Dosje javnega naročila 008361/2018
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Gradnje: Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcija ceste v naselju Sora
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 611.928,92 EUR

JN008361/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.12.2018
JN008361/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2019
JN008361/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN008361/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2019
JN008361/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2019
JN008361/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
JN008361/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008361/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532
+386 13619510

Internetni naslovi
http://www.medvode.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dominik.dezman@vo-ka.si
+386 15808331

Internetni naslovi
http://www.vo-ka.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.medvode.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5850
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcija ceste v naselju Sora
Referenčna številka dokumenta: 430-22/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcija ceste v naselju Sora
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcija ceste v naselju Sora
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.03.2019
Konec: 01.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji!
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji!

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
Medvode
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2018



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2018   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosim vas, če lahko objavite dokumentacijo razpisa.
zaenkrat še ni dosegljiva na portalu

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisno dokumentacijo smo objavili na spletni strani Občine Medvode



Datum objave: 07.12.2018   12:13
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo oz. obrazce za izpolnitev v Word obliki.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil razpisno dokumentacijo v Word obliki.

VPRAŠANJE
V pretelosti ste vedno objavili tudi dokumente v wordovi obliki. Težko in zamudno je izpolnjevati dokumente v pdf obliki. Prosimo za word različico. Tako bo tudi naročnik prejel bolj čitljive in pregledne ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil razpisno dokumentacijo v Word obliki.

VPRAŠANJE
Naročnika lepo prosimo za objavo obrazcev v word obliki. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil razpisno dokumentacijo v Word obliki.



Datum objave: 07.12.2018   12:17
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik prevzame vodenje del, podizvajalec, ki ima reference pa delo izvede?

ODGOVOR
Ne
14. člen Gradbenega zakona predpisuje:
(16) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.




Datum objave: 07.12.2018   12:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zniža pogoj bonitetne ocene na SB7 ali pa vsaj, da je dovolj, če pogoj izpolnjuje samo eden od partnerjev, saj so partnerji neomejeno solidarno odgovorni.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.



Datum objave: 07.12.2018   12:23
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj za ponudnika izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Lahko ob upoštevanju celotne razpisne dokumentacije. Dela, za katera bo podal referenco, bo moral tudi izvesti.
Ponudniki naj bodo pozorni na zahtevo za vodjo gradnje!



Datum objave: 07.12.2018   12:31
VPRAŠANJE
Pod točko a) 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost zahtevate vodjo gradnje, ki je zaposlen pri ponudniku ali partnerju. pod točko a) imate navedeno, da lahko referenčni pogoj za vodjo del izpolnimo s podizvajalcem. Ali to pomeni, da je dovolj, če ima ponudnik zaposlenega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje po GZ, podizvajalec pa ima zaposleno osebo z referencami?

ODGOVOR
Vodja gradnje mora biti polno zaposlen pri glavnem izvajalcu oz. v primeru skupne ponudbe pri vodilnem partnerju.

V tem delu naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se zadnji odstavek pod poglavjem 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, v točk a.) spremeni tako, da se navedeno besedilo črta »Zgoraj naveden/e referenčni/e pogoj/e lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti.«

Ponudniki morajo upoštevati tudi veljavno zakonodajo (med drugim tudi 16. odst. 14.člena GZ)




Datum objave: 07.12.2018   13:13
VPRAŠANJE
Ali je vodja del lahko zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR

Vodja gradnje mora biti polno zaposlen pri glavnem izvajalcu oz. v primeru skupne ponudbe pri vodilnem partnerju.


Datum objave: 12.12.2018   12:12
VPRAŠANJE
Za partnerja bomo navedli podjetje, katero bo prevzelo vodenje del z odgovornim vodjem del. Ali mora tudi ta partner izpolnjevati pogoj bonitetne ocene?

ODGOVOR
Tudi partner v primeru skupne ponudbe mora izpolnjevati bonitetni pogoj.



Datum objave: 12.12.2018   12:13
VPRAŠANJE
Zaradi obsežnih popisov del ter prihajajočih praznikov prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe in posledično rok za postavljanje vprašanj vsaj za 1 teden.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 12.12.2018   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik zahteva neomejeno solidarnost članov slupine ponudnikov do naročnika glede vseh obveznosti.
Zakaj se torej pogojuje zahtevan ekonomski in finančni položaj, ter vodja gradnje za vodilnega partnerja?
Naročnik s tem krši 4.stavek 10. člena ZJN-3.


