Dosje javnega naročila 008355/2018
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi GOI za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.392,00 EUR

JN008355/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.12.2018
JN008355/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN008355/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2019
JN008355/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2019
JN008355/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008355/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5864
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi GOI za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi GOI za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi GOI za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2019   11:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5864


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2018   13:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Razpisna dokumentacija navaja, da spadajo v obseg izvajanja del tudi inženirske storitve (v fazi izbire izvajalca GOI del). Ker razpisna dokumentacija na isti strani hkrati navaja, da je razpis za izbiro izvajalca GOI del že v teku oz. je iz Portala JN vidno, da je oddaja ponudb (za gradnjo) predvidena skorajda hkrati z oddajo ponudb za razpisane storitve, bo zapisano aktivnost verjetno nemogoče izvesti. Ali naročnik za ta del storitev dejansko pričakuje, da jih bo izvedel izbrani izvajalec strokovnega nadzora?
Ob tem je po oddaji ponudb nesmiselno pregledovati popise del, saj na njihovo vsebino ni možno več vplivati. Pregleda se lahko le ponudbeni predračun (računska kontrola), v kolikor je imel naročnik to v mislih, ko je zapisal "pregled popisov del".ODGOVOR


Izbrani izvajalec opravil pregled ponudb za izvedbo GOI del skladno z razpisno dokumentacijo.
Naročnik pojasnjuje, da z navedbo »pregled popisov del« ni bil mišljen vsebinski pregled popisov del, ampak tako, kot pravilno ugotavlja ponudnik, računski pregled ponudbenih cen.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za izpolnjevanje obrazca ponudbene cene prosimo za pojasnila in sicer:
1. Strokovni nadzor v garancijski dobi kateri splošni (5 let) ali splošni + posebni (5+5 = 10 let)?
2. Koliko ur prisotnosti (minimalno) zahteva naročnik od ponudnika v času garancijske dobe (za vse zahtevane kadre)?
3. Koliko ur prisotnosti (minimalno) zahteva naročnik za nadzornika za SI dela in nadzornika za EI dela (trenutno definirana le zahtevana prisotnost za vodjo nadzora)?
Ob pregledu obrazca 5 pa ugotavljamo sledeče:
1. Naročnik zahteva da se na obrazec »Struktura cene« vpišejo ostali (neto) stroški med njimi tudi zavarovanje odgovornosti ter stroški bančnih garancij. S ponudniki teh storitev imamo ponudniki sklenjene poslovne naveze (pogodbe), katerih vsebina ni javno dostopen podatek in je za naročnika tudi povsem brezpredmeten, saj ne vpliva niti na analizo, niti na ugotavljanje popolnosti ponudb. Navedene dokumente mora ponudnik oz. izbrani izvajalec izročiti naročniku (v originalu oz. kopiji), saj v nasprotnem primeru niso izpolnjeni pogoji za veljavnost pogodbe. Ker podatek služi zgolj samemu sebi in bo glede na to, kako je sestavljen obrazec iz katerega izhaja ponudbena cena, nemogoče izdelati primerjavo (v kolikor je to namen naročnika), ali ponudbena cena pokriva res vse stroške, pričakujemo, da bo naročnik zahtevo po podaji teh treh podatkov (cen) opustil.
2. Kakšna amortizacija? Prav tako povsem nelogična zahteva za podajo. Pričakujemo, da bo naročnik zahtevo po podaji tega podatka (cene) opustil.
3. Stroški dela? Stroški dela so v bistvu urne postavke nadzornikov (ki so zahtevani v tabeli, ki ima naziv KADRI) in se med posamičnimi profili nadzornega kadra tudi razlikujejo. Kaj torej tu vpisati njihovo povprečje oz. kateri podatek naročnika tu sploh zanima?
4. potni stroški in materialni stroški po navadi vključeni že v urno postavko.

