Dosje javnega naročila 000184/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND II
ZJN-3: Odprti postopek

JN000184/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.01.2019
JN000184/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000184/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.02.2019

    JN000184/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 011-021661
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291295/RD_PUND_II.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7109
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND II
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND, kar obsega:
- razvoj programske opreme za podporo elektronskemu poslovanju (elektronsko vlaganje, dostop do elektronskega spisa in vpisnika, vključno s potrebnimi nadgradnjami obstoječih funkcionalnosti),
- izdelavo testnih scenarijev in implementacijo testov (avtomatski, integracijski in obremenitveni testi),
- izdelavo tehnične dokumentacije, navodil za namestitev in administracijo ter navodil za uporabo rešitve,
- izdelavo gradiva za e-učenje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva 4.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidene nove funkcionalnosti:
- podpora e-Poslovanju,
- integracija z zunanjimi evidencami in informacijskimi sistemi,
- nadgradnja Java SWING klienta,
- nagdradnja/posodobitev vpogledov.

Naročilo vključuje tudi:
- razvoj dodatnih funkcionalnosti, ki trenutno še niso znane, jih bo pa potrebno podpreti v bodoče zaradi novih predpisov,
- nadgradnjo obstoječih funkcionalnosti, če bo to zahtevala integracija novih funkcionalnosti v obstoječ informacijski sistem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se do izteka veljavnosti pogodbe z obračunanimi naročili storitev ne doseže pogodbene vrednosti oziroma se predviden obseg storitev ne bo izvedel v celoti, se stranki lahko dogovorita za ustrezno podaljšanje veljavnosti pogodbe, vendar najdlje do dosega vrednosti pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 2. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

To naročilo pomeni ponovljeno naročilo št. JN007613/2018-B01, saj v njem ni bila prejeta nobena ponudba.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2019   16:01
VPRAŠANJE
Pripravljamo ponudbo za vaše javno naročilo in nas zanima, kako in kdaj se bodo izvedli razgovori nosilnih kadrov?

ODGOVOR
Po pregledu prejetih ponudb bo naročnik pozval ponudnika oziroma njegov nosilni kader na razgovor, predvidoma bo to v nekaj dneh po izteku roka za oddajo ponudbe, termin razgovora bo predhodno usklajen.