Dosje javnega naročila 008844/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER BARJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN008844/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 31.12.2018

    JN008844/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 001-001141
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER BARJE
Referenčna številka dokumenta: 430-259/2018-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

CENTER BARJE

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):


1. SKLADNOST ZASNOVE S PROSTORSKIMI AKTI
- upoštevanje OPN MOL ID in v čim večji meri usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
- celovita ureditev območja (promet, dostopi, orientacija funkcij, kakovost pogledov)
- prepričljiv odgovor na prostorski in kulturni kontekst lokacije
- funkcionalnost, fleksibilnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora

3. MERILA GOSPODARNOSTI, ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
- gospodarna gradnja iz trajnostnih gradiv, enostavno vdrževanje objektov, opreme in naprav

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
15.03.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 5.000 EUR
2. nagrada 4.000 EUR
3. nagrada 3.000 EUR
tri priznanja po 1.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 15.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž., Članica (naročnik): Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž., Članica (ZAPS): dr. Andreja Zapušek, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnik članov (naročnik): Mag., Martin Maček univ. dipl. prav. , Namestnica članov (ZAPS): Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh., Skrbnica natečaja: Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.02.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj 8. 2. 2019
Rok za odgovore na vprašanja 15. 2. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije petek 15. 3. 2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 19. 4. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma maj 2019

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za obrazložitev katere so vrste površin (BTP, NTP, uporabna površina), ki jih navaja natečajna naloga; npr. dimenzioniranje prostorov objekta "nadstrešnice" (glej stran 29, 32 in 33).

Vnaprej hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
V tabeli C_5 so površine bolj podrobno opisane: v primeru ureditve prostorov stare šole gre za neto površine, v ostalih primerih pa za bruto površine.Datum objave: 23.01.2019   11:12
VPRAŠANJE
Prosimo, če lahko na geodetski podlagi označite točno mejo gradje novih objektov (5m odmikod RL ceste), da ne po prišlo do pomot, saj v prilogi lokacijske informacije zaradi slabega skeniranja ni mogoče jasno razbrati grafičnih podatkov.


ODGOVOR
Cesta na katero meji območje, ni označena z regulacijsko linijo. Ima pa opredeljeno namensko rabo PC (površine cest). Sklepamo, da želite, da se označi odmik 5,00 m, zaradi določila iz Odloka OPN MOL ID (24. člen 10. Odstavek), ki določa:
Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin, ki so prikazane na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje«, odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste nižje kategorije. Če so odmiki manjši, morata s tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa upravljavec državne ceste.
Isto določilo tudi navaja, da je ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, dopuščen tudi manjši odmik, zato na podlogah odmik 5,00 m ni prikazan kot obvezujoč.
Datum objave: 23.01.2019   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kakšen je namen 40 x 20 metrov velikega asfaltnega igrišča? Mora biti tako veliak površina, ali lahko samo zasnujemo košarkaško, tenis in nogometno igrišče. Kako pomembno je osončenje oz. orientacija košeg/golov? Se lahko prepletajo igrišča pod kotom 90 stopinj?
LP

ODGOVOR
Znotraj večnamenske površine dim. 20x40 m je potrebno urediti opremo in izris igrišč za nogomet, košarko ipd po potrebi v prilagojenih dimenzijah, to je zahteva uporabnika. Igrišča se seveda znotraj te površine lahko prepletajo in so lahko postavljena z 90 stopinjskim zamikom. Priporočena je umestitev golov, košev na način, da se prepreči bleščanje sonca, ni pa to zahtevano- v opisu končne rešitve lahko navedete pozitivne lastnosti ki ste jih z rešitvijo ustvarili.Datum objave: 23.01.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila k programu in uporabi Centra Barje:

Kakšne so prostorske potrebe posameznega uporabnika Centra Barje: glede pozicije prostora znotraj stavbe, glede vrste prostora in opreme (pisarna, delavnica, skladiščni prostori, javnega dostopa za obiskovalce, osvetljenosti in dostopnosti?

Prosimo za seznam lokalnih prireditev in program dogodkov obstoječih društev, ki se selijo v Center Barje.

So v Centru dovoljene le neprofitne dejavnosti ali tudi profitne?

najlepša hvala za pojasnila,


ODGOVOR
V objektu bodo zagotavljali prostore za izvajanje dejavnosti iz programa Četrtne skupnosti Rudnik. V program četrtne skupnosti se vključujejo društva ter druge oblike organiziranega in neorganiziranega združevanja prebivalcev, ki jih četrtna skupnost vključi v svoj program. Dejavnosti morajo biti neprofitne narave. Le v prostih terminih (ko se ne izvaja program četrtne skupnosti) je možna profitna uporaba dvoran in sejnih sob (po urah. Za izvajanje programa četrtne skupnosti se prostori praviloma souporabljajo za izvajanje različnih dejavnosti. Torej ni nujno, da prostore uporabljajo vedno isti subjekti za izvajanje iste dejavnosti, zaradi česar naj bodo prostori multifunkcijsko opremljeni. V glavnem so to sestanki, gibalne vaje (joga, rekreacija), vaje pevskih zborov, izvedba delavnic (ročna dela, ipd.), predavanja in podobno.
Zunanje prireditve trenutno izvajata konjerejsko in turistično društvo, konjerejsko društvo z občasno razstavo konj, turistično društvo pa z razstavo lokalnih pridelkov, čistilno akcijo, izvedbo delavnic za otroke in novoletnim druženjem (s postavitvijo in okrasitvijo smreke).
Z ureditvijo območja je pričakovati porast zunanjih prireditev, predvsem na športno-rekreativnih področjih. Ni pa mogoče v tej fazi navesti vse predvidene prireditve - le te se bodo tudi skozi čas dopolnjevale in spreminjale.
Datum objave: 23.01.2019   11:16
VPRAŠANJE
Prosim obrazložitev zakaj je potrebno oddati tlorise v merili 1:100, saj se to merilo uporablja za PGD projekt. Prav tako so velikosti plakatov pretirane za tako majhen natečaj (140/100cm), saj se ti formati ne uporabljajo tudi pri večjih natečajih, zato vas prosimo če lahko spremenite format oddaje, da bo primeren velikosti natečaja (recimo 2 x 100/70cm, merilo 1:200, kot je normalno za natečaje).ODGOVOR
Velikost plakatov je vezana na ureditveno situacijo z zunanjo in prometno ureditvijo, ki se oddaja merilu M 1:200 in mora takšna ostati. Glede merila tlorisov naročnik spreminja svojo zahtevo tako, da se zahtevana vsebina plakata 2 glasi:

PLAKAT 2
situacija (pritličje) ureditve stare šole s spremljajočimi prostori, M 1:200
tlorisi nadstropja in mansarde stare šole, M 1:200
vzdolžni in prečni prerez stare šole in nove nadstrešnice skupaj, M 1:200,
fasade starega in novih objektov (merilo najmanj 1:200),
shematski prikaz razporeditve programskih sklopov
prikazi po presoji natečajnika