Dosje javnega naročila 008844/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER BARJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN008844/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 31.12.2018
JN008844/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN008844/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008844/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008844/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 001-001141
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER BARJE
Referenčna številka dokumenta: 430-259/2018-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

CENTER BARJE

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):


1. SKLADNOST ZASNOVE S PROSTORSKIMI AKTI
- upoštevanje OPN MOL ID in v čim večji meri usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
- celovita ureditev območja (promet, dostopi, orientacija funkcij, kakovost pogledov)
- prepričljiv odgovor na prostorski in kulturni kontekst lokacije
- funkcionalnost, fleksibilnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora

3. MERILA GOSPODARNOSTI, ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
- gospodarna gradnja iz trajnostnih gradiv, enostavno vdrževanje objektov, opreme in naprav

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
15.03.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 5.000 EUR
2. nagrada 4.000 EUR
3. nagrada 3.000 EUR
tri priznanja po 1.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 15.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž., Članica (naročnik): Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž., Članica (ZAPS): dr. Andreja Zapušek, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnik članov (naročnik): Mag., Martin Maček univ. dipl. prav. , Namestnica članov (ZAPS): Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh., Skrbnica natečaja: Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.02.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj 8. 2. 2019
Rok za odgovore na vprašanja 15. 2. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije petek 15. 3. 2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 19. 4. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma maj 2019

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za obrazložitev katere so vrste površin (BTP, NTP, uporabna površina), ki jih navaja natečajna naloga; npr. dimenzioniranje prostorov objekta "nadstrešnice" (glej stran 29, 32 in 33).

Vnaprej hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
V tabeli C_5 so površine bolj podrobno opisane: v primeru ureditve prostorov stare šole gre za neto površine, v ostalih primerih pa za bruto površine.Datum objave: 23.01.2019   11:12
VPRAŠANJE
Prosimo, če lahko na geodetski podlagi označite točno mejo gradje novih objektov (5m odmikod RL ceste), da ne po prišlo do pomot, saj v prilogi lokacijske informacije zaradi slabega skeniranja ni mogoče jasno razbrati grafičnih podatkov.


ODGOVOR
Cesta na katero meji območje, ni označena z regulacijsko linijo. Ima pa opredeljeno namensko rabo PC (površine cest). Sklepamo, da želite, da se označi odmik 5,00 m, zaradi določila iz Odloka OPN MOL ID (24. člen 10. Odstavek), ki določa:
Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin, ki so prikazane na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje«, odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste nižje kategorije. Če so odmiki manjši, morata s tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa upravljavec državne ceste.
Isto določilo tudi navaja, da je ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, dopuščen tudi manjši odmik, zato na podlogah odmik 5,00 m ni prikazan kot obvezujoč.
Datum objave: 23.01.2019   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kakšen je namen 40 x 20 metrov velikega asfaltnega igrišča? Mora biti tako veliak površina, ali lahko samo zasnujemo košarkaško, tenis in nogometno igrišče. Kako pomembno je osončenje oz. orientacija košeg/golov? Se lahko prepletajo igrišča pod kotom 90 stopinj?
LP

ODGOVOR
Znotraj večnamenske površine dim. 20x40 m je potrebno urediti opremo in izris igrišč za nogomet, košarko ipd po potrebi v prilagojenih dimenzijah, to je zahteva uporabnika. Igrišča se seveda znotraj te površine lahko prepletajo in so lahko postavljena z 90 stopinjskim zamikom. Priporočena je umestitev golov, košev na način, da se prepreči bleščanje sonca, ni pa to zahtevano- v opisu končne rešitve lahko navedete pozitivne lastnosti ki ste jih z rešitvijo ustvarili.Datum objave: 23.01.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila k programu in uporabi Centra Barje:

Kakšne so prostorske potrebe posameznega uporabnika Centra Barje: glede pozicije prostora znotraj stavbe, glede vrste prostora in opreme (pisarna, delavnica, skladiščni prostori, javnega dostopa za obiskovalce, osvetljenosti in dostopnosti?

Prosimo za seznam lokalnih prireditev in program dogodkov obstoječih društev, ki se selijo v Center Barje.

