Dosje javnega naročila 000388/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO
ZJN-3: Odprti postopek

JN000388/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN000388/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN000388/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000388/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 018-039259
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI
Laško
Slovenija
občinska uprava
obcina@lasko.si
+386 37338700

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 12420672
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO
Referenčna številka dokumenta: 430-30/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti.Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S
pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
celovitost in doslednost zasnovane rešitve ter upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, ustrezna povezanost med območji, kakovost odprtega prostora, večuporabnost in prožnost rešitev za različne rabe prostora (programske, prometne), navezava posegov na obodni prostor

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, odpornost proti vandalizmu, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
28.03.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 5.000 EUR
2. nagrada 4.000 EUR
3. nagrada 3.000 EUR
tri priznanja po 1.500 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 16.500 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
7 odškodnin po 500 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 3.500 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Franc Zdolšek, župan , Članica (naročnik): Tina Rosina Košir, univ.dipl.prav., Član (naročnik): Rupert Gole, univ. dipl. inž. arh., Članica (ZAPS): dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnik članov (naročnik): Andrej Kaluža, univ.dipl.inž.stroj., Namestnik članov (ZAPS): dr. Šenk Peter, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka A: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec KA: Aljaž Babič, mag. inž. kraj. arh., Izvedenka ZVKD: Nataša Podkrižnik, univ.dipl.umet. zgod., Skrbnik natečaja: Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet: torek 5.2.2019.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 25. 2. 2019.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 1. 3. 2019.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 18. 3. 2019.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 20. 3. 2019.
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije: četrtek 28. 3. 2019 do 16:00 ure.
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 8. 5. 2019.
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma junij 2019.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
Laško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2019   12:43
Vprašanja in odgovori z ogleda lokacije
1. Vprašanje:
Ali so predvideni javni sanitarni prostori (WC na Valvasorjevem trgu). Kje so predvideni vodni motivi? Kaj je s parkirnimi mesti ob Trubarjevi ulici, se ukinejo? Je v mestu predvidena tržnica in igrišče? Je predviden dodaten dostop do terase pri glasbeni šoli?
Odgovor:
Občina želi zakriti toaletne prostore na Valvasorjevem trgu (lahko se jih vgradi v teren).
Vodni motiv (fontana) se lahko umesti ob Savinjskem nabrežju, kot tudi na Aškerčevem trgu.
Obstoječe parkirišče bo Trubarjevi ulici ostane (parkiranje se lahko uredi v dveh etažah)
Tržnica in igrišče, ki sta bila na ogledu omenjena, nista predmet natečajne naloge, in se ne bosta ocenjevala!
V kolikor obstaja potreba po povezanosti terase glasbene šole z zelenim pasom ob Savinji ter želja po širšem spremljanju dogodkov, je to s spomeniškovarstvenega vidika sprejemljivo. Možna je izvedba stopnišča, ki služi le kot dostop na teraso, ali izvedba stopnic v celotni širini terase, ki lahko ob prireditvah služijo kot podaljšan prireditveni prostor.

2. Vprašanje:
Ali je predvidena ureditev prometnih cest v mestu?
Odgovor:
Dolgoročno nameravajo zapreti staro mestno jedro za promet.

3. Vprašanje:
Ali se naj parkiranje / parkirna mesta umakne iz starega mestnega jedra?
Odgovor:
V centru mestu ni toliko parkirišč; nekaj jih je okoli spomenika (kip Matere božje) na Aškerčevem trgu. Problematično je parkiranje v času maš, ko se trg zaparkira. Občina želi parkirna mesta umakniti iz starega mestnega jedra na drugo stran reke Savinje, kjer je dovolj parkirišč. V starem mestnem jedru sedaj parkirajo v glavnem stanovalci, za obiskovalce so parkirna mesta plačljiva. Problematični so obrtniki in trgovci, ki želijo obdržati parkirna mesta za stranke.
Vizija prometne ureditve mesta Laško je opisana v CPS!

4. Vprašanje:
Ali so protipoplavni ukrepi del naloge?
Odgovor:
Na levem bregu reke Savinje ni protipoplavnih ukrepov. Protipoplavni ukrepi se naj zagotovijo, vendar se prednostno varuje desni breg Savinje, kjer je stanovanjsko naselje. Predvidijo se naj protipoplavni ukrepi kot npr. 1m visok zid oziroma kot so protipoplavni ukrepi na drugih delih ob reki Savinji (stebri, med katere se ob poplavni ogroženosti namestijo aluminijaste deske).

