Dosje javnega naročila 001056/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje prevoza pošiljk in povezanih storitev
ZJN-3: Odprti postopek

JN001056/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.02.2019
JN001056/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2019
JN001056/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001056/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN001056/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001056/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 040-091715
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298141/RD_-_Izvajanje_prevoza_pošiljk.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7354
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje prevoza pošiljk in povezanih storitev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje prevoza pošiljk in povezanih storitev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje prevoza pošiljk in povezanih storitev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2019   10:00
VPRAŠANJE
1. Kot potencialni ponudnik menimo, da je izbira postopka predmetnega javnega naročila po »odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3«, zaradi potrebnih dodatnih in podrobnejših pojasnil naročnika, zelo neobičajna (neustrezna). Predlagamo, da ponovite postopek in za oddajo predmetnega javnega naročila izberete postopek s pogajanji z objavo.

2. Naročnik se na več mestih RD in Vzorca pogodbe sklicuje na izvajanje storitev v skladu z Zakonom o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPPŽP), Sporazumom o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti (CMR) in Splošnimi pogoji poslovanja Tarife za prevoz kosovnih pošiljk SŽ. Glede na to, da ZPPPŽP ureja razmerja, nastala s pogodbo o prevozu potnikov, prtljage in blaga v javnem železniškem prevozu v Republiki Sloveniji ter v mednarodnem železniškem prevozu nas zanima kdaj in v katerih primerih bi se po oceni naročnika omenjeni zakon in CMR sploh lahko uporabljala, če bo ponudnik storitve (po sistemu »od vrat do vrat«) izvajal (le) po cestnem omrežju v RS ?

3. Ponudnik želeli pridobiti od naročnika podrobnejše pojasnilo o načinu in zaključevanju reklamacijskih in odškodninskih zahtevkov (ki bi naj v celoti ostali v domeni naročnika), ki lahko za ponudnika (izvajalca) predstavlja (pre)veliko in neutemeljeno finančno obveznost? Kdaj in v kakšnem obsegu bo ponudnik sploh vključen v reševanje zahtevkov? Iz katerih razlogov se lahko ponudnik razbremeni svoje reklamacijske/odškodninske odgovornosti ?

4. Ali naročnik zahteva (minimalne) zavarovalne vsote za posamezna zahtevana zavarovanja (zavar. rizike)?

5. Kako si naročnik zamišlja (dopušča) kumulativno izpolnjevanje pogojev pod tč. 4 in 5 (C tehnične in strokovne sposobnosti)?

6. Zahteva, da bi imel vsak voznik (ves čas trajanja izvajanja pogodbe) vsaj 3 letne izkušnje dostavljanja pošiljk je po mnenju ponudnika nerazumna oz. presega realne možnosti izvedbe.

7. Kdaj in kako se bo ponudnik lahko seznanil z Navodilom za obvladovanje reklamacij in pritožb kupcev in Splošnimi pogoji poslovanja Tarife za prevoz kosovnih pošiljk SŽ, v skladu s katerimi bi moral delovati?

8. Glede na to, da ima naročnik možnost zavrnitve prevoza, ali velja možnost zavrnitve prevoza (npr. v primeru, ko katerih teža posameznega kosa presega 1.000 kg), tudi za naročnika?

9. Kakšen je hierarhični nivo uporabe oz. sklicevanja na predpise Zakona o varnosti v cestnem prometu, Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, Konvencije o pogodbi mednarodnem cestnem prevozu tovora (CMR), Splošne pogoje poslovanja Tarife za prevoz kosovnih pošiljk SŽ EXPRESS in pogodbe, ki jih ima naročnik sklenjene s svojimi kupci ?

10. Naročnik naj v celoti in podrobneje pojasni predvideno odškodninsko odgovornost izvajalca? Ali je ponudnik neomejeno odškodninski odgovoren, odgovoren tudi za posredno škodo in izgubljeni dobiček?

11. Neustrezno definiranje osnove za izračun pogodbene kazni, ki je za vsako kršitev izvajanja pogodbe (npr. zamuda zgolj za 5 min) v višini 2 promila od mesečne vrednosti vseh pogodbenih obveznosti, kar (lahko) predstavlja nesorazmerno in neuravnoteženo višino pogodbene kazni za posamezni primer kršitev. Predhodno prevelika zahteva, da se vsi prevozi izvedejo v roku 24 ur. Predlagamo, da naročnik spremeni rok za izvedbo na 95% v roku D + 1 (D je dan prevzema) ter določi spremljanje KPI. V kolikor se delež dostave v D + 1 ne izvaja v 95% deležu se naročnik in izvajalec dogovorita za pogodbeno kazen, ki naj se obračuna vrednosti posamične storitve, v nasprotnem, ko delež dostave v D + 1 presega 95%, dogovorita bonuse.

