost je tudi hitra in nezapletena operativnost, s čimer je zagotovljena večja varnost upnika v poslu. Bančna garancija in kavcijsko zavarovanje morata vsebovati naslednje elemente: naziv banke garanta (oziroma zavarovalnice garanta), naziv naročnika zavarovanja, naziv upravičenca, datum izdaje in številko garancije, navedbo osnovnega posla, po katerem se garancija zahteva, garancijsko zavezo, rok veljavnosti, pogoje, pod katerimi se zahteva plačilo, garancijski znesek in morebitne obresti, morebitno določbo o znižanju zneska garancije ter navedbo pristojnega sodišča. Dejstvo je, da, če je kavcijsko zavarovanje predloženo v enaki vsebini, kot se zahteva za bančno garancijo, je tveganje za neizplačilo zneska odvisno zgolj od finančne stabilnosti garanta, torej banke ali zavarovalnice, ki je garancijo izdala in ki jamči za izplačilo. Ker se torej bančna garancija in kavcijsko zavarovanje razlikujeta zgolj po subjektu izdaje, ni razlogov za izključevanje kavcijskih zavarovanj v postopkih javnih naročil. Tudi zavarovalnice so namreč enakovredno nadzorovane finančne organizacije.

V skladu s 6. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju lahko naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če mora obvestila v zvezi z javnim naročilom blaga ali storitev poslati v objavo v Uradni list Evropske unije ali če je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali višja od 500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali višja od 1.000.000 eurov, v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja, pri čemer za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije (3. odstavek 6. člena Uredbe), temveč predvsem druge instrumente finančnih zavarovanj.

Naročnik dveh enakovrednih dokumentov ne bi smel obravnavati različno. Zato v izogib morebitnim zapletom naročnika ponovno pozivamo, da ponudnikom omogoči, da namesto bančne garancije predložijo kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.


ODGOVOR

Naročnik dovoljuje, da potencialni ponudniki predložijo kavcijsko zavarovanje. V primeru, da se potencialni ponudnik odloči predložiti kavcijsko zavarovanje, mora kavcijsko zavarovanje ustrezati vsem pogojem iz Razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na bančne garancije, in sicer tako vsebinsko (vzorci garancij), kot tudi glede bonitete institucije, ki bo izdala zavarovanje.


Datum objave: 14.12.2018   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
če prav razumemo 5. točko razpisne dokumentacije, kjer naštevate kader, s katerimi mora ponudnik razpolagati, zahtevate, da so Vodje posameznih del (gradbenih, strojnih in elektro del) po izobrazbi diplomirani inženir strojništva, elektrotehnike oz. gradbeništva s strokovnim izpitom, ki jih v seznamu dodatno navajate in da v primeru, da zagotovimo vse tri vodje posameznih del z ustrezno izobrazbo, zagotovimo naročnikovi zahtevi. Se pravi, namesto šestih oseb, potrebujemo zagotoviti 3 osebe?


ODGOVOR

Naročnik glede kadrovskih pogojev iz točke 4.5.5. Razpisne dokumentacije pojasnjuje, da morajo potencialni ponudniki zagotoviti kadre po alinejah s seznama. Poleg vodij posameznih del, morajo potencialni ponudniki zagotoviti tudi ostale kadre s seznama.


Datum objave: 18.12.2018   16:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!
skladno z določbami veljavne zakonodaje na področju javnega naročanja pozivamo naročnika, da v predmetnem postopku objavi celotno dokumentacijo, ki jo ponudnik potrebuje za pripravo ponudbe. Zapis na spletni strani naročnika:
"Opomba: Celotni popis del z grafičnimi in slikovnimi prilogami je zaradi velikosti datotek na voljo na sedežu naročnika pri g. Mihu Lokarju, e-mail: miha.lokar@plinovodi.si."
zahteva razkritje ponudnikov pred rokom za oddajo ponudb in ponudnike lahko postavlja v neenakopraven položaj, s čemer pa so kršena temeljna načela javnega naročanja.
Sodobne tehnologije omogočajo generiranje datotek, katerih velikost omogoča objavo.
Oblika objavljenih datotek v formatih, ki ponudnikom omogočajo nadaljnjo obdelavo pa hkrati tudi naročniku omogoča hitrejši pregled v fazi izbire izvajalca in v fazi izvedbe del. Pričakujemo, da bo naročnik popise del in razpisno dokumentacijo objavil v formatih, ki bodo omogočali računalniški vnos podatkov.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je celotna dokumentacija, ki jo naročnik potrebuje za pripravo ponudbe, že dostopna na spletni strani naročnika.