ODGOVOR

Naročnik je določil pogoje, kot to določa 4. odstavek 10. člena, ki med drugim govori, da naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila določi zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ali tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo
izpolnjevati skupine gospodarskih subjektov! Naročnik je na podlagi tega člena določil, da morajo pogoj bonitetno oceno izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi oz. pri samostojnem nastopu, ponudnik sam.

Vodja gradnje mora biti polno zaposlen pri glavnem izvajalcu oz. v primeru skupne ponudbe pri vodilnem partnerju.
Vodja gradnje je zahtevan in pogojen z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.)



Datum objave: 12.12.2018   12:16
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik prevzame vodenje del, podizvajalec, ki ima reference pa delo izvede?

ODGOVOR
Ne
14. člen Gradbenega zakona predpisuje:
(16) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.


Pozdravljeni,

vaš odgovor ni skladen z zakonodajo. Ponudnik prevzame vodenje del, posledično kot podpisnik pogodbe prevzame tudi celotno gradnjo. Podizvajalec, ki ima reference, pa bo ta dela izvedel. Tako tudi zahteva razpisna dokumentacija, saj v primeru, če podizvajalec izpolnjuje referenčni pogoj, mora ta dela izvesti.



ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji ima naročnik v poglavju 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, v točki a.) navedeno, da mora ponudnik imenovati vodjo gradnje, ki ima zahtevano referenco. Oseba mora biti polno zaposlena pri ponudniku oz. v primeru skupne ponudbe pri vodilnem partnerju, kot to zahteva Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.).

V poglavju 4.2.4 referenčni pogoj, pa so v točkah a.), b.) in c.) zahtevane reference, ki jih ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti.«



Datum objave: 12.12.2018   12:16
VPRAŠANJE
Vaši odgovori nam niso čisto jasni. S podizvajalcem izpolnjujemo referenčni pogoj. Ali mora ta izvesti vsa dela?

ODGOVOR

V kolikor boste zahtevane reference iz poglavje 4.2.4 izpolnjevali s podizvajalci, bo moral ta podizvajalec za ta dela biti tudi nominiran in dela tudi izvesti.


Datum objave: 12.12.2018   12:17
VPRAŠANJE
S podizvajalcem izpolnjujemo referenčni pogoj. Katera dela lahko izvede ponudnik, če mora podizvajalec izvesti vsa dela, če z njim izpolnjujemo referenčni pogoj?

ODGOVOR

Ponudnik bo moral izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji!


Datum objave: 14.12.2018   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za utemeljitev zahteve pri referencah in sicer za izgradnjo kanalizacije dolžine 500 m, fi najmanj 250.
Ponudniki, ki smo gradili kanalizacijo fi 200 nismo dovolj usposobljeni?

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal pogoja, saj je za naročnika premer 250 spodnja meja za javno kanalizacijo.



Datum objave: 14.12.2018   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas če umilite pogoj po referencah.

LP

ODGOVOR
Naročnik v poglavju 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost v točki a.) spreminja referenčni pogoj tako, da se glasi »imeti vsaj eno referenco v zadnjih (5) petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, kjer je ena investicija vključevala vsa dela, to so gradnjo ali obnovo ceste, gradnjo ali obnovo kanalizacije in gradnjo ali obnovo vodovoda.«

VPRAŠANJE
Spostovani,

Kot sposobni ponudnik vas prosimo da umilite pogoje po referencah.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik v poglavju 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost v točki a.) spreminja referenčni pogoj tako, da se glasi »imeti vsaj eno referenco v zadnjih (5) petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, kjer je ena investicija vključevala vsa dela, to so gradnjo ali obnovo ceste, gradnjo ali obnovo kanalizacije in gradnjo ali obnovo vodovoda.«



Datum objave: 17.12.2018   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo popravka popisa del: 155692Sora vodovod.
V več zavihkih pri postavkah 3.1.4.1.2.1. in 3.1.4.1.2.2. ni seštevka.

ODGOVOR
V tem delu se izvede izračun, ko ponudnik v celoti izpolni popis v poglavju 3.1.4.1.3. Vodovodni material.



Datum objave: 17.12.2018   08:41
VPRAŠANJE
Na obrazcu št. 12 se navaja:
»Obnova javnega vodovoda, gradnja javne meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda in rekonstrukcija ceste Vikrče Tacen".

Bo naročnik objavil popravljen obrazec, ali ga ponudniki popravimo sami?

ODGOVOR
Na spletni strani smo objavili popravljen obrazec - prilogo 12.



Datum objave: 18.12.2018   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavka: dobava in montaža betonskih kanalizacijskih cevi po detajlu. Postavke se pojavljajo v popisu meteorna kanalizacija. Ali so to navadne betonske cevi brez tesnil?

