Dosje javnega naročila 000546/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-156/18; Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271
ZJN-3: Odprti postopek

JN000546/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.02.2019
JN000546/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2019
JN000546/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2019
JN000546/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN000546/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN000546/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN000546/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN000546/2019-ODL01P3 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN000546/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000546/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6902
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-156/18; Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271
Referenčna številka dokumenta: 43001-424/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki od oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.02.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.02.2019   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik pod tehnično in strokovno sposobnost zahteva naslednje:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl.inž.gradb.)
- vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del

Ta zahteva naročnika presega zakonski pogoj GRADBENEGA ZAKONA 14. člen.
izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS;


Prosimo za popravek.

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR

Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo v točki 3.2.3.3 Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 07.02.2019   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali imate v ESPD obrazcu napako, navedeno imate, da gre za pridržano javno naročilo. Ali bomo izločeni, če navedemo pri spodaj naveden javnem naročilu NE? Ali boste popravili ESPD obrazec?
31. člen ZJN-3: V primeru pridržanega javnega naročila v skladu s tem členom lahko gospodarski subjekt odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim podjetjem ter podjetjem s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.

ODGOVOR


Naročnik objavlja spremenjen obrazec ESPD.

Datum objave: 13.02.2019   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je z določitvijo zahtevane reference pod točko a) gradnja krožišča na javni cesti vključno z asfalterskimi deli v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki imajo izključno referenco za gradnjo krožišča. S takšno zahtevo je iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vsa tista podjetja, ki imajo uspešno izvedene referenčne posle na ostalih objektih prometne infrastrukture ( ceste),vključno z asfalterskimi deli .
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije pod točko a, v smislu, da umakne zahtevo za gradnjo krožišča in razširi referenčni posel na objekte prometne infrastrukture ( ceste),vključno z asfalterskimi deli , kajti menimo ,da si želi naročnik pridobiti čim več ponudnikov.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.