Dosje javnega naročila 000713/2019
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Gradnje: GOI dela za razširitev potniškega terminala
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN000713/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.02.2019
JN000713/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000713/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2019
JN000713/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2019
JN000713/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN000713/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000713/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 029-065604
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Splošni sektor, Renata Zaletelj Možek
renata.zaletelj.mozek@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.lju-airport.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296306/JN-2019-G1-TECE_5_AT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6979
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GOI dela za razširitev potniškega terminala
Referenčna številka dokumenta: JN-2019-G1-TECE/5/AT
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Fraport Slovenija, d.o.o., namerava, severo-zahodno ob obstoječega terminala (T1), razširiti oziroma zgraditi nov potniški terminal.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45213331
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Fraport Slovenija, d.o.o., namerava, severo-zahodno ob obstoječega terminala (T1), razširiti oziroma zgraditi nov potniški terminal. V novem potniškem terminalu bodo umeščeni prostori prihoda in odhoda potnikov, sortirnice prtljage, sprejema in oddaje prtljage, varnostno kontrolna območja in komercialne površine. Terminal TE se preko povezovalnega hodnika navezuje na obstoječi terminal T1 in deloma posega vanj.
Zunanja ureditev predvideva navezavo na novo cestno omrežje, ureditev prometa mimo terminala in preureditev obstoječe dovozne ceste s parkirišči. V sklopu zunanje ureditve se urejajo tudi komunalni vodi, ki se navezujejo na že izgrajene vode in priključke. Nova zunanja ureditev se navezuje na obstoječe ureditve, med terminalom T1 in garažno hišo ter obstoječe parkirišče, ki niso predmet javnega naročila.
Predviden poseg pogojuje delno rušenje stare upravne stavbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kandidati izvirnik zavarovanja za resnost ponudbe dostavijo do roka za oddajo prijav na naslov naročnika:
Fraport Slovenija, d.o.o.
Zg. Brnik 130A
4210 Brnik-aerodrom.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2019   08:33
VPRAŠANJE
Pozdrav. V skupini E./ STROJNOINSTALACIJSKA DELA, E.1.3.2.3 Meteorna odtočna kanalizacija, so popisi izdelani tako skopo, da ni možno izdelati realne kalkulacije in ponuditi enakovredne materiale. Navedba »PE vakuumske cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, obešalni in montažni material« je popolnoma pomankljivo opisana. V praksi se celotni sistemi projekta podtlačne kanalizacije izvedejo z ustreznimi detaljnimi popisi potrebnih fazonskih kosov-elementov in vsega ustreznega specifičnega montažnega materiala. Cene vseh teh materialov po izkušnjah vsaj za 5x presežejo ceno cevovodov. Ponudnik iz dokumentacije, ki je trenutno na razpolago, ne more razbrati teh materialov. Projekti za te vrste instalacij so izdelani na posebnih programih proizvajalcev, kjer je vedno kot rezultat izpis s popolnimi količinami vseh sestavnih delov sistema. Ker je vrednost te vrste instalacij visoka (čez 250.000 eur), prosimo naročnika, da zagotovi transparentnost in upošteva načelo enakopravnosti ponudnikov, ter zato objavi ustrezen detajlni popis projektno potrebnih elementov vakuumske odtočne kanalizacije (v popisih navedeno »GEBERIT, tip PLUVIA ali enakovredno«). Hvala!

ODGOVOR
Predmetni opis postavk katere navajate, dopolnjujejo PZI načrti v poglavju 5.1 Strojne instalacije in strojna oprema / pdf / VO-KA. PZI načrti so priloga razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.02.2019   08:39
VPRAŠANJE
veza: / Vzorec pogodbe v 2. členu v 3. odstavku določa:
....
Predmet pogodbe je tako tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene
pogodbene vrednosti (cene na enoto), da bo s tretjimi osebami, ki jih bo naročnik izbral za
dobavo in montažo tehnološke in ostale opreme (kot npr. sortirnica prtljage, informacijsko-
komunikacijska oprema, sistem tehničnega varovanja, oprema za varnostni pregled potnikov
(RTG) in notranja oprema) v ločenih postopkih oddaje javnih naročil, sodeloval, z njimi delil
delovišče in usklajeval njihovo in svoje delo med seboj, ne glede na to, katere osebe to bodo,
brez dodatnih stroškov za naročnika.
Spoštovani,
Naročnik v razpisni dokumentaciji ne določa jasno predmeta javnega naročila oziroma iz
določb dokumentacije ni jasno kakšen je predmet javnega naročila v okviru dobave in
montaže opreme. Iz opisa predmeta javnega naročila v okviru D točke razpisne
dokumentacije, izhaja da dobava in montaža niso predmet javnega naročila med tem ko iz 3.
odstavka 2. člena vzorca pogodbe izhaja, da je predmet pogodbe sodelovanje z izvajalci teh
del, pri čemer ni jasno določeno kaj sodelovanje zajema.
Naročnik mora skladno z ZJN-3 in stališčem DKOM predmet javnega naročila določiti jasno
oziroma oblikovati razpisno dokumentacijo, tako da bo ta popolna in jasna, da lahko
ponudniki pripravijo primerljive ponudbe.
Pričakujemo ustrezen popravek oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije.
l.p.

