Dosje javnega naročila 000469/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.05.2019 do 31.12.2020
ZJN-3: Odprti postopek

JN000469/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.01.2019
JN000469/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2019
JN000469/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2019
JN000469/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.07.2019

    JN000469/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 021-046015
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293345/RD_-_Zavarovanje_JŽI_in_žel._postajnih_poslopij_2019_-_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6730
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.05.2019 do 31.12.2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.05.2019 do 31.12.2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.05.2019 do 31.12.2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.05.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.03.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.03.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2019   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali pri zavarovalnem poslu sodeluje zavarovalno posredniška družba? V kolikor da, naprošamo za informacijo katera ter podatek o % plačila provizije.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 14.02.2019   12:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v skladu s 3. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju naprošamo, da se lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi kavcijsko zavarovanje, ker je le to enakovredno bančni garanciji.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 21.02.2019   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,


- referenčna potrdila: ali lahko predložimo referenčna potrdila, ki smo jih predložili v ponudbah za druga javna naročila in ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije?

- ali lahko namesto izjave pooblaščene osebe ponudnika (uprava in nadzorni svet), predložimo potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 3 mesecev in odraža dejansko stanje?


Hvala.

ODGOVOR
- Referenčna potrdila morajo biti predložena na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
- Ponudnik lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence kot dokazilo, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.
Datum objave: 21.02.2019   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za informacijo kdaj boste javno naročilo objavili na ejn portalu?


Hvala.

ODGOVOR

Javno naročilo je bilo objavljeno na eJN portalu.


Datum objave: 21.02.2019   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da lahko ponudnik že sam predloži potrdila, ki dokazujejo, da mu ni bila izrečena kazenska sankcija.

S tem potrdilom se nadomestita obrazca 2 in 2 a.

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence kot dokazilo, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.


Datum objave: 21.02.2019   09:47
VPRAŠANJE
Prosimo vas za seznam osnovnih sredstev z vrednostmi oz. zavarovalnimi osnovami (Z.O.) in sicer za:
- investicije (skupna Z.O. = 732.126.715,09 EUR)
- strojelom (skupna Z.O. = 1.650.600.645,66 EUR)
- požar (skupna Z.O. = 1.073.316.230,88 EUR)

ODGOVOR
Seznami osnovnih sredstev so priloženi kot priloga razpisne dokumentacije.Datum objave: 22.02.2019   09:13
VPRAŠANJE
Prosimo vas za vrednosti in dolžine treh najdražjih predorov.
Ali je v vrednosti predora upoštevana celotna vrednost vključno s spodnjim in zgornjim ustrojem proge, telekomunikacijskimi in SVN napravami ter vozno mrežo?

ODGOVOR
Dolžina (m) Vrednost (evrov)

Karavanški 3602 28.849.768,85
Stanjevci 625 13.345.947,09
Bohinjski 6327,4 10.017.580,06

V zgoraj navedenih vrednostih predorov ni upoštevana vrednost SVN.
Datum objave: 22.02.2019   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Stran 56, 8. točka, navajate, da so predmet zavarovanja vse vrste železniških prevoznih sredstev in drugih tirnih vozil, ki so v lasti zavarovanca. Prosimo vas za seznam tirnih vozil, ki so v lasti JŽI. Kako ima zavarovana tirna vozila SŽ Infrastruktura d.o.o.
2. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?
3. Ali ima JŽI zaposlene delavce? V kolikor jih nima prosimo za potrditev, da v nobenem primeru po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ Infrastruktura d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.
4. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?
5. V zvezi z zavarovanjem odgovornosti železnic bi potrebovali podatek o planu za leto 2018 in 2019 ločeno za potniški in tovorni promet, in sicer:
- promet v EUR,
- št. vlakovnih KM.
6. Stran 57, 3. Točka 2. člena, kritje dodatnih stroškov:
a. Predlagamo, da se skupna višina teh stroškov omeji, npr. 10.000 EUR po zavarovalnem primeru, 100.000 EUR po zavarovalnem primeru, ipd.
b. Prosimo za natančnejše pojasnilo obrobnih stroškov. Ali so tu mišljeni tudi stroški za začasno sanacijo?
7. Stran 58, 5. Točka, 5 alineja, navajate, da zavarovanje ne krije škode zaradi potresa. Predlagamo, da se besedilo dopolni: potresa in posledičnih škod zaradi potresa, kot so požar, eksplozija in izlitje vode.
8. Prosimo za potrditev, da je pri zavarovanju, sklenjenem po tem javnem naročilu, zavarovanec samo lastnik JŽI t.j. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, SŽ-Infrastruktura d.o.o je sklenitelj in izvajalec tega javnega naročila.
9. Str. 65, 4. točka, navajate, da so stvari zavarovane tudi na prostem, če je prostor ograjen z ograjo oziroma v skladu s predpisi primerno varovan. Sprašujemo kateri predpisi določajo kako so stvari na prostem lahko varovane?
10. Stran 65, 13. točka in str. 69, 2. točka, navajate, da so nove investicije v teku zavarovane največ do 15% nabavne vrednosti. Sprašujemo, od katere vrednosti? Vrednosti posamezne investicije na kateri se je zgodil zavarovalni primer? 15% skupne nabavne vrednosti vseh investicij v teku? 15% od skupne nabavne vrednosti že aktiviranih sredstev?
11. Stran 64, 17. člen, predlagamo drugo besedilo člena:
a. Zavarovanje v obsegu teh pogojev krije škodo, ki na kakršenkoli način nastane z dejanji tretjih oseb in ki ima za posledico uničenje ali poškodovanje predmeta zavarovanja.
b. V nobenem primeru pa zavarovanje po tem členu ne krije škode, za katero odgovarja prevoznik, bodisi je škoda posledica njegovega ravnanja, bodisi je vzrok zanjo v tirnem vozilu kot takem.
12. Stran 68, 24. člen, 1. točka, na koncu navajate: Amortizacija se ne obračuna na opravljeno delo. Predlagamo, da se ta stavek briše, saj je v koliziji z drugimi navedki v tej točki in na splošno z načinom zavarovanja na dejansko vrednost.
13. Prosimo vas za podatek o 5-ih lokacijah z največjo koncentracijo vrednosti zavarovanih stvari ločeno po požarnem in strojelomnem zavarovanju.
14. Prosimo vas za podatek o lokaciji z največjo koncentracijo vrednosti zavarovanih stvari za GSM-R omrežje (več kot 180 mio EUR vredna investicija v teku).