ODGOVOR
Ne. Cevi morajo imeti gumi tesnila. V kolikor se bodo vgrajevale cevi dolžine 2.0 ali 2.50 m morajo biti armirane.



Datum objave: 18.12.2018   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede odgovora podanega 17.12.2018 ob 08:37 uri bi ponovno opozorili na napako v popisu pri 155692Sora vodovod. V zavihkih: vodovod C NL DN100, vodovod D NL DN80, vodovod E NL DN80 pri postavkah 3.1.4.1.2.1. in 3.1.4.1.2.2. ni seštevka oz. enačbe.

ODGOVOR
Na spletni strani smo objavili popravljen popis za vodovod.

Datum objave: 20.12.2018   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim da objavite popravljen popis del za cesto. Nekatere formule (4.odvodnjavanje) ne delujejo pravilno, poleg tega imate noter številke ki se jih ne da izbrisati.
Obenem prosimo še za objavo detajla oz več podatkov za postavko 66 - Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik v popisih ni zasledil nobenih napak, tudi postavke za ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov ni v naših popisih del.




Datum objave: 20.12.2018   10:27
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudniki priložimo potrdilo o referenčnem delu na drugem obrazcu, ki pa vsebuje vse podatke kot potrdilo iz razpisne dokumentacije.
Hvala!

ODGOVOR
Lahko, v kolikor bodo iz priložene reference razvidni vsi zahtevani podatki!



Datum objave: 20.12.2018   10:28
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spostovani,

Kot sposobni ponudnik vas prosimo da umilite pogoje po referencah.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik v poglavju 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost v točki a.) spreminja referenčni pogoj tako, da se glasi »imeti vsaj eno referenco v zadnjih (5) petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, kjer je ena investicija vključevala vsa dela, to so gradnjo ali obnovo ceste, gradnjo ali obnovo kanalizacije in gradnjo ali obnovo vodovoda.«

Spoštovani, v kakšni vrednosti pa?



ODGOVOR
Naročnik je v tem delu spremenil prvotni pogoj tako, kot ga je zapisal v že objavljenih odgovorih.



Datum objave: 20.12.2018   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

investitor/naročnik ne more zahtevati, da je vodja del zaposlen pri vodilnem partnerju v kolikor dopušča partnerski nastop ( v predmetnem razpisu dopušča).

naročnika opozarjamo, da v kolikor ne bo popravil razpisne dokumentacije in dopustil, da je vodja gradnje zaposlen pri ponudniku (vodilnemu partnerju ali partnerju) bomo vložili revizijo na predmetni razpis.



ODGOVOR
Zahteva naročnika ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, zato jo naročnik ne namerava spreminjati.

Veljavni Gradbeni zakon v 14. členu jasno navaja sledeče: »Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.«

Naročnik vztraja pri zahtevi (ki ni v nasprotju z veljavno zakonodajo GZ, 14.čl.), da je vodja gradnje zaposlen pri glavnem izvajalcu, ki mora izvajati večji del pogodbenih del, je vpisan v imenik Vodij del (ki se vodi pri IZS) in ima ustrezno izobrazbo - glede na razpis prevladuje gradbena stroka. Odgovornost pri gradnji se ne preneha s prevzemom izvedenih del s strani naročnika, temveč je »veljavna« celotno življenjsko obdobje objekta.



Datum objave: 20.12.2018   13:55
VPRAŠANJE
Dodatna dela pri vodovodu niso upoštevana v rekapitulaciji.

ODGOVOR
Na spletni strani smo objavili popravljen popis za vodovod, kjer se upoštevajo tudi dodatna dela.


Datum objave: 21.12.2018   08:31
VPRAŠANJE
Ko v zavihek cesta, vtipkamo ceno prve postavke, se ta prenaša na vse ostale zavihke. Popraviti pa ne moremo.
Uredite popise!

ODGOVOR
Na spletni strani smo objavili popravljen popis za cesto.



Datum objave: 21.12.2018   09:03
VPRAŠANJE
Ali vodja gradnje, ki ima potrjeno referenco s strani investitorja kot odgovorni vodja posameznih del na delu cestnega omrežja, na delu kanalizacije in delu vodovoda v sklopu več milijonskega projekta, ki ga je izvajalo več partnerjev, ustreza razpisnim pogojem? Hvala.

ODGOVOR
Da, v kolikor je bil imenovan s strani izvajalca in potrjen s strani investitorja (preložitev dokazil) ter količine zadovoljijo zahtevam iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 03.01.2019   15:15
VPRAŠANJE
Dobava in montaža betonskih cevi po detajlu. Prosimo da objavite detajl.