ODGOVOR
Predmet obveze izvajalca je dovolj natančno določen v 2. odstavku 2. člena pogodbe. Tam je našteta bistvena oprema, ki se bo vgrajevala v objekt in izkušen izvajalec ve, kaj obsega koordinacija in sodelovanje za dosego podrobnega izvedbenega terminskega plana, ki bo del pogodbe izvajalca.Datum objave: 15.02.2019   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani
POGOJI ZA SODELOVANJE /TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST: 15. pogoj (stran 44-45RD)
Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim
položajem ali tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo izpolnjevati skupine
gospodarskih subjektov, če je to sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov, določanje
radija 50 km ni sorazmerno predmetu javnega naročila in nedovoljeno omejuje konkurenco.
POGOJI ZA SODELOVANJE/TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST: 16. pogoj (stran 45 RD)
Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim
položajem ali tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo izpolnjevati skupine
gospodarskih subjektov, če je to sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov, določanje
radija 100 km ni sorazmerno predmetu javnega naročanja in nedovoljeno omejuje
konkurenco.
Pogoj obveznega imenovanja podizvajalca, ki je lastnik betonarne prav tako ni sorazmerno
predmetu javnega naročila.
Naročnik naj pogoj, ki nedovoljeno omejuje konkurenco in ni sorazmeren s predmetom
javnega naročila OPUSTI in USTREZNO POPRAVI razpisno dokumentacijo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pri 15. in 16. pogoju ne zahtevamo obveznega imenovanja podizvajalca, še posebej pa ne takega, ki bi bil lastnik betonarne oz. asfaltne baze. Predlagamo, da si zahteve iz 15. in 16. pogoja pazljivo preberete, tam je določenih več alternativnih možnosti izpolnjevanja obeh pogojev (izjava o lastništvu ali najemu, pismo o nameri ). Zahtevane razdalje so maksimalne razdalje, ki so strokovno še sprejemljive zaradi tehničnih zahtev materialov / polizdelkov katere te baze proizvajajo.Datum objave: 15.02.2019   08:45
VPRAŠANJE
veza: F. VZOREC POGODBE / III/ 4.člen / 3 (tretji odstavek)
...
Pogodbena vrednost (cene na enoto) prav tako zajema(jo) izvedbo vseh inštalacijskih
priključkov in stroške za pridobitev oziroma izdelavo vse dokumentacije, soglasij in dovoljenj,
vključno z upravnimi taksami, ki so potrebna ob izvedbi in za pridobitev uporabnega
dovoljenja.
...
Prosimo, da naročnik natančno pojasni na katere inštalacijske priključke se nanaša
omenjeno ?
Pogodbena vrednost in "cene na enoto" v kontekstu zapisa zgoraj ni eno in isto
Naročnik predlaga izvajalcu pogodbo po sistemu "dejansko izvedenih del in fiksnih cen na
enoto". Torej bo pogodbena vrednost za in ob podpisu pogodbe vsota ( seštevek) vseh
predračunskih pozicij, ki bodo zmnožki predračunskih količin ( naročnik ) in enotnih cen (
izbrani ponudnik oz. izvajalec ). Ta znesek brez DDV bo tudi naveden v 4.členu in je to
POGODBENA VREDNOST.
Pogodbena vrednost lahko zajema (vključuje ) izvedbo vseh inštalacijskih priključkov in
ostale pripadajoče stroške, v kolikor je to jasno navedeno v tehničnih specifikacija predmeta
naročila, oziroma v kolikor obstajajo za to postavke v predračunskem popisu del. V
nasprotnem primeru pa to ne drži in zahtevamo, da se tretji (3) odstavek 4.člena črta iz
VZORCA POGODBE.
l.p.

ODGOVOR
Priključki so prikazani v projektni dokumentaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Gre za klasično pogodbeno določilo. Naročnik želi, da je kandidat oz. ponudnik pozoren in v pogodbene cene na enoto dejansko vračuna vse kar je strokovno potrebno za izvedbo del, torej tudi stroške v povezavi s potrebnimi inštalacijskimi priključki. Drugih pojasnil naročnik nima.Datum objave: 15.02.2019   08:48
VPRAŠANJE
Veza: F. VZOREC POGODBE / III. / 4.člen / prvi odstavek.
.. v navedem in med ostalim določa :
... Pogodbena vrednost oziroma CENA NA ENOTO zajema tudi vse stroške, povezane z
RUŠITVENIMI DELI in stroške ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. ...
Spoštovani,
glede zgoraj navedeno bi želeli pravočasno in nedvoumno razjasniti sedeče:
Naročnik predlaga izvajalcu pogodbo po sistemu "dejansko izvedenih del in fiksnih cen na
enoto". Torej bo pogodbena vrednost za in ob podpisu pogodbe vsota ( seštevek) vseh
predračunskih pozicij, ki bodo zmnožki predračunskih količin ( naročnik ) in enotnih cen (
izbrani ponudnik oz. izvajalec ). Ta znesek brez DDV bo tudi naveden v 4.členu in je to
POGODBENA VREDNOST.
glede ne-jasno in neobičajno formulirano zahtevo, da POGODBENA VREDNOST oziroma
CENA NA ENOTO zajema tudi stroške povezane z RUŠITVAMI želimo s tem v zvezi
dodatno pojasnitev in potrditev Naročnika v sledečem:
V razpisni dokumentaciji (3/5- DRUGI GRADBENI NAČRTI- NAČRT RUŠITEV UPRAVNE
STAVBE in poglavje C_RUŠITVE ) , ugotavljamo , da so RUŠITVENA DELA specificirana v
tem popisu in sklepamo , da so ob podpisu pogodbe VSE cene za RUŠITVENA DELA in za
vse postavke iz poglavja C_RUŠITVE jasno določene.
Glede na taksativno naštevanje naročnika ( 4. člen pogodbe ) , kaj vse morajo ponudniki
vključiti v ceno , bi se med izvedbo lahko napačno tolmačilo, da je potrebno vključiti VSE
stroške povezane z rušitvami v VSE enotne cene, kar pa nikakor ni dopustno, saj morajo biti
VSI stroški povezani z rušitvami vključeni v poglavju C_Rušitve. Enotne cene postavk iz
ostalih predračunskih poglavji takšnih stroškov ne morejo in ne smejo vsebovati.
Ta primer je realno možen med izvedbo GOI ob pojavu nepredvidenih in/ali dodatnih del, kjer
izvajalec az takšno vrsto del formira analizo cene, in jo predstavi naročniku v potrditev.
Prosimo, da Naročnik zgoraj navedeno potrdi in eventualno dodatno pojasni.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik po tej razpisni dokumentaciji v izogib vsem nejasnostim nudi zainteresiranim ponudnikom ogled lokacije izvedbe javnega naročila. Ogled je možen po predhodni najavi, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji. Gre sicer za klasično pogodbeno določilo. Naročnik želi, da je kandidat oz. ponudnik pozoren in v pogodbene cene na enoto dejansko vračuna vse kar je strokovno potrebno za izvedbo del. Vse postavke, ki se nanašajo na rušitvena dela je potrebno izpolniti v popisu del v skladu z navodili naročnika, cene na enoto pa po določbi pogodbe vsebujejo tudi vse stroške, povezane s tem. Tako je potrebno razumeti tovrstna pogodbena določila. Drugih pojasnil naročnik nima.Datum objave: 15.02.2019   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani
V obsegu del ponudnika je med ostalim tudi izdelava PID-ov ( Projekta izvedenih del) v
celotnem obsegu pogodbenih del.
Vprašanja:
- Ali razumemo pravilno, da je celotni obseg pogodbenih "GOI DELA ZA RAZŠIRITEV
POTNIŠKEGA TERMINALA" ( 1.člen pogodbe) in bodo ustali udeleženci v projektu ( npr.
dobavitelji in montažerji , opreme s katerimi bo naročnik sklenil ločene pogodbe ) PID
dokumentacijo izdelali v obsegu svojih pogodb ?
- Ali razumemo pravilno , da bo s strani Naročnika izbranemu izvajalcu, za izdelavo PID-ov
pravočasno izročil tudi PZI načrte , na digitalnem mediju ( v dwg. formatu ) , da bo le ta lahko
izvedeno stanje svojih del vrisal v elektronski obliki izdelal PID dokumentacijo in jo izročil
Naročniku v okviru in obsegu te pogodbene obveze ?
Za odgovor se zahvaljujemo..

