Dosje javnega naročila 000387/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Nakup viličarjev in vlečnih vozil ter vzdrževanje
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.669.401,00 EUR

JN000387/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN000387/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.03.2019
JN000387/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN000387/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN000387/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000387/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 018-039557
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave
alenka.horvat@posta.si
+386 24492305
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6671
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup viličarjev in vlečnih vozil ter vzdrževanje
Referenčna številka dokumenta: 1/JNB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup viličarjev in vlečnih vozil ter vzdrževanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup viličarjev in vlečnih vozil ter vzdrževanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- sposobnost za opravljanje poklice dejavnosti
- nekaznovanost v skladu s 75. členom ZJN-3
- naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nstal položaj z enakimi pravnimi posledicami
- Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika)
-Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
30 dni od prejema računa

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji v skladu z zapisanim v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.02.2019   12:46
Vprašanje 1:

Vprašanje za čelne elektro viličarje - 1/1 in 1/2
V tehničnih zahtevah je nosilnost od 1.400 kg do 1.600 kg .
Vprašanje :
- Lahko ponudimo močnejši elektro čelni viličar 1.800 kg?
Dolžina viličarja katerega bi ponudili je manjša od elektro čelnega viličarja LINDE E16L ali E16H ?

Viličar je krajši čeprav dvigne večjo težo, tako uporabnik viličarja ne bo oškodovan glede dolžine.

Odgovor:
Ponujeni elektro čelni viličar (1/1 in 1/2) lahko ima nosilnost 1.800 kg, vendar večja nosilnost ne sme vplivati na ostale tehnične zahteve.

Vprašanje 2:
1. Ročni paletni električni viličar - 2/1 in 2/3
-koliko je zahtevana avtonomnost akumulatorja in ali lahko ponudimo zmogljivost akumulatorja pod 350Ah
Odgovor:
Zmogljivost akumulatorja za ročni paletni električni viličar 2/1 in 2/3 ne sme biti pod 350 Ah.

2. Ročni paletni električni viličar - 2/4
-koliko je zahtevana avtonomnost akumulatorja in ali lahko ponudimo zmogljivost akumulatorja pod 350Ah
-kje in na kakšni višini naj bi bile montirane SPOT luči
Odgovor:
Zmogljivost akumulatorja za ročni paletni električni viličar 2/4 ne sme biti pod 350 Ah.
SPOT luči morajo biti montirane tako, da so funkcionalno uporabne in zadoščajo zakonskim predpisom oz. standardom.

3. Ozkoregalni električni viličar
-višina dviga najmanj 6000mm (višina okvirja največ 2500mm) - kaj se tretira kot višina okvirja
-ali gre za novo ali za že obstoječe skladišče
-kakšna je širina od regala do regala
-kakšna je širina od palete do palete
-kakšna je dimenzija tovora-dolžina/širina/višina
-vodenje viličarja: mehansko - to je verjetno tirno vodenje
-kakšna je širina med vodili
-kakšna je višina vodil in kje so montirani vijaki - v delovnem hodniku ali zunaj (v smeri regalov)
Odgovor:
Pojasnila oz. spremenjene tehnične zahteve za ozkoregalni električni viličar bo naročnik podal v najkrajšem možnem času, najkasneje do 15.2.2019.

4. vprašanje ROČNI PALETNI ELEKTRIČNI VILIČAR 2/2 in ROČNI PALETNI ELEKTRIČNI VILIČAR 2/4
- glede na navedbo v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije: ''Integriran (opcijsko samostojen) polnilec akumulatorja za hitro polnjenje baterij, obvezno na vtičnico 220V'', prosimo za potrditev razumevanja, da lahko ponudimo za navedeni poziciji viličar z zunanjim polnilcem

ODGOVOR:
Za ročni paletni električni viličar 2/2 je mišljen integriran polnilec akumulatorja za hitro polnjenje baterij, obvezno na vtičnico 220V. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti takšnega polnjenja akumulatorja se opcijsko lahko ponudi tudi viličar z zunanjim polnilcem.

