Dosje javnega naročila 000707/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava PZI dokumentacije za obnovo in opremljanje objekta Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN000707/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.02.2019
JN000707/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2019
JN000707/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2019
JN000707/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.03.2019
JN000707/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2019
JN000707/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000707/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 029-064980
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296466/ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7006
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI dokumentacije za obnovo in opremljanje objekta Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 4300-11/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI dokumentacije za obnovo in opremljanje objekta Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71220000
71240000
71247000
71300000
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI dokumentacije za obnovo in opremljanje objekta Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena90
Pri ponudniku/skupnemu ponudniku zaposleni strokovni kader, ki bo opravljal funkcijo vodje projekta10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.02.2019   10:00
VPRAŠANJE
Naslov JN je izdelava PZI projektne dokumentacije za ...... Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da se le ta nanaša na vse faze izdelave projektne dokumentacije: IZP, DGD vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, PZI...
Prosimo za pojasnilo, kaj je predmet razpisne dokumentacije oz. korekcijo objave.

ODGOVOR

Naziv javnega naročila se glasi: Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana in je tako usklajen s samo vsebino predmeta javnega naročila, kakor razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija).
Naročnik je v objavo posredoval popravek dokumentacije, in sicer datoteko "sledi spremembam" in čistopis.


Datum objave: 01.03.2019   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imamo naslednja vprašanja oziroma pripombe:
- Pretirana zahteva za reference glede na preteklo gospodarsko dejavnost. Predlagamo, da se upošteva samo PGD ali PZI v zadnjih petih letih.
-Prosimo za tolmačenje naprimer "investicijska vrednost referenčnega posla v delu geoloških del znaša". Kaj je zahtevano?
- Reference zahtevane za področje gradbeništva,krajinske arhitekture, geodezije, geologije , ki se nanašajo na CC-SI pod šifro 12640, so pretirane. Predlagamo, da niso vezane na CC-SI 12640.
- Kaj se smatra pri kadru, ki je upokojen, zahteva, da je registriran za dejavnost?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR

-Dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena.

-Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v točki 9.4, in sicer je zahtevana klasifikacija objekta v strukturi CC-SI 126 velja za vse pogoje navedene v točki 9.4 .
Naročnik dodatno spreminja dokumentacijo v točkah: 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9 in 9.4.10 in sicer:
1. spremenjeni pogoj v točki 9.4.6 se po novem glasi:
"Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja krajinske arhitekture, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja krajinske arhitekture in biti vpisan v Imenik pooblaščenih (poklicni naziv PI) arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje krajinske arhitekture pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126, pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla, ki vključuje tudi krajinsko arhitekturo, znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV."
Ostali del te točke ostane nespremenjen.
2. spremenjeni pogoj v točki 9.4.7 se po novem glasi:
"Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja tehnologije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja tehnologije in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS ali v imenik pooblaščenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje tehnologije pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla, ki vključuje tudi tehnologijo, znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV."
Ostali del te točke ostane nespremenjen.
3. spremenjeni pogoj v točki 9.4.8 se po novem glasi:
"Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje požarne varnosti pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla, ki vključuje tudi požarno varnost, znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV."
Ostali del te točke ostane nespremenjen.
4. spremenjeni pogoj v točki 9.4.9 se po novem glasi:
"Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja iz področja geodezije in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje geodetskih storitev pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126, pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla, ki vključuje tudi geodetske storitve, znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV."
Ostali del te točke ostane nespremenjen.
5. spremenjeni pogoj v točki 9.4.10 se po novem glasi:
"Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja geologije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja iz področja geologije in mehanike tal in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje geoloških storitev pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126, pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla, ki vključuje tudi geološke storitve, znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV."
Ostali del te točke ostane nespremenjen.

Naročnik je posredoval v objavo spremembo Obrazca št. 5. SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV. Zaradi obsežnosti objavljenih dopolnitev in sprememb dokumentacije, je obrazec dostopen na povezavi: https://sovd.gov.si/app/public/#/download/KYzTMl6TtC096Juf18N72nwwrepD8O?prej=34099.

- Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, in sicer je zahtevana klasifikacija objekta v strukturi CC-SI 126 velja za vse pogoje navedene v točki 9.4 .

- Upokojenec, ki opravlja pridobitno dejavnost predstavlja obstoj dvojnega statusa: status uživalca pokojnine in status zavarovanca iz obveznih zavarovanj, tj. status osebe, ki opravlja dejavnost. V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena ZAID se lahko zaposlitev izvede tudi za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Slednje je urejeno v prvem odstavku 67. člena Zakona o delavnih razmerjih (ZDR-1), kjer je omenjen krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. V skladu z določbo 40. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), pa je mogoče pridobiti pravico do delne pokojnine, če posameznik za preostali del ostane v obveznem zavarovanju, kar pomeni, da je za preostali del še vedno v delovnem razmerju ali samostojni podjetnik. Če ste torej upokojenec, bi primarno morali na podlagi 40. člena ZPIZ-2 zaprositi za izplačevanje delne pokojnine, ker bi za preostali del še vedno plačevali ustrezne prispevke, s čimer bi zadostili pogoju, da ostanete pooblaščeni arhitekt ali inženir. Oz. z drugimi besedami: status upokojenca je združljiv z opravljanjem dejavnosti le, če se posameznik začasno odpove določenemu odstotku pokojnine in se ponovno vključi v obvezno zavarovanje. To lahko stori za najmanj dve uri na dan, s čimer prejema 75 odstotkov pokojnine in plačuje prispevke za dve uri na dan. Lahko pa se ponovno vključi v zavarovanje tudi za več ur, sorazmerno s tem se mu znižuje izplačana pokojnina in povečuje znesek prispevka za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.
Upokojenec, ki uživa »invalidsko« pokojnino pa s pridobitvijo statusa samostojnega podjetnika izgubi pravico do pokojnine, in sicer z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja. Ob zgoraj navedenemu je potrebno obvezno upoštevati tudi ostale pogoje, zapisane v dokumentaciji.Datum objave: 01.03.2019   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnik v poglavju 9.4.6. od ponudnika zahteva, da razpolaga z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo
pooblaščeni inženir s področja krajinske arhitekture, ki mora med osalimi izpolnjevati tudi pogoje reference, ki e nanaša na:
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje krajinske arhitekture pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu krajinske arhitekture znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV.

Pri izpolnjevanju omenjenega pogoja reference sprašujemo ali ponudnik lahko priglasi referenco za pooblaščenega inženirja s področja krajinske arhitekture, ki izkazuje referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje krajinske arhitekture pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12630 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu krajinske arhitekture znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV ?

ODGOVOR

Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, in sicer je zahtevana klasifikacija objekta v strukturi CC-SI 126 velja za vse pogoje navedene v točki 9.4 .


Datum objave: 01.03.2019   12:47
VPRAŠANJE
Referenca odgovornega projektanta za področje geoloških storitev je diskriminatorna.
Zakaj šteje samo geomehanska storitev za zdravstveni objekt 12640?
V čem se razlikuje geomehanika za zdravstveni objekt od geomehanike za katerikoli drug objekt?

Predlagamo, da za referenco za odgovornega projektanta za področje geoloških storitev
dovolite tudi druge vrste objektov, npr.: poslovne, stanovanjske, inženirske ipd


ODGOVOR
Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Glej odgovor, objavljen dne 1. 3. 2019 12.45 uri.Datum objave: 01.03.2019   12:47
VPRAŠANJE
1.
Enako kot smo spraševali in predlagali za geološke storitve,
sprašujemo tudi za geodeta in krajinskega arhitekta.

V čem se storitev geodeta in krajinskega arhitekta razlikuje pri zdravstvenem objektu od storitve pri kakem drugem objektu?

Predlagamo, da se pri referenci za geodeta in krajinskega arhitekta dovoli tudi druge vrste referenčnih poslov, npr.: stanovanjske, poslovne, vojaške ipd.
ali pa se sploh ne omeji, za kakšen objekt gre.