ODGOVOR
Izvajalec izdela PID dokumentacijo v okviru svoje pogodbe. V tem PID u bo prikazana vsebina komponent, ki so predmet drugih naročil le na nivoju dispozicije kot je to prikazano v PZI. Izvajalec bo PZI načrte prejel tudi v .dwg formatu.Datum objave: 15.02.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo za sledečo pojasnitev oziroma potrditev naročnika kot sledi:
Zakon o javnem naročanju in aktualna praksa DKOM, jasno določa, da lahko ponudniki
izkažejo tehnično sposobnost z potrjenimi referenčnimi potrdili na lastnih obrazcih, v koliko
so na teh referenčnih potrdili vse informacije, katere sicer zahteva naročnik na obrazcih iz
objavljene razpisne dokumentacije .
Prosimo, da naročnik iz formalnih razlogov z odgovorom na portalu javnih naročil potrdi, da
bo za izpolnitev pogojev iz poglavja E.02.-TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST -
upošteval tudi priložena potrdila - referenčne izkaze - potrjene na lastnih obrazcih ponudnika,
v kolikor bodo po vsebini primerljivi z obrazci naročnika. Zakonodaja dopušča, da se v ta
namen lastni obrazec ponudnika s sklicem priloži originalnemu obrazcu naročnika.
Za upoštevanje in odgovor se Naročniku zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je na strani 13 navedeno: Prijava in ponudba morata biti podani na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani kandidata oziroma ponudnika. Kandidati oziroma ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, listine, izjave, potrdila oz. pooblastila in druge dokumente, ki jih zahteva dokumentacija. Prijavo oziroma ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati kandidata oziroma ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu prijave in ponudbe. Vse priloge/obrazci, ki sestavljajo prijavo in ponudbo morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane.Datum objave: 15.02.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Veljajo potrjene reference s prvega razpisa ali moramo oddati obrazce z novim datumom oz. na novem obrazcu?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
V kolikor že potrjena referenčna potrdila ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije kandidati lahko predložijo reference predhodnega razpisa, s tem da bo naročnik referenčna potrdila po vsebini presojal v okviru tega postopka javnega naročanja.Datum objave: 22.02.2019   08:43
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Prosim dodatne informacije iz pozicije v prilogi.
421 Povišanje stolpnega prezračevalnika za 13m višine; vključuje demontažo dela INOX stolpnega prezračevalnika premera 1300 mm z višino 5421 mm; dvig prezračevalnika do višine 12,85m nove strehe, montaža prirobnice na višini nove strehe pod naklonom 4° in ponovna montaža dela stolpnega prezračevalnika na streho novega objekta. Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom. kpl 2
Ali prav razumemo, da gre dejansko samo za prestavitev obstoječega prezračevalnika na novo višinsko koto.
lp,