5. Vprašanje:
Ali je hidrološka študija predmet pogodbe/ocenjene vrednosti projekta? Natečajniki poudarjajo, da bodo protipoplavne ureditve vplivale na projektno dokumentacijo dodatne študije, projekti, kar lahko precej poveča obseg dela in ceno projektne dokumentacije.
Odgovor:
Ne. Hidrološko-hidravlična študija naj bi bila predmet posebnega naročila v sklopu priprave DGD dokumentacije oz. pridobivanja gradbenega dovoljenja. Usmeritve, ki jih predvideva Natečajna naloga za ureditev SMJ Laško na straneh 23 in 24 v neki meri že opisuje predvidene rešitve protipoplavne varnosti.

6. Vprašanje:
Kakšen kolesarski promet je predviden?
Odgovor:
Glavna državna kolesarska povezava G17 Celje Brežice, odsek Celje Laško, je vidna na sliki 10, stran 13 natečajne naloge za ureditev SMJ Laško in poteka ob Savinji, nato zavije levo po ulici mimo Knjižnice Laško, Muzeja Laško, skozi Aškerčev trg, Orožnov trg, nato sta možni dve varianti: 1. desno na Mestno ulico in se pod Občino Laško priključuje na državno cesto Laško Šentjur ali 2. naravnost po Trubarjevi ulici mimo trgovine Tuš. Končna varianta kolesarske povezave še ni dodelana, verjetneje pa je, da bo varianta 1 sprejemljivejša, kot povezava do Rimskih Toplic, varianta 2 pa se bo uporabila kot povratna povezava iz smeri Rimskih Toplic (upoštevajo se enosmerne ulice).

7. Vprašanje:
Ali so dovoljeni renderji?
Odgovor:
Ne. V Natečajnih pogojih, poglavje 6.1 je zapisano, da ni dovoljeno vključevati računalniško modeliranih 3D vizualizacij objektov in ureditev (renderji).

8. Vprašanje:
Pomisleki glede investicijske vrednosti: v primerjavi z drugimi natečaji je investicijska vrednost nizka.
Odgovor:
V Natečajnih pogojih, poglavje 4.6 sta podani dve različni oceni investicijske vrednosti naročnika in ZAPS. ZAPS se zaveda nizke ocene s strani Občine in je zato tudi podal svojo (višjo) oceno investicije.


Datum objave: 21.02.2019   10:19
VPRAŠANJE
Ali občina dolgoročno predvideva zaprtje Trubarjevega nabrežja za promet?

ODGOVOR

NE. Po izgradnji novega mostu dolvodno (na marijagraškem ovinku) se bo tovorni promet preusmeril na tega. Obstoječi most se bo ohranil in omogočal promet za dostavo in ostala osebna vozila po Trubarjevem nabrežju.


Datum objave: 21.02.2019   13:08
POPRAVEK ODGOVORA Z DNE 21.2.2019 ob 10:19 uri na vprašanje "Ali občina dolgoročno predvideva zaprtje Trubarjevega nabrežja za promet? "
POPOLNI ODGOVOR SE GLASI:

Ne. Edina sprememba, ki se obeta, je izgradnja novega mostu dolvodno (na marijagraškem ovinku). Na ta novozgrajeni most se bo preusmeril tovorni promet. Obstoječi most preko Savinje (med Pizzerijo Špica in Občinsko zgradbo) se bo ohranil in omogočal promet za dostavo in ostala osebna vozila po Trubarjevem nabrežju. Kot je že sedaj bo na Trubarjevem nabrežju ostal dvosmerni promet (glej sliko 7 Natečajne naloge javnega natečaja za ureditev starega mestnega jedra Laško na strani 11).