So v Centru dovoljene le neprofitne dejavnosti ali tudi profitne?

najlepša hvala za pojasnila,


ODGOVOR
V objektu bodo zagotavljali prostore za izvajanje dejavnosti iz programa Četrtne skupnosti Rudnik. V program četrtne skupnosti se vključujejo društva ter druge oblike organiziranega in neorganiziranega združevanja prebivalcev, ki jih četrtna skupnost vključi v svoj program. Dejavnosti morajo biti neprofitne narave. Le v prostih terminih (ko se ne izvaja program četrtne skupnosti) je možna profitna uporaba dvoran in sejnih sob (po urah. Za izvajanje programa četrtne skupnosti se prostori praviloma souporabljajo za izvajanje različnih dejavnosti. Torej ni nujno, da prostore uporabljajo vedno isti subjekti za izvajanje iste dejavnosti, zaradi česar naj bodo prostori multifunkcijsko opremljeni. V glavnem so to sestanki, gibalne vaje (joga, rekreacija), vaje pevskih zborov, izvedba delavnic (ročna dela, ipd.), predavanja in podobno.
Zunanje prireditve trenutno izvajata konjerejsko in turistično društvo, konjerejsko društvo z občasno razstavo konj, turistično društvo pa z razstavo lokalnih pridelkov, čistilno akcijo, izvedbo delavnic za otroke in novoletnim druženjem (s postavitvijo in okrasitvijo smreke).
Z ureditvijo območja je pričakovati porast zunanjih prireditev, predvsem na športno-rekreativnih področjih. Ni pa mogoče v tej fazi navesti vse predvidene prireditve - le te se bodo tudi skozi čas dopolnjevale in spreminjale.
Datum objave: 23.01.2019   11:16
VPRAŠANJE
Prosim obrazložitev zakaj je potrebno oddati tlorise v merili 1:100, saj se to merilo uporablja za PGD projekt. Prav tako so velikosti plakatov pretirane za tako majhen natečaj (140/100cm), saj se ti formati ne uporabljajo tudi pri večjih natečajih, zato vas prosimo če lahko spremenite format oddaje, da bo primeren velikosti natečaja (recimo 2 x 100/70cm, merilo 1:200, kot je normalno za natečaje).ODGOVOR
Velikost plakatov je vezana na ureditveno situacijo z zunanjo in prometno ureditvijo, ki se oddaja merilu M 1:200 in mora takšna ostati. Glede merila tlorisov naročnik spreminja svojo zahtevo tako, da se zahtevana vsebina plakata 2 glasi:

PLAKAT 2
situacija (pritličje) ureditve stare šole s spremljajočimi prostori, M 1:200
tlorisi nadstropja in mansarde stare šole, M 1:200
vzdolžni in prečni prerez stare šole in nove nadstrešnice skupaj, M 1:200,
fasade starega in novih objektov (merilo najmanj 1:200),
shematski prikaz razporeditve programskih sklopov
prikazi po presoji natečajnika
Datum objave: 28.01.2019   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v projektni nalogi je napisano, da naj bo navezava na prometno cesto ohranjena preko obstoječega priključka na Ižansko cesto.
Ob obstoječem uvozu je na S predviden dostop za stanovanjske objekte. To pomeni, da sta dva priključka v neposredni bližini.
Ali je možno ta dva priključka združiti v enega - se pravi, da se priključek do stanovanjskih objektov razširi in se preko njega organizira dostop na območje obdelave?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Oba v vprašanju opisana priključka sta obstoječa in sta upoštevana pri predvideni rekonstrukciji Ižanske ceste. Tako da se prometna ureditev ohrani kot je zastavljeno v projektni nalogi območje natečaja ima lasten priključek na Ižansko cesto.Datum objave: 28.01.2019   10:47
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Kakšen bo režim upravljanja in vzdrževanja Centra Barje? (vključevanje bodočih uporabnikov v vzdrževanje ali upravljanje,...)