ODGOVOR
Tako je. Obstoječi stolpni prezračevalniki se prestavijo na streho novega dela, in sicer tako, da so delno vtopljeni v nadstropje. Potrebni vmesni kanali in izolacija so zajeti znotraj točke za pločevinaste kanale 356 in izolacijo 357.Datum objave: 22.02.2019   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na popis E1.4. VODNA MEGLA imam nekaj vprašanj:
634) Kompaktni črpalni sklop za sistem gašenja z vodno meglo
Koliko rezervnih črpalk je potrebnih? V popisu tega podatka ni navedenega, v shemi je navedena ena.
635)Vmesni rezervoar za črpalno postajo
Dobavitelj nas je opozoril, da je predvidena kapaciteta vmesnega rezervoarja neustrezna in naj bi bila 2400l zaradi kapacitete črpalk in izogib turbolenci (zračni mehurčki). Ali naj se kljub temu ponudi samo 1200l rezervoar?
640)Filter
Ali je 10micron filter ustrezne kvalitete? Dobavitelj predlaga filter kvalitete vsaj beta 5000.
645)Visokotlačni hidrant
V risbah ni označeno, kje je predviden visokotlačni hidrant. Navadno se visokotlačni hidrant priključi na ločeno vejo, kako je s tem in kje je pozicija hidranta?
646) Tlačno stikalo
V popisu je navedeno samo eno tlačno stikalo, običajno jih je več. Kako je s tem?
647)Manometer
V popisu sta navedena samo dva tlačna stikala, običajno jih je več. Kako je s tem?
650)Cevni gumijasti kompenzatorji
V popisu je naveden samo eden cevni gumijasti kompenzator, običajno jih je več. Kako je s tem?
662)Sprinkler šoba za vodno meglo OH1
Neznane lokacije tega tipa šobe. Prosim sporočite lokacije tega tipa šobe.
665)Sprinkler šoba za vodno meglo OH1
Neznane lokacije tega tipa šobe. Prosim sporočite lokacije tega tipa šobe.
666)Termični sprožilni element
Število v popisu se ne sklada z številom vrisanih elementov v risbah. Prosim sporočite ustrezno število elementov in pozicije v risbah.
667)Rozete za šobe
Ali število rozet pravilno? V katerem območju naj se vgradijo?
669) Javljalnik pretoka
Neznana lokacija, število javljalnikov ni v skladu s požarno študijo. Prosim, sporočite lokacijo in pravilno število javljalnikov.
670) Javljalnik pretoka
Neznana lokacija, število javljalnikov ni v skladu s požarno študijo. Prosim, sporočite lokacijo in pravilno število javljalnikov.
671)Nerjavne cevi za spajanje z sistemom stiskanja
Dolžina cevi v popisu se ne sklada z realnim izračunom, če upoštevamo:
- razdelitev v 17 požarnih sektorjev (navezava na javljalnike pretoka poz. 670 in 669)
- količino cevi za dvojni strop
Prosim, če lahko to preverite in sporočite.
673) Fleksibilna cev za cevi DN 12 L
Ali so fleksibilne cevi namenjene za izpiralne/odzračevalne ventile? Prosim sporočite namen fleksibilnih cevi.
700) Hidravlična povezava novega in starega sistema vodne megle
Dolžina in trasa povezave nista znani. Prosim sporočite dolžino in traso povezave.

ODGOVOR
Predvidena je kompaktna črpalna postaja s petimi aktivnimi in eno rezervno črpalko, vmesnim rezervoarjem 1.200 L in pripadajočo elektro omaro s kompletnim krmiljem. Črpalke so brez olja. Ta celota je tovarniški izdelek, preizkušena in certificirana po VdS. On-site zloženo postrojenje ne pride v poštev.
Za vse ostale elemente velja, da količine navedene v projektantskem popisu del s predizmerami običajno niso popolnoma točne, ampak se spreminjajo v odvisnosti od eventualnih dodatnih zahtev, ki se morebiti pojavijo z določenimi v naprej s strani naročnika potrjenimi spremembami v toku gradnje, izvedbi vseh ostalih instalacij in druge opreme, ki zahtevajo vgradnjo cevi, dodatnih šob, termo elementov, rozet,... Glede na to, da se bodo izvedena dela evidentirala po dejanskih izmerah z upoštevanjem fiksnih cen za enoto mere, je obvezno, da se v ponudbenem predračunu določijo te cene vseh elementov sistema.
Cevi za hidravlično povezavo novega in starega sistema so zajete v točki 671 skupaj z vsemi ostalimi cevmi. Povezava je narisana v načrtu 2.1/VM. Tam kjer se cev v načrtu konča s pripisom »Speljati v obstoječo strojnico Hi-Fog DN35«, je etažo nižje v kleti ta strojnica.
Načrta 2.1/VM in 2.2/VM sta sestavni del PZI (projekta za izvedbo), ki je priloga razpisne dokumentacije.
Datum objave: 22.02.2019   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z zahtevo:
"Kandidat oziroma ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali vsaj 30 milijonov EUR letno (upoštevano kot splošni letni promet v ESPD obrazcu).
V primeru skupne prijave oziroma ponudbe se letni prihodki posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnjevanje tega pogoja. .."
prosimo za potrditev pravilnega razumevanja zahteve, da ponudnik v tabeli prikaže poslovne prihodke (čisti prihodki od prodaje) za leta 2015, 2016 in 2017, glede na to, da je zakonski rok za predložitev računovodskih izkazov za leto 2018, iz katerih bi izhajali prihodki za leto 2018, 31.03.2019.
V primeru, da naročnik zahteva podatke za leto 2018, ponudnik lahko poda zgolj oceno.
Hvala.


ODGOVOR
Kandidati v tabelo vpišejo podatke za leta 2015, 2016 in 2017.Datum objave: 28.02.2019   14:39
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate navedeno:
"V kolikor po izvedenem zadnjem končnem krogu pogajanj najnižja skupna ponudbena vrednost ponudnika ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, bo naročnik po preverbi ponudbe v skladu z ZJN-3 oddal naročilo ponudniku s takšno skupno najnižjo ponudbeno vrednostjo. "
Zanima nas, kako bo ukrepal naročnik, če bo najnižja skupna ponudbena vrednost najcenejšega ponudnika po pogajanjih presegla zagotovljena sredstva naročnika.

ODGOVOR
Naročnik bo ravnal v skladu z možnostmi, ki jih ima po ZJN-3.Datum objave: 28.02.2019   14:40
VPRAŠANJE
Zanima nas višina zagotovljenih sredstev naročnika. Ali je to 16.200.000,00 EUR brez DDV?