ODGOVOR
Na spletni strani smo objavili detajlne betonskih cevi.



Datum objave: 03.01.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim če odprete popis del za cesto,

zavihek 6.6 Druga prometna oprema cest , točka 66_ Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov 1,00

Ni to vaš popis?




ODGOVOR
V popisu del za cesto se v zavihku "Oprema ceste" v točki 6.6 Druga prometna oprema cest, v celoti črta postavka ""66 Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov". Ponudnikom v tem delu ni potrebno navesti cene!



Datum objave: 03.01.2019   15:22
VPRAŠANJE
Dne 20.12.2018 ob 10:20 ste odgovorili na zastavljeno vprašanje, da postavke za ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov ni v vaših popisih del. Dne 21.12.2018 ste objavili popravljen popis del za cesto, kjer se pod zavihkom Oprema cest (Druga prometna oprema cest) nahaja tudi postavka Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov. Prosimo za pojasnitev in v kolikor ta postavka ostaja tudi objavo detajla tega ekološkega otoka. Hvala.

ODGOVOR
V popisu del za cesto se v zavihku "Oprema ceste" v točki 6.6 Druga prometna oprema cest, v celoti črta postavka ""66 Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov". Ponudnikom v tem delu ni potrebno navesti cene.



Datum objave: 03.01.2019   15:22
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo naj čimprej objavi detajl oziroma natančnejši opis postavke UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA ZA OSEM SMETNJAKOV.

ODGOVOR
V popisu del za cesto se v zavihku "Oprema ceste" v točki 6.6 Druga prometna oprema cest, v celoti črta postavka ""66 Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov". Ponudnikom v tem delu ni potrebno navesti cene.



Datum objave: 03.01.2019   15:23
VPRAŠANJE

Pozdravljeni
Eden od ponudnikov vam je postavil sledeče vprašanje :
Datum objave: 20.12.2018 10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim da objavite popravljen popis del za cesto. Nekatere formule (4.odvodnjavanje) ne delujejo pravilno, poleg tega imate noter številke ki se jih ne da izbrisati.
Obenem prosimo še za objavo detajla oz več podatkov za postavko 66 - Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik v popisih ni zasledil nobenih napak, tudi postavke za ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov ni v naših popisih del.

Pri poglavju CESTA, je tudi postavka, za katero vi trdite, da je nimate v popisu:
6.6 Druga prometna oprema ceste
66___kos Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov 1,00
Prosimo, da objavite kakšne ekološke otoke želite - bolj podrobni popis del !!!!!




ODGOVOR
V popisu del za cesto se v zavihku "Oprema ceste" v točki 6.6 Druga prometna oprema cest, v celoti črta postavka ""66 Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov". Ponudnikom v tem delu ni potrebno navesti cene.



Datum objave: 03.01.2019   15:23
VPRAŠANJE
Objavite detalj UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA ZA OSEM SMETNJAKOV!

ODGOVOR
V popisu del za cesto se v zavihku "Oprema ceste" v točki 6.6 Druga prometna oprema cest, v celoti črta postavka ""66 Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov". Ponudnikom v tem delu ni potrebno navesti cene.



Datum objave: 03.01.2019   15:31
VPRAŠANJE
Če ponudbo oddamo s podizvajalcem ali partnerjem - ali mora v tem primeru podizvajalec ali partner tudi izpolniti in podpisati obrazce 12, 13, 14, 15 in priložiti kopijo police zavarovanja in podpisati pogodbo?

ODGOVOR
V kolikor bosta izvajala dela, morata obrazce izpolniti tudi partner in podizvajalec ter priložiti kopijo za zavarovanje odgovornosti.



Datum objave: 04.01.2019   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da umakne diskriminatorno zahtevo, da mora imeti vodja gradnje izobrazbo GRADBENE SMERI. Menimo, da je zahteva v nasprotju z zakonom in skrajno nepoštena do drugih inženirjev, ki imajo prav tako ustrezne reference za vodenje razpisanih del.

Naročnika pozivamo, da umakne sporno zahtevo, drugače bomo vložili zahtevek za revizijo na predmetni razpis.


ODGOVOR
Gradbeni zakon v 16. točki 14. člena določa, da mora izvajalec za vodenje gradnje določiti vodjo del (vodjo gradnje), ki glede na vrsto del prevladujejo. Ker predmetno javno naročilo predstavlja gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcija ceste, kjer prevladujejo gradbena dela (več kot 70 %), naročnik zahteva, da mora imeti vodja gradnje izobrazbo gradbene smeri.