Dosje javnega naročila 000193/2019
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Gradnje: Izgradnja centra za krepitev zdravja
ZJN-3: Odprti postopek

JN000193/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.01.2019
JN000193/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2019
JN000193/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2019
JN000193/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2019
JN000193/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2019
JN000193/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2019
JN000193/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2019

    JN000193/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Suzana Rakuša
suzana.rakusa@gor-radgona.si
+386 25643808
+386 25643814

Internetni naslovi
http://www.gor-radgona.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291520/JN-CKZ-ZDGR-Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6515
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja centra za krepitev zdravja
Referenčna številka dokumenta: 160-2/2017-81-U102
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba izgradnje Centra za krepitev zdravja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gornja Radgona
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba investicije izgradnje novega Centra za zdravje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
Gornja Radgona
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.01.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika prosimo, da na povezavi objavi še popise del.

ODGOVOR


Popise del najdete na povezavi https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/

Datum objave: 21.01.2019   14:25
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za naslednja pojasnila:
1. v razpisni dokumentacijo med navodili piše, da mora biti ponudba veljavn 90 dni od roka za predložitev ponudb, pr navedbah za menico za resnost pa navaja naročnik, da mora le ta biti veljavna 120 dni od roka za oddajo ponudb. Ali je to neusklajenost ali pa je naročnik resno mislil, da velja garancija za resnost še 30 dni več kot je veljavna ponudba?

2. pri poslovni in finančni sposobnosti naročnik zahteva kot dokazilo za neblokado TRR-jev (Pogoj 1) tudi POTRDILA VSEH BANK, pri katerih ima ponudnik odprte račune. Naročnika naprošamo, da namesto potrdil bank dovoli Bon2 ali S.BON-1/P iz katerih je prav tako razvidno, da ponudnik nima blokiranih računov v zadnjih 6 mesecih. Ker ponudnik tako in tako mora predložiti S.BON-1/P iz katerega se vidi bonitetna ocena, ta bon lahko služi tudi kot dokazilo o neblokadah na računih.ODGOVOR

1. Naročnik ob upoštevanju zastavljenega vprašanja spreminja čas veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe iz 120 dni na 90 dni od roka za oddajo ponudb.

2. Naročnik na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da potencialni ponudniki lahko predložijo za izkazovanje Pogoja 1 Blokada transakcijskih računov - Poslovna in finančna sposobnost, obrazec S.BON-1/P, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred dnevom objave obvestila o oddaji naročila na portalu naročil ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Naročnik naproša vse potencialne ponudnike za upoštevanje predmetnega dodatnega pojasnila.

Datum objave: 23.01.2019   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k spremembi v zahtevah za tehnično sposobnost, kjer naročnik zahteva, da mora biti pri vodilnem pogodbeniku zaposlen najmanj en vodja del, skladno z določili Gradbenega Zakona in ZAID-a.

Po določbah 14. člena GZ mora vodja del imeti aktivno licenco za pooblaščenega inženirja. Glede na to, da je nov GZ veljaven šele dobre pol leta, in da je vložena ustavna presoja glede določb ZAID-a o tem, kdo so lahko pooblaščeni inženirji, bo imel naročnik izredno težko nalogo dobiti ustrezne ponudnike s takšnimi referencami, ki morajo poleg tega imeti zaposlenega tudi pooblaščenega inženirja.

Glede na to, da prehodno obdobje za gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost gradnje, še ni poteklo, ponudnikom še ni potrebno imeti zaposlenega kadra, ki bi imel naziv pooblaščeni inženir.

Skladno s tem naročnika pozivamo, da spremeni zahteve glede vodje gradnje na način, da le-temu ni potrebno izpolnjevati pogojev za pooblaščenega inženirja, temveč se lahko izkaže le s predložitvijo referenčnih potrdil, katera je opravil kot odgovorni vodja del (po prejšnji zakonodaji - po ZGO-ju).
Lep pozdrav.
ODGOVOR

Glede pogoja 2 Vodja del je slednji povsem zakonit, pri čemer iz pogoja jasno izhaja tudi relacija s predhodnim pojmovanjem OVD, tako da sprememba zakonodaje ne vpliva na zmožnost izkazovanja referenc, kot to neutemeljeno zatrjuje postavljavec vprašanja.


Datum objave: 23.01.2019   12:29
VPRAŠANJE
Naročnik pri Merilih za izbor ponudnika pod Ponder 2 uvršča tudi garancijski rok. Pri tem pa zapiše nenormalno dolge garancijske roke in sicer za solidnost 18 let in več; za streho 25 let in več in za splošni rok 10 let in več. Naročnika opozarjamo, da je zahteva po tako dolgih rokih jamčevanja ni v skladu z Zakonom - Obligacijski zakon, ki pravi, da znaša jamčevanje za solidnost max. 10 let ter splošni garancijski rok 2 leti.

Mi kot ponudnik naročniku ne moremo nuditi jamčevanja za dela po pogodbi za solidnost za dobo 18 let in več oziroma za izvedbo strehe 25 let in več oziroma za splošno garancijo za 10 let in več. Daljše garancije lahko naročniku dajo dobavitelji materialov za svoje materiale, in sicer po garancijskih rokih teh dobaviteljev.
Pozivamo naročnika da umakne ta ponder ali ga zastavi drugače.

ODGOVOR

Naročnik ob upoštevanju zastavljenega vprašanja spreminja oz. drugače zastavlja ponder:
MERILA
Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Ponder 1: Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil najnižjo ponudbeno ceno za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV, bo v okviru predmetnega ponderja prejel 80 točk. Preostali ponudniki bodo prejeli točke skladno z naslednjim izračunom:
M1(x) = (C(min) / C(x) )* M1(max)
M1(x) = doseženo število točk posamezne ponudbe po tem merilu
C(min) = najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV
C(x) = ponudbena vrednost posameznega ponudnika v EUR brez DDV
M1(max) = maksimalno število točk po merilu M1 (80 točk)
Za razvrstitev ponudb v okviru predmetnega ponderja je relevantna skupna ponudbena cena v EUR brez DDV, kot izhaja iz obrazca Ponudbeni predračun.