Datum objave: 27.02.2019   09:16
VPRAŠANJE
Ali je pogoj za sodelovanje na natečaju prisotna oseba odgovorni projektant vpisan v zbornico, ali lahko elaborat opravijo arhitekti brez licence? V primeru da ja, je lahko to odgovorni projektant - gradbeni inženir z ustrezno izobrazbo in dokazili? Hvala

ODGOVOR
Da. Natečajnik mora nominirati vodjo projekta, ki mora biti avtor elaborata in mora biti vpisan v imenik zbornice. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti dodeljuje poklicne naloge projektiranja odprtega prostora pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim krajinskim arhitektom. Glede na to, da se del območja tudi prometne površine, ki sodijo po enotni klasifikaciji vrste objektov (CC-SI) med gradbeno inženirske objekte menimo, da je lahko vodja projekta v tem primeru tudi pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva, vendar z obveznim sodelovanjem pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega krajinskega arhitekta, saj gre v prvi vrsti za oblikovno in funkcionalno prenovo.

Datum objave: 27.02.2019   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali se pri rešitvi upošteva predvideni obvozni most pri pivovarni?

Hvala lp

ODGOVOR
Ne, se ne upošteva. Izgradnja obvoznega mostu dolvodno je predvidena zunaj območja obdelave.
Datum objave: 01.03.2019   11:42
VPRAŠANJE
Kdo je avtor, iz katerega leta je skulptura pri trgovini Tuš in kaj ta skulptura predstavlja?

ODGOVOR
Avtor skulpture je akademski kipar Janos Szekely. Skulptura pa predstavlja mizo izobilja (glej tudi na spletni strani ZAPS objavljeni prilogi V1_miza izobilja 1.png in V2_miza izobilja 2.png).
Datum objave: 01.03.2019   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so dovoljene rastrske teksture ter dodatki v prikazih tlorisa?

lp

ODGOVOR
Prepovedi vključevanja računalniško modeliranih 3D vizualizacija objektov in ureditev je namenjena izključno zaščiti natečajnika, da mu ne bi bilo treba delati 3D računalniških vizualizacij natečajne rešitve, ki v zaključni fazi izdelave natečajnega elaborata vzamejo veliko časa in povzročajo precejšnje stroške. Prerezi, fasade, 3D prikazi in tudi tlorisi, ki bi nastali kot rezultat računalniško modelirane 3D vizualizacije so zato prepovedani. Zaželena je preprosta črtna grafika vseh prikazov. Uporaba rastrov v vseh prikazih (tudi tlorisih) je dovoljena, prav tako dodatkov, ki niso rezultat računalniško modeliranih 3D vizualizacij natečajne rešitve.
Datum objave: 01.03.2019   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imam dve vprašanji za naročnika, za odgove se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

1. vprašanje:
Ali predstavitveni material (glede na točko 6.1 v Natečajnih pogojih) lahko vključuje aksonometrične oziroma perspektivne črtne risbe trga oziroma dele posameznih trgo in ulic za namen prikaza shem? Je v tlorisih dovoljena uporaba grafičnih tekstur tlakov ali je potrebno tlakovanje prikazati črtno?

ODGOVOR 1
Kot že pojasnjeno v prejšnjem odgovoru je želja razpisovalca, da natečajniki ne izdeluje računalniško modeliranih 3D vizualizacij objektov in ureditev. Zato so od prikazov zahtevani samo ureditvena situacija in značilni prerezi, pri prikazu urbane opreme pa dodatno še pogled in preprost shematični 3D prikaz opreme). Tudi prikazi v mapi (skice, sheme in drugi prikazi) naj ne bodo rezultat računalniško modelirane 3D vizualizacije natečajnih rešitev. V tlorisih je zaželena preprosta črtna grafika. Uporaba rastrov ali poenostavljenih grafičnih tekstur v risbah (tudi tlorisih) je dovoljena.

2. vprašanje:
Je možno pridobiti dodatno gradivo, kot so to načrti pomembnejših objektov na obravnavani lokaciji, v kolikor ga na občini imajo?

ODGOVOR 2
Načrtov pomembnejših objektov na občini nimamo. So pa na voljo 3D geodetski posnetki območja, ki so na voljo v mapi D_5_3D podloga v sklopu razpisne dokumentacije.Datum objave: 01.03.2019   11:49
VPRAŠANJE
Ali obstaja podatek od kod, kje poteka potok Žikovca, ki se izteka v Savinjo?

