Dosje javnega naročila 000745/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Gradnje: Naročilo GOI del za Blok neprofitnih stanovanj Polje
ZJN-3: Odprti postopek

JN000745/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.02.2019
JN000745/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2019
JN000745/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.03.2019
JN000745/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2019
JN000745/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN000745/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000745/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 030-066032
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Andrej Erjavec
andrej.erjavec@slovenjgradec.si
+386 28812142

Internetni naslovi
http://www.slovenjgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.slovenjgradec.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7036
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naročilo GOI del za Blok neprofitnih stanovanj Polje
Referenčna številka dokumenta: 430-0067/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del za Blok neprofitnih stanovanj Polje.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.635.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za izvedbo GOI del oz. izgradnjo Bloka neprofitnih stanovanj Polje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.635.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 356
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Gre za projekt, ki se sofinancira s strani Republike Slovenije in evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb. Glede sofinanciranja je bil izdan sklep o sofinanciranju Ministrstva za okolje številka 544-32/2018/21 z dne 14.1.2019.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
A)
A)
Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva opravljal pred 1.6.2018, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

B)
Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva začel opravljati po 1.6.2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod A) zgoraj izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena GZ in sicer:
- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ ter
- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta.

Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum mora izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudb od takšnega ponudnika zahteva dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje navedenega pogoja.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Izvedba gradnje mora biti izvedena v roku 356 koledarskih dni od dne dovoljenja za začetek gradnje.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2019   10:15
Kraj: ponudbe se bodo odpirale preko e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Ponudbe bo odpirala komisija v sestavi: Andrej Erjavec, Sašo Blatešić in Vesna Mazgan Jurač. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na prilogi 3 (izjava ponudnika) zahteva, da je podpis ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem na tej izjavi mora biti notarsko overjen. Ponudnik poziva naročnika k spremembi dokumentacije v tem delu.

Tovrstna zahteva naročnika povzroča ponudniku nepotrebne dodatne stroške notarske overitve. Kot ponudnik, ki že vrsto let nastopamo na javnih razpisih, lahko z gotovostjo trdimo, da še nikoli ni noben naročnik postavil takšne zahteve, vendar je vedno zadostoval le podpis predmetne izjave. Ponudnik s podpisom izjave in ESPD obrazca zadostno jamči za verodostojnost izjave in nikakor ni potrebna notarska overitev. Takšna zahteva je povsem nesorazmerna in krši eno temeljnih načel javnega naročanja, to je načelo sorazmernost.

Vljudno pozivamo naročnika k spremembi oziroma umaknitvi zahteve.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani,

ker naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj (na dan, ki je določen za sprejem oz. oddajo ponudb), saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča, se je naročnik odločil, da bo preverjanje tega pogoja izvedel z notarsko overjeno izjavo. Takšno stališče oz. način je državna revizijska komisija potrdila oz. zavzela že v številnih odločitvah (018-135/2018, 018-170/2018,...).

Zaradi navedenega vašemu predlogu žal ne moremo ugoditi.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 20.02.2019   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri ključavničarskih delih rabimo detajl za Pozicijo 17, postavka 1.

Prosim, da jo pošljete.

Lp

ODGOVOR


Spoštovani,

Pozicija 17 je obdelana na listu št. 17.5 (sestavni del Načrta arhitekture) detajl stopniščne ograje.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 20.02.2019   15:40
VPRAŠANJE

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da so jaškovna vrata dvigal požarno odporna E90cs.

po SIST EN81-58 navedeni standard ne obstaja. Obstajajo standardi E-120, ali požarno odporni EI-30, EI-60, EI-120,
Kateri standard in požarna odpornost se upošteva.ODGOVOR

Spoštovani,

popis (GO) del in Načrt arhitekture je bil v tej zvezi napačen, zato smo ga popravili. Skladno s požarno študijo vrata dvigal nimajo požarnih zahtev zato je upoštevanje standarda nepredmetno.

lepo pozdravljeni.


Datum objave: 20.02.2019   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri dvigalu imate napisano, da so vrata požarno odporne E90cs. Po standardu EN81-20/50 in EN81-58 navedeni standard ne obstaja.Obstajajo standardi E-120, ali požarno odporni EI-30, EI-60, EI-120. Prosim za pojasnilo.