Na drugi strani ceste je še pred kratkim stal Zadružni dom v katerem je bilo tudi nekaj javnega programa. Se že ve čemu bo namenjena nova stavba na tem območju? Zanima nas, kam se bo umaknil obstoječi program iz obeh stavb? Je potrebno v Centru Barje predvideti tudi prostor za programe, ki sedaj ustvarjajo zametek centra mestne četrti (banka, bar, trgovina, avtomehanična delavnica, zavarovalnica,ipd.)?

hvala za odgovor,


ODGOVOR
Način upravljanja celotnega Centra Barje (športne površine, zelene površine, tržnica) še ni dogovorjen. Z obnovljenim objektom stare šole bo upravljala Služba za lokalno samoupravo.
Ves javni program, ki je nekdaj uporabljal prostore v objektu Ižanska cesta 305, prostore na Ižanski cesti 303 že sedaj uporablja; v času izvedbe obnovitvenih del jim bomo zagotovili uporabo nadomestnih prostorov (v skladu z možnostmi). V obnovljenem objektu se bodo izvajali le javni programi, tako kot je definirano v natečajni nalogi.
Datum objave: 28.01.2019   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Po pregledu natečajne dokumentacije in prilog smo ugotovili, da bi potrebovali še načrte fasad obstoječega objekta (šole).
Prosimo za pripravo, da bomo lahko vsi natečajniki delali na isti podlagi.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Se strinjamo s pripombo. Priložen je posnetek fasade objekta Stare šole (Priloga 1a_C_4_posnetek_obst_stara_sola+ fasada in Priloga 1b_C_4_posnetek_obst_stara_sola+ fasada.dxf) na spletni strani ZAPS; https://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNIDatum objave: 28.01.2019   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Zanima me kakšen je koncept kolesarskega postajališča P+R. Je to običajen P+R, kjer je ideja, da se pripelješ npr. z avtomobilom z obrobja, potem pa nadaljuješ pot v center s kolesom (Bicikelj ali privat kolo)? V tem primeru me zanima ali je parkirišče s 60PM namenjeno parkiranju avtomobilov za potrebe P+R? Ali gre za koncept, da se pripelješ s kolesom iz obrobja in nadaljuješ pot v center Ljubljane z mestnim avtobusom ali kako drugače?

2. Potrebovali bi razlago uporabe grafik:
A Ali je dovoljeno namesto digitalnih vizualizacij pripraviti prostorske prikaze, ki so sestavljeni kot kolaži (fotomontaže, za katere piše, da so dovoljene)?
B Kaj je mišljeno s tem, da je dovoljena uporaba rastrov na prikazih fasad? So to šrafure (hatch), so lahko solid barvne šrafure oz. barvne šrafure kakega drugega tipa (pike, črte)?
C Ali je dopuščena oddaja makete? Ali jih boste upoštevali in bodo dane na pregled komisiji?

3. V katerem območju poplavne nevarnosti je možno graditi parkirišče?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Zanima me kakšen je koncept kolesarskega postajališča P+R. Je to običajen P+R, kjer je ideja, da se pripelješ npr. z avtomobilom z obrobja, potem pa nadaljuješ pot v center s kolesom (Bicikelj ali privat kolo)? V tem primeru me zanima ali je parkirišče s 60PM namenjeno parkiranju avtomobilov za potrebe P+R? Ali gre za koncept, da se pripelješ s kolesom iz obrobja in nadaljuješ pot v center Ljubljane z mestnim avtobusom ali kako drugače?

Odgovor: Potrebno je urediti kolesarski P+R: z avtomobilom se pripelješ do parkirišča in pot nadaljuješ s kolesom. Za ta namen je potrebno urediti kolesarnico za sistem Bicikelj površine 50 m2. Klasična kolesarnica površine 50 m2 se uporablja za zasebna kolesa s katerimi bi lahko obiskovalci prikolesarili do Centra Barje oziroma ga uporabljali kot izhodiščno točko za kolesarjenje po Barju.
60 parkirnih mest + dodatnih 5% za gibalno ovirane je minimalno število parkirnih mest, ki jih želi investitor zagotoviti znotraj natečajnega območja, vključno s potrebami za kolesarski P+R ( pričakuje se da bodo konce rabe P+R in programa na območju v različnih časovnih obdobjih dneva). Končno število PM je seveda lahko tudi večje - odvisno tudi od zahtev OPN, glede na končne površine.