12. Naročnik naj dodatno pojasni razlago navedbe, da je izvajalec izključno odgovoren glede vseh terjatev tretjih oseb, za materialno škodo ali telesne poškodbe. Izvajalec namreč ne more prevzeti odgovornosti za škodo npr. izven njegove sfere ali posledice višje sile ali drugače neutemeljene zahtevke tretjih oseb.

13. V Prilogi 1 razpisne dokumentacije so navedeni podatki po poštnih območjih, pri čemer so poštna območja označena s številkami. Naročnik naj poda legendo, po kateri označuje poštna območja.

14. V RD je navedeno, da se izvajajo storitve prevoza na področju celotne Slovenije, obenem so med podatki o pošiljkah (Tabeli 1 in 2) tudi podatki o pošiljkah v mednarodnem prometu. Ali navedeno pomeni, da se pošiljke v mednarodnem prometu prevzemajo in dostavijo v Sloveniji in na katerih lokacijah se izvajajo prevzemi prispelih in predaja prevzeti mednarodnih pošiljk?

15. Naročnik naj poda podatke o volumnih pošiljk (po dnevih in poštnih območjih oz. poštnih številkah) ter številu dostav (upoštevana dostava več pošiljk na naslov ter ponovne dostave pošiljk) za določeno časovno obdobje (npr. za leto 2018).

16. Ali so kot spremljajoče pomožne storitve (točka 10.2) navedene vse dodatne storitve, ki jih naročnik zahteva? Naročnik naj poda podatke o količini in vrsti storitev ter natančnejša navodila za izvedbo z opredelitvijo morebitne spremljajoče dokumentacije..

17. Naročnik naj poda bolj točno opredelitev obsega ponovnih dostav in na kakšen način se obračunajo ponovne dostave?

18. Naročnik naj poda bolj točno pojasnilo postopka zaračunavanja in pobiranja prevoznine za odkupne pošiljke ter opredeli količine teh storitev.

19. Delež pošiljk po segmentih B2B, B2C po kosih, masah in volumnih?


20. Naročnik naj poda predlog pogodbenih vrednosti v primeru spreminjanja količin (pošiljk ter dodatnih in pomožnih storitev) in strukture pošiljk (volumni, segment B2B in B2C). Kako naročnik garantira, da ne bo ponujal nižjih cen od tržnih?

21. Glede informacijske povezave je v RD (str. 12) navedeno, da mora izvajalec omogočiti možnost povezovanja z drugimi sistemi. Iz navedenega sklepamo, da izvajalec in naročnik nosita vsak svoje stroškov povezav. Naročnik naj poda natančen opis sistema in povezovanja, med drugim kateri podatki se bodo izmenjevali, posreduje naj primer struktur itd. Kot potencialni ponudnik ocenjujemo, da je 30 dni prekratek rok za izvedbo povezav in predlagamo 90 dni.

22. V zvezi s pripravo ponudbene dokumentacije naročniku podajamo pojasnilo, da potrdila iz kazenskih evidenc za pravno osebo kot ponudnika ter vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta in osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor pridobimo sami in tako obrazcev 2a ter 2 b ne izpolnjujemo in prilagamo ponudbeni dokumentaciji.

23. Ali je možen dogovor glede odkupa naročnikovih tovornih vozil (TV) s katerimi razpolagajo za dostavo/prevzem blaga? Naročnik naj poda podatke o teh tovornih vozilih (registrska označba tovornega vozila, letnik vozila, število prevoženih km, nosilnost in volumen tovornega prostora).

24. Koliko ljudi, zaposlenih v podjetju in pogodbenih izvajalcev, izvaja dostavo oz. distribucijo pošiljk?

25. Naročnik naj poda natančnejše podatke o lokacijah predelave pošiljk s površinami po lokacijah ter route za dostavo pošiljk (kje so dostavni rajoni, kako so organizirani).

26. Ali ima naročnik s svojimi strankami v naprej dogovorjene ure prevzemov in dostave oz. kakšen je delež teh strank po številu strank in po količini blaga (masa, volumen)?