Za ročni paletni električni viličar 2/4 se lahko ponudi viličar z zunanjim polnilcem.

Vprašanje: - glede na navedbo v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije: ''Višina dviga: 120 mm do 250 mm'' prosimo za potrditev razumevanja, da lahko ponudimo za navedeni poziciji viličar z višino dviga 205 mm

ODGOVOR:
Višina dviga 205 mm ustreza.

Vprašanje: OZKO REGALNI ELEKTRIČNI VILIČAR
- glede na navedbo v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije: ''Višina dviga: najmanj 6.000 mm (višina okvirja največ 2.500 mm)'' nas zanima ali je pri tem mišljena višina h3 ali h23 = h3 + h9 (skica ni priložena, ker tehnična možnost tega ne omogoča). Prosimo, da navedete kam vam lahko posredujemo risbo, da nam boste lahko podali ustrezen odgovor.
Maksimalna višina okvirja pri tem viličarju je zahtevana 2.500 mm. Ali je ta podatek točen ? Koliko je možno odstopanje pri višini okvirja?

ODGOVOR:
Pojasnila oz. spremenjene tehnične zahteve za ozkoregalni električni viličar bo naročnik podal v najkrajšem možnem času, najkasneje do 15.2.2019


DOPOLNITEV TEHNIČNIH ZAHTEV ZA ELEKTRO ČELNE VILIČARJE:

Vsi ponujeni elektro čelni viličarji morajo imeti napajanje oz. sistem napajanja 48V.


Datum objave: 14.02.2019   16:03
Vprašanje: Pri vseh viličarjih in vlečnih vozilih, kjer je zahtevana identifikacija z uporabo ID kartice ali ključa (identifikacija uporabnika) ali je dovoljena uporaba le teh z individualno personalizirano PIN kodo za vsakega uporabnika posebej - omogočena sledljivost uporabe.

Odgovor: Prijava mora biti zagotovljena preko kartice uporabnika ali ključa. Prijava preko PIN kode ni dovoljena.

Vprašanje: Pri vlečnem vozilu za zunanji transport 3/2 s kabino in vlečnem vozilu za zunanji transport 3/3 s kabino
Ali je potrebno ponuditi sistem za uporabo vlečnega vozila z uporabo ID kartice ali ključa. V zahtevah to ni posebej navedeno.

Odgovor: Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Tudi vlečni vozili 3/2 in 3/3 morata biti opremljeni s sistemom za uporabo preko ID kartice ali ključa in sistemom za spremljanje uporabe.

Vprašanje:
Koliko delovnih dni predvidevate, da bo minilo roka za oddajo ponudbe do odpiranja ponudb in do izbire ponudnika? Ta rok je za nas pomemben, ker je zahtevani rok dobave (24.6.) fiksen, nikjer pa ni navedenega fiksnega roka za izbiro ponudnika in podpis pogodbe.

Odgovor: Naročnik ne more natančno predvideti roka zaključka naročila, saj ni popolnoma odvisno od naročnika. V povprečju traja izvedba tovrstnega postopka od roka za oddajo prijav do sprejema odločitve mesec dni.


Vprašanje: Prošnja za komentar:
V razpisni dokumentaciji je na strani 7/52 zapisano: "Garancijska doba ne sme biti pogojena z opravljanjem rednih preventivnih servisov."
Prosimo za komentar, saj smatramo, da garancija lahko velja le, če je oprema v času garancije kvalitetno servisirana s strani proizvajalca / dobavitelja (primer: avtomobilska industrija).

Odgovor: Oprema oz. viličarji in vlečna vozila bodo ustrezno servisirani skozi vso obdobje, saj se poleg nakupa sklepa tudi pogodba za 5-letno obdobje.

Vprašanje:
Koliko ur letno bodo opravljala vozila?
Po navodilih za uporabo viličarjev/vlačilcev je periodika periodičnih vzdrževanj (oz. pregledov) vezana na čas (1 x letno) oziroma na število obratovalnih ur (vsakih 1000 ur) kar prej pride.
To pomeni, da v kolikor bodo vozila opravila več kot 1000 ur letno, je potrebno »preventivni pregled« opraviti pogosteje kot enkrat letno.