Ponder 2: Garancijski rok (kot izhodišče za točkovanje po tem merilu se upošteva minimalni (5) letni garancijski rok) (za šest, sedem, osem, devet in deset let)*
20 % = maksimalno 20 točk

* Najvišje možno število točk, ki jih bo zbral ponudnik pri merilu garancijski rok za odpravo napak v garancijskem roku je 20 točk. Ponudnik pa lahko ponudi tudi daljši rok, vendar največ 10 - letni garancijski rok. Za vsako dodatno leto (6, 7, 8, 9, 10), ki jo ponudi ponudnik prejme 5 točk. In sicer:
za ponujeno garancijo 5 let ............................0 točk
za ponujeno garancijo 6 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 7 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 8 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 9 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 10 let ............................5 točk

Za ekonomsko najugodnejšo ponudbo bo izbrana ponudba, kateri bo, po seštevku točk po teh ponderjih, dodeljeno največje število točk.
V primeru, da po teh ponderjih dve ali več ponudb doseže enako število točk, bo za ekonomsko najugodnejšo izbrana ponudba kateri je dodeljeno največ točk po merilu najnižja ponudbena cena.
V primeru, da po ponderju najnižja ponudbena cena dve ali več ponudb doseže enako točk, bo za ekonomsko najugodnejšo izbrana ponudba kateri je dodeljeno največ točk po merilu garancijski rok.

Naročnik naproša vse potencialne ponudnike za upoštevanje predmetnega dodatnega pojasnila.

Naročnik bo na Portalu JN dne 11. 2. 2019 objavil zadnjo (popravljeno) verzijo razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo označene z rdečo barvo. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v popolnosti upoštevajo razpisno dokumentacijo, ki bo ponovno objavljena na Portalu JN - popravki, dne 11. 1. 2019.


Datum objave: 04.02.2019   07:31
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Prosimo za pojasnilo glede referenčne zahteve.
Ali prav razumemo , da je zahteva za ponudnika, da mora imeti dve referenci in vsaka referenca v vrednosti minimalno 1.000.000,00 EUR brez DDV.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da ponudnik mora imeti najmanj 2 (dve) referenci v skupni vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV, torej obe referenci skupaj v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV.


Datum objave: 04.02.2019   08:46
VPRAŠANJE
Še enkrat prosimo za pravilno razumevanje glede referenc.
Ali lahko imamo eno referenco za 600.000,00 in drugo za 400.000,00 EUR, kar je skupaj 1.000.000,00 EUR ?

Če je zahteva kot navedena, zadeva ni smiselna. Vaša zahteva bi bila smiselna če bi zahtevali skupaj dve referenci za 1.000.000,00 EUR , ki sta lahko deljeni na , dve pogodbi in sta vezani na en objekt.

ODGOVOR

Lahko. Ponudnik mora izkazati, da je dela (novogradnjo) izvedel najmanj dveh (2) referenčnih objektov v skupni vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 04.02.2019   09:09
VPRAŠANJE
Garancijska doba
- naročnik mora določilo glede garancijske dobe dopolniti.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.
Garancijska doba za opremo in naprave veljajo v skladu z garancijskimi listinami proizvajalca vgrajene opreme .

ODGOVOR

Naročnik ne razume postavljenega vprašanja, zato prosimo, da ga pojasnite oz. specificirate.


Datum objave: 04.02.2019   09:20
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo varnostnega načrta !

ODGOVOR

Naročnik še ne razpolaga z varnostnim načrtom.


Datum objave: 04.02.2019   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za en teden . Termin oddaje imate za časa zimskih počitnic, ko nas veliko gre z otroki na dopust. Prosimo da upoštevate navedeno in kot datum za oddajo podaljšate.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 04.02.2019   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Razumemo vas , da nimate vsi šoloobveznih otrok. Ker ste pa zaposleni v javni upravi bi lahko bili toliko tolerantni in nam , ki nimamo te ugodnosti šli vsaj toliko naproti, da nam že v tej fazi ne mečete polena pod noge.
Prosimo vas , da upoštevate naš predlog, da prestavite rok za oddajo ponudb za en teden in nam omogočite skupne počitnice s svojimi otroki.
Če vam zdaj ta teden pomeni toliko, ne vem zakaj pri pripravi dokumentacije niste prej pričeli in pritiskali na rok.
Za prestavitev nimamo pravne podlage, prosimo pa vas, da iz življenjskega pogleda ugodite prošnji.ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb. Naročnik je upošteval zakonsko predpisan rok za prejem ponudb. Ponudnik mora ponudbo predložiti elektronsko in jo lahko predloži pred rokom za oddajo ponudb.
Datum objave: 04.02.2019   13:01
VPRAŠANJE
Prosimo da preverite vašo točkovanje glede garancijske dobe:

za ponujeno garancijo 5 let ............................0 točk
za ponujeno garancijo 6 let ..............................5 točk.............. 5 t
za ponujeno garancijo 7 let ..............................5 točk..............10 t
za ponujeno garancijo 8 let ..............................5 točk..............15 t
za ponujeno garancijo 9 let ..............................5 točk..............20 t
za ponujeno garancijo 10 let ............................5 točk..............25 t

ODGOVOR

Naročnik je upošteval predlog zastavljavca vprašanja ter je na Portalu JN objavil popravljeno Razpisno dokumentacijo predmetnega naročila. Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v popolnosti upoštevajo razpisno dokumentacijo, ki je bila ponovno objavljena na Portalu JN - popravki.