27. Po dosedanjih izkušnjah je želeno, da so na pošiljkah zapisane telefonske številke. Ali so na pošiljkah zapisane telefonske številke naslovnikov oz. ali jih naročnik lahko zagotovi?

28. Naročnik naj poda bolj natančen opis postopkov dostave pošiljk z morebitni podatki, ki jih je treba poleg statusov zabeležiti.

29. Naročnik naj poda bolj natančne opis postopkov ravnanja z vsemi nevročenimi pošiljkami (ob prvi dostavi in z ostalimi nevročenimi pošiljkami).

30. Katere statuse pošiljk je treba obvezno zagotoviti in na kakšen način poteka izmenjava statusov?

31. So vse pošiljke in tovorki opremljeni z enoznačno črtno kodo? Kako je v primeru, če je ena pošiljka sestavljena iz več tovorkov?

32. Kakšen je tip in struktura črtne kode? Naročnik naj posreduje vzorce.

33. Naročnik naj poda natančen opis posredovanja najav z urami najav.

34. Katere dokumente prejme pošiljatelj ob prevzemu pošiljk in s katerimi spremnimi dokumenti odda pošiljke? Naročnik naj poda natančnejši opis postopka pri prevzemu.

35. Naročnik naj poda natančnejšo opredelitev glede zavarovanja vsebine pošiljke, da se med distribucijo ne poškoduje? Kako pošiljke zaščitijo in opremijo pošiljatelji (pakiranje, spremnica,)? Kako so zaščitene pošiljke, ki vsebujejo tekočine, sipke snovi,?

36. Število in vrsta logistične opreme (viličarji, vozički, pripomočki za dostavo, regali v skladiščih), potrebne za izvajanje.

37. Naročnik naj poda informacije o informacijski opremi in aplikativni podpori v skladiščih (hardware in software) ter procesu dela.

38. Naročnik naj poda natančnejše informacije o opremi in aplikativni podpori na dostavi (mobilne naprave in aplikacija vrsta opreme, funkcionalnosti aplikacije)?

39. Naročnik naj posreduje natančnejše informacije o funkcionalnostih aplikacije, ki jo uporabljajo stranke za pripravo pošiljk z vzorci dokumentov in navodili za uporabo aplikacije.

40. Naročnik naj poda informacije o številu strank, ki uporabljajo njihov informacijski sistem ter opis postopka dostopa strank do sprejemnih sistemov.


ODGOVOR

1. Kot potencialni ponudnik menimo, da je izbira postopka predmetnega javnega naročila po »odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3«, zaradi potrebnih dodatnih in podrobnejših pojasnil naročnika, zelo neobičajna (neustrezna). Predlagamo, da ponovite postopek in za oddajo predmetnega javnega naročila izberete postopek s pogajanji z objavo.

Odgovor: Izbira postopka je avtonomna odločitev naročnika. Naročnik se je odločil za odprti postopek, ker je to najbolj transparenten postopek.

2. Naročnik se na več mestih RD in Vzorca pogodbe sklicuje na izvajanje storitev v skladu z Zakonom o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPPŽP), Sporazumom o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti (CMR) in Splošnimi pogoji poslovanja Tarife za prevoz kosovnih pošiljk SŽ. Glede na to, da ZPPPŽP ureja razmerja, nastala s pogodbo o prevozu potnikov, prtljage in blaga v javnem železniškem prevozu v Republiki Sloveniji ter v mednarodnem železniškem prevozu nas zanima kdaj in v katerih primerih bi se po oceni naročnika omenjeni zakon in CMR sploh lahko uporabljala, če bo ponudnik storitve (po sistemu »od vrat do vrat«) izvajal (le) po cestnem omrežju v RS ?

Odgovor: ZPPŽP (Ur. list RS št. 61/2000) ureja prevoz blaga po železnici v Republiki Sloveniji. Določbe Sporazuma o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti (CMR) urejajo prevoz tovora v mednarodnem cestnem prevozu. Oba predpisa se uporabljata za prevoz malih pošiljk v odvisnosti od tega za kakšen prevoz tovora se izvede v notranjem prometu (območje Republike Slovenije) ali mednarodni.