Odgovor: Ocenjujemo, da bodo viličarji opravili ca. 1000 ur letno (čelni viličarji), ostali pa nekoliko manj.

Vprašanje:
Ali cena »letnega preventivnega pregleda« vključuje tudi porabljeni material oz. vgrajene nadomestne dele in strošek dela?
Ali dikcija »posebej se obračuna porabljeni material« pomeni le to, da se material in delo prikaže ločeno?

Odgovor: Navedeno pomeni, da se poda cena letnega preventivnega pregleda kar zadeva delo, posebej se obračuna porabljen material.

Na vseh računih mora biti ločeno prikazano, koliko je strošek dela in strošek vgrajenega materiala.

Vprašanje:
Ali smemo finančno zavarovanje skleniti pri zavarovalnici? Ali se to šteje kot enakovredno bančni garanciji?

Odgovor: kot je jasno zapisano v razpisni dokumentaciji (stran 10), lahko ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Vprašanje:
V zvezi z informacijskim sistemom za sledenje uporabe viličarjev in vlačilcev nas zanima naslednje:
Z naše strani ni možno beleženje prevožene poti viličarja / vlačilca v zaprtih prostorih (ni signala GPS). Ali vztrajate pri tej razpisni zahtevi?

Odgovor: Spremljanje prevožene poti viličarja ali vlečnega vozila mora biti zagotovljeno, saj je to zahteva iz razpisne dokumentacije.

Vprašanje:
Ali se v okviru omenjenega informacijskega sistema za sledenje uporabe viličarjev zahteva tudi beleženje šokov (trkov, pospeškov)?

Odgovor: Navedeno je v razpisni dokumentaciji opredeljeno kot morebitna dodatna funkcionalnost, ki se bo uskladila po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.

Vprašanje:
Na strani 16/52 je v tabeli pod zaporedno št. 3 zapisana skupna količina 2 kosa. Ali je pravilno 1 kos?

Odgovor: Pravilno je 1 kos.

Vprašanje:
Razpisna dokumentacija, stran 17/52, tč. Drugo, 2. alineja: »potrdilo o ustreznosti IVD pregled, ipd.«
Vsakemu viličarju ali vlačilcu izdamo »Potrdilo o prvem pregledu delovne opreme«. Izdamo ga sami, ker smo za to akreditirani s strani pristojnega ministrstva. Za izdajo tega dokumenta ne bi angažirali zunanjega izvajalca (npr. IVD). Ali je to dopustno?

Odgovor: Je dopustno.

Vprašanje:
Splošno vprašanje glede »hitrega polnjenja«: koliko je zahtevani čas polnjenja?

Odgovor: S podatkom glede časa polnjenja baterij naročnik ne razpolaga. Pričakuje se, da se ponudi najsodobnejša oprema oz. tehnologija, ki zagotavlja čim hitrejše polnjenje baterij.

Vprašanje: Ali se zahtevajo visokofrekvenčni polnilniki, ki imajo do 15% boljši energijski izkoristek in so bistveno manjših dimenzij in tež v primerjavi s standardnimi »trafo« polnilniki?

Odgovor: Kot odgovorjeno v vprašanju 11. se pričakuje, da se ponudi najsodobnejša oprema za polnjenje baterij.

Paletni električni viličar 2/5
Zahtevana je baterija: ? V / 26-40 Ah.
Ali je dopustna baterija kapacitete 48V / 20 Ah?

Odgovor: Mišljena je baterija minimalno 24V/26Ah ali močnejša.

Vprašanje:
Vlečno vozilo 3/1:
a. Zahtevana baterija: ?V / min. 375 Ah
b. Ali je dopustna baterija 24V / 465 Ah oziroma 48V 345 Ah?
c. Ali je dopustna nosilnost oz. teža bremena manjša od razpisanih 6 ton, npr. 5 ton?