2. Potrebovali bi razlago uporabe grafik:
A Ali je dovoljeno namesto digitalnih vizualizacij pripraviti prostorske prikaze, ki so sestavljeni kot kolaži (fotomontaže, za katere piše, da so dovoljene)?
B Kaj je mišljeno s tem, da je dovoljena uporaba rastrov na prikazih fasad? So to šrafure (hatch), so lahko solid barvne šrafure oz. barvne šrafure kakega drugega tipa (pike, črte)?
C Ali je dopuščena oddaja makete? Ali jih boste upoštevali in bodo dane na pregled komisiji?

Odgovor: Prepovedi vključevanja računalniško modeliranih 3D vizualizacija objektov in ureditev je namenjena izključno zaščiti natečajnika, da mu ne bi bilo treba delati 3D računalniških vizualizacij, ki v zaključni fazi izdelave natečajnega elaborata vzamejo veliko časa in povzročajo precejšnje stroške. Zato so zahtevani zgolj situacija, tlorisi, prerezi in fasade, kot izhaja iz tabele v točki 6.1. natečajnih pogojev. Z izrazom rastri so mišljene različne vrste šrafur (npr. hatch, solid, pike ipd.), ki uporabljajo preprosto (ne fotorealistično) grafiko. Uporaba fotorealističnih podob natečajnih rešitev, ki nastanejo na podlagi modeliranih 3D vizualizacij ni dovoljena. Fotomontaža, ki je navedena v tabeli v razdelku MAPA v tem kontekstu pomeni, da je lahko uporabljena fotografija lokacije, v katero je npr. vložena skica, shema ipd. (ne pa 3D računalniško modelirana vizualizacija) natečajnih rešitev. Maketa ne bo predmet ocenjevanja.


3. V katerem območju poplavne nevarnosti je možno graditi parkirišče?

Odgovor: Samostojna parkirišča bi po uredbi uvrstili med 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste in se jih brezpogojno lahko gradi na območju majhne poplavne nevarnosti, na območju srednje poplavne nevarnosti pa pogojno.
Vendar pa parkirišča lahko uvrstimo tudi med pripadajoča parkirišča posameznem objektu, v tem primeru pa uredba ne postavlja omejitev.
Vsekakor bo potrebno končno rešitev uskladiti z DRSV in za celoto določiti projektne pogoje ter izvedbo morebitne presoje vplivov na okolje. Zato v tem trenutku niso določene omejitve glede lokacije umestitve parkirnih mest.
Datum objave: 28.01.2019   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Lahko približno označite, kje naj bi se nahajal del kleti, ki naj bi obstajal in kakšna naj bi bila okvirna svetla višina?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Dostop do kletne etaže ni možen ja zazidan zato tudi ne znamo točno določiti površino in višino kleti. Vhod do nje bi bil po osrednjem stopnišču stopnišče se nadaljuje v istem ritmu tudi v kletno etažo. Kot navedeno v natečajni nalogi se ve le da je objekt delno podkleten in da je višina kleti cca ½ etažne višine. Podrobnejši pregled je predviden v sklopu izdelave projektne dokumentacije.

Datum objave: 05.02.2019   08:37
VPRAŠANJE
Sprašujem zakaj je potrebno v natečaju prikazati mansardo stare šole, saj le ta glede na dane podlage ne obstaja. Obstaja samo pritličje, prvo nadstropje in podstreha. Če je mišljeno z mansardo podstreškje, sprašumejo naročnika, kateri program želi umestiti na podstrešje, ki bo skladen z omejitvami obstoječe konstrukcije, saj v natečajnih podlogah ni omenjena nobena zahteva glede izrabe podstrešja.