ODGOVOR
Naročnik ni dolžan razkriti višine zagotovljenih sredstev. Od ponudnikov pričakuje konkurenčno obnašanje.Datum objave: 28.02.2019   14:44
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
prosim za grafični detajl novega stanja izvedbe prestavljenega stolpnega prezračevalnika ( pozicija 421) komplet s povezavami kanala, sidrišči, spajanje kanala, debelina stene kanala,...
hvala in lp,

ODGOVOR
Montažni načrt fiksiranja stolpnega prezračevalnika je montažni detajl, ki ga bo moral pripraviti izvajalec in ga podati v potrditev investitorju in nadzoru. Vmesna povezava je »navaden« ravni spiro kanal z debelino pločevine po standardu DIN EN 1506, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Prestavitev je popolnoma vertikalna brez zamikov v kateri koli smeri.Datum objave: 28.02.2019   14:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po temeljitem pregledu popisov del za inštalacije in primerjavi s popisi iz prejšnjega razpisa ugotavljamo obsežna povečanja v obsegu (količine, karakteristike ...) in sicer za različne postavke (električni vodniki, NN stikalni bloki, kabelske police, TK razvodi, cevi, izolacije, konvektorji,..). Prav tako so tudi določenim sklopom inštalacij dodane zahteve, ki povečujejo vrednost investicije.
Naročnika sprašujemo, ali ja na podlagi tega povečanja zagotovil dodatna finančna sredstva za ta projekt?

ODGOVOR
Naročnik je tudi za spremembo obsega del zagotovil zadostna finančna sredstva.Datum objave: 28.02.2019   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali se lahko pri elektro inštalacijah pri razdelilcih prikaže cena samo za komplet ali je
potrebno prikazati ceno za vsak element posebej? Običajno od ponudnika dobimo ceno za
komplet.
2. Ali se lahko v nekatere celice napiše ZAJETO, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo ponudbeni predračun kot je zasnovan.
Kot primer:
1. Pri razdelilcih se vstavi samo cena za komplet. Tako so narejene tudi formule. Pri posameznih elementih znotraj razdelilca so sicer navedene količine, v zadnjem stolpcu pa ni formule za izračun cene (količina*cena/enoto).
2. Vpis »ZAJETO« v celice, ki vsebujejo formule, ni dovoljen.
Datum objave: 28.02.2019   14:47
VPRAŠANJE
Ali veljajo kakršne koli omejitve glede višine žerjava, ki se bo lahko uporabljal?
Ali se je potrebno glede organizacije gradbišča, predvsem pa glede predvidenih pozicij
žerjava natančno držati organizacijskih shem, ki so z razpisno dokumentacijo določene za
vsako posamezno fazo del, ali bo možno tudi kaj organizirati/izvajati drugače?

ODGOVOR
Omejitve za žerjave veljajo. Omejitvena višina je referenčna kota 408 metra nadmorske višine do katere ni potrebno izvajati dodatnih študij. V naprej predvidene lokacije žerjavov so prikazane v elaboratu E 1803-02 BK, ki je sestavni del dokumentacije PGD. Izvajalec mora za vsako dejansko postavitev izbranega žerjava pridobiti soglasje CAA (Javne agencije za civilno letalstvo RS). Določene zahteve za žerjave so navedene še v elaboratu E 1803-02 BK, ki je sestavni del dokumentacije PGD.Datum objave: 28.02.2019   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali moramo v sklopu elektro del ovrednotiti NN stikalne bloke kot komplet ali po
posameznih postavkah? Popisi stikalnih blokov so namreč tako popisani, da se ovrednotenje
obojih tipov postavk (kpl in kos) medsebojno izključujejo. Vprašanje se konkretno nanaša na
postavko 16. v sklopu D1./1.SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE, postavke 1.-36., v
sklopu D1./5.STIKALNI BLOKI, postavke 1.-7. v sklopu D2./1.IKT INSTALACIJE in postavke
1.-4., 8.-10. v sklopu D2./4.CENTRALNI NADZORNI SISTEM. Podobno vprašanje velja za
postavko 41. v sklopu D1./5.STIKALNI BLOKI, ki se sicer ne tiče NN razdelilnih omar ampak
je nejasno ali ovrednotimo komplet ali kose.
Prosimo vas, da zgornje obrazložite v izogib podvojevanju vrednosti ponudbene vrednosti v teh sklopih.

lep pozdrav.

ODGOVOR
Glej odgovor datum objave: 28.02.2019, 14:46.


Datum objave: 28.02.2019   14:51
VPRAŠANJE
Ali so sheme organizacije gradbišča že usklajene in potrjene s strani CAA (Javne agencije za
civilno letalstvo RS)?

ODGOVOR
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Soglasodajalec je tudi CAA.Datum objave: 28.02.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani
Projektna dokumentacija za rušitvena dela je pomanjkljiva oziroma iz nje ni moč razbrati
sestav tlakov, sestav strehe, tipa oken, tipa vrat, ...itd obstoječega stanja.
Naročnika naprošamo, da objavi projekt obstoječega stanja objektov, ki se rušijo iz katerega
bo moč pridobiti podatke, ki so nujni za izdelavo korektnih ponudb, predvsem pa ponudbe, ki
bodo med seboj primerljive. Le to je nujno, da so ponudniki v enakopravnem položaju.