3. Ponudnik želeli pridobiti od naročnika podrobnejše pojasnilo o načinu in zaključevanju reklamacijskih in odškodninskih zahtevkov (ki bi naj v celoti ostali v domeni naročnika), ki lahko za ponudnika (izvajalca) predstavlja (pre)veliko in neutemeljeno finančno obveznost? Kdaj in v kakšnem obsegu bo ponudnik sploh vključen v reševanje zahtevkov? Iz katerih razlogov se lahko ponudnik razbremeni svoje reklamacijske/odškodninske odgovornosti ?

Odgovor: Izbrani izvajalec prevozov bo vključen v vsako obravnavo reševanja reklamacijskega zahtevka, ki se bo nanašala na izvedbo prevoza. Razlogi na podlagi katerih se prevoznik razbremeni odškodninske odgovornosti so določeni v 57. členu, 58. členu in 60. členu ZPPŽP ter v 2. odst. in 4. odst. 17. člena CMR. Osnova za izplačilo odškodnine uporabniku storitev je komisijski zapisnik, ki ga sestavi izvajalec storitve-ponudnik.

4. Ali naročnik zahteva (minimalne) zavarovalne vsote za posamezna zahtevana zavarovanja (zavar. rizike)?

Odgovor: Ne.

5. Kako si naročnik zamišlja (dopušča) kumulativno izpolnjevanje pogojev pod tč. 4 in 5 (C tehnične in strokovne sposobnosti)?

Odgovor: Tako, da lahko pogoj pod tč. 4 in 5 izpolnjuje ponudnik sam ali skupaj z drugim ponudnikom (soponudnik) ali s podizvajalcem. Pomeni, da ima vsak nekaj vozil, skupaj pa imata toliko kot jih zahteva naročnik.

6. Zahteva, da bi imel vsak voznik (ves čas trajanja izvajanja pogodbe) vsaj 3 letne izkušnje dostavljanja pošiljk je po mnenju ponudnika nerazumna oz. presega realne možnosti izvedbe.

Odgovor: Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije tako, da bo zahteval vsaj eno letne izkušnje.

7. Kdaj in kako se bo ponudnik lahko seznanil z Navodilom za obvladovanje reklamacij in pritožb kupcev in Splošnimi pogoji poslovanja Tarife za prevoz kosovnih pošiljk SŽ, v skladu s katerimi bi moral delovati?

Odgovor: Naročnik bo objavil Navodilo za obvladovanje reklamacij in pritožb kupcev-131.08 (Priloga 2) in Tarifo 805.00 (Priloga 3).

8. Glede na to, da ima naročnik možnost zavrnitve prevoza, ali velja možnost zavrnitve prevoza (npr. v primeru, ko katerih teža posameznega kosa presega 1.000 kg), tudi za naročnika?

Odgovor: Ponudnik ima možnost zavrnitve prevoza v primerih, ki so predpisani v Tarifi 805.00 pod točko 1.2.2.. Za primere, ki niso navedeni v tej točki pa v dogovoru z naročnikom.

9. Kakšen je hierarhični nivo uporabe oz. sklicevanja na predpise Zakona o varnosti v cestnem prometu, Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, Konvencije o pogodbi mednarodnem cestnem prevozu tovora (CMR), Splošne pogoje poslovanja Tarife za prevoz kosovnih pošiljk SŽ EXPRESS in pogodbe, ki jih ima naročnik sklenjene s svojimi kupci ?

Odgovor: Predpisi navedeni v vprašanju, med seboj niso v hierarhičnem odnosu. Prevoznik mora v vseh primeri izvajanja cestnih prevozov blaga v okviru tega javnega naročila upoštevati Zakon o varnosti v cestnem prometu, ZPPŽP, ko izvaja prevoz tovora v Republiki Sloveniji, CMR, ko izvaja mednarodni cestni prevoz tovora, v primerih cestnih prevozov v Republiki Sloveniji Tarifo 0805.00, v primerih mednarodnih prevozov Mednarodno tarifo za prevoz kosovnih pošiljk 9050.

10. Naročnik naj v celoti in podrobneje pojasni predvideno odškodninsko odgovornost izvajalca? Ali je ponudnik neomejeno odškodninski odgovoren, odgovoren tudi za posredno škodo in izgubljeni dobiček?

Odgovor: Izbrani izvajalec cestnih prevozov bo odškodninsko odgovoren v skladu z odškodninskim pravom, določenim v Obligacijskem zakoniku, Zakonom o prevoznih pogodbah v železniškem prometu in Sporazumom o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti (CMR).

