Dosje javnega naročila 008492/2018
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
Storitve: Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov ter drugih tiskovin v obdobju dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008492/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.12.2018
JN008492/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008492/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.04.2020
JN008492/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2020
JN008492/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008492/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.
Tesarska ulica 10
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Nejc Zemljak
nejc.zemljak@komunala-kocevje.si
+386 18950340
+386 18951697

Internetni naslovi
http://www.komunala-kocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-kocevje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5995
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov ter drugih tiskovin v obdobju dveh let
Referenčna številka dokumenta: JN 4/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo oddal javno naročilo tiskanja, kuvertiranja in pošiljanja računov (po potrebi tudi drugih tiskovin), ki izvirajo iz njegove dejavnosti za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina kočevje in kostel, delno tujina
II.2.4 Opis javnega naročila
tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin po potrebi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.12.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.12.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.12.2018   11:34
VPRAŠANJE
Naročnika prosim za pojasnilo, ali se pri merilo za izbor najugodnejšega ponudnika upošteva cena brez DDV ali z DDV? Hvala za vaše pojasnilo.

ODGOVOR
Pri merilu se upošteva cena z DDV.Datum objave: 13.12.2018   11:39
VPRAŠANJE
1. V zvezi s potrjevanjem Potrdil naročnika pri referenčnih poslih predlagamo naročniku, da omogoči potencialnemu ponudniku, da v primeru nastopanja s podizvajalci, priskrbi reference za del storitev, ki jih izvaja (npr. če opravlja samo tisk, se referenca nanaša na storitve tiska in ne tudi na poštne storitve; če opravlja samo poštne storitve, se referenca nanaša na poštne storitve (pošiljanje standardnih in navadnih pisem). Zato prosimo, da dopustite možnost ponudnikom, da na razpisnem obrazcu št. 7a (Potrdilo naročnika) odstavek besedila » sklenil pogodbo za izvedbo tiskanja, kuvertiranja in pošiljanja računov ter drugih tiskovin v okvirni letni količini .« preoblikujejo tako, da sami navedejo, na kateri del poslov se referenca nanaša (npr. na tisk in izpis računov, na poštne storitve). Tako kot je sedaj napisano, nam namreč naši naročniki ne želijo potrditi reference, če npr. za njih izvajamo samo poštne storitve, tiska pa se poslužujejo drugje.

2. Del razpisne dokumentacijo je tudi Pogodba o obdelavi osebnih podatkov. V zvezi z vsebino pogodbe o obdelavi osebnih podatkov vam podajmo obrazložitev, da izvajalec predmeta javnega naročanja, skladno z novo uveljavljeno Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU št. 2016/679 GDPR), nastopa kot upravljavec podatkov, glede na ureditev izvajanja storitev že na sami zakonski podlagi (2. člen okvirnega sporazuma). Kot potencialni ponudnik imamo medsebojna razmerja v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov opredeljena skladno s 26. členom te Uredbe GDPR v splošnih pogojih. Tako predlagamo, da dopustite možnost, da se vsebina pogodbe o obdelavi osebnih podatkov uskladi z izbranim izvajalcem.

3. Prosimo za pojasnilo, ali je treba Menično izjavo s pooblastilom za unovčenje menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti parafirati in priložiti ponudbeni dokumentaciji že ob oddaji ponudbe ali se ta priloži kasneje ob sklenitvi okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom. Hvala za vaša pojasnila.


ODGOVOR
ad 1. Naročnik dovoljuje, da potrjevalci referenčnega ppotrdila na obrazcu 7a označijo, na kateri del nalog se nanaša njihovo potrdilo.
ad 2. Naročnik je pogodbo o obdelavi osebnih podatkov vključil v razpisno dokumentacijo, da je zagotovil enakopravno obravnavo ponudnikov, tudi tistih, ki nimajo sprejeti splošniih pogojev. Naročnik bo dopustil usklajevanje pogodbe.
ad 3. Menično izjavo s pooblastilom za unovčenje menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti se predloži ob oddaji ponudbe.Datum objave: 13.12.2018   11:40
VPRAŠANJE
Pod točko 4. v Navodilih gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe je navedeno, da v kolikor ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bo naročnik vse ponudbe takega ponudnika izločil. Podizvajalec lahko nastop v več ponudbah.
Glede na navedeno, ali je dovoljeno, da ponudnik odda svojo ponudbo, hkrati pa v drugi ponudbi nastopi kot podizvajalec? Lepo prosimo za čim prejšen odgovor, da lahko še pred božičnimi prazniki pridobimo vso potrebno dokumentacijo (reference, ....).

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 18.12.2018   13:46
VPRAŠANJE
Če se ponudnik prijavlja na razpis s podizvajalcem. Je dovolj, da ima samo podizvajalec potrdilo o vpisu v evidenco pri Združenju bank Slovenije in pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS ali mora oba omenjena pogoja izkazovati zgolj ponudnik v celoti?