Naročnik naj dopolni popise del z naslednjimi podatki:
1.) RUŠITVENA DELA - OBSTOJEČA UPRAVNA STAVBA
1.a )Odstranitev stavbnega pohištva, zasteklitev, senčil, z vsemi okvirji, slepimi okvirji,
policami, obrobami
Vrsta vrat (lesena ali jeklena, ....)?
Vrsta oken?
kakšna senčila?
kakšne police (kamnite, lesene, ...)?
1.b) Odstranitev kompletnih sestav ravne strehe z vsemi sloji izolacij, kritino, obrobami...,
vključno z odvodnjavanjem..
Kakšna je sestava strehe?
Kakšne so debeline posameznih slojev?
Kakšno je odvodnjavanje?
1.c) Odstranitve tlakov, vključno z nizkostensko oblogo in podlogo tlakov
Kakšen je finalni tlak (parket, keramika, kamen, ...)?
Debelina tlaka?
Kakšna je podloga?
Debelina podloge?
Ali je tudi toplotna izolacija za odstraniti in kakšna debelina?
1.d) Odstranitve spuščenih stropov in oblog z vsemi vgradnimi elementi
Tip spuščenega stropa (MK, les, ...)?
Kakšna je podkonstrukcija?
Kateri vgradni elementi so mišljeni za odstranitev in koliko jih je?
1.e)Zbijanje poškodovanih ometov in oblog sten z dela objekta ki se ne ruši
Koliko je ometov in koliko (ter kakšnih) je drugih oblog?
1.f) Odstranitve in rušitve suhomontažnih sten in oblog, z vsemi podkonstrukcijami in sloji
izolacij.
Koliko je suhomontažnih sten?
Koliko je oblog ter kakšne so?
Debelina izolacije?
1.g) Odstranitev vgrajene in nevgrajene opreme, z vsemi podkonstrukcijami, oblogami...
Kakšna oprema je tu mišljena?
Koliko je kom/m3?
Kakšne so obloge?
Kakšne so podkonstrukcije?
1.h) Demontaža sistema javljanja požara v pritličju in 1. nadstropju
Kakšen obseg naj upoštevamo v 1 kpl?
1.i) Rušenje kabelskih kanalizacij okrog stavbe 12, zaščita kablov na območju kjer se del kleti
poruši, prevlačenje kablov, ki jih moramo ohraniti, podaljševanje / dodatne spojke na optičnih
kablih (policija, carina) .
Koliko m1/kpl?

2.) RUŠITVENA DELA T1, T2
2.a) Odstranitev stavbnega pohištva, zasteklitev, senčil, z vsemi okvirji, slepimi okvirji,
policami, obrobami. Pri odstranitvah se obstoječi robni elementi ne smejo poškodovati
(stene, stropovi, tlaki, obloge....)
glej zgoraj
Enako kot zgoraj vprašanja pod 1.a)
2.b) Odstranitve tlakov, vključno z nizkostensko oblogo in podlogo tlakov
kamniti finalni tlak
Kakšna je debelina kamnitega tlaka?
2.c)Odstranitve spuščenih stropov in oblog z vsemi vgradnimi elementi
Enako kot zgoraj vprašanja pod 1.d)
2.d)Odstranitve in rušitve suhomontažnih sten in oblog, z vsemi podkonstrukcijami in sloji
izolacij., oblogami (lesene, keramične....)
Koliko je suhomontažnih sten?
Koliko je lesenih oblog?
Koliko je keramičnih oblog?
Debelina izolacije?
2.e)Odstranitev vgrajene in ne vgrajene opreme, z vsemi podkonstrukcijami, oblogami....
Enako kot zgoraj vprašanja pod 1.g)
2.f) Odstranitve fasadnih oblog, vključno z vsemi podkonstrukcijami, maskami, izolacijami.
Odstranitve celotnih sklopov fasad oz odstranitve posameznih segmentov oz polj, z ustrezno
zaščito in podpiranji obstoječih elementov ki se ne odstranjujejo.
TRIMO fasadni paneli s podkonstrukcijo.
fasadne zasteklitve, z rolo, drsnimi in krilnimi vrati.
Kakšna je debelina fasadnih oblog?
Debelina izolacije?
Koliko je fasadnih zasteklitev in koliko vrat v 159,5 m2?
Koliko je rolo vrat in velikost?
Koliko je drsnih vrat in kakšnih?
Koliko je krilnih vrat ter kakšnih? (lesena, jeklena, alu, ...?
3.) RUŠITVENA DELA ATRIJ (osi od 0 do -3 / od D do G)
3.a) prane plošče, položene v betonsko podlago
kakšna je debelina pranih plošč?
kakšna je debelina betonske podlage?
3.b) Odstranitev dreves in grmovnic, z odkopom in odstranitvijo korenin, z zasipom jame.
drevo
grmičevje
Kakšna je velikost dreves in grmičevja?
V kolikor naročnik ne razpolaga s kakšnim podatkom, naj ga določi, da se lahko na podlagi
tega podatka ponudi cena ter se kasneje obračun vrši po dejanskem stanju oziroma
ovrednoti razlike med ponudbo in dejanskim stanjem.
Hvala

ODGOVOR
Del razpisne dokumentacije je tudi 3/5 načrt rušitev. Naročnik je za natančno razjasnitev posameznih nejasnosti omogočil in nudil možnost natančnega ogleda.Datum objave: 28.02.2019   14:52
VPRAŠANJE

V SHEMAH VRAT je navedeno za vrata N.V14 IN N.V13, da so vrata notranja dvokrilna in
steklena (enko tudi v načrtu NZ _ 13 Steklene stene VKT v 1. NAD.) V nadaljnjem opisu v
shemi pa je navedeno, da je krilo kovinsko, toplotno ločeno, prašno barvano RAL 7016 -
antracit - mat in okvir kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan mat RAL 7016
- antracit, kar opisuje kovinska vrata.

!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Naročnika sprašujemo kaj ponuditi...ALI NOTRANJA DVOKRILNA STEKLENA VRATA ALI
KOVINSKA VRATA?