11. Neustrezno definiranje osnove za izračun pogodbene kazni, ki je za vsako kršitev izvajanja pogodbe (npr. zamuda zgolj za 5 min) v višini 2 promila od mesečne vrednosti vseh pogodbenih obveznosti, kar (lahko) predstavlja nesorazmerno in neuravnoteženo višino pogodbene kazni za posamezni primer kršitev. Predhodno prevelika zahteva, da se vsi prevozi izvedejo v roku 24 ur. Predlagamo, da naročnik spremeni rok za izvedbo na 95% v roku D + 1 (D je dan prevzema) ter določi spremljanje KPI. V kolikor se delež dostave v D + 1 ne izvaja v 95% deležu se naročnik in izvajalec dogovorita za pogodbeno kazen, ki naj se obračuna vrednosti posamične storitve, v nasprotnem, ko delež dostave v D + 1 presega 95%, dogovorita bonuse.

Odgovor: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

12. Naročnik naj dodatno pojasni razlago navedbe, da je izvajalec izključno odgovoren glede vseh terjatev tretjih oseb, za materialno škodo ali telesne poškodbe. Izvajalec namreč ne more prevzeti odgovornosti za škodo npr. izven njegove sfere ali posledice višje sile ali drugače neutemeljene zahtevke tretjih oseb.

Odgovor: Razlogi na podlagi katerih se prevoznik razbremeni odškodninske odgovornosti so določeni v 57. členu, 58. členu in 60. členu ZPPŽP ter v 2. odst. in 4. odst. 17. člena CMR.

13. V Prilogi 1 razpisne dokumentacije so navedeni podatki po poštnih območjih, pri čemer so poštna območja označena s številkami. Naročnik naj poda legendo, po kateri označuje poštna območja.

Odgovor: Podatki po poštnih območjih so združeni in sicer navedeni sta prvi dve poštni številki (npr. poštno območje 12 zajema poštene številke 1200-1299). Poštne številke bodo objavljene (v Prilogi 4). V kolikor teh poštnih številk ni v Slovenji gre za mednarodne pošiljke.

14. V RD je navedeno, da se izvajajo storitve prevoza na področju celotne Slovenije, obenem so med podatki o pošiljkah (Tabeli 1 in 2) tudi podatki o pošiljkah v mednarodnem prometu. Ali navedeno pomeni, da se pošiljke v mednarodnem prometu prevzemajo in dostavijo v Sloveniji in na katerih lokacijah se izvajajo prevzemi prispelih in predaja prevzeti mednarodnih pošiljk?

Odgovor: Pošiljke v mednarodnem prometu se prevzemajo in dostavijo v Sloveniji in sicer v skladiščnih prostorih pogodbenih izvajalcev PC SŽ EXPRESS-a za mednarodni promet. Razlika med mednarodnim in notranjim prevozom je ta, da je v voznem listu prejemnik oz. pošiljatelj v tujini, prevzemno/predajno mesto (skladišče) v Sloveniji, za te pošiljke določi naročnik. Med pošiljkami se lahko tudi pojavi carinska pošiljka, pri katerih mora biti ponudnik pozoren na dokumentacijo.

15. Naročnik naj poda podatke o volumnih pošiljk (po dnevih in poštnih območjih oz. poštnih številkah) ter številu dostav (upoštevana dostava več pošiljk na naslov ter ponovne dostave pošiljk) za določeno časovno obdobje (npr. za leto 2018).

Odgovor: Naročnik ne vodi teh evidenc.

16. Ali so kot spremljajoče pomožne storitve (točka 10.2) navedene vse dodatne storitve, ki jih naročnik zahteva? Naročnik naj poda podatke o količini in vrsti storitev ter natančnejša navodila za izvedbo z opredelitvijo morebitne spremljajoče dokumentacije..

Odgovor: Vse dodatne storitve so navedene v Tarifi 805.00 točka 3.6.. Naročnik bo objavil realizacijo teh storitev v letu 2018. (Priloga 5)

17. Naročnik naj poda bolj točno opredelitev obsega ponovnih dostav in na kakšen način se obračunajo ponovne dostave?

Odgovor: Ponovna dostava se izvede na zahtevo prejemnika in se obračuna v skladu s Tarifo za prevoz kosovnih pošiljk SŽ EXPRESS (805.00).