Hvala.
ODGOVOR

1. Stran 56, 8. točka, navajate, da so predmet zavarovanja vse vrste železniških prevoznih sredstev in drugih tirnih vozil, ki so v lasti zavarovanca. Prosimo vas za seznam tirnih vozil, ki so v lasti JŽI. Kako ima zavarovana tirna vozila SŽ Infrastruktura d.o.o.

Odgovor: Tirnih vozil, ki so v lasti JŽI, trenutno ni v stanju osnovnih sredstev JŽI. Tirna vozila SŽ-Infrastruktura, d.o.o. so zavarovana po posebni zavarovalni polici in niso predmet tega javnega naročila.

2. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?

Odgovor: Letni agregat izplačil pri odgovornosti za poškodovanje oseb je 5.000.000,00 EUR, za stvari 10.000.000,00 EUR ter za čisto premoženjsko škodo 1.500.000,00 EUR.

3. Ali ima JŽI zaposlene delavce? V kolikor jih nima prosimo za potrditev, da v nobenem primeru po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ Infrastruktura d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.
Odgovor: JŽI nima lastnih zaposlenih delavcev. Potrjujemo, da po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ-Infrastruktura, d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.

4. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?

Odgovor: Letni agregat izplačil pri odgovornosti za poškodovanje oseb je 5.000.000,00 EUR, za stvari 10.000.000,00 EUR ter za čisto premoženjsko škodo 1.500.000,00 EUR.

5. V zvezi z zavarovanjem odgovornosti železnic bi potrebovali podatek o planu za leto 2018 in 2019 ločeno za potniški in tovorni promet, in sicer: -
- promet v EUR,
- št. vlakovnih KM.
Odgovor:
Potniški promet
2018 PN 2019
VLKM 9.985.305,9 10.403.889,8
Transportni prihodek v EUR brez DDV 33.227.916,19 37.123.444,14

Tovorni promet
2018 plan 2019
Promet v EUR 187.395.094 184.117.768
Št. vlakovnih km 7.805.996 7.568.050


6. Stran 57, 3. Točka 2. člena, kritje dodatnih stroškov:
a. Predlagamo, da se skupna višina teh stroškov omeji, npr. 10.000 EUR po zavarovalnem primeru, 100.000 EUR po zavarovalnem primeru, ipd.
b. Prosimo za natančnejše pojasnilo obrobnih stroškov. Ali so tu mišljeni tudi stroški za začasno sanacijo?

Odgovor:
a. Za zadevne stroške je podano kritje v celoti.
b. Obrobni stroški so vsi drugi stroški, ki niso zajeti med navedene stroške v preostalih alinejah 3. tč. 2. člena, med drugim tudi stroški za začasno sanacijo, ki je le ena izmed faz popravila, ki so potrebna za končno sanacijo poškodovanega sredstva in s tem povrnitev poškodovanega sredstva v prvotno stanje.

7. Stran 58, 5. Točka, 5 alineja, navajate, da zavarovanje ne krije škode zaradi potresa. Predlagamo, da se besedilo dopolni: potresa in posledičnih škod zaradi potresa, kot so požar, eksplozija in izlitje vode.

Odgovor: Razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni.

8. Prosimo za potrditev, da je pri zavarovanju, sklenjenem po tem javnem naročilu, zavarovanec samo lastnik JŽI t.j. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, SŽ-Infrastruktura d.o.o je sklenitelj in izvajalec tega javnega naročila.

Odgovor: Potrjujemo, da je RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot lastnik JŽI zavarovanec, SŽ-Infrastruktura, d.o.o. je sklenitelj in izvajalec tega javnega naročila.