Za fazo oddaje prijave potencialni ponudniki ne potrebujejo teh gradiv, niti popisa del, ki pa smo ga objavili že sedaj, da potencialni ponudniki pridobijo okvirno sliko o razsežnosti gradnje. Kot je navedeno v točki 4.10 na str. 11 razpisne dokumentacije mora ponudnik izpolniti in podpisati popis del v fazi po pregledu prijav in pred pogajanji. Torej takrat, ko bo, v kolikor bo izpolnjeval vse pogoje, vabljen k oddaji izpolnjenega obrazca ponudbe (PRILOGA 17).

Prav tako bo ponudnik v skladu s točko 2.4 na str. 5 razpisne dokumentacije šele ob povabilu k oddaji izpolnjenega obrazca ponudbe (PRILOGA 17) prejel tudi interne tehnične smernice in specifikacije.

Grafične in slikovne priloge so torej v tej fazi na voljo le kot izostritev celotne slike in za samo pripravo prijave niso obvezne. Tudi če posamezni interesenti dvignejo ta gradiva, naročnik ne more vedeti, kateri in koliko pondunikov bo oddalo prijave.

Datum objave: 18.12.2018   16:22
VPRAŠANJE
Spoštovani
radi bi sodelovali na javnem razpisu. Določili ste rok za predložitev ponudbe takoj po praznikih ki je neprimeren za ponudnike iz tujine. Prosimo podaljšajte rok za oddajo ponudbe za 14 dni. Upoštevajte dejstvo da so v EU od 21.decembra do 7. januarja prosti dnevi. Zahvaljujemo vam za razumevanje in vas pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je objavil popravek, kjer podaljšuje rok za prejem prijav na 15.01.2019 do 09:00 ure in hkrati podaljšuje rok za prejem ponudnikovih vprašanj na 06.01.2019 do 09:00 ure.

Objava popravka: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=287547Datum objave: 24.12.2018   12:31
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali lahko pogoj iz točke 4.5 1. (ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU že izvedena dela s področja gradnje podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera cevi najmanj 400 mm najmanj NP 50 barov, vsaj na enem objektu, v skupni dolžini najmanj 15 km za vsak objekt, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb) izpolnjujemo s podizvajalcem?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko referenčne pogoje izpolnijo s partnerjem ali podizvajalcem, vendar hkrati naročnik opozarja, da mora vsak subjekt, ki v
ponudbi nastopa kot glavni izvajalec, partner ali podizvajalec, usposobljenost za tisti del posla, ki ga prevzema v ponudbi, dokazovati z
lastnimi referencami.

Datum objave: 24.12.2018   12:34
VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Tako v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila kot tudi v obrazcu za podizvajalca zahtevate, da navedemo % in vrednost del, ki jih bo izvedel posamezen partner oziroma podizvajalec. Prosimo za navodilo kaj navedemo v pravnem aktu in obrazcu za podizvajalca glede na to, da v tej fazi ne navajamo vrednosti, saj predajamo ponudbo kot prijavo za sodelovanje in bomo ponudbo - Priloga 17 oddajali v nadaljnji fazi javnega naročanja.
Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da ponudnikom v fazi oddaje prijave ni treba izpolnjevati podatka o vrednosti del v PRILOGI 14 na str. 31 razpisne dokumentacije in v pravnem aktu skladno s PRILOGO na str. 32 razpisne dokumentacije.

Datum objave: 07.01.2019   15:26
VPRAŠANJE:
1. V popisih del je v rekapitulaciji izračun DDV v višini 20%. Prosimo popraviti popise kjer se upošteva DDV 22%.
ODGOVOR:
V popisih bo, kjer je zapisan DDV v višini 20% le to popravljeno na DDV v višini 22%. Popravki popisa bodo predani ponudnikom ob povabilu za izdelavo ponudbe.

VPRAŠANJE:
2. V načrtu št. 4/33 - Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. 10311_433, objekt MRP TE-TOL, tč. 4/33.4 TEHNIČNO POROČILO je v točki 2.4.2. Električni agregat z diesel motorjem navedeno:
Rezervno napajanje z električno energijo je izvedeno z dizel električnim agregatom.
Vprašanje:
V popisu (POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL) ni postavke za diesel agregat.
V kolikor je potrebna dobava in montaža diesel agregata, prosimo za popravek popisa del.
ODGOVOR:
Dobava in montaža diesel agregata za rezervno električno napajanje MRP TE-TOL se ne izvede.