Datum objave: 04.02.2019   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani prosimo za pojasnilo glede garancijskih rokov, ki jih je potrebno napisati v obrazec ponudba.
1. solidnost gradnje,
2. streha
3. splošni rok

Kateri garancijski čas je merodajen glede ponderiranja na vašo tabelo?

ODGOVOR

Naročnik je upošteval predlog zastavljavca vprašanja ter je na Portalu JN objavil popravljeno Razpisno dokumentacijo predmetnega naročila. Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v popolnosti upoštevajo razpisno dokumentacijo, ki je bila ponovno objavljena na Portalu JN - popravki.


Datum objave: 04.02.2019   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Vaš podani odgovor v prilogi nikakor ne razumemo.
- spremenili ste ponder ocenjevanja. iz leta navedenih v garanciji nam ni jasno in razumljivo točkovanje.
- v razpisni dokumentaciji imate več stopenj za določitev garancije: solidnost, za streho in splošni rok
- nikjer ne najdemo spremenjeno razpsino ki bi naj bojavljeno 11.1.2019.

Naročnik ob upoštevanju zastavljenega vprašanja spreminja oz. drugače zastavlja ponder:
MERILA
Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Ponder 1: Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil najnižjo ponudbeno ceno za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV, bo v okviru predmetnega ponderja prejel 80 točk. Preostali ponudniki bodo prejeli točke skladno z naslednjim izračunom:
M1(x) = (C(min) / C(x) )* M1(max)
M1(x) = doseženo število točk posamezne ponudbe po tem merilu
C(min) = najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV
C(x) = ponudbena vrednost posameznega ponudnika v EUR brez DDV
M1(max) = maksimalno število točk po merilu M1 (80 točk)
Za razvrstitev ponudb v okviru predmetnega ponderja je relevantna skupna ponudbena cena v EUR brez DDV, kot izhaja iz obrazca Ponudbeni predračun.

Ponder 2: Garancijski rok (kot izhodišče za točkovanje po tem merilu se upošteva minimalni (5) letni garancijski rok) (za šest, sedem, osem, devet in deset let)*
20 % = maksimalno 20 točk

* Najvišje možno število točk, ki jih bo zbral ponudnik pri merilu garancijski rok za odpravo napak v garancijskem roku je 20 točk. Ponudnik pa lahko ponudi tudi daljši rok, vendar največ 10 - letni garancijski rok. Za vsako dodatno leto (6, 7, 8, 9, 10), ki jo ponudi ponudnik prejme 5 točk. In sicer:
za ponujeno garancijo 5 let ............................0 točk
za ponujeno garancijo 6 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 7 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 8 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 9 let ..............................5 točk
za ponujeno garancijo 10 let ............................5 točk

Za ekonomsko najugodnejšo ponudbo bo izbrana ponudba, kateri bo, po seštevku točk po teh ponderjih, dodeljeno največje število točk.
V primeru, da po teh ponderjih dve ali več ponudb doseže enako število točk, bo za ekonomsko najugodnejšo izbrana ponudba kateri je dodeljeno največ točk po merilu najnižja ponudbena cena.
V primeru, da po ponderju najnižja ponudbena cena dve ali več ponudb doseže enako točk, bo za ekonomsko najugodnejšo izbrana ponudba kateri je dodeljeno največ točk po merilu garancijski rok.

Naročnik naproša vse potencialne ponudnike za upoštevanje predmetnega dodatnega pojasnila.

Naročnik bo na Portalu JN dne 11. 2. 2019 objavil zadnjo (popravljeno) verzijo razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo označene z rdečo barvo. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v popolnosti upoštevajo razpisno dokumentacijo, ki bo ponovno objavljena na Portalu JN - popravki, dne 11. 1. 2019.

ODGOVOR

Naročnik je upošteval predlog zastavljavca vprašanja ter je na Portalu JN objavil popravljeno Razpisno dokumentacijo predmetnega naročila. Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v popolnosti upoštevajo razpisno dokumentacijo, ki je bila ponovno objavljena na Portalu JN - popravki.


Datum objave: 04.02.2019   13:03
VPRAŠANJE
Dopolnite garancijske zahteve v pogodbenem določilu .
Da splošni garancijski pogoji ne veljajo za opremo in naprave , ki imajo sovje garancijske litine proizvajalca opreme.ODGOVOR


Naročnik je upošteval predlog zastavljavca vprašanja ter je na Portalu JN objavil popravljeno Razpisno dokumentacijo predmetnega naročila. Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v popolnosti upoštevajo razpisno dokumentacijo, ki je bila ponovno objavljena na Portalu JN - popravki.

Datum objave: 04.02.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Verjamemo , da imate kakšen drug tehten razlog, kakor to kar navajate , da ne ugodite naši želji o podaljšanju ponudbe.
Upamo, da ne boste imeli kdaj drugič podoben razlog. Hvala za vaš trud in vaše ne odobravanje.ODGOVOR
Rok je skladen z veljavno javno-naročniško zakonodajo.Datum objave: 04.02.2019   15:29
VPRAŠANJE
Prosim , da ne zavajate ponudnike z odgovori in se jih poskušate od tepsti.
Po preveritvi vašega odgovora, na spodaj postavljeno vprašanje le to niste upoštevalo v razpisni dokumentaciji , čeprav je bilo z vaše strani navedeno citiram "Naročnik je upošteval predlog zastavljavca vprašanja ter je na Portalu JN objavil popravljeno Razpisno dokumentacijo predmetnega naročila. Vse spremembe so označene z rdečo barvo."

Naročnika pozivamo da dopolni navedeno.
Dopolnite garancijske zahteve v pogodbenem določilu .
Da splošni garancijski pogoji ne veljajo za opremo in naprave , ki imajo sovje garancijske litine proizvajalca opreme.