9. Str. 65, 4. točka, navajate, da so stvari zavarovane tudi na prostem, če je prostor ograjen z ograjo oziroma v skladu s predpisi primerno varovan. Sprašujemo kateri predpisi določajo kako so stvari na prostem lahko varovane?

Odgovor: Tehnično varovanje stvari določajo ali obravnavajo različni predpisi, pravilniki, standardi in drugi dokumenti, odvisno od vrste varovanih stvari.

10. Stran 65, 13. točka in str. 69, 2. točka, navajate, da so nove investicije v teku zavarovane največ do 15% nabavne vrednosti. Sprašujemo, od katere vrednosti? Vrednosti posamezne investicije na kateri se je zgodil zavarovalni primer? 15% skupne nabavne vrednosti vseh investicij v teku? 15% od skupne nabavne vrednosti že aktiviranih sredstev?

Odgovor: Nove investicije v teku so zavarovane največ do 15 % nabavne vrednosti posamezne investicije, na kateri se je zgodil zavarovalni primer.

11. Stran 64, 17. člen, predlagamo drugo besedilo člena:
a. Zavarovanje v obsegu teh pogojev krije škodo, ki na kakršenkoli način nastane z dejanji tretjih oseb in ki ima za posledico uničenje ali poškodovanje predmeta zavarovanja.
b. V nobenem primeru pa zavarovanje po tem členu ne krije škode, za katero odgovarja prevoznik, bodisi je škoda posledica njegovega ravnanja, bodisi je vzrok zanjo v tirnem vozilu kot takem.

Odgovor: Razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni.

12. Stran 68, 24. člen, 1. točka, na koncu navajate: Amortizacija se ne obračuna na opravljeno delo. Predlagamo, da se ta stavek briše, saj je v koliziji z drugimi navedki v tej točki in na splošno z načinom zavarovanja na dejansko vrednost.

Odgovor: Razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni.

13. Prosimo vas za podatek o 5-ih lokacijah z največjo koncentracijo vrednosti zavarovanih stvari ločeno po požarnem in strojelomnem zavarovanju.

Odgovor:
5 lokacij z največjo koncentracijo vrednosti zavarovanih stvari po požarnem zavarovanju: Postaja Ljubljana, Maribor Tezno, Celje, Koper, Divača, Zalog, proga Divača, Koper.
5 lokacij z največjo koncentracijo vrednosti zavarovanih stvari po strojelomnem zavarovanju : Postaja Ljubljana, Ljubljana Zalog, Maribor, Maribor Tezno, Celje, Divača, Tovorna postaja Koper.


14. Prosimo vas za podatek o lokaciji z največjo koncentracijo vrednosti zavarovanih stvari za GSM-R omrežje (več kot 180 mio EUR vredna investicija v teku).
Hvala.

Odgovor: Postaja Postojna, postaja Ljubljana in postaja Maribor.
Datum objave: 22.02.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


prosim za pojasnilo ali se v ponudbeni predračun (obrazec 1) vpiše letna premija ali premija za celotno obdobje od 1.5.2019 do 31.12.2020?


Hvala.

ODGOVOR
V ponudbeni predračun se navede premija za celotno obdobje, od 1.5.2019 do 31.12.2020.Datum objave: 22.02.2019   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


stran št. 69 razpisne dokumentacije: Amortizacija se ne obračuna na opravljeno delo.

Predlagamo, da se ta stavek spremeni: Amortizacija se ne obračuna na opravljeno delo do vrednosti 50.000 EUR.


Hvala.ODGOVOR

Razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni.


Datum objave: 22.02.2019   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je na strani 58 navedeno:
obrobne stroške, ki so potrebni za sanacijo povrnitve v prvotno stanje. To zajema tudi stroške izdelave dokumentacij, pridobivanje soglasij, mnenj, nadure upravljavca.

Prosimo, da se ti stroški omejijo. Npr. v fiksnem znesku največ 50.000 EUR po zavarovalnem primeru, ali 30% od vrednosti poškodovanih stvari.

Na strani 68 je navedeno:
Amortizacija se prične obračunavati po preteku zgoraj navedenih let po formuli AM= 40% x n/N
( n - starost sredstva, N zavarovanje na novo vrednost). Amortizacija se ne obračuna na opravljeno delo.

Prosimo, da se briše stavek: Amortizacija se ne obračuna na opravljeno delo, saj pozavarovatelji ne pozavarujejo sredstev, katerih dejanska vrednost je nižja od 40% nabavne vrednosti.


Hvala

ODGOVOR
Razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni.Datum objave: 01.03.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,


- referenčna potrdila: ali lahko predložimo referenčna potrdila, ki smo jih predložili v ponudbah za druga javna naročila in ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije?

- ali lahko namesto izjave pooblaščene osebe ponudnika (uprava in nadzorni svet), predložimo potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 3 mesecev in odraža dejansko stanje?


Hvala.

ODGOVOR
Popravek odgovora, objavljenega 21.02.2019 09:15, na vprašanje:
- referenčna potrdila: ali lahko predložimo referenčna potrdila, ki smo jih predložili v ponudbah za druga javna naročila in ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije?

Odgovor: Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Ponudnik predloži dokazilo potrjene reference na svojem lastnem obrazcu.