V razpisni dokumentaciji na strani 24 je napisano Izvajalec mora naročniku v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja za objekt, ki je predmet te pogodbe: (a) gradbeno zavarovanje v višini 1.000.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektrostrojna oprema, itd

V pogodbi na strani 59 pa Izvajalec mora naročniku v 8 (osmih) dneh po sklenitvi Pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja za objekt, ki je predmet te pogodbe: (a) gradbeno zavarovanje v višini 2.000.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektrostrojna oprema,

Kaj se bo upoštevalo.

Hvala za dogovor, lp

ODGOVOR

Spoštovani,

v zvezi z dvigalom pojasnjujemo, da je bil popis (GO) del in Načrt arhitekture v tej zvezi napačen, zato smo ga popravili. Skladno s požarno študijo vrata dvigal nimajo požarnih zahtev zato je upoštevanje standarda nepredmetno.

V zvezi z zavarovanjem se bo upoštevalo določilo razpisne dokumentacije, ki določa, da mora izvajalec naročniku v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja za objekt, ki je predmet te pogodbe: (a) gradbeno zavarovanje v višini 1.000.000,00 EUR (IN NE 2.000.000,00 EUR), s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektrostrojna oprema, itd

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 27.02.2019   07:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnik naročnika ponovno poziva k spremembi razpisnega pogoja v delu, kjer se zahteva, da mora biti podpis ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem na izjavi pod prilogo 3 notarsko overjen.

Ponudnik pojasnjuje, da je po uveljavitvi ZJN-3 izjave o lastni usposobljenosti nadomestil obrazec ESPD, ki predstavlja lastno izjavo in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člen ZJN-3 in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3. S takšno podpisano izjavo gospodarski subjekt zadostno jamči za verodostojnost navedenih informacij.

Namen obrazca ESPD je bil poenostaviti javno naročanje in zmanjšati stroške gospodarskega subjekta za sodelovanje v postopkih javnega naročanja. Skladno s tem naročnik ne sme zahtevati, da kandidati oziroma ponudniki predložijo posebne obrazce v smislu izjave o lastni usposobljenosti. Prav tako a priori od vseh kandidatov in ponudnikov ne sme zahtevati predložitev dokazil ali pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci. To velja tudi za morebitne finančne zahteve, zahtevane reference, kadrovske pogoje in pooblastila predstavnikov kandidata oziroma ponudnika za preveritev neobstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Predložitev teh dokumentov naročnik zahteva le od ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Naročnik je v svoj ESPD obrazec vnesel izključitvene razloge iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in zato nima utemeljenega razloga zahtevati dodatno še izjave ponudnika, da ne obstajajo tovrstni izključitveni razlogi. V nasprotnem primeru bi bil obrazec ESPD povsem brez pomena, čeprav je bil sprejet ravno z namenom, da se zmanjšajo stroški ponudnika, ki v primeru notarske obremenitve pomenijo nesorazmerno obremenitev za vse ponudnike, ki na koncu sploh ne bodo izbrani za izvedbo javnega naročila. V primeru ponudnikov, ki redno oddajajo ponudbe na javnih razpisih, bi namreč to pomenilo povsem nesorazmerno stroškovno breme, ki ga do sedaj na drugih razpisih ponudnikom nikoli ni bilo potrebno nositi. Glede na to, da je naročnik med drugim vezan tudi na načelo ekonomičnosti in gospodarnosti, ki veljajo v postopku javnega naročanja, bi bilo edino smotrno, da ne zahteva od ponudnikov, da si povzročajo dodatne stroške in delo.

Vljudno vas prosimo za razumevanje.

S spoštovanjem.


ODGOVOR

Spoštovani,

ponovno poudarjamo, da naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj (na dan, ki je določen za sprejem oz. oddajo ponudb), saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča, se je naročnik odločil, da bo preverjanje tega pogoja izvedel z notarsko overjeno izjavo. Takšno stališče oz. način je državna revizijska komisija potrdila oz. zavzela že v številnih odločitvah (018-135/2018, 018-170/2018,...).

Zaradi navedenega vašemu predlogu žal ne moremo ugoditi.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 27.02.2019   07:02
VPRAŠANJE
Spoštovani! Naročnika prosimo za pojasnilo zahteve po notarsko overjenem podpisu na prilogi 3 v dokumentaciji v zvezi z javnim razpisom. Naročnik namreč zahteva, da mora biti podpis ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem na izjavi pod prilogo 3 notarsko overjen.