ODGOVOR
Skladno s projektnimi pogoji ZVKDS se lahko v mansardo= podstrešje umesti tehnične prostore: klimati ipd ( več na strani 27 in 37 natečajne naloge). Morebitna ojačitev talne plošče se predvidi v fazi projektiranja.Datum objave: 05.02.2019   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na vprašanje merila prikaza, 1:200 je res precej veliko merilo za zunanjo ureditev takšne obsežnosti. In natančnosti obdelave, ki pritiče natečaju in nagradnemu skladu. Predlagamo, da je nivo obdelave zunanaje ureditve (če že mora biti) 1:200, merilo prikaza pa 1:500. In posledično tudi klasična velikost plakatov.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ohrani se merilo, kot opisano v natečajni nalogi.Datum objave: 05.02.2019   08:39
VPRAŠANJE
Prosimo za razjasnitev ker se obvezne risbe podvajajo:

- situacija-ureditev v merilu 1:200 na prvem listu že vključuje ureditev 1:200 in pritličje tako šole kot paviljona-nastrešnice, ki je potem ponovno zahtevana na drugem listu.

- anako velja za prereze, ki so zatevani na prvem listu in že vljučujejo prerez čez šolo in nadstrešnico, ki so potem ponovno zahtevani v istem merilu na drugem listu.

Drugi list tako vsebuje samo prvo nadstropje stare šole v merilu 1:200, fasade in prikaze (diagrame / ne renderje) in je torej praktično prazen.
Vzdolžni prerez stare šole ni smiselen, saj glede na programske zahteve ni potrebnih bistvenih sprememb zgradbe, ki bi bile vidne v prerezu.

Predlagamo, da se natečaj obvezno odda samo na enem listu 140/100cm, ker nima smisla oddajati praktično praznih panelov.


ODGOVOR
Prikaz na PLAKATU 1 je namenjen ureditveni situaciji celotnega območja (poudarek je na povezavah med objekti in ureditvami), prikaz na PLAKATU 2 pa umestitvi programa znotraj objekta. Zahtevani prerezi za PLAKAT 1 in za PLAKAT 2 so lahko enaki, ni pa to nujno (prepuščeno presoji natečajnika). V primeru, da lahko zahtevane vsebine iz PLAKATA 1 in 2 v celoti umestite na PLAKAT 1, lahko oddate samo en plakat dimenzije 140/100.Datum objave: 05.02.2019   08:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V pogojih ZVKDS, ki so bili dani naknadno, je navedeno da naj novi objekt tržnice po tlorisnih gabaritih ne izstopa iz linije J in S fasade objekta stare šole. V nadaljevanju projektne naloge pa je podano mnenje naročnika , da so pogoji precej omejujoči in da jih bo verjetno možno nekoliko omiliti.
Ali to pomeni da se v natečajni rešitvi ni potrebno držati pogoja navedenega na začetku? Prosim za obrazložitev.


ODGOVOR
Žal tukaj ni pravega odgovora. Dejstvo je, da so bile določene umestitve že usklajevane z ZVKDS in na te predloge je ZVKDS podal svoje pripombe. Vendar pa težko napovemo kako bi se ZVKDS odločil, če bi bile predlagane rešitve drugačne. Zato smo priložili usmeritve ZVKDS, vendar pa opozorili natečajnike, da jim niso dolžni popolnoma slediti drugačne rešitve, zgolj iz razloga odstopanja od podanih usmeritev, ne bodo izločene iz ocenjevanja.Datum objave: 05.02.2019   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sprašujemo vas,

- če je možno orintirati situacijo tako da bo Peruzzijeva ulica horizontalno, saj je območe izrazito podolgovate oblike in ni smiselno postavitev risbe situacije po celotni diagonali prvega lista?

- kakšni prodaji bo služila trgovina?

- Informacijski pult je lahko enak prodajlnemu pultu (lahko informacije in prodajo opravlja ista oseba?)

Lep pozdravODGOVOR
- Ne, zaradi lažje primerjave vseh natečajnih rešitev naj bodo vse rešitve orientirane kot prikazano.
- Ni znano točno kakšni namembnosti bo namenjena trgovina, lahko bo tudi kavarna namesto trgovine. Končni program se bo definiral v fazi projektiranja.
- Ne, informacijski pult je ločen od prodajnega pulta oziroma gostinskega pulta.
Datum objave: 05.02.2019   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v natečajni nalogi je zahtevano, da objekt nadstrešnice ne presega S in J roba obstoječega objekta šole, pri čemer se sklicujete na pogoje in usmeritve ZVKDS.
Po preučitvi projektnih pogojev ZVKDS smo ugotovili, da se predmetna zahteva nanaša na projekt, ki je predvideval prizidek k stari šoli. Pogoji za samostojni objekt pa tega ne določajo. Zanima nas, ali je to pogoj naročnika za umestitev objekta v prostor?