18. Naročnik naj poda bolj točno pojasnilo postopka zaračunavanja in pobiranja prevoznine za odkupne pošiljke ter opredeli količine teh storitev.

Odgovor: V letu 2018 je bilo 5.620 odkupnih pošiljk in ubrano 1.109.748,80 EUR.
Pošiljatelj, ki preda v prevoz pošiljko z odkupnino, mora v vozni list v polje »Odkupnina« vpisati znesek odkupnine. Voznemu listu priloži izpolnjeni plačilni nalog oz. poštno nakaznico.
Z določenimi pogodbenimi strankami je dogovorjen enostavnejši način poslovanja pogodbeno povzetje. Ni potrebno prilagati UPN obrazca.
Voznik za znesek odkupnine od prejemnika ubere gotovino. Stranki izroči potrdilo.
Izvajalec mora vsak dan sproti prejete zneske odkupnin nakazati na transakcijske račune strank (podatek na plačilnem nalogu), naročniku pa poslati potrdilo o izvedenih nakazilih.

19. Delež pošiljk po segmentih B2B, B2C po kosih, masah in volumnih?

Odgovor: Naročnik ne vodi evidence po kosih, masah in volumnih.

20. Naročnik naj poda predlog pogodbenih vrednosti v primeru spreminjanja količin (pošiljk ter dodatnih in pomožnih storitev) in strukture pošiljk (volumni, segment B2B in B2C). Kako naročnik garantira, da ne bo ponujal nižjih cen od tržnih?

Odgovor: Pogodbene vrednosti ostanejo omejene navzgor, z deležem od prihodka. V interesu naročnika je povečanje transportnih prihodkov.

21. Glede informacijske povezave je v RD (str. 12) navedeno, da mora izvajalec omogočiti možnost povezovanja z drugimi sistemi. Iz navedenega sklepamo, da izvajalec in naročnik nosita vsak svoje stroškov povezav. Naročnik naj poda natančen opis sistema in povezovanja, med drugim kateri podatki se bodo izmenjevali, posreduje naj primer struktur itd. Kot potencialni ponudnik ocenjujemo, da je 30 dni prekratek rok za izvedbo povezav in predlagamo 90 dni.

Odgovor: Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije tako, da bo rok za izvedbo povezav 90 dni. Izvajalec in naročnik nosita vsak svoj strošek.
Izmenjevali se bodo vsi potrebni podatki za realizacijo naročil iz vsebine voznega lista; (naslovi in kontaktni podatki o pošiljatelju in prejemniku ter o pošiljkah (št. kosov, teža, dimenzije); vsebine komercialnih pogodb-dogovorjene obveznosti-količina, vrsta pošiljk (razen cene), naročila prevozov ipd.
Izvajalec mora zagotoviti povezavo do izmenjave podatkov: o nahajanju pošiljk statusi, o nerealiziranih naročilih in nerealiziranih dostavah, odvod denarja, poškodbe (zapisniki) in drugih podatkov, vezanih na izvedbo naročila.

22. V zvezi s pripravo ponudbene dokumentacije naročniku podajamo pojasnilo, da potrdila iz kazenskih evidenc za pravno osebo kot ponudnika ter vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta in osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor pridobimo sami in tako obrazcev 2a ter 2 b ne izpolnjujemo in prilagamo ponudbeni dokumentaciji.

Odgovor: Ponudnik lahko predloži potrdila iz kazenske evidence za pravno osebo in vse fizične osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor.

23. Ali je možen dogovor glede odkupa naročnikovih tovornih vozil (TV) s katerimi razpolagajo za dostavo/prevzem blaga? Naročnik naj poda podatke o teh tovornih vozilih (registrska označba tovornega vozila, letnik vozila, število prevoženih km, nosilnost in volumen tovornega prostora).

Odgovor: Odkup vozil ni predmet tega javnega naročila.

24. Koliko ljudi, zaposlenih v podjetju in pogodbenih izvajalcev, izvaja dostavo oz. distribucijo pošiljk?

Odgovor: Naročnik išče izvajalca za izvajanje prevozov in povezanih storitev. Podatki o številu zaposlenih in pogodbenih izvajalcih niso v povezavi s predmetnim naročilom in jih ponudnik za pripravo ponudbe ne potrebuje.

25. Naročnik naj poda natančnejše podatke o lokacijah predelave pošiljk s površinami po lokacijah ter route za dostavo pošiljk (kje so dostavni rajoni, kako so organizirani).