Prosimo za ustrezno prilagoditev zahtevanega obrazca.
ODGOVOR
1. Mišljen je strokovni nadzor v splošnem garancijskem roku 5 let.
2. Število ur prisotnosti v garancijskem obodbju je odvisno od napak, ki se bodo pojavljale v garancijskem obodbju.
3.Z razpisom je zahtevana prisotnost za vodjo nadzora, ki izvaja nadzor in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. Za posamezne nadzornike naročnik zahteva prisotnost 4 ur v času, ko se izvajajo dela, ki sodijo v pristojnost posameznega nadzornika.

Obrazec 5 - odgovori:
1. Ponudnik pri določitvi ponudbene cene običajno upošteva vse stroške, za katere ocenjuje, da bodo nastali pri pripravi ponudbe in v pri izvajanju pogodbe. Iz tega razloga je naročnik v specifikacijo cene zajel postavke, za katere je običajno, da se upoštevajo pri oblikovanju ponudbene cene.
2. Odgovor oziroma pojasnilo je enako pojasnilu v prejšnji točki.
3. Stroške dela ponudnik prikaže v celoti za čas veljavnosti pogodbe, upoštevaje urne postavke za vodjo nadzora ter za nadzor za področje strojne opreme in strojnih instalacij ter za nadzor za področje elektro instalacij.
4.Ponudnik v celoti prikaže višino potnih stroškov in materialnih stroškov za čas veljavnosti pogodbe.

JSS MOL
Datum objave: 14.12.2018   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kolikšna je ocenjena vrednost razpisanih storitev in kolikšna je ocenjena vrednost GOI del, ki bodo predmet nadzora.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Podatek o ocenjeni vrednosti je pomemben izključno za izbiro vrste postopka po Zakonu o javnem naročanju in ne za pripravo ponudbe.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za vodjo nadzora, je potrebno izkazati:
- da je kot vodja nadzora opravljal nadzor nad izvajanjem GOI del (pri gradnji ali rekonstrukciji).

Prosimo za pojasnilo ali želite za vodjo nadzora preteklo referenco kadra, ki je bil v funkciji odgovornega nadzornika ali nadzornika GO del?
Vodja nadzora je namreč povsem nov pojem, ki je bil vzpostavljen z uveljavitvijo novega Gradbenega zakona vsled česar tovrstnih referenc posamični kadri še nimajo in jih tudi naročniki zato ne morejo zahtevati od ponudnikov.

Verjetno pa je hkrati upoštevano pri vodji nadzora tudi stališče IZS in sicer, da je lahko vodja nadzora tako inženir z oznako PI kot tudi tisti, ki ima oznako NI.
Prosimo za jasen odgovor v zvezi z navedenim (PI/NI).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik bo priznal reference, ki jih je vodja nadzora skladno s prejšnjo gradbeno zakonodajo opravljal kot odgovorni nadzornik pri gradnji objektov, kjer so prevladovala gradbena dela.

JSS MOL


Datum objave: 14.12.2018   11:13
VPRAŠANJE
Iz razpisnih podlag je razvidno, da so reference, ki se nanašajo na posamezne nadzornike omejene s klasifikacijskimi kodami in sicer: 11220, 113 ali 12111. Ker je interes naročnika verjetno tudi pridobitev čim večjega števila konkurenčnih ponudb, naročnika naprošamo, da kot možno referenco prizna tudi takšno, ki je klasificirana pod oznako 126, saj s tem ne bo izgubil na kvaliteti storitev nadzora, glede na to, kakšne vrste objektov ta kroga pokriva.

ODGOVOR


Naročnik ponudnike obvešča, da bo kot referenčne objekte upošteval tudi objekte s klasifikacijsko oznako 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena.

JSS MOL

Datum objave: 24.12.2018   09:34
VPRAŠANJE
Ali je v okviru razpisanih storitev potrebno zagotavljati tudi KVZD?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

KVZD bo investitor zagotovil ločeno.

JSS MOL