Z lepimi pozdravi.

ODGOVOR
Zahteva, ki jo omenjate je bila naknadno dogovorjena z ZVKDS in je že upoštevala dejstvo, da gre za ločena objekta. Naročnik tega ne zahteva. Vendar pa kot navedeno v nadaljevanju projektne naloge, naročnik ocenjuje da bo mogoče tudi nekoliko omiliti pogoje ZVKDS.Datum objave: 07.02.2019   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima me, kakšne so dimenzije spomenika NOB.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Glede na priloženo skico v natečajnih prilogah ocenjujemo da so dimenzije spomenika cca 1,3 x 2,5 m. Bolj natančnih podatkov žal nimamo.Datum objave: 07.02.2019   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kakšna je povprečna višina vodne gladine?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Točne kote ne vemo, lahko pa ocenimo da je višina vodne gladine med 286,80 in 287,00. Brežina je precej položna.Datum objave: 07.02.2019   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali našteta društva potrebujejo vsak svoj prostor ali uporabljajo zgolj skupne prostore (sejna, večnamenska dvorana)? V prvem nadstropju po umeščenem napisanem programu ostaja še kar nekaj prostora. Ali naj bo ta prostor namenjen društvom ali imamo proste roke gledeostalega rabe tega prostora?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Uporabniki si praviloma delijo določeno sobo / pisarno (souporaba). Ker se bo program tudi skozi čas rabe spreminjal se bo raba prostorov lahko nekoliko spreminjala in prilagajala potrebam. Sejno sobo oz. večnamensko dvorano lahko koristjo tako uporabniki iz programa ČS (društva), kot tudi drugi zainteresirani uporabniki (po predhodnem dogovoru) - uporaba po urah. Zasnova prostorov se prepušča natečajnikom. Rešitev, ki bo omogočala bolj odprto rabo, v smislu različnih uporabnikov in dejavnosti, je boljša.Datum objave: 07.02.2019   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
torej je dovoljena črtna 3D risba oz. aksonometrija natečajne rešitve na plakatu?ODGOVOR
Dovoljena je črtna 3D risba ( tudi računalniška): npr. aksonometrija, pesrpektiva, skica ipd. Niso pa dovoljene računalniške vizualizacije ( renderji).Datum objave: 11.02.2019   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo sledeča vprašanja vezana na vsebino oz. obliko prezentacije natečajne rešitve:
- je na plakatih 1 in 2 dovoljena črtna 3D risba oz.aksonometrija natečajne rešitve?
- je na plakatih 1 in 2 pri prerezu in fasadah dovoljen prikaz krajinske ureditve v fotorealistični obliki?
- kot je navedeno na strani 19, naj bi bilo v mapi A3 dovoljene fotomontaže. Je s tem mišljena umestitev črtne prostorske risbe projektne rešitve - v fotografijo?
- kako podrobno je potrebno v mapi A3 predstaviti zasnovo gradbenih konstrukcij in instalacij?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR
- Ponovno pojasnjujemo, da je prepoved vključevanja računalniško modeliranih 3D vizualizacija objektov in ureditev namenjena izključno zaščiti natečajnika, da mu ne bi bilo treba delati 3D računalniških vizualizacij. Eventualni prostorski prikazi natečajne rešitve naj bodo zato preprosti in shematični in naj ne bodo rezultat 3D računalniško modeliranih vizualizacij. Določila veljajo tako za podobe na plakatih, kot v mapi.
- Ne. Uporaba fotorealističnih podob natečajnih rešitev, ki nastanejo na podlagi modeliranih 3D vizualizacij ni dovoljena. Določila veljajo tako za podobe na plakatih, kot v mapi.
- Fotomontaža, ki je navedena v tabeli v razdelku MAPA pomeni, da je lahko uporabljena fotografija lokacije, v katero je npr. vložena skica, shema ipd. (ne pa 3D računalniško modelirana vizualizacija) natečajnih rešitev.
- Prikaže se samo na nivoju idejne zasnove. Podrobna navodila za projektiranje inštalacij in konstrukcij so v natečajni nalogi bila podana z mislijo na nadaljnje faze projektiranja.
Datum objave: 11.02.2019   14:41
VPRAŠANJE
Nam lahko prosim poveste, katere pogoje iz ZJN-3 bo moral izpolnjevati zmagovalec natečaja Center Barje v postopku pogajanj za oddajo naročila projektne dokumentacije, ki bo sledil zaključenemu natečaju?