2.
Vrednost referenčnih geodetskih storitev se nam zdi izredno visoka.
Kakšen posle je moral geodet opraviti, da bi vrednost geodetskih del znašala 100.00eur?
Tako visokega stroška za geodetske storitve si sploh ne predstavljamo.
Vrednost geodetskih del za primerljiv bi znašala cca 1.000eur.

Prosimo, da bistveno znižate to vrednost ali sploh umaknete ta pogoj.


ODGOVOR

1. Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, in sicer je zahtevana klasifikacija objekta v strukturi CC-SI 126 velja za vse pogoje navedene v točki 9.4 .
2. Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Glej odgovor, objavljen dne 1. 3. 2019 ob 12.45 uri.Datum objave: 01.03.2019   12:48
VPRAŠANJE
1.
Visoka je tudi vrednost del krajinske arhitekture.
Investicijska vrednost krajinske arhitekture za primerljiv objekt bi bila cca 10.000eur
in ne 100.000eur.

Predlagamo, da vrednost reference krajinskega arhitekta znižate na največ 20.000eur.


2.
Kaj pomeni " investicijska vrednost referenčnega posla v delu geodetskih del "?
Kakšna dela so to?

ODGOVOR

Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Glej odgovor, objavljen dne 1. 3. 2019 ob 12.45 uri.


Datum objave: 01.03.2019   12:50
VPRAŠANJE
1.
Prosimo vas, da objavite obstoječe gradbeno dovoljenje.

2.
Prosimo vas, da objavite obstoječe raziskave nosilne konstrukcije, ki jih je izdelal ZRMK.

3.
Prosimo vas, da objavite obstoječo projektno dokumentacijo, ki je bila osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4.
Ali je potrebna kakršnakoli dopolnitev, navedena na strani 17 projektne naloge, lahko ugotovimo že sedaj,
zakaj bi to počeli šele po oddaji ponudbe?

Prosimo vas, da objavite obstoječo dokumentacijo, ki obravnava gradbeno konstrukcijo objekta.

5.
V projektni nalogi je zelo malo napisanega o zahtevah glede gradbenih konstrukcij in geomehanskih preiskavah.
Zanima nas naslednje:

a.
Ali želite, da se objekt statično sanira na način, da bo nosilna konstrukcija odgovarjala
trenutno veljavnim predpisom?
b.
Ali je mišljeno, da se statično sanira celoten objekt? Statična sanacija po delih je verjetno nemogoča?
c.
Kakšne geomehanske storitve naj upoštevamo v ponudbi?
Glede na to, da niste objavili nobenih načrtov razen projektne naloge,
v tem trenutku ne vemo, ali naj ponudimo raziskave terena z vrtinami, penetracijami, izkopi?
d.
So že bile izvedene katere izmed preiskav? Verjetno da, če je bilo pridobljeno gradbeno dovlljenje?
Prosimo, da objavite te preiskave.

6.
V projektni nalogi smo zasledili naslednji zapis:
"Priporočilo projektanta:
- za celovito delovanje objekta je pri novelaciji PGD in PZI projekta smotrno
upoštevati tudi novelirane projekte za dele objekta, ki niso predmet
novelacije PN (v katerem bo program namenjen drugim uporabnikom)"

Prosimo vas, da objavite projekte, ki ih omenja projektna naloga, za ostale dele objekta.


Hvala.