Ko notar overi podpis na izjavi ponudnika, overi podpis in ne preverja resničnosti izjave - notarska overitev torej potrdi le, da je izjavo zares podpisal ponudnik oziroma zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, ne preverja pa hkrati notar ali zares ne obstajajo izključitveni razlogi iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Glede na to, da trdite, da ni možno preverjanje podatkov iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje za nazaj, naročnik tudi z notarsko overjeno izjavo ne bo mogel preveriti ali resnično niso obstajali izključitveni razlogi na dan oddaje ponudbe.

Tovrstna zahteva je skladno z zgoraj pojasnjenim povsem nepotrebna in ne pripomore k temu, da bo naročnik pridobil želene podatke.

Prosimo vas za spremembo pogoja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponovno poudarjamo, da naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj (na dan, ki je določen za sprejem oz. oddajo ponudb), saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča, se je naročnik odločil, da bo preverjanje tega pogoja izvedel z notarsko overjeno izjavo. Takšno stališče oz. način je državna revizijska komisija potrdila oz. zavzela že v številnih odločitvah (018-135/2018, 018-170/2018,...).

Zaradi navedenega vašemu predlogu žal ne moremo ugoditi.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 27.02.2019   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Če ponudnik odda skupno ponudbo z partnerjem ali se lahko reference seštevajo? Da ima partner za 1.000.000 EUR in ponudnik 1.000.000 EUR referenc.

Ali mora imeti samo eden referenco za vrednost, ki je napisana oz. se reference ne seštevajo?

Prosim za odgovor. HvalaODGOVOR


Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je v točki 4.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost, pogoj 1 določeno, da konzorcij ponudnikov oz. skupna ponudba postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija oz. skupne ponudbe.

Navedeno pomeni, da se reference partnerjev skupne ponudbe ne seštevajo, ampak mora referenco (vrednost GOI del najmanj 2.000.000,00 EUR brez DDV) izpolniti (imeti) eden izmed partnerjev skupne ponudbe.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 01.03.2019   08:46
VPRAŠANJE
Prosim za določitev postopka montaže stavbnega pohištva in sicer:
- klasična montaža ali
- RAL montaža

ODGOVOR


Spoštovani,

okna se montirajo po RAL postopku.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 01.03.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri Alu delih je pri poziciji o8 vrata kolesarnica je v popisu navedeno alu profili s termičnim mostom, ne požarno, spodaj v predzadnji vrstici pa je zahteva ei 30 sc,
ali so ta vrata požarna ali ne?ODGOVOR

Spoštovani,

vrata so požarna, kot je navedeno v poziciji in določeno s požarno študijo.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 01.03.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je pri lesenih oknih potrebna RAL montaža?

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

okna se montirajo po RAL postopku.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 05.03.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri elektroinstalacijah sprašujemo ali

nudimo modularni sistem TEM ČATEŽ MODUL ali program FI-60 tem čatež

2 Dobava in montaža stikala, proizvajalca kot npr.TEM Čatež, komplet z razvodnico za p/o

- stikalo navadno, bela, p/o, kos 6
- stikalo menjalno, bela, p/o, kos 8
- stikalo serijsko, bela, p/o, kos 1
- stikalo križno, bela, p/o, kos 1
- tipka bela, p/o kos 5ODGOVOR

Spoštovani,

predvidena so klasična stikala Ekonomik.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 06.03.2019   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.


Kako je pri žaluzijah?

- Gradbena odprtina..225cm.element 225+12 cm
- Kakšna je višina pokrivne maske zunaj; 18cm da pokrije zg. kason, ali pa toliko da so pokrite vse lamele v zgornji poziciji?
- Z ali brez montaže?


ODGOVOR

Spoštovani,

Žaluzija ni predvidena in se ne ponuja. Popis del je popravljen v poglavju 4B. Okna in vrata, postavka 39. Popravek razpisne dokumentacije je naročnik objavil na svoji spletni strani.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 06.03.2019   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

39. "Izdelava, dobava in montaža lesenega enokrilnega okna, poz. 17, vključno z notranjimi in zunanjimi policami, obrobami, profili in vsem ostalim potrebnim materialom.