VPRAŠANJE
Dopolnite garancijske zahteve v pogodbenem določilu .
Da splošni garancijski pogoji ne veljajo za opremo in naprave , ki imajo sovje garancijske litine proizvajalca opreme.ODGOVOR


Naročnik je upošteval predlog zastavljavca vprašanja ter je na Portalu JN objavil popravljeno Razpisno dokumentacijo predmetnega naročila. Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v popolnosti upoštevajo razpisno dokumentacijo, ki je bila ponovno objavljena na Portalu JN - popravki.


ODGOVOR


Smo popravili v pogodbi - 23. člen. Vljudno prosimo, da točno navedete, kje v razpisni dokumentaciji oz. na kaj se nanaša vaše vprašanje, specificirajte. Hvala.

Datum objave: 07.02.2019   08:53
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo naslednje postavke:
3.3.1.
Kompletna izdelava ravne strehe objekta. Sestava S1:
- pran prodec 16-32 mm, zaščita hidroizolacije deb. deb. 8 cm

- PES folija 150 g/m2, ločilni-zaščitni sloj (GEOTEKSTIL)

- strešna tesnilna folija oz. membrana SIKA Trocal SgmA folija 1,8 mm

- PES folija 150 g/m2, ločilni-zaščitni sloj (GEOTEKSTIL)

- Fe strešni panel (kamena volna 5 cm)

- celulozna toplotna izolacija »Trendisol« 30 cm med strešno konstrukcijo

- parna zapora

Cena in obračun po m2 komplet pokrite strešine.

Zanima nas alineja - Fe strešni panel (kamena volna 5 cm). ALi je to strešni panel 5 cm s kameno volno? kakšna je vloga tega panela v tej sestavi?


ODGOVOR

Strešni panel je zaradi požarne odpornosti strehe. Izvede se lahko tudi fasadni panel.


Datum objave: 07.02.2019   08:55
VPRAŠANJE
Pri pregledu postavk za izvedbo fasade prosimo za pojasnilo glede postavk izvedbe cokla.
Pri coklu uporabljate kameno volno. Ali je to prišlo do pomote ?

ODGOVOR
Postavka 3.1.13 govori o izvedbi cokla. Cokel se izvede s toplotno izolacijo XPS kot je navedeno v postavki.Datum objave: 07.02.2019   09:00
VPRAŠANJE
Prosimo, da popis prilagodite , oziroma odklenete, saj v primeru prevelikih številk v poljih nastanejo kvake (postavka 1.1.1. in tako naprej)

ODGOVOR
V popisih priložene nove datoteke, kjer je mogoče spreminjati obliko stolpcev in vrstic.
Popisi objavljeni na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/


Datum objave: 07.02.2019   09:02
VPRAŠANJE
Postavka 2.3.7., podajte tehnične informacije. Ni podana višina opaževanja .


ODGOVOR

Višina opaža 1,0 m.


Datum objave: 07.02.2019   09:03
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite načrt rušitve za mesto kjer se priključi novi v obstoječi del objekta, da preverimo in lahko ponudniki prekontroliramo zahteve iz popisa.
Pri rušitvah imaste navedena odstranitve odprtin izvajanje prebojev, ki pa jih iz načrtov ni razbrati!


ODGOVOR

Na obstoječem objektu s odstranita dve okni in parapetni zid pod oknoma.


Datum objave: 07.02.2019   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Zasledili smo zahtevo po izdelavi izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.
Prosimo za pojasnilo, kaj se mora preveriti v vašem primeru?
Ali se preverja prehodnost hrupa ceste in prometa v objekt ali hrup, ki se bo izvajal v objektu proti bližnji okolici?
Na podlagi česa je bila študija zaščite pred hrupom izdelana . Smernice niso obveza !

ODGOVOR

Preverja se prehodnost hrupa okolice v objekt.


Datum objave: 07.02.2019   09:06
VPRAŠANJE
Kako je objekt klasificiran:
- zahteven, manj zahteve ali nezahteven objekt

ODGOVOR

Manj zahteven.


Datum objave: 07.02.2019   09:11
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da v zvezi s postavko 1.1.12., da objavi vse izkaze in poročila, ki naj bi jih izdela ponudnik za izvedbo kompletne dokumentacije i zanesljivosti, da zadevo natančno ovrednotimo in ne nas in ne vas nebo zadeva dodatno finačno presenetila.
Kot organ, ki razpisujete zadevo morate vedeti, kaj na koncu rabite za kompletno izvedbo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

ODGOVOR

- Izkaz energijske karakteristike stavbe
- Izkaz prezračevanja stavbe
- Izkaz požarne varnosti objekta
- Izkaz zaščite pred hrupom

Datum objave: 07.02.2019   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani Projektantski nadzor je točno določena zadeva, ki jo lahko izvaja samo projektant, ki je vse skupaj projektiral. Ker nam s tem vsiljujete izvajalca, je potrebno to postavko izvzeti. Vi kot investitor lahko to zadevo naročite direktno pri projektantu.

ODGOVOR
Postavka projektantskega nadzora ostaja v pogodbenih popisih.Datum objave: 07.02.2019   09:16
VPRAŠANJE
V pripravljalnem delu imate v postavki navedeno čiščenje celotnega območja. postavka 1.1.1.
Prosimo, da natančno specificirate kaj je pod navedenim pojmom mišljeno.


ODGOVOR

Čiščenje gradbišča znotraj ograje.


Datum objave: 07.02.2019   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Investitor razpisuje javno naročilo po ključu cena na enoto mere. Naročnika prosimo, da upošteva navedeno in spodaj navedene zahteve ključi v popis del, da jih lahko ovrednotimo.

stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo;
stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);
stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.


ODGOVOR


Navedene stroške si mora ponudnik vkalkulirati v enoto mere pozicij za izvedbo objekta.

Datum objave: 07.02.2019   09:19
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo armaturnih načrtov in izračune za predvidene kilaže armature -

ODGOVOR

Armatura se bo obračunala po dejansko vgrajenih količinah.


Datum objave: 07.02.2019   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za objavo sheme oken in vrat, ki manjkajo v načrtih artitekture.