ODGOVOR
1.Naročnik je v objavo posredoval gradbeno dovoljenje.
2.Naročnik je v objavo posredoval ELABORAT o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije stavbe Vrazov trg 1 v Ljubljana s strokovnim mnenjem o njenem stanju, izdelovalec ZRMK Cwenter za materiale in konstrukcije, september 2009, DN 2003466.
3.Naročnik je v objavo posredoval PGD, Vodilno mapo št. projekta 303/11, marec 2012, projektanta Emonaprojekt d.o.o.. Ostala projektna dokumentacija (načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, NGGO, Študija požarne varnosti) na vpogled pri naročniku na podlagi predhodne objave na elektronski naslov: zorislava.cimperman@gov.si.
4.Dokumentacija je na vpogled pri naročniku na podlagi predhodne objave na elektronski naslov: zorislava.cimperman@gov.si.
5.
a. in b. Naročnik razpisuje del objekta za Negovalno bolnišnico Ljubljana. Naročnik želi varen javni objekt za javno rabo. Potrebno je pregledati konstrukcijo, ki je predmet projekta in pripadajoči del ostalega dela objekta, saj so statično povezani.
c.Naročnik je poslal v objavo Geotehnično poročilo
d.Naročnik je poslal v objavo Gradbeno dovoljenje kjer so preiskave zapisane. Naročnik objavlja Geotehnično poročilo in Geodetsko poročilo.
6. Naročnik objavlja tlorise, kjer so označena področja, ki jih uporabnik UKCL Ljubljana, julij 2017, uporablja z umeščenimi službami.
Zaradi obsežnosti objavljenih dopolnitev in sprememb dokumentacije, je dokumentacija dostopna na povezavi: https://sovd.gov.si/app/public/#/download/KYzTMl6TtC096Juf18N72nwwrepD8O?prej=34099.

Datum objave: 01.03.2019   12:51
VPRAŠANJE
Dober dan,
prosimo, da spremenite pogoj pod tč. 9.4.9. referenca pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja iz področja geodezije in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje geodetskih storitev pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu geodetskih del znaša najmanj 100.000,00 EUR z DDV.,
Da bi dosegli investicijsko vrednost referenčnega posla 100.000 bi morala znašati površina geodetskega načrta okoli 60 hektarjev, kar pa presega območja podobnih investicij.

ODGOVOR

Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Glej odgovor, objavljen dne 1. 3. 2019 12. 45 uri.


Datum objave: 01.03.2019   12:51
VPRAŠANJE
Dober dan,
vljudno prosimo za čimprejšnje odgovore na poslana vprašanja!

ODGOVOR
Naročnik odgovarja vprašanja v skladu z roki, določenimi v veljavni javnonaročniški zakonodaji in dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 01.03.2019   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
dne 22.02.2019 smo vam zastavili nekaj vprašanj oziroma pripomb. Ker do današnjega dne nismo dobili nobenega odgovora prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostane nespremenjen. Naročnik odgovarja vprašanja v skladu z roki, določenimi v veljavni javnonaročniški zakonodaji in dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 04.03.2019   12:12
VPRAŠANJE
Dober dan,
prosimo za informacijo, kakšen obseg del je predviden za izdelavo geotehničnega poročila: zgolj analiza sestave tal, ali tudi načrt podjemanja, pilotiranja in drugih gemoehanskih inženirskih storitev. Hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR

Pogled na predstavljeno idejno zasnovo, ki predstavlja osnovo za izdelavo projektne dokumentacije, je skladno s TSG-01-001: 2010 in tudi tisto, ki bo stopila v veljavo tekom projektiranja, zaradi površine, ki se obdeluje in predvidenih dolžin evakuacijskih poti izvesti najmanj dodatno evakuacijsko stopnišče, kar pomeni da se bo potrebno izdelati neko temeljenje, za kar se potrebuje geotehnično poročilo.
Geodetski posnetek s certifikatom pa ne sme biti starejši od 0,5 leta, torej ga je potrebno obnoviti.Datum objave: 04.03.2019   12:13
Naročnik je v objavo posredoval popravek oz. dopolnitev dokumentacije z Elaboratom nosilne konstrukcije, ki je dostopen tudi na povezavi: https://sovd.gov.si/app/public/#/download/YTT7hBhiRHZm4eVrtm6E0izllruKUv?dat=48843&prej=34166.

Datum objave: 07.03.2019   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vsebina dokumentacije za DGD v PN v RD ni skladna z veljavno zakonodajo.
Predvidevamo, da je za DGD fazo potrebno izdelati dokumetnacijo, skladno z veljavno zakonodajo!

