Dosje javnega naročila 008420/2018
Naročnik: OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše
Storitve: Izvedba geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije kmetijskih zemljišč na območju k.o. Starše
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 226.214,23 EUR

JN008420/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008420/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2019
JN008420/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN008420/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008420/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 236-539488

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA STARŠE
Starše 93
2205
SI
Starše
Slovenija
Občinska uprava
obcina@starse.si
+386 26864800
+386 26864810

Internetni naslovi
http://www.starse.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.starse.si/index.php/sl/javna-narocila-in-razpisi/1997-izvedba-geodetskih-in-agronomskih-del-v-sklopu-komasacije-kmetijskih-zemljisc-na-obmocju-k-o-starse

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5843
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije kmetijskih zemljišč na območju k.o. Starše
Referenčna številka dokumenta: 43010-2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba geodetskih in agronomskih del v postopku komasacije na komasacijskem območju k.o. Starše, ki je opredeljena z odločbo o uvedbi komasacijskega postopka št. 331-101/2016-6 (7006), ki jo je dne 10.8.2016 izdala Upravna enota Maribor in je postala pravnomočna dne 16.12.2016.
Dela obsegajo vsa geodetska dela, potrebna za izvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju k.o. Starše, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, zlasti pa:
- ureditev meje na obodu komasacijskega območja,
- izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice,
- zamejničenje in izmera
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 192.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Katastrska občina 0712 Starše
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba geodetskih in agronomskih del v postopku komasacije na komasacijskem območju k.o. Starše, ki je opredeljena z odločbo o uvedbi komasacijskega postopka št. 331-101/2016-6 (7006), ki jo je dne 10.8.2016 izdala Upravna enota Maribor in je postala pravnomočna dne 16.12.2016.
Dela obsegajo vsa geodetska dela, potrebna za izvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju k.o. Starše, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, zlasti pa:
- ureditev meje na obodu komasacijskega območja,
- izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice,
- zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, jarki, itd.,
- izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd. ,
- izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, itd. ,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč,
- zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov,
- izdelava elaborata komasacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kvalifikacije pooblaščenih inž, geodetske strokeMaksimalno 100 točk

Cena – Ponder:
Maksimalno 80 točk
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 192.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 31.03.2019
Konec: 28.02.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, glede na Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadrovske zmogljivosti:
a) imenovati odgovornega vodjo projekta, ki je pooblaščeni inženir geodetske stroke in izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir geodetske stroke;
- da ima 10 let delovnih izkušenj;
- da je bil v obdobju zadnjih 5 let (upošteva se datum zaključka referenčnega posla) pred objavo tega naročila vodja projekta in odgovorni geodet pri vsaj 2 (dveh) komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Priloga 8/1), pri čemer je vrednost posameznega posla znašala najmanj 200,000.00 EUR brez DDV.

b) imeti najmanj 2 (dva) geodeta projektanta komasacij, ki vsak izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe geodetske smeri;
- da ima več kot 5 (pet) let delovne dobe;
- da je v obdobju zadnjih 5 (pet) let (upošteva se datum zaključka referenčnega posla) pred objavo tega naročila, je vsak projektant izdelal najmanj 1 (en) projekt nove razdelitve zemljišč v komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih v skupni vrednosti najmanj 200,000.00 EUR brez DDV.

c) druge kadrovske zmogljivosti:
- da ima razen zgoraj naštetih še najmanj 2 (dva) geodeta vpisana v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir geodetske stroke.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Ponudniki morajo zadostiti pogojem iz poglavja III. IZPOLNJEVANJE POGOJEV razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.. 01. 2019 in se bo pričelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Odpiranje ponudb bo potekalo tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdel


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.12.2018   23:59

Dodatne informacije:
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 21. 12. 2018, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do vključno 19. 12. 2018 Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13 in 90/14 ZDU-1I, v nadaljevanju: ZPVPJN) se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati v skladu z 71. členom ZPVPJN takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA STARŠE
Starše 93
2205
Starše
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.