Dosje javnega naročila 008785/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt "Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008785/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.12.2018
JN008785/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2019
JN008785/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008785/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008785/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Baliban
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6277
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt "Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice"
Referenčna številka dokumenta: 43016-7/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«. Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del izvedel komunikacijski načrt, brošure, zloženke, novinarske konference, spletno stran, grafično oblikovanje in izdelavo promocijskega materiala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
79933000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«. Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del izvedel komunikacijski načrt, brošure, zloženke, novinarske konference, spletno stran, grafično oblikovanje in izdelavo promocijskega materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 1477
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/1/MOP/0


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za sodelovanje, kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2019   11:00
Kraj: Sistem e-ODDAJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-ODDAJA. Zaradi pregleda delov ponudb, ki se dostavljajo ločeno, bo odpiranje ponudb organizirano tudi na sedežu naročnika. Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnikOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2019   23:59

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 85 %.
Lastna udeležba RS znaša 15 %.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2019   08:34
VPRAŠANJE
1. Ali se pri merilu upošteva skupna cena z DDV iz obrazca 3?
2. V razpisni dokumentaciji ni najti dodatka A na kar se sklicuje opomba v obrazcu 3a (Opomba: v zgornjo tabelo ponudnik ceno na enoto za posamezni artikel promocijskega materiala skladno z Dodatkom A. Vrstice zgornje te zgornje tabele se lahko prilagodijo.). Glede na to, da so cene na enoto promocijskega materiala že dne v tabeli v obrazcu 3, je podvajanje nesmiselno, zato se naročniku predlaga, da briše tabelo v obrazcu 3a na katero se veže pripomba.
3. Naročnika se prosi, da omogoči obračun izvedenih storitev na mesečnem nivoju, kot je to opredeljeno za 1.mejnik. Sicer se namreč močno posega v plačilno dinamiko izvajanja in posledično podraži aktivnosti. Prav tako je obračun na mesečni ravni skladen z ZDDV.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Pri merilu se upošteva izključno ponudbena cena, ki je navedena v OBRAZCU 1: PONUDBA in v OBRAZCU 3: PONUDBENI PREDRAČUN. Ponudniki tako v OBRAZEC 1 in OBRAZEC 3 vpisujejo skupno ceno za izvedbo celotnega javnega naročila, kot izhaja iz Projektne naloge.

V skladu s točko 2.13. MERILA, je merilo za izbor ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV.


2. Naročnik je na svoji spletni strani objavil Popravek št. 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v kateri je omenjena tabela izbrisana.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe uporabiti dokument »43016_7_2018_Obrazci_Popravek št. 1«.


3. Naročnik je spremenil način obračuna plačilni storitev, tako da se sedaj glasi:
Mejnik / Način plačila:
1.mejnik: Mesečno po opravljenih storitvah, in sicer izvajalec do vsakega 5. v mesecu izda račun za storitve opravljene dejavnosti v prejšnjem mesecu
2. mejnik: Mesečno po opravljenih storitvah, in sicer izvajalec do vsakega 5. v mesecu izda račun za storitve opravljene dejavnosti v prejšnjem mesecu
3. mejnik: Mesečno po opravljenih storitvah, in sicer izvajalec do vsakega 5. v mesecu izda račun za storitve opravljene dejavnosti v prejšnjem mesecu
4. mejnik: Na vsake 3 meseca, izvajalec po vsakokratnem preteku 3 mesečnega obdobja izda račun naročniku za storitve opravljene v okviru tega mejnika.

Naročnik je na spletni strani objavil tudi Popravek št. 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe uporabiti dokument »43016_7_2018_Obrazci_Popravek št. 1«.