ODGOVOR
Kot izhaja iz točke 2.4. natečajnih pogojev, bo naročnik predvidoma po zaključku natečaja izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z b točko četrtega odstavka 46. člena Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), upoštevajoč vrstni red zmagovalcev. Skladno z ZJN-3 mora natečajnik oz. ponudnik pred oddajo naročila prestati preverjanje vsaj naslednjih obveznih izključitvenih razlogov iz 75. člena ZJN-3:
- Da ni ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
- Da ima ponudnik poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe (2 odst. 75. člen).
- Da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (a tč. 4 odst. 75.člena).
- Da pri ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (b tč. 4 odst. 75.člena).
- Da proti ponudniku ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ali z njegovimi sredstvi ali poslovanjem ne upravlja upravitelj ali sodišče ali njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene ali se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa nastal enak položaj z enakimi pravnimi posledicami (b tč. 6 odst. 75.člena).
Datum objave: 12.02.2019   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je originalna barva šole rumena in ali je barvo možno spremeniti?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Končna barva se bo določila v fazi projektiranja skupaj s pristojnim ZVKDS. Za potrebe natečaja lahko barvo stare šole določite sami.Datum objave: 12.02.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V podlogi, ki načrtuje preureditev Ižanske ceste z ureditvami avtobusnih postajališč je z Ižanske ceste vrisan le priključek, ki pelje do stanovanjskih hiš na severu. Priključka iz Ižanske ceste, ki bi se priključeval na obravnavano parcelo na podlogi ni vrisanega. Kje naj bi se ta priključek nahajal?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Priključek iz Ižanske ceste ostane na enakem mestu kot obstoječi tudi po rekonstrukciji ceste.Datum objave: 12.02.2019   12:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima me, če je bila za območje izdelana geomehanika tal in, če je možno dobiti poročilo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Geomehansko poročilo za območje obdelave še ni bilo izdelano in ga ( kot navedeno v natečajni nalogi) izdela izbrani ponudnik v fazi projektiranja.Datum objave: 12.02.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima me, kakšne so kote terena okoli mosta in na mostu čez Iščico.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ker je območje mosta izven območja obdelave, ni podatkov o višinskih kotah v geodetskem posnetku. Vendar pa lahko ocenimo, da se Peruzzijeva cesta kontinuirano dviguje proti mostu čez Iščico/Ižico, sam most je pa še nekoliko višji ( cca 50 cm) - razvidno iz fotografij. Teren pod mostom je precej položen, ocenjujemo da je višina vodne gladine med 286,80 in 287,00 m n.v.Datum objave: 14.02.2019   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v natečajni nalogi je omenjena možnost postavitve večnamenske dvorane na prostoru sejmišča. Prosimo za nekaj izhodiščnih podatkov o dvorani:
željena velikost športnega igrišča, čemu vse bo dvorana služila, ali je predviden tudi spremljevalni program?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
V natečajni nalogi je navedeno: Zahtevano je, da je večji del sejmišča postavljen na območje, ki ni poplavno ogroženo in da je ta prostor hkrati rezervat za morebitno gradnjo večnamenske dvorane v prihodnosti.
Dvorana ni predmet te natečajne naloge, tudi ni znano kakšna bo in če sploh bo zgrajena. Se pa želi pustiti nekaj zazidljivega zemljišča prostega ( znotraj območja sejmišča, izven poplavnega območja).