- leseno enokrilno okno - profil macesen, - barva premaza staran les. Odkapni profili sive barve.
- troslojna zasteklitev termopan, U=0.6W/m2K, Umax=1.1W/m2K
- notranja polica je lesena iz vezane plošče, zunanja polica tipske izvedbe iz barvane pločevine.
- gradbena odprtina: 140/70 cm, parapet 167 cm

SKUPAJ: 1kom
Glej splošne opombe in sheme za mizarska dela!
POZ.: 17"
a) Okno: 1,00 kom
b) Žaluzije: 1,00 kpl


A je treba ponuditi žaluzije ali ne?

ODGOVOR

Spoštovani,

Žaluzije niso predvidene in se ne ponujajo. Popis del je popravljen v tej zvezi v poglavju 4B. Okna in vrata, postavka 39. Popravek razpisne dokumentacije je naročnik objavil na svoji spletni strani.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 06.03.2019   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Lepo prosim za obrazložitev, v popisu pri dvigalu je zapisana višina dviga 8,4 m.

V samih načrtih pa je 6 postaj in s tem višina dviga 14,5 m.

Prosim potrdite, kaj je prav.


ODGOVOR
Spoštovani,

dodatni oz. popravljen opis dvigala (postavka B10.- popis GO del) se nahaja v popravljenih in dodatnih popisih (GO) del, kar je naročnik objavil na svoji spletni strani.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 06.03.2019   07:59
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor na že zastavljeno vprašanje:
V popisu za dvigalo je navedena višina dviga 8,40 m.
Iz projektne dokumentacije je razvidno, da ima dvigalo 6 postaj, torej je višina dviga cca 14,50 m.
Prosimo za pojasnilo.
LP

ODGOVOR
Spoštovani,

dodatni oz. popravljen opis dvigala (postavka B10.- popis GO del) se nahaja v popravljenih in dodatnih popisih (GO) del, kar je naročnik objavil na svoji spletni strani.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 06.03.2019   08:00
VPRAŠANJE
V popisu del za dvigalo je navedena višina dviga 8,40 m.
Iz projektne dokumentacije je razvidno, da ima dvigalo 6 postaj, to je cca 14,5 m.

Prosimo za uskladitev podatkov.
LP

ODGOVOR
Spoštovani,

dodatni oz. popravljen opis dvigala (postavka B10.- popis GO del) se nahaja v popravljenih in dodatnih popisih (GO) del, kar je naročnik objavil na svoji spletni strani.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 06.03.2019   13:42
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Ali se kot referenca priznajo inženirske visoke gradnje

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Spoštovani,

kot reference se upošteva objekt, ki je po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) uvrščen v 11 ali 12.

Lepo pozdravljeni,Datum objave: 11.03.2019   12:45
VPRAŠANJE
Dimenzije parapetnega zidu ob S parkirišču in dovozni rampi v načrtu in popisu se razlikujejo. Katere dimenzije je potrebno upoštevati?

ODGOVOR

Spoštovani,

Upoštevajo se dimenzije v popisu. Postavka 50 03D ostane nespremenjena širina parapetnega zidca je 15cm.

Lepo pozdravljeni!


Datum objave: 11.03.2019   12:54
VPRAŠANJE
Pri postavkah za izvedbo klančin ni navedenih količin za izkope, zasipe, dilatacije, meltličenje. Prosimo za dopolnitev popisa.

ODGOVOR

Spoštovani,

v popisu del "3_2 ZU_popis del Blok Polje" smo postavko 50 01D in 50 02D dopolnili s količinami za izkop, nasip, št. dilatacij in kvadraturo metličenega betona. Dopolnjene oz. spremenjene popise del je naročnik objavil na svoji spletni strani pod nazivom Nova projektna dokumentacija - POPRAVEK 3.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 11.03.2019   13:08
VPRAŠANJE
Tema POGOJ 2- Blokada TRR:
V razpisni dokumentaciji je zahteva, da ponudniki podamo potrdila bank za vsakega od odprtih TRR-jev, da v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb dotični TRR ni bil blokiran več kot 20 zaporednih dni.

Vprašanje:
Ali lahko izpolnjevanje tega pogoja ponudniki dokazujemo z BON-2 obrazcem, ki nam ga izda AJPES ?