Zanima nas, koliko sredstev imate rezerviranih za izdelavo proj. dokumentacije?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
DA, za DGD fazo je potrebno izdelati dokumetnacijo, skladno z veljavno zakonodajo.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 144.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 07.03.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V tč. 11.3.2 RD ponudba s podizvajalcu navajate, da mora ponudnik v ESPD obrazec navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (vrsta in vrednost storitev, ...). Zanima nas kam se to vpisuje, ali zadostuje da priložimo posebno izjavo, ki bo vsebovala vse zahtevane podatke. Poleg tega, pa bo vsak podizvajalec moral priložiti svoj ESPD, iz katerih bo razvidno zahtevano!
Hvala

lp

ODGOVOR
Vrsta del oziroma storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec ter njihova vrednost se vpiše v obrazec št. 2 - Soglasje / izjava podizvajalca o neposrednem plačilu. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.Datum objave: 07.03.2019   13:15
VPRAŠANJE
Dokumentacija - Elaborat o pregledu in raziskavah nosilne konstrukcije stavbe - ni dostopna.
Ni je možno naložiti.
Sporočilo, ki ga dobimo je, da je rok veljavnosti dokumentacije pretekel.

Lp

ODGOVOR

Elaborat je dostopen na naslednjih povezavah:
http://jnd.ezdrav.si/Izdelava%20PZI%20dokumentacije%20Negovalna%20bolni%C5%A1nica%20Ljubljana/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299457/Elaborat_nosilna_konstrukcija.zip
https://sovd.gov.si/app/public/#/download/YTT7hBhiRHZm4eVrtm6E0izllruKUv?dat=48843&prej=34166
Povezavo je potrebno kopirati in prilepiti v orodno vrstico brskalnika (google chrome).
Datum objave: 07.03.2019   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko za ponudnika uporabimo reference, ki so bile že potrjene za druge razpise (po klasifikaciji 126)?

lp

ODGOVOR
Da.Datum objave: 12.03.2019   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko priložimo samo potrdilo banke o TRR kot dokazilo, da imamo zahtevani čisti prihodek v višini 80.000,00 ali kaj?

LP

ODGOVOR
Vprašanje je brezpredmetno, ker pogoja glede čistega prihodka v dokumentacije predmetnega javnega naročila ni.Datum objave: 12.03.2019   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali zadostuje za pooblašečenga inženirja s področja tehnologije referenca za fazo PZI? Veliko prenov, ki zahtevajo tehnološki načrt se izvaja z investicijsko vzdrževalnimi deli, za kar ni potrebno GD, elaborat pa je vsebinsko in strokovno enako obsežen.

Hvala za odogovor!

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 12.03.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skladno z veljavno zakonodajo je bil geol. geot. elaborat sestavni del PGD dokumentacije. Ali zadostuje referenca pooblaščenega inženirja s področja geologije za fazo PGD? Morebitne dodatne raziskave se v praksi izvajajo v fazi izvedbe del, ni pa praksa, da se elaborat izdeluje tudi v fazi PZI.

Hvala za odgovor in lp.

ODGOVOR

DA, za pooblaščenega inženirja s področja geologije zadostuje referenca s področja geologije za fazo PGD.


Datum objave: 12.03.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker na predhodno zastavljena vprašanja niste konkretno odgovorili vas ponovno prosimo, da vezano na točke 9.4.6, 9.4.7., 9.4.8., 9.4.9. in točko 9.4.10. opredelite, kaj se šteje kot dejanska investicijska vrednost referenčnega posla za:
- krajinska arhitektura
- tehnologija
- požarna varnost
- geodetska dela
- geologija

Ali gre za vrednost CELOTNE INVESTICIJE pri referenčnemu poslu, ki za navedena dela znaša 100.000 , kot navajate pri odgovorih na portalu z dne 1.3.2019 ob 12:45

Hvala za odgovor,

ODGOVOR
Da.