!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Opis iz sheme N.V14 in N.V13
VARNOSTNO KONTROLNA TOČKA / Notranja dvokrilna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!steklena vrata!¨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Količina 1
Svetla odprtina (Š x V) 1,90×2,20
Vgradna odprtina (Š x V) 2,00×2,25
Odpiranje R
Požarna zahteva /
Evakuacijska funkcija EN1125, EN1158
Toplotna izolativnost Uf=1,3 W/m2K
Zvočna izolativnost 27 dB
Prag / stoper stoper (kot npr.FSB 38 3881); vrata brez praga
Okvir kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan mat RAL 7016 - antracit
Krilo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kovinsko, toplotno ločeno, prašno barvano RAL 7016 - antracit - mat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maska /
Ročaj nerjaveče jeklo brušeno (kot naprimer Hoppe Paris) in EN1125 - naletna letev / kljuka
Tečaj nerjaveči - brušeni, prilagojeni teži in pogostosti odpiranja vrat
Ključavnica DA, sistemski ključ
Samozapiralo /
Varnostni standard /
El.zaklepna naprava / drugo DA, Električni prejemnik SZPV 411, EXIT tipka
Podkonstrukcija DA, podkonstrukcija iz profilov 120/120/4mm (okvir)
Vgradnja / Detajl vgradnja v MK steno, d = 15 cm

ODGOVOR
Vrata N.V13 in N.V14 so notranja dvokrilna steklena vrata v kovinskem okvirju. Vrata nimajo zahteve po toplotni izolativnosti. Ostalo kot navedeno.Datum objave: 28.02.2019   14:53
VPRAŠANJE
V popisu obrtnih del v klopu B12. razna dela je predvidena prestavitev obstoječe opreme in tehnologije na novo lokacijo (postavke 12.4 a-f):
12.4. Prestavitev obstoječe opreme in tehnologije, na novo lokacijo, z odklopom instalcij in opreme ter postavitvijo le te na novo lokacijo, z vsemi priklopi, z vsemi spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli, meritvami.... Oprema se prestavi na novo lokacijo oz odpelje na deponijo, po dogovoru z naročnikom. Obvezno glej načrt rušitev/odstranitev/prestavitev!
12.4.a Prestavitev prostora za deportirance s kadilnico kpl 1,00
12.4.b Prestavitev policijskih kabin 1N obstoječi terminal kpl 2,00
12.4.c Prestavitev obstoječega rentgena. kpl 4,00
12.4.d sklop sedežev čakalnic kos 7,00
12.4.e tehnološki pulti kos 4,00
12.4.f oprema sortirnice (trakovi...) kpl 1,00

Da bomo lahko ponudniki pravilno ovrednotili ta dela, prosimo da naročnik določi:
- katera zgoraj navedena oprema se bo ponovno montirala na novi lokaciji,
- specificira dela, ki so potrebna za ponovno montažo opreme in jih mora izvesti ponudnik GOI del (naročnik naj specificira samo tista dela, ki jih je potrebno ovrednotiti v tej postavki),
- katera zgoraj navedena oprema se samo demontira in odpelje na deponijo.

ODGOVOR
Ponudnik naj v ponudbi zajame zgolj gradbeno obrtniška dela za selitev/odstranitev predmetne opreme.Datum objave: 28.02.2019   14:54
VPRAŠANJE
V PZI varnostnem načrtu (št. 1815-VN/18-verzija 1) je predvidena tudi faznost izvajanja del in
sicer: Izvajanje del predvideva 3 etape prometne ureditve na katere se naveže 6 etap
izvajanja objekta in zunanje ureditve. Glede izvedbe objekta je v 1. fazi predvidena izgradnja
objekta med osmi -1 in -7 skupaj z objektom gatov in aviomostom; v 2. fazi izgradnja objekta
med osmi -7 in -14 ter posegi na letališki strani; v 3. fazi pa rušenje dela obstoječe upravne
stavbe ter izvedbo veznega hodnika med obstoječim in novim terminalom.
1. Ali moramo te tri faze glede izvedbe objekta izvajati zaporedno, kot je predvideno z
varnostnim načrtom?
2. Ali lahko izgradnjo objekta med osmi -1 in -14 izvajamo hkrati in zato predvidimo uporabo
dveh žerjavov istočasno, faznost izvedbe prometne ureditve pa bi ob tem ostala
nespremenjena?

ODGOVOR
1. Te tri faze se lahko združi v eno fazo.
2. Izgradnjo objekta med osmi -1 in -14 se lahko izvaja hkrati, faznost izvedbe prometne ureditve naj ostane kot predvideno v citiranem načrtu.
Datum objave: 28.02.2019   14:55
VPRAŠANJE
V projektu organizacije gradbišča ni prikazana niti opisana organizacija gradbišča za izvedbo
nove kanalizacije, AB jaškov ter prestavitev reflektorskih stebrov na območju airside. V kolikor ima
naročnik kakršne koli zahteve glede organizacije gradbišča na tem delu (zaščitne ograje,
začasna razsvetljava, ...), glede varovanja, omejitve dostopov ali časovnih omejitev glede
izvedbe teh del, naj to dodatno opisno specificira in/ali grafično prikaže.

ODGOVOR
Izvedba predmetne kabelske kanalizacije je tudi predhodni pogoj za prestavitev in delovanje obstoječih svetlobnih stebrov za osvetlitev glavne letališke ploščadi. To je prikazano tudi v okvirnem terminskem planu iz priloge razpisne dokumentacije.
Izvedba tega dela zunanje ureditve se smatra kot t.i. kratkotrajnejše pripravljalno delo na varovanem območju omejenega gibanja, ki je definirano v 9. členu vzorca pogodbe.
Datum objave: 28.02.2019   14:56
VPRAŠANJE
V shemah stavbnega pohištva so predvidena tudi notranja požarna vrata z leseno oblogo (oznake P.V59, P.V60.1, P.V70, P.V71, P.V117, N.V11) z naslednjimi zahtevami: EI60C3, okvir: kovinski, prekrit z leseno oblogo, krilo: kovinsko, z les. oblogo v ravnini z oblogo stene, maska: da, lesena obloga v izgledu akustične obloge, v ravnini z akustično oblogo stene. Iz priloženih shem (pogled in tloris) pa obloge niso razvidne.
Požarna vrata, ki bi imela hkrati tudi leseno akustično oblogo (v ravnini z oblogo stene) na trgu ne obstajajo. Na tipska certificirana kovinska požarna vrata pa ni dovoljena naknadna montaža lesenih oblog. Zato lahko v sklopu teh postavk ponudimo samo certificirana kovinska požarna vrata - brez oblog.
V primeru, da za projektanta to ni sprejemljivo, prosimo da poda detajl ustrezne tehnične rešitve.