VPRAŠANJE:
3. V načrtu št. 4/33 - Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. 10311_433, objekt MRP TE-TOL, tč. 4/33.4 TEHNIČNO POROČILO je v točki 2.5. INSTALACIJA ZA JAVLJANJE POŽARA IN JAVLJANJE PLINA navedeno:
Za zgodnje odkrivanje požara in povečane koncentracije plina v objektu MRP TE-TOL je predvidena instalacija za javljanje požara ter javljanje plina. Nadziran bo prostor
kotlovnice, kjer so nameščene vse elektro naprave, ki so lahko vir požara.
Predviden je sistem, ki ga sestavljajo:
- Centrala za javljanje požara
- Avtomatski dimni javljalnik požara na stropu
- Avtomatski javljalnik povečane koncetracije plina
- Ročni javljalnik na zunanji strani fasade pri vratih in
- Signalna hupa v prostoru.
Vprašanje:
V popisu (POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL) ni postavke za opremo in dela za sistem javljanja požara in plina.
V kolikor se sistem javljanja požara in plina izvede, prosimo za popravek popisa del.
ODGOVOR:
Sistem javljanja požara in plina v objektu MRP TE-TOL se ne izvede.

VPRAŠANJE:
4. V načrtu št. 433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL, zavihek S1. ELEKTRO - ELEKTROMONTAŽNI DEL,je v točki I. 41 Dobava, prevoz, montaža, priklop na omrežje, zagon in spuščanje v pogon, elektromontažna dela, vsa potrebna dokumentacija, certifikati. kpl 1
Vprašanje:
Prosimo za natančnejše informacije kaj je zajeto oz. mišljeno v tej postavki in na katero opremo se opis nanaša.
ODGOVOR:
Postavka pri NN priključku za MRP TE-TPL se nanaša na priklop predvidenega NN priključka na obstoječo razdelilno omaro znotraj obstoječega objekta TE-TOL-a.

VPRAŠANJE:
5. V načrtu št. 433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL je v SKUPNA REKAPITULACIJA
navedeno S2. ELEKTRO - ELEKTROMONTAŽNI DEL in S4. TELEMETRIJA - ELEKTROMONTAŽNI DEL.
V istem dokumentu je v posameznih zavihkih naveden sklop S1. ELEKTRO - ELEKTROMONTAŽNI DEL, S2. TELEMETRIJA - ELEKTROMONTAŽNI DEL,
S3. STRELOVOD - ELEKTROMONTAŽNI DEL, S4. OSTALI STROŠKI.
Vprašanje:
Korigirati je potrebno skupno rekapitulacijo, ki mora zajemati vse sklope S1 do S4.
ODGOVOR:
V skupni rekapitulaciji bo izveden popravek tako, da bodo sklopi S1, S2, S3 in S4 sešteti. Popravki popisa bodo predani ponudnikom ob povabilu za izdelavo ponudbe.

VPRAŠANJE:
6. V načrtu 3/31 Načrt gradbenih konstrukcij, objekt MRP TE-TOL, POPIS DEL - Gradbene konstrukcije je pod pripravljalna dela predvideno v točki I.6 Prestavitev telekomunikacijskega voda in nosilnih drogov v dolžini 50 m.
Vprašanje:
Prosimo za dodatne informacije, ali je mišljena samo prestavitev ali je potrebno predvideti nov kabel in drogove, ali se celo trasa TK voda pozemlji? Prosimo tudi za podatke o obstoječem omrežju in novo predvidenem (tip kabla, ).
ODGOVOR:
Prestavitev telekomunikacijskega voda je podrobno obdelana v načrtu 4/32.