ODGOVOR
Na sliki z naslovom V3_Potok Zikovec.png (dodani na spletno stran ZAPS) je potek potoka Žikovca označen z rumeno.
Datum objave: 01.03.2019   11:53
VPRAŠANJE
1. Natečajna naloga in kulturnovarstvene usmeritve predvidevata ponovno vzpostavitev parkovne ureditve pred Graščino Lilijskih, iz katere je potrebno umakniti promet. Preko Trubarjevega nabrežja poteka regionalna cesta. Kaj točno pomeni umakniti promet? Ali to pomeni, da se poleg parkirišč v temu delu ukine tudi regionalna cesta in se mora oblikovati alternativa za vodenje lokalnega in regionalnega prometa?

ODGOVOR 1
S tem ni mišljena ukinitev regionalne ceste, temveč, da se del parkirišča pred zahodno fasado graščine ukine in preoblikuje v parkovno površino (območje nekdanjega parka je vidno na Franciscejskem katastru iz. l. 1826). Parkirišče z ustrezno zasaditvijo se naj uredi v nadaljevanju proti jugu.
Izgradnja obvoznega mostu (izgradnja obvoznega mostu dolvodno je predvidena zunaj območja obdelave.) in z njim povezana preusmeritev tranzitnih prometnih tokov bo razbremenila Trubarjevo nabrežje in bo omogočala ureditev, ki bodo prijaznejša za pešce in kolesarje.

2. Podani je tekstualni del projektne dokumentacije, faze IDZ, izvedbe protipoplavnih ukrepov. Ali je predvideno, da se bodo ureditve, ki izhajajo iz zagotavljanja poplavne varnosti po IDZ, tudi izvedle? Ali mora natečajna rešitev te ureditve vključiti v celovito zasnovo? Prosimo za posredovanje aktivne verzije grafičnega dela projektne dokumentacije izvedbe protipoplavnih ukrepov.

ODGOVOR 2
Da, ureditve v sklopu protipoplavnih ukrepov se bodo izvedle. Natečajna ureditev naj te ureditve vključi v celovito zasnovo. Aktivne verzije grafičnega dela projektne dokumentacije izvedbe protipoplavnih ukrepov ni. Predvidene rešitve in ukrepi za zagotavljanje protipoplavne varnosti so opisani na straneh 23 in 24 Natečajne naloge za ureditev SMJ Laško.

3. Natečajna naloga predvideva, da se morajo trgi utrditi z naravnimi avtohtonimi materiali slovenskega ali srednjeevropskega izvora. Ali so sprejemljivi tudi drugi (npr. betonski) materiali?

ODGOVOR 3
Pri tlakovanju trgov je možna tudi kombinacija z ustrezno obdelanimi betoni, s tem da morajo biti v večji meri uporabljeni avtohtoni materiali oz. kamen.Datum objave: 01.03.2019   11:55
VPRAŠANJE
Zaenkrat je v projektni nalogi definirano le število obstoječih parkirnih mest. Se lahko definira število želenih parkirnih mest po območjih?

ODGOVOR
Število parkirnih mest se ne spreminja. Parkirna mesta pa se lahko pregrupirajo.Datum objave: 01.03.2019   11:56
VPRAŠANJE
Ali so protipoplavni ukrepi vključeni v ceno predvideno za investicijo?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 01.03.2019   15:42
VPRAŠANJE
Ali je znana točna, originalna lokacija sramotilnega stebra oziroma Ecce homo?

ODGOVOR
Na sliki objavljeni na spletni strani ZAPS je označena lokacija sramotilnega stebra na Orožnovem trgu v Laškem (V4_lokacija sramotilnega stebra). Priložena je tudi tudi fotografija (V5_oroznov trg).Datum objave: 12.03.2019   15:08
VPRAŠANJE
Do you have competition documents in English version?

ODGOVOR

No. The material is only in Slovenian language.


Datum objave: 20.03.2019   08:29
VPRAŠANJE
Je možno prostorsko predstavitev Valvasorjevega trga iz plakata 3 premakniti na plakat 2 skupaj z Aškerčevim in Orožnovim trgom?

ODGOVOR

Da.

Datum objave: 20.03.2019   08:29
VPRAŠANJE
Je potrebno postavitev plakatov dosledno upoštevati ali je lahko razporeditev posameznih območij po plakatih poljubna?

ODGOVOR

Razporeditev po plakatih naj se čim bolj upošteva. Možna so smiselna odstopanja.