Dosje javnega naročila NMV1391/2014
Naročnik: GEODETSKA UPRAVA RS 
Storitve: Storitve nadzora gradbišč
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1391/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2014
NMV1568/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 06.06.2014
    NMV1391/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve nadzora gradbišč

Datum objave: 28. 5. 2014
Številka objave: NMV1391/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): GEODETSKA UPRAVA RS, Zemljemerska ulica 12, Kontakt: pisarna.gu@gov.si, V roke: ga. Mateja Zorko, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14784800. Telefaks +386 14784834. E-pošta pisarna.gu@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.gu.gov.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvajanje nadzora pri postavitvi dveh GNSS točk kombinirane mreže 0. reda
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvajanje nadzora pri postavitvi dveh GNSS točk kombinirane mreže 0. reda
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71521000 (Storitve nadzora gradbišč)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 9. 6. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 9. 6. 2014
Čas: 10:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 6. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 5. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1568/2014, Storitve nadzora gradbišč; datum objave: 6. 6. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2014   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

1. V točki 1.2.12 oz. 1.2.13 Tehnični in kadrovski pogoji (str. 5) sta navedeni zahtevi po referenci za primerljiva izvedena dela v zadnjih treh letih. Ali pravilno razumemo, da pod terminom »projekt, ki je primerljiv s predmetom naročila«, mišljen nadzor izvedbe piezometrov?

2. V točki 5.2.3. Tehnična dokumentacija (str. 29) je med drugim navedeno:
»Zunanja kontrola kakovosti vgrajenih materialov in vgrajevanja:
• (tretja alinea) Po potrebi izvedba kontrolnih preiskav betona.
Geotehnični nadzor vrtanja piezometa in pilotov obsega:
• (druga alinea) geološka spremljava vrtanja piezometra in določitev natančne globine pilotov…..«
V točki 5.2.4. Nadzor pa je v 4 odstavku navedeno:
»Izvajalec nadzora ima pravico zahtevati tudi posebno preiskavo materiala, ki se vgrajuje….«

Ali pravilno razumemo, da nadzornik ne izvaja meritev npr. zveznosti pilotov, ampak od izvajalca GO del le zahteva izvedbo teh meritev oz. preiskav materiala in te meritve le nadzira?

3. V razpisni dokumentaciji, 4. Vzorec pogodbe, točka 5. Cena, plačilni pogoji – 6. člen, četrti odstavek, je navedeno naslednje:

»Izvajalec izstavi račun po potrditvi ustreznosti dokumentacije.«

Predlagamo popravek dikcije, skladno z opisom delovnih nalog iz Predračuna – specifikacija stroškov. Menimo, da bi bilo potrebno opravljeno delo obračunati mesečno oz. skladno z dinamiko posameznega sklopa. Prosimo za spremembo teksta o načinu obračuna pogodbenih del.


Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Ad1) Ponudnik mora imeti po vsaj eno referenco za primerljiva izvedena dela v zadnjih treh letih. Za primerljivo izvedeno delo se smatra delo, ki vključuje izvedbo nadzora gradenj, oziroma vodenje nadzora gradenj v vrednosti najmanj 10.000,00 EUR. Navesti morate po vsaj en projekt izveden v zadnjih treh letih, ustrezne vrednosti, ki je primerljiv s predmetom naročila.

Ad2) Nadzornik izvaja oziroma je dolžan poskrbeti za izvedbo vseh meritev kot so navedene v točkah 5.2.3, torej tudi za zunanjo kontrolo kakovosti vgrajenih materialov in vgrajevanja, izvedbo kontrolnih preiskav betona, geotehnični nadzor vrtanja piezometra in pilotov, geološko spremljanje vrtanja piezometra in določitev natančne globine pilotov…

Ad 3) Način obračuna pogodbenih del je opredeljen v vzorcu pogodbe. Naročnik bo svojo finančno obveznost poravnal na podlagi izstavljenega računa, ki ga izvajalec izda po tem ko mu naročnik potrdi ustreznost dokumentacije zaključenih del.

Geodetska uprava Republike Slovenije