ODGOVOR
Obloga, maska vrat ne pomeni akustične obloge. Obloga je namenjena doseganju enotnega izgleda stene in se izvede v tanjši izvedbi (npr. furnir), ki je lahko lepljena ali drugače pritrjena na kovinska vrata, skladno z navodili dobavitelja vrat.Datum objave: 28.02.2019   14:57
VPRAŠANJE
H3_G za I, postavka 30: Kabelska kanalizacija 10x5-terminal, EN:
Izdelava kanala v materialu III. kategorije za kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi, fi 160mm,
v sestavi 10 x 5 cevi. Skupna širina kanala je 120cm, globina 240cm. Upoštevati izkop
kanala, planiranje in utrjevanja dna, obsipavanje cevi s peskom frakcije 4-8mm, zasip
kanala s sprotnim utrjevanjem, planiranjem trase, (nakladanje odvečnega materiala in
odvoz na stalno deponijo s plačilom takse zajet v popisu A-GD 1.14.), med zasipavanjem
položiti valjanec Fe/Zn 25x4mm in 2 x opozorilni trak (oboje z dobavo). Končna obdelava
terena nad kanalizacijo je opisana v gradbenih delih za objekt. Kabelska kanalizacija je
obbetonirana.
izkop 3m3/m1 kanala
zasip 1,5m3/m1 kanala
odvoz odvečnega izkopa na začasno deponijo 1,5m3/m1 kanala
utrjevanje in planiranje 2,1m2/m1
obbetoniranje 1m3/m1 kanala
valjanec 1m1/m1 kanala
opozorilni trak 2m1/m1 kanala
PVC cevi fi160 16m1/m1 kanala
Prosimo vas za potrditev, da v tej postavki upoštevamo 50m1/m1 PVC cevi fi160 (kanalizacija 10x5) in ne 16m1/m1 kanala, kot je navedeno spodaj v postavki.

ODGOVOR
V postavki se upošteva 50m1/m1 PVC cevi fi160.


Datum objave: 28.02.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
povezava do razpisne dokumentacije, objavljene v popravku K1 ne deluje.
Prosimo, da vse popravke in spremembe objavite na način, da bodo dostopni vsem potencialnimi ponudnikom in da objavite povezave, ki bodo delovale.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je preveril povezavo Popravka in deluje. Kandidata prosimo, da preveri svojo opremo, da bo lahko dostopal do objav na PJN. Drugih tovrstnih vprašanj ostalih kandidatov nismo prejeli.


Datum objave: 01.03.2019   09:09
VPRAŠANJE
Ali morajo ponudniki prijaviti lastnika, najemnika oz. upravljalca asfaltne baze oz. betonarne kot podizvajalca. Gre namreč za sklicevanje na kapacitete in za izpolnjevaje pogoja preko i) točke 8. odstavka 77. člena ZJN-3.
Hvala.


ODGOVOR
Kandidati oz. ponudniki ne potrebujejo prijaviti lastnika, najemnika oz. upravljalca asfaltne baze oz. betonarne kot podizvajalca. Gre namreč za sklicevanje na kapacitete in za izpolnjevaje pogoja preko i) točke 8. odstavka 77. člena ZJN-3 kot ste navedli v vprašanju. Kaj je potrebno predložiti, naj kandidati oz. ponudniki pogledajo pri 15. oz. 16. pogoju v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 01.03.2019   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je predmetno javno naročilo za izvedbo GOI del za razširitev potniškega terminala, ponovitev javnega naročila za isti predmet v lanskem letu objavljenega pod št. JN007168/2018, pričakujemo, da ste pri pripravi razpisne dokumentacije upoštevali vse spremembe, popravke in dopolnitve, ki so bile procesirane preko portala JN v obliki vprašanj in odgovorov. Prosimo za potrditev, da ponudniki pri pripravi ponudbe lahko upoštevamo vse odgovore, objavljene na portalu JN pod št. objave JN007168/2018. Hvala.

ODGOVOR
Gre za pravno formalno povsem nov postopek javnega naročanja, zato so merodajni odgovori na vprašanja v tem aktualnem postopku javnega naročanja.


Datum objave: 01.03.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu: Fraport terminal, zavihek E_STROJNE, poglavju E1.3.1 ZUNANJI VODOVODI, pod pozicijo z zaporedno št 461, je naslednji opis: Pripravljalna in zaključna dela, izpiranje cevovodov po končanih delih, tlačni preizkus, polnjenje in odzračevanje sistema (5%).
Prosimo vas, da računsko popravite to postavko ali nam obrazložite na katere pozicije se procentualni delež nanaša.
Hvala.

ODGOVOR
Procentualni del se nanaša na sklop del ZUNANJI VODOVODI, od postavke 434 do 460.Datum objave: 01.03.2019   10:03
VPRAŠANJE
G_ZU4, 2 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA, postavki 2.1 in 2.2:
1 S 3 4 411
Izdelava tlakovane obrabne plasti iz travnatih plošč iz
cementnega betona velikosti 500/500/80mm, stiki
zapolnjeni s peskom (komplet s peščeno podlago
debeline 3cm, pesek debeline 2-4mm)
M2 1.134
2 N 3 4 466
Dobava in vgraditev betonskih polnil za travne plošče.
Polnila travnih plošč so betonska polnila v dimenziji
odprtin trevnih plošč (oz. 80x80mm) v izgledu in
debelini betonskih travnih plošč. Kot npr. Semmerlock
travna rešetka #0900 in markirni tlakovec (siv) #3039.
M2 212
Pri teh postavkah nas zanima ali kvadratura 212 m2 upošteva samo kvadraturo markirnih tlakovcev s katerimi zapolnemo travne rešetke ali 212 m2 upošteva kvadraturo v kateri so upoštevane travne rešetke in markirni tlakovci.

ODGOVOR
212 m2 je površina tlakovcev z vgrajenimi polnili.