VPRAŠANJE:
7. V načrtu 4/17 Načrt električnih inštalaci in elektrine opreme (TK priključek), objekt RP Jarše, POPIS DEL - TK priključek je v točki II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI, v sledečih točkah navedeno:
II. 2 Zakoličenje obstoječih komunalnih instalacij (elektro, vodovod, kanalizacija ) in nadzor ob izvajanju del. kpl (brez količine)
II. 14 Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. kos 0
II. 18 Izdelava elaborata za zaporo cestišča, pridobitev dovoljenja za zaporo in postavitev prometne signalizacije, predvideno 3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 EUR - obračun po dejanskih stroških + 2% MS. kpl 0
II. 19 Izdelava elaborata za zaporo cestišča, pridobitev dovoljenja za zaporo in postavitev prometne signalizacije, predvideno 3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 EUR - obračun po dejanskih stroških + 2% MS. kos 0
II. 20 Pridobitev služnostne pogodbe z lastniki zemljišč z notarsko uveritvijo brez stroška notarja. kos 0
II. 21 Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno predvideno 3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 EUR - obračun po dejanskih stroških + 2% MS. eur 1
Vprašanje:
Ali je potrebno glede na to da so predvidene količine 0 ali pa sploh niso navedene, karkoli upoštevati pri pripravi ponudbe?
ODGOVOR:
Kjer so količine nič, se je pri pripravi dokumentacije upoštevalo obstoječe in predvideno stanje z oceno, da omenjenih postavk ne bo potrebno izvesti za zagotovitev funkcionalne celote. Postavke brez navedene količine je potrebno zajeti. Popravki popisa bodo predani ponudnikom ob povabilu za izdelavo ponudbe.

VPRAŠANJE:
8. V načrtu 4/32 Načrt električnih inštalaci in elektrine opreme (TK priključek), objekt MRP TE-TOL, POPIS DEL - TK priključek je v točki II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI, v sledečih točkah navedeno:
II. 2 Zakoličenje obstoječih komunalnih instalacij (elektro, vodovod, kanalizacija ) in nadzor ob izvajanju del. kpl (brez količine)
II. 8 Samo polaganje cevi malega premera (40-75mm ali dvojčka 2x50mm), vključno z zaščito cevi z peskom (granul. 4-8 mm) v sloju 10 cm nad temenom zgornje cevi v izkopan jarek - z dobavo cevi. m 0
II. 19 Izdelava elaborata za zaporo cestišča, pridobitev dovoljenja za zaporo in postavitev prometne signalizacije, predvideno 3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 EUR - obračun po dejanskih stroških + 2% MS. kpl 0
II. 20 Priprava in zavarovanje gradbišča. kos 0
II. 21 Pridobitev služnostne pogodbe z lastniki zemljišč z notarsko uveritvijo brez stroška notarja. kos 0
II. 22 Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno predvideno 3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 EUR - obračun po dejanskih stroških + 2% MS. eur 1
Vprašanje:
Ali je potrebno glede na to da so predvidene količine 0 ali pa sploh niso navedene, karkoli upoštevati pri pripravi ponudbe?
ODGOVOR: Kjer so količine nič, se je pri pripravi dokumentacije upoštevalo obstoječe in predvideno stanje z oceno, da omenjenih postavk ne bo potrebno izvesti za zagotovitev funkcionalne celote. Postavke brez navedene količine je potrebno zajeti. Popravki popisa bodo predani ponudnikom ob povabilu za izdelavo ponudbe.Datum objave: 07.01.2019   15:27
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zahteva, da morata banka in zavarovalnica dosegati zahtevano bonitetno oceno, je očitno prestroga zahteva naročnika. Zahteva, da mora ponudnik predložiti zavarovanje prvovrstne banke, ki dosega bonitetno oceno najmanj B oz. B2 izključuje ostale banke, ki imajo dovoljenja vseh nadzornih organov za delovanje in katere nadzorujejo državne centralne banke in ECB. Enako velja za zavarovalnice, katere nadzoruje Agencija za zavarovalni nadzor. Trenutne naročnikove zahteve izključujejo velik obseg ponudnikov, ki lahko zagotovijo zavarovanja pri bankah oz. zavarovalnicah, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje za delovanje, vendar jih naročnik ne priznava kot ustrezne. S temi zahtevami naročnik ne more izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Zato naročnika pozivamo, da odmakne zahtevo o bonitetni oceni bank oz. zavarovalnic.
ODGOVOR:
Glede na zahtevnost in obseg razpisanih del je zahteva po pridobitvi zavarovanj s strani prvovrstnih finančnih in zavarovalnih institucij ustrezna ter smiselna. Samo dovoljenje za opravljanje dejavnosti namreč ne izkazuje kakovost opravljanja predmetne dejavnosti. V primeru razpisanih del, kjer je kakovost izgradnje z vidika varnosti izjemno pomemba, mora naročnik zagotoviti ustrezno kvaliteto, zato zahteva o bonitetni oceni ostaja nespremenjena.

Datum objave: 09.01.2019   12:20
Naročnik pojasnjuje, da je novi naslov za oddajo prijav v e-JN:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6418