ODGOVOR
Spoštovani,

Izpolnjevanje tega pogoja lahko ponudniki dokazujejo z BON-2 obrazcem, ki ga izda AJPES, pod pogojem, da je iz tega obrazca (BON-2) razvidno, da ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

Lepo pozdravljeni,

Datum objave: 11.03.2019   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 2 (Blokada TRR) na strani 20 razpisne dokumentacije predloži namesto potrdila bank tudi kakšno drugo listino - npr. potrdilo o bonitetni oceni, iz katerega so razvidne tudi morebitne blokade transakcijskih računov?

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani,

Izpolnjevanje tega pogoja (POGOJ 2 - Blokada TRR) lahko ponudniki dokazujejo z BON-2 obrazcem, ki ga izda AJPES, pod pogojem, da je iz tega obrazca (BON-2) razvidno, da ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 11.03.2019   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali ponudnik pravilno razume, da lahko ponudnik predloži zavarovanje za resnost ponudbe v scan obliki skupaj z drugo ponudbeno dokumentacijo, v kolikor je mogoče preko verifikacijske kode preveriti verodostojnost listine in ga torej ni potrebno pošiljati po pošti ali dostaviti osebno?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

da, ponudnik lahko predloži zavarovanje za resnost ponudbe v scan obliki v kolikor je mogoče preko verifikacijske kode preveriti verodostojnost listine in ga torej ni potrebno pošiljati po pošti ali dostaviti osebno.

Lepo pozdravljeni,Datum objave: 11.03.2019   13:25
VPRAŠANJE
1. V popisu: B& tlakarska dela ja pri poz. 1 zahtevan lamelni parket debeline 12 mm. Proizvajalci ponujajo standardno debelino 8 mm.
Ali investitor kljub temu vstraja pri izven serijski debelini 12 mm ?

2. Prosimo za objavo izuvedbenega detajla pritrjevanja in montaže (lesenih) delov prezračevalne fasade iz popisa B9 Fasade.
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

1. v zvezi z vprašanjem št. 1: naročnik vztraja pri izvenserijski debelini lamelnega parketa 12 mm.

2. V zvezi z vprašanjem št. 2: Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljene popise (GO) del -STANOVANJSKI BLOK POLJE" in sicer postavko pod B9 Fasade, postavka 5. Popravljena projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika pod Nova projektna dokumentacija - POPRAVEK 3.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 11.03.2019   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za pojasnilo glede načina izpolnjevanja priloge št. 4 na strani 30 razpisne dokumentacije.

- Kaj pomeni * poleg ''v skupnem nastopu'' in ''s podizvajalci''?

- Če nastopamo s podizvajalcem, ali podatke o tem gospodarskem subjektu navedemo pod partnerja? Obrazec namreč dopušča prostor le za partnerje, nikjer pa ni naveden podizvajalec.

Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani,

V skupnem nastopu pomeni ponudba konzorcija oz. skupne ponudbe, s podizvajalci pa nastopa tisti, ki ponudbo oddaja s podizvajalci.

Ponudnik na obrazcu PRILOGA 4 ustrezno označi kako nastopa (samostojno, v skupnem nastopu ali s podizvajalci).

V kolikor nastopa ponudnik samostojno to ustrezno označiti in izpolni v polju "PONUDNIK" firmo in ostale zahtevane podatke ponudnika, ki nastopa samostojno.

Če ponudnik nastopa v konzorciju oz. v skupnem nastopu mora to ustrezno označiti. Ponudnik, ki prevzema največjo vrednost del izpolni polje "PONUDNIK", podatke ostalih ponudnikov konzorcija oz. skupnega nastopa pa se vpišejo v polje "PARTNER".

V kolikor nastopa ponudnik s podizvajalci, označi v prilogi 4, da nastopa s podizvajalci, hkrati izpolni v polju "PONUDNIK" firmo in ostale zahtevane podatke ponudnika, podatke o podizvajalcih pa vpiše v priloge 8 in podizvajalcev ne vpisuje v obrazec PRILOGA 4- PONUDBA.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 12.03.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali pravilno razume, da ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 1 (Registracija za opravljanje dejavnosti) na strani 19 razpisne dokumentacije predloži M1 obrazec in pogodbo o zaposlitvi le v primeru, da je pričel opravljati dejavnost gradbeništva po 1.6.2018, ne velja pa to za primer, ko je ponudnik dejavnost gradbeništva opravljal že pred 1.6.2018?

