Dosje javnega naročila 008511/2018
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Storitve: Storitev zavarovanja premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008511/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.12.2018
JN008511/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2019
JN008511/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008511/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Suzana Rakuša
suzana.rakusa@gor-radgona.si
+386 25643808
+386 25643814

Internetni naslovi
http://www.gor-radgona.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287239/JNMV18-12-Zavarovanje_premoženja.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6012
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev zavarovanja premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti
Referenčna številka dokumenta: 401-1/2018-3-U120 (U107)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti za zavarovalno obdobje od 01.02.2019 do 31.01.2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.01.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2019   10:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.12.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.12.2018   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
koliko znaša posredniška provizija?

ODGOVOR

Provizija zavarovalnega posrednika v tem postopku znaša 8% neto zavarovalne premije.


Datum objave: 17.12.2018   13:51
VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.

ODGOVOR
Naročnik se predlogom strinja. Ponudba bo pravilno oddana tudi, če se obrazci ne podpišejo in ožigosajo iz razlogov kot so navedeni.Datum objave: 17.12.2018   14:36
VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je pravilno pripravljena. S strani direktorata za javno naročanje je bilo pojasnjeno, da se z elektronsko oddajo ponudbe portala e-JN s kvalificiranim digitalnim potrdilom elektronsko podpišejo le dokumenti v razdelku "Predračun" in v razdelek "ESPD ponudnik" oziroma "Izjava ponudnik". Vsi ostali dokumenti, ki so naloženi v razdelek "Druge priloge" in se morajo podpisati so naslednji:
-PONUDBA
- IZJAVA
- IZJAVA O KADROVSKIH KAPACITETAH
- REFERENČNI POSEL PONUDNIKA
- MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
- IZJAVA PODIZVAJALCA GLEDE PLAČILA
- PREDRAČUN Z OBVEZNIMI PRILOGAMI: podpisana in žigosana Splošna navodila za zavarovanje premoženja občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti, podpisana in žigosana Ponudbena pisma, izpolnjen in potrjen "VZOREC POGODBE".
S tem se spreminjajo vsi predhodno podani odgovori na to temo.


Datum objave: 17.12.2018   14:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da iz vzorca pogodbe iz 7 člena izključite določilo glede dodatnega popusta v primeru plačila premije v 1-kratnem obroku. Predlog utemeljujemo: vse možne popuste vključuje že ponudbena cena. Merilo izbire ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

ODGOVOR


Ponudbena cena vključuje vse možne popuste glede na dejstvo, da se premija plačuje v 12 enakih mesečnih brezobrestnih obrokih (7. člen Vzorca pogodbe - »V skladu s ponudbo bo naročnik plačevali premijo v 12 enakih brezobrestnih mesečnih obrokih od 01.02.2019 dalje.«).
Torej v primeru, da je premija plačana TAKOJ, naročniku pripada dodatni popust, ki ga prosim navedite v % v 7. člen Vzorca pogodbe, ki tako ostaja nespremenjen.


Datum objave: 17.12.2018   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da se v vzorec pogodbe v 15. člen vključi: Vse nove lokacije so zavarovane z dnevom, ko so javljene zavarovalnici."

ODGOVOR


Zavarovalno kritje navaja 22. člen Splošnih navodil za zavarovanje premoženja občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti; »Stvari naročnika, ki so v njegovi lasti, posesti, upravljanju ali poskusnem obratovanju, zavarovane v skladu s temi pogoji, so zavarovane na novo vrednost, največ do višine zavarovanih vsot. Med letom zgrajeni objekti, opravljene adaptacije, izvršene dogradnje, montirana in nabavljena oprema, so zajeti v zavarovanje. Njihova zavarovalna vsota je enaka nabavni vrednosti. Enako velja za nove investicije v teku, vendar največ do 15% zavarovalne vsote.«
Kot tudi 6. člen Vzorca pogodbe »Nove investicije zavarovanca v tekočem zavarovalnem letu, se obračunavajo ob koncu zavarovalnega obdobja s končnimi obračuni, poslanim v novem koledarskem letu.«
15. člen Vzorca pogodbe ostaja nespremenjen.


Datum objave: 17.12.2018   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri naročilu sodeluje zavarovalni posrednik. Prosimo za objavo posredniškega pooblastila ter višino %.

ODGOVOR

Provizija zavarovalnega posrednika v tem postopku znaša 8% neto zavarovalne premije.


Datum objave: 17.12.2018   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnila:
-za navedbo veljavnosti referenc (3 leta, 5 let),
-ali je potrebno menično izjavo zgolj potrditi?


ODGOVOR

- Seznam zavarovancev v zadnjih treh letih s skupno letno premijo, ki vključuje DPZP, nad 50.000,00 EUR, po zavarovancu.

- Ponudnik mora izpolniti obrazec »Izjava«, s katerim potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje in »Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice«.
Menično izjavo je potrebno potrditi.Datum objave: 24.12.2018   08:11
VPRAŠANJE
Tehnično je ponudba v redu. Po dogovoru s poslovnimi zavarovanji, upoštevaj:
Požar samo 20% posebni popust, briši komercialnega in paketnega
Odgovornost samo 30% paketni popust, briši komercialni popust
ER, STR, Vlom, Steklo dvigni komercialni popust na 50%

V 1. členu splošnih navodil navajate, da so nove investicije zavarovane do 15% zavarovalne vsote. Prosimo za dopolnitev, da to velja do 15% zavarovalne vsote posamezne lokacije.

Ali po plačnik zavarovanja vsak izmed zavarovancev posebej ali bo za vse plačnik občina?


ODGOVOR
Prosimo, da postavite konkretno vprašanje na prvi odstavek vprašanja.

Vse pojasnjuje 1.točka 22.člena Splošnih navodil za zavarovanje premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti;
»Stvari naročnika, ki so v njegovi lasti, posesti, upravljanju ali poskusnem obratovanju, zavarovane v skladu s temi pogoji, so zavarovane na novo vrednost, največ do višine zavarovanih vsot. Med letom zgrajeni objekti, opravljene adaptacije, izvršene dogradnje, montirana in nabavljena oprema, so zajeti v zavarovanje. Njihova zavarovalna vsota je enaka nabavni vrednosti. Enako velja za nove investicije v teku, vendar največ do 15% zavarovalne vsote«
15% se izračuna iz seštevka zavarovanih stvari v ponudbenih pismih od a do i, kjer so že ločene po lokacijah (od a do i);
- Objekti skupaj seštevek
- Oprema z DI skupaj seštevek
- Rač. Oprema skupaj seštevek
Pri investicijah pa se upošteva zavarovalna vsota objektov.

22. člen Splošnih navodil za zavarovanje premoženja občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti tako ostaja nespremenjen.

Vsak izmed zavarovancev je plačnik sam. Občina plačuje zavarovanje samo za infrastrukturo, ki ni v upravljanju.