Odgovor:
a. 48V/min. 375 Ah
b. ponujeni bateriji ne ustrezata
c. minimalno 6 ton, manj ni dopustno


Vprašanje:
Paletni električni viličar 2/1, 2/3, 2/4:
Zahtevana je tudi »blue safety light« tako v smeri vilic kot tudi v smeri pogona.
Luč v smeri pogona bi svetila vozniku v oči in ga zaslepila. Ali je zato dopustno ponuditi viličar, ki "blue safety light" v smeri pogona nima?

Odgovor: Zahtevana je varnostna luč naprej in nazaj. Nameščena mora biti tako, da voznika ne ovira med vožnjo oz. upravljanjem viličarja.

Vprašanje: Čelni električni viličar 1/4
Ni navedenega tipa dvižnega teleskopa, predvidevamo, da je tripleks, enak kot pri čelnem električnem viličarju 1/3 ?

Odgovor: Lahko se ponudi standardni ali tripleks teleskop.

Vprašanje:
Paletni električni viličar 2/1, 2/3, 2/4:
Ali potrebujejo ti viličarji bočne stranice za oporo voznika, ki stoji na platformi, ali ne?

Odgovor: Ti viličarji naj imajo bočne opore, ni pa zahteve, da so zaprti po celotni višini ob stojni platformi.

Vprašanje:
Viličar 2/1, 2/2, 2/3, 2/4:
Set za menjavo baterij pri stranski menjavi le-te vsebuje:
* Zunanjo postajo za baterijo (mora imeti prostor za 2 bateriji) in * valjčke v viličarju za stransko menjavo baterij.
Vprašanje: koliko teh setov naj vsebuje ponudba? Ali toliko, kolikor je število viličarjev, ali toliko, kot je rezervnih baterij?

Odgovor: Pri viličarjih 2/1, 2/3, 2/4 morajo biti valjčki nameščeni v vseh viličarjih. Setov se ponudi toliko, kot je rezervnih baterij, saj morajo nadomestne baterije ustrezati vsem trem tipom viličarjev.

Vprašanje:
Paletni električni viličar 2/2:
Zahtevana je možnost stranske menjave baterije IN integriran polnilnik. Oboje skupaj žal ni mogoče.
Ali smemo ponuditi samo zunanji polnilnik?

Odgovor: Za ročni paletni električni viličar 2/2 je mišljen integriran polnilec akumulatorja za hitro polnjenje baterij, obvezno na vtičnico 220V. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti takšnega polnjenja akumulatorja se opcijsko lahko ponudi tudi viličar z zunanjim polnilcem.

Vprašanje:
Vlečno vozilo 3/1
Ali se baterija menja z vrha ali s strani preko valjčkov in zunanje postaje za baterijo?

Odgovor: Stranska menjava baterije preko valjčkov in zunanje postaje za baterijo.

Vprašanje:
Vlečno vozilo 3/2
Možnost menjave baterij: pri kabini vam lahko ponudimo le možnost vertikalne menjave baterije (kabina se odpre). Ali je to sprejemljivo?
Odgovor: Lahko se ponudi vlečno vozilo z vertikalno menjavo baterije, vendar mora biti dodan ustrezne pripomoček, ki takšno menjavo omogoča.

Vprašanje: Ta vlačilec naj ne bi imel sistema sledenja uporabe. Ali potrjujete?

Odgovor: Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Tudi vlečni vozili 3/2 in 3/3 morata biti opremljeni s sistemom za uporabo preko ID kartice in sistemom za spremljanje uporabe.

Vprašanje:
Vlečno vozilo za premik prikolic 3/3
Ali je korektno, da ne potrebuje sistema sledenja?

Odgovor: Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Vlečno vozilo 3/3 morata biti opremljeno s sistemom za uporabo preko ID kartice in sistemom za spremljanje uporabe.