V besedilnem tekstu načrta arihtekture so omenjeni, niso pa objavljeni

Hvala

ODGOVOR

Sheme vrat in oken so objavljene na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/


Datum objave: 07.02.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po izkušnjah sodeč vam priporočamo, da že v osnovi zahtevate pri notranjih lesenih vratih s kovinskim podbojem izvedbo s tremi panti.
Pri takšni dimenziji kot jih zahtevate je to smotrno.

ODGOVOR

V kolikor ponudnik ne more zagotoviti ustrezno funkcioniranje vrat z dvema, lahko ponudi vrata s stremi panti.


Datum objave: 07.02.2019   12:18
VPRAŠANJE
Prosimo za shemo vrat po postavki 3.9.5.. iz teksta ni razvidno dimenzija stekla.

Kompletna izdelava dobava in montaža kovinskih steklenih požarnih vrat z jeklenim podbojem in zastekljenim krilom - vrata EI60 C.

Jekleni podboj, krilo zastekljeno z lepljenim kaljenim steklom. Vrata imajo po en konstrukcijski in vzmetni tečaj ter dva varnostna zatiča, antipanik odpiranje in sistemsko ključavnico ter ščiti višjega kvalitetnega razreda, samozapiralom, gumi tesnili in pražnim profilom.

Ves izdelek je vroce cinkati ter opleskati in lakirati v barvi po RAL lestvici - RAL 9010.

VP3 - krilo velikosti 120+60/210+50 cm, vgradnja vmav. kartonsko steno deb. 15 cm - mere preveriti na objektu.

ODGOVOR

Shema vrat je objavljena na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/


Datum objave: 07.02.2019   12:23
VPRAŠANJE
V priloženi postavki je naveden dvoumen tekst, ki zelo vpliva na ponudbeno ceno. Ali se izvede keramika na beton ali hidroizolacijsko površino, to je potrebno jasno določiti. Ali se v tej in podobnih postavkah upošteva hidoriziolacijski premaz.
Obloga tlaka z keramičnimi ploščami s položitvijo na cementakrilno lepilo (kot npr. Kemakol flex 170), polaganje z lepljenjem na betonsko površino ali na hidroizolacijski premaz s posipom, naklon proti odtoku, vsa spremna dela in fugiranje, komplet s stičenjem stikov s stično - fugirno vodoneprepustno barvno malto, pom. deli in prenosi. Keramiko izbere projektant oz. investitor, keramika srednjega kakovostnega razreda (20 Euro/m2), protidrsnosti R10. V izmeri postavke ni upoštevana dodatna količina materiala potrebna za razrez in odpadek!


ODGOVOR

Kot hidroizolacijski premaz je predviden cementni hidroizolacijski premaz (npr. Hidrostop elastik ali primerljiv) na katerega se lahko polaga keramika povsem enako kot na beton.


Datum objave: 07.02.2019   12:24
VPRAŠANJE

Prosimo za pojasnilo navedene postavke 3.2.4.
izdelava vogalnega zaključka fasade, ki je finalno obdelana z vlaknocementinimi ploščami iz jeklene pocinkane pločevine 0,6 mm v Ral barvi in tonu ki ju določi projektant, debeline 0,60 mm razvite širine do 30 cm, izveden odkapni zob. Izvedba z vsem potrebnim veznim in pritrdilnim materialom, spajanjem, snemanjem mer na objektu, tesnenjem in čiščenjem po končanem delu.

Da ponovimo bistvo, navajate obdelavo z vlaknocementinimi ploščami iz jeklene pocinkane pločevine ?

ODGOVOR

Izdela se vogalni zaključek iz jeklene pocinkane pločevine na fasadi, ki je obdelana z vlaknocementnimi ploščami.


Datum objave: 07.02.2019   12:26
VPRAŠANJE
Pri zaključnih oblogah fasade in izvedba izolacije za fasado z oblogo vlaknocementnih plošč površine ne gredo skupaj ?
Prosimo za pojasnilo !

Prav tako prosimo za detajl izvedbe fasadnega sistema prezračevane fasade, oziroma fasadnega sistema , ki bi se ga naj izvajalo !
Po popisih je eno kontaktna fasada, drugo pa....?

ODGOVOR

Površine fasadnih plošč in izolacije ne morejo biti enake, ker je se s ploščami obdelajo tudi elementi pravokotno na fasado (špalete, zaključki fasade).
Na objektu so predvideni trije tipi fasadne obloge: kontaktna tankoslojna fasada, fasada z vlakocementnimi ploščami in pa steklena fasada (parapeti pod okni za steklenim fasadnim elementom).

Detajl fasade je objavljen na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/.
Datum objave: 07.02.2019   12:29
VPRAŠANJE
Prosimo za detajl izvedbe po postavki 3.1.4.

ODGOVOR

Detajl izvedbe po postavki 3. 1. 4. je objavljen na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/


Datum objave: 07.02.2019   12:30
VPRAŠANJE
Prosimo za detjl izvedbe po postavki 3.1.4.

ODGOVOR


Detajl izvedbe po postavki 3. 1. 4. je objavljen povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/

Datum objave: 07.02.2019   12:31
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo detajla izvedbe obloge na garažna vrata.

ODGOVOR

Detajl izvedbe obloge na garažna vrata je objavljen na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/


Datum objave: 07.02.2019   12:32
VPRAŠANJE
Prosimo za OBJAVO sheme stavbnega POHIŠTVA.
- Požarna vrata,
- fasadno stavbno pohištvo
- ALU stavbno pohištvo
- notranja vrata
- garažna vrata
Kotirana morajo biti tudi morebitne odprtine v vratih (zasteklitve, vrata v vratih pri gražnih vratih)

ODGOVOR

Objavljeno na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/


Datum objave: 07.02.2019   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Prosim za podrobnejšo specifikacijo postavke:
Izdelava, dobava in montaža opreme - napisov na vratih velikosti do 40 x 20 cm.
Kakšen material želite? ali so samo nalepke? barva? podajte detajl.