Hvala.


ODGOVOR
spoštovani,

kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 1 (Registracija za opravljanje dejavnosti) ponudnik predloži M1 obrazec in pogodbo o zaposlitvi le v primeru, da je pričel opravljati dejavnost gradbeništva po 1.6.2018, ne velja pa to za primer, ko je ponudnik dejavnost gradbeništva opravljal že pred 1.6.2018.

Naročnik ponudnike, ki so dejavnost gradbeništva začeli opravljati po 1.6.2018 prav tako poziva, da predložijo tudi dokazilo o tem, da ima ponudnik zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ.

Lepo pozdravljeni,
Datum objave: 14.03.2019   12:04
VPRAŠANJE
Ali se lahko podaljša rok za postavljanje vprašanj

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

roka za postavljanje vprašanj naročnik žal ne bo podaljševal.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 14.03.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnik znova poziva naročnika k umaknitvi zahteve po notarsko overjenem podpisu na izjavi pod prilogo 3. Cilj naročnika je namreč preveriti stanje v kazenski evidenci na dan oddaje ponudb. Vendar pa tudi v primeru, da je na predloženi izjavi podpis ponudnika notarsko overjen, ni izkazano stanje na dan oddaje ponudbe, torej za nazaj, kot to želi naročnik. Overjen podpis na izjavi namreč dokazuje le, da je izjavo dejansko podpisala pooblaščena oseba ponudnika, ne pa tudi, da na dan oddaje ponudb ne obstaja izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Notar namreč ob overitvi podpisa ne preverja vsebine izjave oziroma njene resničnosti, torej bi bila lahko izjava kljub temu lažna, naročnik pa ne bi imel možnosti preveriti njene verodostojnosti, saj kot je naročnik navedel sam, ni mogoče preverjati stanja v kazenski evidenci za nazaj.

Skladno s pravkar opisanim tako zahteva naročnika ne dosega cilja, ki si ga je zastavil naročnik, zato vas vljudno pozivamo k umaknitvi te zahteve.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponovno poudarjamo, da naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj (na dan, ki je določen za sprejem oz. oddajo ponudb), saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča. Zaradi tega se je naročnik odločil, da bo preverjanje tega pogoja izvedel tudi z notarsko overjeno izjavo. Takšno stališče oz. način je državna revizijska komisija potrdila oz. zavzela že v številnih odločitvah (018-135/2018, 018-170/2018,...).

Prav tako poudarjamo, da bo naročnik v postopku preverjanja dopustnosti ponudb preverjal vse ponudnike in ne zgolj najugodnejšega.

Zaradi navedenega vašemu predlogu žal ne moremo ugoditi.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 14.03.2019   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v svojih odgovorih navaja, da naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj (na dan, ki je določen za sprejem oz. oddajo ponudb), zato zahteva, da ponudnik k ponudbi predloži notarsko overjeno izjavo. Ponudnik ponovno poudarja, da naročnikove trditve sicer držijo, VENDAR PA TUDI Z NOTARSKO OVERJENO IZJAVO NE BO MOGEL PREVERITI VERODOSTOJNOSTI TE IZJAVE ZA NAZAJ!

Naročnika zato ponovno vljudno pozivamo k spremembi zahteve, ki je ne le nesorazmerna in povzroča nepotrebne stroške ponudnikom, temveč tudi ne dosega naročnikovega namena.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponovno poudarjamo, da naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj (na dan, ki je določen za sprejem oz. oddajo ponudb), saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča. Zaradi tega se je naročnik odločil, da bo preverjanje tega pogoja izvedel tudi z notarsko overjeno izjavo. Takšno stališče oz. način je državna revizijska komisija potrdila oz. zavzela že v številnih odločitvah (018-135/2018, 018-170/2018,...).

Prav tako poudarjamo, da bo naročnik v postopku preverjanja dopustnosti ponudb preverjal vse ponudnike in ne zgolj najugodnejšega.

Zaradi navedenega vašemu predlogu žal ne moremo ugoditi.

Lepo pozdravljeni.