Dosje javnega naročila 001019/2019
Naročnik: Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2A, 1230 Domžale
Blago: Dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 597.995,20 EUR

JN001019/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.02.2019
JN001019/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN001019/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN001019/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2019
JN001019/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
JN001019/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001019/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 039-087486
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Center za zaščito in reševanje Domžale
Količevo 2A
1230
SI041
Domžale
Slovenija
Beti Mavec
beti.mavec@czrdomzale.si
+386 40553918

Internetni naslovi
https://www.czrdomzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297898/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7317
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi za potrebe Centra za zaščito in reševanje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi za potrebe Centra za zaščito in reševanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 22.04.2019
Konec: 31.03.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali

ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Center za zaščito in reševanje Domžale
Količevo 2A
1230
Domžale
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v referencah imate napisano

da ima referenčno vozilo umeščen elektro agregat.

kaj to pomeni? da je prenosni agregat ali stabilno vgrajeni agregat.

lp


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da za potrebe izpolnjevanja pogoja ni relevantno ali je elektro agregat v referenčno vozilo stabilno vgrajen oziroma gre za prenosni agregat. Za izpolnjevanje pogoja je relevantno zgolj, da je elektro agregat v vozilo umeščen.


Datum objave: 19.03.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na povečano število naročil novih gasilskih vozil vas prosimo za podaljšanje navedenega roka dobave vozila. Informacije s strani naše proizvodnje so, da bi lahko vozilo izdelali in dobavili do 30.6.2020. V kolikor je to za vas sprejemljivo, vas prosimo za potridtev strinjanja s tem dobavnim rokom.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje oziroma podano zaprosilo pojasnjuje, da predlagano podaljšanje roka do 30. 6. 2020 za naročnika ni sprejemljivo. Ne glede na navedeno pa naročnik ob delnem upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja podaljšuje rok za dobavo na način, da je ta sedaj najkasneje do 31. 5. 2020. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe torej upoštevati, da je skrajni rok za dobavo vozila najkasneje do 31. 5. 2020.