Dosje javnega naročila 002334/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
ZJN-3: Odprti postopek

JN002334/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002334/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002334/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN002334/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002334/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 075-178346
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8566
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
Referenčna številka dokumenta: ODAMVS-43/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
ODAMVS-43/2018
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2019   09:30
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

"Neobvezen ogled izvorne kode in dokumentacije je možen dne 23.4.2019 od 10.00 do 11.00 ure."
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2019   14:11
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik namesto pooblastil za kazensko evidenco predloži potrdila iz kazenske evidence?

ODGOVOR

V skladu s točko 11.1 navodil ponudnikom, pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence ni potrebno predložiti v sami ponudbi. V skladu z dokumentacijo naročila lahko ponudnik v ponudbi predloži potrdila iz kazenske evidence, bo pa moral, v kolikor ga bo naročnik pozval, ponudbo dopolniti s predložitvijo pooblastil.


Datum objave: 30.04.2019   09:21
VPRAŠANJE
1. 5. člen vzorca pogodbe: Ali lahko privzamemo, da se smiselno upošteva določilo iz 4. člena, ki aktivnost prve točke, prvega odstavka 2. člena omejuje na delavnike med 8:00 in 16:00 uro?
To pomeni, da se prijava, ki pade izven delovnih ur, obravnava šele naslednji dan (ne glede na resnost problema) in se v zamudo vštevajo samo ure v delovnem času, ne pa tudi tiste izven.
Ali enako velja tudi za aktivnosti iz 2., 3. in 4. točke 2. člena? V kolikor pa naročnik pričakuje 24-urno razpoložljivost, bodisi vsak dan bodisi na delovnik, mora to ustrezno navesti, saj to bistveno vpliva na obseg obveznosti ponudnika, s tem pa tudi na samo ceno ponudbe.

2. 20. člen vzorca pogodbe: Kakšen je jamčevalni rok oziroma maksimalen čas za uveljavljanje 20. člena pogodbe? Od kdaj teče ta rok od prevzema ali od namestitve posamezne nadgradnje v produkcijsko okolje?

3. Ali je glede na vsebino 25. člena vzorca pogodbe (»rezultati dela ne bodo zapustili «) predvideno, da se vse delo opravi on-site, torej na lokaciji naročnika?

4. V 26. členu vzorca pogodbe je med drugim določeno: »Pogodbeni stranki se strinjata, da v času sklenitve te pogodbe ni mogoče vedeti, kateri podatki vse se bodo nahajali v informacijskem sistemu,«. Glede na to, da je po 28.3. členu GDPR navedba vrste osebnih podatkov in kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, določena kot obvezna sestavina pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, prosimo za informacijo, na kakšen način bodo te obvezne vsebine vključene v pogodbo?

5. Skladno s tretjim odstavkom 27. člena vzorca pogodbe se od izvajalca zahteva, da se je dolžan »seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov.«. Prosimo za informacijo, kdaj in na kakšen način se bo mogoče seznaniti z navedenimi internimi predpisi naročnika?


ODGOVOR
1. 5. člen se izvaja v okviru časa, opredeljenega v 4. členu. Storitve 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena se v skladu z 2. odstavkom 3. člena izvajajo na podlagi pisnega naročila s strani naročnika. Vsako naročilo je lahko po svoji naravi podano le na podlagi ponudbe izvajalca o tem, v koliko časa bi s kakšnim obsegom dela opravil določeno storitev. Če bi se izkazalo, da je treba določeno delo opraviti izven delovnega časa, bi se torej pogodbeni stranki o tem predhodno strinjali.

2. V skladu z 20. členom se jamčevalni rok iz tega člena nanaša na »bistvena odstopanja od specifikacije zahtev«, zato se smatra, da ga je mogoče uveljavljati ves čas trajanja pogodbe. Rok teče od namestitve nadgradnje.

3. Druga poved prvega odstavka 25. člena se izbriše. Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

4. 28. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov je namenjen zahtevi, da se upravljavec in obdelovalec točno dogovorita, kaj bosta s podatki počela. Glede na naravo storitve določba 26. člena zadostuje namenu 28 člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj upravljavec v trenutku, ko načrtuje vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme, ne namerava predati obdelovalcu podatkov v obdelavo na način, da bi se moral obdelovalec s temi podatki seznaniti z vsebinskega vidika. Upravljavec pa se zaveda, da se bodo podatki nahajali v sistemu, ki se ga vzdržuje, in da zaradi tega dejstva pravno gledano pride do obdelave podatkov. Obdelovalec ima v skladu s to pogodbo le v tem obsegu pooblastilo za obdelavo.

5. Naročnik bo izvajalcu predložil interne predpise pred podpisom pogodbe.