ODGOVOR

Predvidene so nalepke.


Datum objave: 07.02.2019   12:35
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo postavke 4.1.1..
Strojna priprava površine/zemljine/ humusiranja kot finalna priprava za zasejanje s travo.
ALi je v postavki potrebno upoštevati dovoz zemljine in navoz humusa, ali je potrebno samo upoštevati prekop zemljine in humusa za sejanje?ODGOVOR

Predvidena je uporaba humusa in zemljine od izkopa, ki se je začasno skladiščil na gradbišču.


Datum objave: 07.02.2019   12:36
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo shem stavbnega pohištva !

ODGOVOR


Sheme so objavljene na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/

Datum objave: 07.02.2019   12:37
VPRAŠANJE
Kaj je Pro estrih T?

ODGOVOR

ekspandiran polistiren (stiropor)


Datum objave: 07.02.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za dodatno objavo detajlev prerezov, saj ti niso definirani ! Objavljene imate prereze, v njih pa ni določen in ni opisanih prerezov
Prosimo tudi za pojasnilo. Kaj je pro estrih T. Ali je ekspandiran polistiren ali ekstrudiran polistiren..

ODGOVOR

Objavljeni na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/

Ekspandiran polistiren (stiropor)

Datum objave: 07.02.2019   12:42
VPRAŠANJE
Postavka 2.4.8 in 2.4.9. Postavke niso definirane. Prosimo za detajl in dodatno pojasnilo.

ODGOVOR

V obeh postavkah je natančno opisano kaj obsegata.
V postavki 2.4.8 je zajeto zapiranje in tesnjenje vseh lukenj v betonskih kletnih stenah (luknje, ki ostanejo zaradi fiksiranja opažev sten).
Postavka 2.4.9 pa zajema izvedbo cemente hidroizolacije na betonski podest pred vhodom v objekt, premaz je potrebno izvesti tudi na steno do višine 15 cm.Datum objave: 07.02.2019   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika opozarjamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe ,saj je objavil nepopolno razpisno, oziroma tehnično dokumentacijo in na podlagi tega ni mogoče pripraviti kvalitetne ponudbe.
Prosim, da objavi vse odgovore in dopolnitve za katere smo zahtevali !

ODGOVOR


Naročnik je upošteval predlog za podaljšanje roka za predložitev ponudb, ki je sedaj do 28. 2. 2019, do 9:00 ure, posledično se spremeni tudi datum odpiranja ponudb, ki je prav tako 28. 2. 2019, ob 9.01 uri. Prav tako podaljšujemo datum za sprejemanje ponudnikovih vprašanj, ki je sedaj do 15. 2. 209 do 9:00 ure. Naročnik je spremembo objavil na Portalu JN.

Datum objave: 07.02.2019   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Po pregledu razpisne dokumentacije, projektne dokumentacije in razpisanih popisov del smo ugotovili neskladje med vsemi temi dokumenti. Prosimo da zadevo med seboj uskladite. Predvsem je potrebno uskladiti popise del ter projektno dokumentacijo, saj se v popisih v veliki meri naslanjate na projektno dokumentacijo, ki jo pa nimate objavljene, oziroma verjetno nimate izdelane.
Investitorja pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe v tej meri, da bo vso zadevo med seboj uskladil in objavijo celotno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo ponudbe, predvsem pa ter tisti del dokumentacije , katera je vazana na popis del in se v popisu del sklicuje na projektno dokumentacijo.

ODGOVOR
Naročnik je upošteval predlog za podaljšanje roka za predložitev ponudb, ki je sedaj do 28. 2. 2019, do 9:00 ure, posledično se spremeni tudi datum odpiranja ponudb, ki je prav tako 28. 2. 2019, ob 9.01 uri. Prav tako podaljšujemo datum za sprejemanje ponudnikovih vprašanj, ki je sedaj do 15. 2. 209, do 9:00 ure. Naročnik je spremembo objavil na Portalu JN.

Vso potrebno projektno dokumentacijo in popise najdete objavljeno na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/Datum objave: 07.02.2019   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani g. ali ga. referent !
Vkalkulirat navedene postavke v posamezne postavke ne gre, saj lahko vi katero od postavk ukinete ali si premislite in nekaj neboste izvajali !

VPRAŠANJE
Spoštovani !
Investitor razpisuje javno naročilo po ključu cena na enoto mere. Naročnika prosimo, da upošteva navedeno in spodaj navedene zahteve ključi v popis del, da jih lahko ovrednotimo.

stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo;
stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);
stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.


ODGOVOR


Navedene stroške si mora ponudnik vkalkulirati v enoto mere pozicij za izvedbo objekta.

ODGOVOR
stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
Zajeti v enoto cene pozicije 1.1.1.

stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
Zajeti v enoto cene pozicije 1.1.1.

stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo;
Zajeti v enoto cene pozicije 2.1._.

stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
Zajeti v enoto cene pri vseh pozicijah kjer je potrebna dobava in vgradnja materialov.

izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
Zajeti v enoto cene pri vseh pozicijah kjer je v opisu predviden oder.

stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);
Zajeti v enoto cene pozicije 1.1.1.

stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
Zajeti v enoto cene pri vseh pozicijah kjer je potrebna dobava in vgradnja materialov.

stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
Zajeti v enoto cene pozicije 1.1.1.

stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
Zajeti v enoto cene pozicije 1.1.1.

stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
Zajeti v enoto cene pozicije 1.1.1.

stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
Stroške ki bodo nastali po krivdi izvajalca investitor ne bo kril.

škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
Škode ki bodo povzročene tretjim osebam po krivdi izvajalca investitor ne bo kril.

stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
Zajeti v enoto cene pri vseh pozicijah kjer je potrebna dobava in vgradnja materialov.

morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški
Če bodo nastali nepredvideni stroški in bodo za izvedbo neobhodno potrebni se bodo zaračunali pod postavko nepredvidenih del.
Datum objave: 07.02.2019   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Pričakovali bi, da si kot referent ki obdeluje projekt vsaj pogledate gradbeno dovoljenje, kjer je kot zahtevnost gradnje navedeno: zahteven objekt !

V primeru , da je objekt manj zahteven, kot vi navajate, odpade izkaz zaščite pred hrupom. Glej Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah.ODGOVOR

Imate prav. Objekt je zahteven.
Izkaz zaščite pred hrupom je potrebno narediti.Datum objave: 07.02.2019   13:47
VPRAŠANJE

Prosimo ,da odgovorite celovito na celotno vprašanje !
Spoštovani !
Zasledili smo zahtevo po izdelavi izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.
Prosimo za pojasnilo, kaj se mora preveriti v vašem primeru?
Ali se preverja prehodnost hrupa ceste in prometa v objekt ali hrup, ki se bo izvajal v objektu proti bližnji okolici?
Na podlagi česa je bila študija zaščite pred hrupom izdelana . Smernice niso obveza !

ODGOVOR

Preverja se prehodnost hrupa okolice v objekt.ODGOVOR

Preverja se zvočna izolacija ovoja stavbe.
Elaborat zaščite pred hrupom je bil narejen na podlagi tehničnih smernic TSG-1-005:2012Datum objave: 07.02.2019   13:50
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo varnostnega načrta, saj se tudi pri zunanji ureditvi sklicujete v prvi postavki pripravljalnih del v skladu z varnostnim načrtom.

ODGOVOR
Varnostni načrt se bo izdelal po izboru izvajalca.
Varnostni načrt bo poskušal slediti tehnologiji izvedbe izvajalca.Datum objave: 07.02.2019   14:37
VPRAŠANJE
Varnostni načrt mora biti izdelan pred oddajo ponudb, da izvajalci lahko upoštevajo morebitne dodatne zahteve koordinatorja .
Tudi za investitorja bi bilo v redu, da se varnostni načrt izdela zdaj, saj ga tako nebi doletele morebitne presenečenja glede dodatnih finančnih obveznosti iz te rubrike.
ODGOVOR
Varnostni načrt se bo izdelal po izboru izvajalca.
Varnostni načrt bo poskušal slediti tehnologiji izvedbe izvajalca, tako da ne pričakujemo dodatnih zahtev koordinatorja.
Datum objave: 07.02.2019   14:38
VPRAŠANJE
V popisih imate navedena pripravljalna dela. V varnostnem načrtu morajo zadeve biti točno opisane in z grafiko podprte, zato je potrebno v tej fazi varnostni načrt objaviti in predstaviti ponudnikom.

ODGOVOR


Varnostni načrt se bo izdelal po izboru izvajalca.
Varnostni načrt bo poskušal slediti tehnologiji izvajalca.


Datum objave: 07.02.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V postavki 1.1.1. je navedena izdelava načrta gradbišča. Investitorja prosimo za objavo varnostnega načrta na kateri podlagi ponudniki lahko ovrednotimo izvedbo načrta gradbišča.


ODGOVOR


Varnostni načrt se bo izdelal po izboru izvajalca.
Varnostni načrt bo poskušal slediti tehnologiji izvajalca.


Datum objave: 07.02.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Ker se rušitvena dela navezujejo na obstoječi objekt, prosimo za varnostni načrt , da preučimo zahteve glede faze izvedbe del.

ODGOVOR

Varnostni načrt se bo izdelal po izboru izvajalca.
Varnostni načrt bo poskušal slediti tehnologiji izvedbe izvajalca.
Rušenje oken in parapeta se bodo izvajala tik pred izdelavo ometov v povezovalnem hodniku.Datum objave: 11.02.2019   07:52
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po izkušnjah sodeč vam priporočamo, da že v osnovi zahtevate pri notranjih lesenih vratih s kovinskim podbojem izvedbo s tremi panti.
Pri takšni dimenziji kot jih zahtevate je to smotrno.

ODGOVOR

V kolikor ponudnik ne more zagotoviti ustrezno funkcioniranje vrat z dvema, lahko ponudi vrata s stremi panti.

Spoštovani !
Gre zato, da so trije panti boljši od dveh in boste vi imeli težave, v času garancijske dobe in po poteku garancijske dobe !


ODGOVOR

V projektu je predvidena izvedba dveh.

Datum objave: 11.02.2019   07:55
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Kaj je Pro estrih T?

ODGOVOR

ekspandiran polistiren (stiropor)

Glede na vaš odgovor je to navaden EPS 70!

ODGOVOR

Ne, glede na postavko v popisu je potrebno vgraditi toplotno izolacijo, ki je primerna za uporab v tlakih, kot npr. FRAGMAT EPS 100 ali primerljivo.


Datum objave: 11.02.2019   07:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V priloženi postavki je naveden dvoumen tekst, ki zelo vpliva na ponudbeno ceno. Ali se izvede keramika na beton ali hidroizolacijsko površino, to je potrebno jasno določiti. Ali se v tej in podobnih postavkah upošteva hidoriziolacijski premaz.
Obloga tlaka z keramičnimi ploščami s položitvijo na cementakrilno lepilo (kot npr. Kemakol flex 170), polaganje z lepljenjem na betonsko površino ali na hidroizolacijski premaz s posipom, naklon proti odtoku, vsa spremna dela in fugiranje, komplet s stičenjem stikov s stično - fugirno vodoneprepustno barvno malto, pom. deli in prenosi. Keramiko izbere projektant oz. investitor, keramika srednjega kakovostnega razreda (20 Euro/m2), protidrsnosti R10. V izmeri postavke ni upoštevana dodatna količina materiala potrebna za razrez in odpadek!