Vprašanje:
Stran 50/52: 27. člen Odstopno upravičenje
a. Prvi odstavek:
Kriteriji za neizvrševanje pogodbenih obveznosti na strani dobavitelja niso podrobno definirani. Zato predlagamo, da se v tekst vključi pogoj, »da dobavitelj večkrat huje krši pogodbene obveznosti...« in » hujše kršitve pogodbenih obveznosti morajo biti dokumentirane«. Potrebno je tudi definirati, kaj bi se razumelo pod »hujša kršitev pogodbe«. Ali se strinjate?

Odgovor: Naročnik teksta ne bo dopolnjeval ali spreminjal.

Vprašanje: b. Drugi odstavek: »Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od okvirnega sporazuma...«.
Na žalost vas moramo obvestiti, da drugega odstavka tega člena ne smemo podpisati, saj takega rizika (kljub zlati bonitetni oceni AAA) nismo zmožni prevzeti. Smo resna mednarodna firma z odlično organizirano servisno mrežo po celotni Sloveniji in se s takšnimi razpisnimi pogoji še nismo srečali. Ali ste pripravljeni umakniti ta odstavek?

Odgovor: Naročnik pri določilu glede »odstopnega upravičenja« navedeno v 27. členu vzorca pogodbe vztraja samo v delu, ki se veže na vzdrževanje viličarjev, odstopa pa od določila, v delu, ki se veže na dobavo viličarjev.

Vprašanje:
Stran 39/52, 6. člen
»Strošek prevoza viličarjev prevzame dobavitelj (nadomestnega in pokvarjenega).»

Predlagamo dodatek:
Strošek uporabe nadomestnega viličarja in prevoz okvarjenega ter nadomestnega viličarja prevzame dobavitelj v primeru, da do okvare viličarja oz. vlačilca ni prišlo zaradi nepravilne uporabe s strani naročnika. V nasprotnem primeru plača stroške uporabe in prevoza nadomestnega viličarja naročnik.

Ali bi bil ta dodatek za vas sprejemljiv?

Odgovor: Ne, naročnik vztraja pri zapisanem v dokumentaciji, saj gre za primere, da mora ponudnik zagotoviti nadomestni viličar ali vlečno vozilo, v kolikor na lokaciji serviser ne more odpraviti napake.

Na vsa ostala postavljena vprašanja bo naročnik odgovoril v najkrajšem možnem času.


Datum objave: 14.02.2019   16:07
1.Vprašanje: Pri vlečnem vozilu za zunanji transport 3/2 s kabino in vlečnem vozilu za zunanji transport 3/3 s kabino
Ali je potrebno imeti tudi gretje kabine?
Odgovor: Da.

2. Vprašanje: Pri vlečnem vozilu za notranji transport 3/1 brez kabine in pri vlečnem vozilu za zunanji transport 3/2 s kabino
Na kateri višini je potreben priklop za prikolice - sornik-pin?
Odgovor: 30 cm
Vprašanje: Kakšen je zahtevan premer sornika (na primer 24 mm ali 28 mm)? Odgovor: 15 mm

3. Vprašanje: Pri vlečnem vozilu za zunanji transport 3/3
Na kateri višini je potreben priklop za vleko kamionske prikolice? Odgovor: 60 cm spredaj in zadaj
Ali je določen tip priklopa? Odgovor: Rockinger 245 - rotirajoči, sornik-pin fi 30.
Priklop prikolic je avtomatski. Ali je dovoljen ročni odklop (potrebno je izstopiti iz kabine)? Ali je potreben odklop iz kabine (ročno preko mehanske povezave ali avtomatsko-elektro-hidravlično)?
Odgovor: Odklop iz kabine ni potreben, ker je potrebno odklopiti še cevi za zrak.


Datum objave: 15.02.2019   08:20
Vprašanje: Ali je pod točko "Cena 5 letnega preventivnega pregleda posameznega viličarja ali vlečnega vozila" mišljen samo strošek preventivnih pregledov viličarjev, ali je zahtevan strošek rednih servisov viličarjev in vlečnih vozil? V tem primeru, ali se da dobiti podatek, koliko delovnih ur letno je predvidenih za vsakega izmed viličarjev?

Odgovor: Mišljen je samo strošek preventivnega pregleda.

