Dosje javnega naročila 008490/2018
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Storitve: Vodenje implementacije novega poslovno informacijskega sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008490/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.12.2018
JN008490/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008490/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker
irena.klispresker@posta.si
+386 24492308
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5969
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodenje implementacije novega poslovno informacijskega sistema
Referenčna številka dokumenta: 71/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izbor zunanjega projektnega vodje za implementacijo novega informacijskega sistema, ki ga bo Pošta Slovenije implementirala po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izbor zunanjega projektnega vodje za implementacijo novega informacijskega sistema, ki ga bo Pošta Slovenije implementirala po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Okvirni sporazum z izbranim izvajalcem se sklene za obdobje dveh let oziroma do konca implementacijske faze.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.12.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2018   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2018   15:04
1. Ali se predmetno naročilo vodi kot JNMV na infrastrukturnem področju glede na definicijo iz 22. tč. prvega odstavka 2. člena ZJN3?

Odgovor: Da.

2. V zvezi s kadrovskimi pogoji naročnik med drugim zahteva za strokovnjaka, da ima veljaven IPMA certifikat projektnega menedžmenta. Opozarjamo, da IPMA ni edini kompetentni certifikat s področja projektnega menedžmenta, primerljivi so vsaj še trije: PRINCE, PRINCE2 in PMI. Pozivamo naročnika, da ta pogoj razširi vsaj še na primerljive certifikate PRINCE, PRINCE2 in PMI.

Odgovor: Naročnik dopolnjuje zahtevo iz razpisne dokumentacije glede kadrovske sposobnosti in sicer bo štel, da svetovalec, s katerim mora razpolagati ponudnik, izpolnjuje pogoj glede certifikata, če razpolaga z enim od veljavnih certifikatov s področja projektnega menedžmenta IPMA, PRINCE, PRINCE2 oziroma PMI.Datum objave: 13.12.2018   14:28
Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji je naročnik v sklopu Kadrovske sposobnosti za strokovnjaka - vodjo projekta, med drugim navedel tudi:

»- vodenje treh IT projektov v zadnjih 10. letih, primerljivih velikosti projektu naročnika, ki so bili uspešno zaključeni«.

Predlagamo naročniku, da navedeni pogoj v celoti črta iz razlogov, ki jih bomo obrazložili v nadaljevanju.

Uvodoma naj poudarimo, da smo specializirani za področje projektnega managementa vse od svoje ustanovitve pred več kot dvajsetimi leti, zato strokovno obvladamo in zelo dobro poznamo zadevno problematiko.

Projektni management je način vodenja kompleksnih in obsežnih nalog projektov, kjer se uporabljajo namenska znanja, veščine, orodja in tehnike. Projektni management se ukvarja s področji organizacije, planiranja, spremljanja in nadziranja, zagotavljanja kakovosti, timskega dela, upravljanja z dokumentacijo, upravljanja s tveganji in naročili.

Stroka definira projekt kot eno ali več vsebinsko povezanih poslov ali pogodb oziroma njihovih delov, pri čemer gre za skupek vsebinsko medsebojno povezanih in odvisnih aktivnosti, ki se izvajajo za realizacijo določenega materialnega ali nematerialnega cilja (izdelka, rezultata projekta), kadar so za njegovo realizacijo določeni viri ter organizacijska struktura z opredeljenimi odgovornostmi, trajanje pa je praviloma omejeno; izvaja se lahko interno ali v sodelovanju z eno ali več organizacij (javnega ali zasebnega sektorja).

»Velikost projekta«, če jo naročnik meri v vrednosti referenčnega projekta v ničemer neposredno ne vpliva na to, kako uspešno je izvajalec izvedel projekt (kakovost) oziroma nima neposredno povezave s konkretnim naporom izvajalca pri izvedbi (količinsko). Opozarjamo, da pri vrednosti projekta govorimo o vrednosti projekta, ki se ga projektno vodi in ne o vrednosti storitev vodje projekta za vodenje tega projekta. V skladu s pravili projektne stroke se vsebinsko istovrstni projekt v vrednosti 1 mio. EUR izvaja praktično na enak način, kot npr. projekt vrednosti 5 mio. ali 10 mio., samo pri vrednostno manjših projektih se lahko upravljanje projekta glede na konkretne razmere poenostavi (seveda ob upoštevanju veljavnih predpisov in pravil stroke). Ravno pri takih projektih, ki se zaradi različnih okoliščin in vplivov v realnem svetu ne vodijo enostavno by the book, se izkaže vsa sposobnost kakovostnega vodenja projekta za konkretnega vodjo projekta. Treba je torej opozoriti, da vrednost projekta sama zase NI glavna značilnost posameznega projekta in praviloma ne odraža kompleksnosti posameznega projekta in kakovosti njegovega vodenja.

Kompleksnost opredeljuje projekt vsebinsko. Kompleksnost se odraža kot obseg povezav znotraj projekta in projekta navzven. S povezavami so mišljene tehnične in postopkovne odvisnosti med aktivnostmi, ki se odražajo kot zaporedje izdelkov, povezave med delom strokovnjakov različnih strok ter zunanje in notranje časovne in kadrovske omejitve. Zaradi velikega števila odvisnosti in omejitev imajo pri bolj kompleksnih projektih posamezna odstopanja veliko večji vpliv kot pri manj kompleksnih. Bistveno vprašanje, ki se postavlja pa je: kako meriti kompleksnost posameznega projekta?

Glede na povedano je treba projekte v smislu sorazmernosti (primerljivosti) obravnavati predvsem vsebinsko in ne vrednostno, vendar v praksi naletimo na problem: kateri so tisti parametri v posameznem referenčnem projektu, ki opredeljujejo primerljivost in kako jih objektivizirati? Ta problematika je precej zapletena in bistveno presega obseg naše obrazložitve ker natančno objektivno definiranje tega pogoja za naročnika vsekakor ni lahka naloga. V izogib zapletom in problemom, ki bi jih naročnik lahko imel v zvezi z definicijo in kasnejšim preverjanjem »po velikosti primerljivih projektov«, predlagamo naročniku rešitev v nadaljevanju.

Menimo, da za dokazovanje sposobnosti v konkretnem javnem naročilu povsem zadošča »filter« štirih pogojev, ki jih je že postavil naročnik v razpisni dokumentaciji, torej:
- zahtevana VII raven izobrazbe iz informatike, računalništva in drugih ustreznih smeri;
- najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju informatike;
- najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju vodenja timov, projektnega vodenja;
- veljaven en certifikat s področja projektnega menedžmenta (IPMA, PRINCE, PRINCE2 oziroma PMI).

Odgovor:
Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Ponudnik lahko usposobljenost za izvedbo naročila izkazuje le s takim referenčnim poslom, ki ga je mogoče po obsegu, zahtevnosti in kvaliteti primerjati s predmetom naročila. Le v primeru, če ponudnik izkaže, da je že uspešno izvedel primerljiv predmet, kot ga naroča naročnik, je mogoče sklepati, da je ustrezno usposobljen tudi za izvedbo novega (istovrstnega oz. podobnega) naročila.

Glede na navedeno naročnik vztraja pri zahtevanih referencah. Po naročnikovem mnenju so zahtevane reference postavljene v sorazmerju s predmetom naročila in želi naročnik z njimi zmanjšati tveganje za neuspešnost ali zamude pri implementaciji naročnikovega poslovno informacijskega sistema.