ODGOVOR

Kot hidroizolacijski premaz je predviden cementni hidroizolacijski premaz (npr. Hidrostop elastik ali primerljiv) na katerega se lahko polaga keramika povsem enako kot na beton.

Prosimo da referent ali projektant , ki odgovarja na vprašanja v celoti prebere vprašanje in tudi v celoti odgovori na vprašanje !

V priloženi postavki je naveden dvoumen tekst, ki zelo vpliva na ponudbeno ceno. Ali se izvede keramika na beton ali hidroizolacijsko površino, to je potrebno jasno določiti. Ali se v tej in podobnih postavkah upošteva hidoriziolacijski premaz.

Vaš odgovor: Kot hidroizolacijski premaz je predviden cementni hidroizolacijski premaz (npr. Hidrostop elastik ali primerljiv) na katerega se lahko polaga keramika povsem enako kot na beton.
Naše vprašanje : Ali se v tej in podobnih postavkah upošteva hidoriziolacijski premaz ?
Tega premaza namreč nimate predvidenega v projektu !ODGOVOR

Hidroizolacijski premaz je zajet v postavkah 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.14, in ga v postavkah keramičarskih del ne upoštevamo.


Datum objave: 11.02.2019   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Podane sheme so neuporabne !

Zadevo ne delate vi prvič in prav tako tudi ne projektant.
Sheme morajo biti skotirane in to vsa polja po horizontali in vertikali. Prav tako vsi izrezi in odprtine .
Sami pošljite dobljeno shemo izvajalcu oken ali fasad, pa boste videli kakšen odgovor boste dobili.

ODGOVOR
Sheme vrat in oken so objavljene na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/Datum objave: 13.02.2019   12:04
VPRAŠANJE
Naročnika še enkrat pozivamo, da čim prej izdela varnostni načrt in ga objavi pred oddajo ponudb !
V tej fazi bi omenjena dokumentacija že morala biti izvedena !


ODGOVOR

Varnostni načrt je objavljen na spletni strani občine na povezavi - https://www.gor-radgona.si/novice/2019011612471594/ .


Datum objave: 15.02.2019   11:12
VPRAŠANJE
Naročnik v delu Tehnična sposobnost pri POGOJ2 za Vodjo del navaja, da mora biti vodja del biti vpisan v imenik IZS in izpolnjevati pogoje iz veljavne gradbene zakonodaje.

Ali lahko razumemo naročnika, da bo sprejel za vodjo del osebo z nazivom dipl.inž.grad in ki je vpisana v imenik vodij pri IZS kot Vodja del (Vz - vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta).
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Potrjujemo.Datum objave: 15.02.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pod Poslovno in finančno sposobnost pod pogoj 1 je navedeno, da ponudnik predloži potrdila vseh bank, da v zadnjih 6 mesecih nismo imeli blokiranega transakcijskega računa.

Ker ste med odgovori že navedli, da se lahko predloži S.BON 1/P, ker ga morajo predložiti ponudniki in partnerji v skupni ponudbi.

Za podizvajalca pogoj predložitve S.BON 1/P ni zahtevano, zato prosimo, če lahko podizvajalec predloži namesto potrdil bank BON 2, iz katerega se vidi, da transakcijski računi niso blokirani.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Podizvajalec lahko predloži za izpolnjevanje pogoja1 Blokada transakcijskih računov BON 2, iz katerega se vidi, da v zadnjih šestih (6) mesecih pred dnevom objave obvestila o oddaji naročila na portalu JN ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.


Datum objave: 15.02.2019   12:19
VPRAŠANJE
Naročnik v POGOJU 2 razpisne dokumentacije Tehnična sposobnost - zahteva, da vodja del izpolnjuje pogoje po veljavni zakonodaji (ZAID in GZ). Iz tega razumemo, da zahteva, da ima vodja naziv Pooblaščeni inženir (PI). Pooblaščeni inženirji so po ZAID-u osebe, ki imajo poleg ostalih zahtev, opravljen tudi strokovni izpit iz odgovornega projektiranja.
Podjetja v gradbeništvu smo do sedaj funkcijo (odgovornega) vodje del izpolnjevali z osebami, ki so bile vpisane v IZS in bile kompetentne ter usposobljene za vodenje zahtevnih objektov, kljub temu, da niso imele izpita iz projektiranja.
Prehodno obdobje, v katerem imajo podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeništvom čas, da se prilagodijo na novo zakonodajo, še vedno traja. Za to obdobje je npr. tudi IZS na svoji strani objavil obvestilo, da npr. ZAVAROVANJA PO 14. ČLENU ZAID ŠE NI in da bo do 1.6.2019 (torej do konca prehodnega obdobja) kot dokazilo veljavno zavarovanje po 32. in 33. členu ZGO-1. Iz tega je razvidno, da se še vedno NE morejo izpolnjevati vsi pogoji iz ZAID-a in GZ-ja.
Torej pozivamo naročnika, da ne ZAOSTRUJE pogojev za vodjo del po nepotrebnem, saj smo še vedno v prehodnem obdobju.
Skladno s temi dejstvi pozivamo naročnika, da spremeni zahtevo za Vodjo tako, da le ta izpolnjuje pogoje po ZGO-ju oziroma, da zanj ne zahteva, da ima naziv Pooblaščeni Inženir (PI).


ODGOVOR

Zahteva po novi gradbeni zakonodaji za pooblaščenega inženirja je vezana na prehodno obdobje. In v razpisni dokumentaciji slednje ni zahtevano.
Na prehodno obdobje pa ni vezana zaposlitev vodje gradnje. Slednje pomeni, da bivši odgovorni vodje del, ki nimajo izpita odgovornega projektanta in ne izpolnjujejo pogojev pooblaščenega inženirja po sedaj veljavnem GZ lahko vseeno nastopajo v vodji gradnje. In tako izhaja iz razpisne dokumentacije.