Vprašanje: Ali je točka "Spremljenje uporabe viličarjev - opravljena pot viličarja" obvezna za montažo ID sistema?

Odgovor: Spremljanje opravljeni poti mora biti omogočeno.

Vprašanje
Pri postavki Polnilec akumulatorja s priključnimi kabli (hitro polnjenje) obvezno na vtičnico 220V : Ali je lahko priložen običajen zunanji polnilec 24V / 70A, ki bi omogočil tudi stransko menjavo baterije?

Odgovor: Lahko je priložen ustrezen zunanji polnilec.

Vprašanje:
je lahko dobava ozkoregalnega viličarja daljša za 6 do 8 tednov, od ostalih viličarjev?

Odgovor: Naročnik dovoljuje podaljšanje dobavnega roka za ozkoregalni viličar.

Vprašanje: v tehničnih karakteristikah za ČELNI ELEKTRIČNI VILIČAR 1/1 in ČELNI ELEKTRIČNI VILIČAR 1/2 je pri obeh navedeno: Nosilnost: od 1.400 do 1.600 kg. Ali lahko ponudimo viličar z nosilnostjo 2.000 kg ob upoštevanju vseh ostalih navedenih tehničnih zahtev. Za naročnika (predvsem uporabnika) je to zagotovo boljše, saj ne glede na dimenzije in težo dobi bolj zmogljivo opremo."

Odgovor: Večja nosilnost je dovoljena ob predpostavki, da druge tehnične karakteristike niso spremenjene.


Dopolnitev razpisne dokumentacije v tehničnih zahtevah, in sicer:

1. Vsi viličarji, razen ročni paletni električni viličar 2/5, morajo biti opremljeni s senzorji trka (ob morebitnem trku avtomatski preklop v nižjo hitrost in možnost analiziranja podatkov)
2. Vsi čelni električni viličarji morajo imeti funkcijo samodejne omejitve hitrosti, in sicer na prostem 10 km/h in v zaprtih prostorih 5 km/h

Naročnik na spletni strani (www.posta.si) objavlja tudi delno spremenjene in dopolnjene tehnične zahteve za ozkoregalni viličar.
Datum objave: 15.02.2019   09:38
Odgovori na vprašanja

Ozko regalni viličar: Zahtevano je, da ima 4 kolesa.

a) Ali je dopustno vozilo s tremi kolesi?
Odgovor: Da, dopusten je viličar s tremi kolesi.

b) Ali si lahko ogledamo skladišče (regale) in se pogovorimo z uporabniki?
Odgovor: Naročnik je mnenja, da dodatni pogovori niso potrebni in je v tehničnih karakteristikah jasno podal svoje zahteve. Kar se tiče ogleda, naročnik odgovarja, da je skladišče še v fazi projektiranja in ogled ni smiseln.

c) Ali boste za ta viličar, katerega specifikacije boste podali do 15.2., sprejemali morebitna naknadna vprašanja in če da, do kdaj?
Odgovor: Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljšal.
Datum objave: 15.02.2019   13:57
Vprašanje: Ozkoregalni viličar:
Vsa nova skladišča danes imajo viličar z induktivnim vodenjem (ne mehanskim).
Razlog je v hitrosti utirjenja po menjavi hodnika ter v tem, da ni nobenega mehanskega udarca na viličar ali regal, lažje čiščenje, posluževanje palet na tleh z ročnim vozičkom, ne izgubiš 100 m višine, kolikor je višina tirnice, itd...
Ali vztrajate pri tej zastareli tehnologiji?

Odgovor: Navedba, da imajo vsa nova skladišča viličarje z induktivnim vodenjem ne drži. V PS (naročnik) t.i. menjava hodnikov ne bo predstavljala težave zaradi same organizacije dela. Ponudnik je z navedbo po izgubi 100 m višine morda mislil na 10 cm, koliko je višina »šin» za mehansko voden viličar, kar pa za naročnika ne predstavlja težav. Naročnik potrebuje za svoj proces dela viličar z mehanskim vodenjem, kakor je zapisano v tehničnih karakteristikah.