Dosje javnega naročila 008528/2018
Naročnik: Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero
Storitve: SEZONSKI ORGANIZIRANI PREVOZ SKI BUS BOHINJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.157,50 EUR

JN008528/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.12.2018
JN008528/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN008528/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN008528/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.01.2019
JN008528/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008528/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma
Stara Fužina 38
4265
SI
Bohinjsko jezero
Slovenija
KLEMEN LANGUS
turizem@bohinj.si
+386 45747590

Internetni naslovi
https://www.bohinj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287345/BOHINJ_SKI_BUS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6035
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SEZONSKI ORGANIZIRANI PREVOZ SKI BUS BOHINJ
Referenčna številka dokumenta: 3/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
SEZONSKI ORGANIZIRANI PREVOZ SKI BUS BOHINJ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Turizem Bohinj Stara Fužina 38 4265 Bohinjsko jezero
II.2.4 Opis javnega naročila
SEZONSKI ORGANIZIRANI PREVOZ SKI BUS BOHINJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.12.2018
Konec: 03.03.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
možnost podaljšanja za čas zimske sezone (od predvidoma 23. 12. 2018 -3.3.2019, z možnostjo podaljšanja )
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.12.2018   09:15
Kraj: portal e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.12.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2018   17:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za naslednja pojasnila:
- Glede na obseg dokumentacije in neprimerno kratek rok za oddajo ponudb naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb ali bistveno zmanjša obseg dokumentacije, saj nekaterih dokumentov za pripravo ponudbe v tako kratkem roku ni možno dobiti. Poleg tega je naročnik objavil, da bo na vsa vprašanja odgovoril najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, vendar je ponudnikom dal le 5 dni za celotno pripravo ponudbe !! V kolikor naročnik vztraja pri navedenem roku prosimo, da umakne vsaj naslednje zahteve:
o Predložitev obrazca BON-2 ali potrdila poslovnih bank
o Predložitev potrjenih referenčnih potrdil

- Naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 4. zahteva zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki kavcijskega zavarovanja. Ali ponudniki glede na vrsto in obseg posla lahko predložijo tudi menico z menično izjavo (menimo, da glede na predmet naročila zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja ni potrebno). Prosimo še za uskladitev višine vrednosti tega zavarovanja (v vzorcu pogodbe je v 19.členu navedeno 5%, v navodilih pa 10 % pogodbene vrednosti). Drugi odstavek 19.člena vzorca pogodbe opredeljuje še zahtevo po veljavnosti garancije 120 dni po poteku pogodbe, kar je nesorazmerno predmetu naročila naročnika prosimo da omenjeno zahtevo umakne. Prav tako naj umakne zahtevo v zadnjem odstavku 19. člena vzorca pogodbe, ker ni sorazmerno predmetu naročila in gre v škodo ponudniku.

- Besedilo razpisne dokumentacije na več mestih ni usklajeno s predmetom naročila (npr. na strani 9, točka 12 je govora o dovoljenju za plovbo.). Prosimo za ustrezno prilagoditev predmetu naročila.

- Naročnik v točki 18. zahteva predložitev enega referenčnega potrdila za sezonsko organiziran prevoz s predložitvijo potrjene reference, v obrazcu št. 12 pa vsaj 3 reference za storitve občasnega prevoza brez potrjenih referenc - predlagamo zapis zahteve, kot je navedena v obrazcu št. 12. Naročnika prosimo za uskladitev zahtev in glede na zelo kratek rok le za predložitev referenčne liste in pridržanjem pravice, da se potrdila lahko naknadno preverijo. Potrdila s strani referenčnih naročnikov je v tako kratkem času skoraj nemogoče pridobiti.

- V obrazcu št. 8 naročnik zahteva zadostno število vozil. Predvidevamo, da to pomeni, da mora prevoznik razpolagati z več kot enim vozilom za posamezni sklop, za primer povečanega števila potnikov in da mora razpolagati z rezervnim vozilom za primer okvare vozila in morebitne ostale nepredvidene situacije. Prosimo za natančnejšo opredelitev koliko vozilo za posamezni sklop se zahteva.

- V obrazcu št. 17 - Ponudbeni predračun je v stolpcih 4 in 5 količina opredeljena s "Predvideno". Predlagamo, da se beseda "predvideno" umakne, saj je v 3. členu vzorca pogodbe navedeno, da je pogodbena cena fiksna in je ni mogoče povečati na nobeni osnovi. Naročnik naj določi način morebitne spremembe obsega izvajanja.

- Naročnika prosimo za uskladitev veljavnosti pogodbe, ki je na več mestih zapisana različno.

- Naročnika prosimo za pojasnilo na kakšen način načrtuje evidentiranje - štetje potnikov.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

posredujemo vam odgovore na vaša vprašanja.

Na podlagi njih smo v določenih delih spremenili oziroma dopolnili Razpisno dokumentacijo in jo objavili kot Popravek na Portalu javnih naročil.

Iz sprememb in dopolnitev med drugim izhaja:
- da smo izločili predložitev obrazca BON2 ali potrdila poslovnih bank,
- da smo spremenili zahtevano garancijo in sicer z menico v vrednosti 10% od pogodbene cene (z DDV) in rokom veljavnosti 30 dni po poteku izvedbe storitev,
- da smo spremenili število referenc in sicer na najmanj eno.


Hkrati vam pojasnjujemo;
- da tudi v osnovni Razpisni dokumentaciji ni bilo potrebno potrjevati referenc pri naročnikih,
- da ponudnik mora, glede na predviden vozni red in število opravljenih voženj na dan, sam oceniti koliko vozil potrebuje za izvedbo predmetne storitve po posameznem sklopu,
- cena je fiksna glede na število prevoženih kilometrov, zato Obrazca št. 17 ne spreminjamo,
- za veljavnost pogodbe sta določena dva pogoja in sicer podpis pogodbe ter izročitev finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del ( menica),
- štetje oziroma evidenco potnikov vodi izbrani prevoznik ročno ali elektronsko, naročniku pa jo posreduje skupaj z računom v elektronski obliki. Po našem mnenju je smiselno, da tako evidenco vodi voznik, ki ob zaključku dnevnih prevozov le- to odda pristojni osebi ponudnika. Za naročnika je evidenca uporabnikov tako organiziranega načina prevoza zelo pomemben podatek.


Za vaše ostale navedbe se vam zahvaljujemo in vam sporočamo, da so v Spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije upoštevane.

Ta odgovor je del Razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!
Datum objave: 14.12.2018   17:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo zahteve po sklenjenem obveznem dvojnem zavarovanju - katero zavarovanje, višina in kako bo naročnik to preverjal?ODGOVOR


Spoštovani,
navedeno obvezno dvojno zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu s predpisi za dejavnost za katero ste registrirani .
Lep pozdrav!