Dosje javnega naročila 000020/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja informacijskega sistema eIzvršba - ZIZ-L
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000020/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.01.2019
JN000020/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000020/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/289041/RD_ZIZ-L.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6331
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja informacijskega sistema eIzvršba - ZIZ-L
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja funkcionalnosti informacijskega sistema eIzvršba zaradi sprememb zakonodaje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nadgradnja obstoječega informacijskega sistema eIzvršba (v nadaljevanju: iI), kar obsega:
- nadgradnja funkcionalnosti informacijskega sistema iI zaradi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 11/18),
- nadgradnja funkcionalnosti informacijskega sistema iI zaradi Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17),
- prilagoditev informacijskega sistema iI dodatnim zahtevam naročnika, ki jih trenutno še ni mogoče opredeliti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se do izteka veljavnosti pogodbe z naročili storitev ne bo doseglo pogodbene vrednosti oziroma predviden obseg storitev še ne bo izveden v celoti, se bosta stranki lahko dogovorili za ustrezno podaljšanje veljavnosti pogodbe, vendar najdlje do dosega vrednosti pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa upravljanja Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21, z dne 21. 9. 2016.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.01.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.01.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 1. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2019   14:38
VPRAŠANJE
V obrazcu N-4b_Podatki o kadrih je potrebno vpisati delovne izkušnje v letih.
Zanima nas ali je potrebno vpisati samo delovne izkušnje ( skupno in pri ponudniku) na zahtevanem področju ali tudi delovne izkušnje na ostalih področjih?

ODGOVOR
Ponudnik v šesti vrstici Delovne izkušnje v letih pod skupno vpiše leta delovne dobe nasploh in nato leta delovne dobe pri ponudniku.
V osmi vrstici Delovne izkušnje pa v eno od praznih polj vpiše leta delovne dobe na zahtevanem področju oziroma pri opravljanju storitev v ponujeni vlogi.Datum objave: 11.01.2019   09:15
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je v točki 8. merilo napaka pri referencah pod točko 1. Java razvijalca in preizkuševalca?
Pri obeh kadrih je navedeno:" Kot Java razvijalec je sodeloval pri razvoju informacijske rešitve s tri-nivojsko arhitekturo (SOA) za zunanjega naročnika, ki je bila predana v produkcijo v zadnjih petih letih, razvoj pa je potekal z iterativno metodo (to pomeni, da je projektna ekipa, v kateri je imel vlogo vodilnega razvojnega inženirja, v rednih intervalih, na 4 tedne ali manj, naročniku predajala programsko opremo, ki jo je naročnik v svojem okolju namestil in preveril); upošteva se ena referenca. "
V oklepaju se namreč za oba kadra navaja, da je imel vlogo vodilnega razvojnega inženirja.
V kolikor je prišlo do napake, naročnika prosimo, da objavi popravljeno dokumentacijo.


ODGOVOR
Res je v tem delu v obrazcu N-0 "Povabilo k sodelovanju" prišlo do napake.

Besedilo pod točko 1) tabele "Reference JAVA RAZVIJALCA" na strani 13-14 se pravilno glasi:
"1) Kot Java razvijalec je sodeloval pri razvoju informacijske rešitve s tri-nivojsko arhitekturo (SOA) za zunanjega naročnika, ki je bila predana v produkcijo v zadnjih petih letih, razvoj pa je potekal z iterativno metodo (to pomeni, da je projektna ekipa, v kateri je imel vlogo Java razvijalca, v rednih intervalih, na 4 tedne ali manj, naročniku predajala programsko opremo, ki jo je naročnik v svojem okolju namestil in preveril); upošteva se ena referenca.".

Besedilo pod točko 1) tabele "Reference PREIZKUŠEVALCA PROGRAMSKE OPREME" na strani 14 se pravilno galsi:
"1) Kot preizkuševalec programske opreme je sodeloval pri razvoju informacijske rešitve s tri-nivojsko arhitekturo (SOA) za zunanjega naročnika, ki je bila predana v produkcijo v zadnjih petih letih, razvoj pa je potekal z iterativno metodo (to pomeni, da je projektna ekipa, v kateri je imel vlogo preizkuševalca programske opreme, v rednih intervalih, na 4 tedne ali manj, naročniku predajala programsko opremo, ki jo je naročnik v svojem okolju namestil in preveril); upošteva se ena referenca.".