ODGOVOR
Naročnik je že jasno zapisal, da lahko v primeru skupne ponudbe ponudniki lahko izkazujejo izpolnjevanje pogojev skupaj in ne vsak v celoti. če ima potrdilo le podizvajalec, to ne zadosti zahtevam naročnika.Datum objave: 18.12.2018   13:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na strani 13, točka 1. Razpisnih pogojev, Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
ali se zadosti razpisnim pogojem v primeru, da ima samo podizvajalec dovoljenje za izvajalca zamneljivih poštnih storitev s strani AKOS-a in da je vpisan v seznam tiskarjev pri ZBS?
Vodilni ponudnik zgoraj omenjenih potrdil nima?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je že jasno zapisal, da lahko v primeru skupne ponudbe ponudniki lahko izkazujejo izpolnjevanje pogojev skupaj in ne vsak v celoti. če ima potrdilo le podizvajalec, to ne zadosti zahtevam naročnika.
Datum objave: 18.12.2018   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- ali mora biti podizvajalec iz tujine tudi na seznamu pooblaščenih tiskarjev obrazca UPN QR pri Združenju bank Slovenije,
- ali naročnik vztraja, kot je navedeno v okvirnem sporazumu (8. člen), da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, čeprav tega izrecno ne zahtevajo.
LP

ODGOVOR
Vsak gospodarski subjekt, ki bo izvajal storittev tiskanja, mora biti na seznamu tiskarjev.

Naročnik je v 8. členu zapisal, da so neposredna plačila obvezna, če jih zahteva ppodizvajalec.
Datum objave: 18.12.2018   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, za ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti je potrebno priložiti Potrdilo o vpisu v evidenco pri Združenju bank Slovenije.
Če priložimo Izjavo potrjeno s strani Inadvertising d.o.o., Grosuplje in, ki je izdana skladno s soglasjem Združenja bank Slovenije, o izpolnjevanju standardov za tisk obrazcev UPN QR. Pooblaščeni tiskarji so javno objavljeni na portalu https://upn-qr.si/
Je s tem Potrdilom izpolnjen zahtevan pogoj?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Da.Datum objave: 18.12.2018   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na neugoden čas konkretnega javnega naročila (prazniki) sprašujemo, če zadoščajo referenčna potrdila, pridobljena za potrebe podobnih javnih naročil (le obrazci se nekoliko razlikujejo).
LP

ODGOVOR

Da, v kolikor izkazujejo vse elemente, ki so navedeni na naročnikovem obrazcu.


Datum objave: 20.12.2018   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
menimo, da izbor najugodnejšega ponudnika z upoštevanjem cen z DDV-jem ni v skladu z zakonodajo, ker favorizira ponudnika, ki DDV-ja na svoje storitve ne obračunava. Pričakujemo spremembo glede tega, sicer bomo prisiljeni sprožiti postopek revizije.
LP

ODGOVOR

Naročnik je določil, da bo kot merilo za izbor uporabil ekonomsko najugodnejšo ponudbo. V povezavi s tem je v razpisnem obrazcu št. 3 pripravil tabelo, v kateri je ena izmed postavk "Ponudbena vrednost za celotno količino za celotno obdobje v evrih z DDV". Naročnik ne favorizira nobenega ponudnika, prav tako je dokumentacija v zvezi z javnim naročilom skladna z zakonodajo in prakso Dkom.
Datum objave: 24.12.2018   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Meeilo za izbor je napačno. DDV je nulta operacija in si ga vaše podjetje poračuna kot razliko med izhodnim in vhodnim DDV-em.
Vprašajte v računovodstvu ali je za vas ekonomsko ugodneje 10.000 plus 22% DDV kar je skupaj z DDV 12.200 ali 11.000 brez DDV, ker se pač na univerzalno poštno storitev DDV ne obračuna. Samo to vprašajte računovodstvo. Jaz vam povem, da je po vašem merilu druga opcija ugodnejša in bo izbrana, ni pa tako, ker je vaš strošek 11.000 , v prvem primeru plačate več skupaj 12.200, vendar je vaš strošek ke 10.000 , ker 2.200 DDV si poračunate nazaj. Prosim preverite in poglejte zakaj imajo torej vsa komunalna podjetja na javnih naročilih merilo cena brez DDV. Prosim za ustrezen odgovor, drugače moramo vložiti revizijski zahtevek na vsebino javnega naročila. Lep dan.

ODGOVOR
Ponudnik je na vprašanje že odgovoril.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
oporekamo odgovoru glede načina izbira najugodnejšega ponudnika, ki ga s primerjavo cen z DDV-jem ni mogoče izbrati. Korektna primerjava je lahko le s cenami brez DDV-ja (oz. z upoštevanjem vstopnega in izstopnega davka).
Predlagamo ponoven premislek glede tega.
LP

ODGOVOR
Ponudnik je na vprašanje že odgovoril.Datum objave: 26.12.2018   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
katero ponudbo boste ocenili kot najbolj ugodno, od ponudnika z najnižjo ceno brez DDV-ja ali od ponudnika z najnižjo ceno z DDV-jem?
LPS

ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje že odgovoril.