Odgovor: Ponudnik oz. izbrani izvajalec bo moral izvedbo vpeti v svoj proizvodni proces in izvajati vse storitve na svojih lokacijah.

26. Ali ima naročnik s svojimi strankami v naprej dogovorjene ure prevzemov in dostave oz. kakšen je delež teh strank po številu strank in po količini blaga (masa, volumen)?

Odgovor: Pogodbeno naročnik nima dogovorjenih ur prevzemov in dostav. Obstajajo sicer ustni dogovori s posameznimi uporabniki storitev pri prevzemih, pri dostavah ni nobenih dogovorov.

27. Po dosedanjih izkušnjah je želeno, da so na pošiljkah zapisane telefonske številke. Ali so na pošiljkah zapisane telefonske številke naslovnikov oz. ali jih naročnik lahko zagotovi?

Odgovor: Za fizične uporabnike naročnik zagotavlja telefonske številke.

28. Naročnik naj poda bolj natančen opis postopkov dostave pošiljk z morebitni podatki, ki jih je treba poleg statusov zabeležiti.

Odgovor: Prevoznik izroči pošiljko prejemniku skupaj s prvim izvodom voznega lista. Za izročitev se šteje, ko prejemnik s podpisom in žigom potrdi prevzem pošiljke na zbirni dostavnici SŽ-Express. Če prejemnik nima žiga, je treba na dostavnico berljivo izpisati ime in priimek osebe, ki je pošiljko prevzela.

29. Naročnik naj poda bolj natančne opis postopkov ravnanja z vsemi nevročenimi pošiljkami (ob prvi dostavi in z ostalimi nevročenimi pošiljkami).

Odgovor: V primeru, ko izročitev pošiljke ni mogoča (prejemnik ni dosegljiv) se na njegovem naslovu pusti pisno obvestilo. Če se prejemnik ne odzove v 24 urah, se o težavah pri izročitvi pošiljke obvesti pošiljatelja.
V kolikor prejemnika ni mogoče najti, ta zavrne prevzem pošiljke oziroma, če je izročanje prepovedal pristojni organ, se takoj obvesti pošiljatelja in se pozanima, kako ravnati naprej. Če pošiljatelj ne odgovori v 10 dneh, se mu pošiljka vrne.
Če se pokaže, da je pošiljko vseeno mogoče izročiti, pošiljatelj pa medtem še ni odgovoril, prevoznik izroči pošiljko prejemniku in o tem obvesti pošiljatelja.

30. Katere statuse pošiljk je treba obvezno zagotoviti in na kakšen način poteka izmenjava statusov?

Odgovor: Zagotovljeno mora biti dejansko sledenje pošiljk s statusi:
- naročilo sprejeto,
- naročilo potrjeno,
- v dovozu,
- v centru,
- med centri,
- v dostavi,
- izročeno.
Izmenjava statusov poteka preko WEB servisa.

31. So vse pošiljke in tovorki opremljeni z enoznačno črtno kodo? Kako je v primeru, če je ena pošiljka sestavljena iz več tovorkov?

Odgovor: Vse pošiljke so označene s črtno kodo. Pošiljatelj na en kos pošiljke nalepi vozni list. Na druge kose nalepi nalepko, na katero napiše podatke iz voznega lista, in sicer:
- naslov pošiljatelja in prejemnika,
- skupno število kosov.
Na nalepko se nalepi črtna koda iz voznega lista.
Pri elektronskem voznem listu se izpiše samo en izvod voznega lista (9999999999-1), ki se nalepi na pošiljko, hkrati pa še ustrezno število dodatnih nalepk za vse kose, ki so sestavni del pošiljke. Kosi se v tem primeru olistajo z nalepkami, ki nosijo osnovno številko voznega lista in zaporedno številko kosa (999999999-2,3 ...).

32. Kakšen je tip in struktura črtne kode? Naročnik naj posreduje vzorce.

Odgovor: Koda c-128 imate vzorce na voznih listih. Naročnik bo objavil vzorce.

33. Naročnik naj poda natančen opis posredovanja najav z urami najav.

Odgovor: Vzpostavljen bo web servis za komunikacijo z ponudnikom.
Trenutno pa naročnik nima najav. Vsako naročilo, ki ga prejme SŽ EXPRESS (KLICNI CENTER) do 12. oz. 13 ure v Ljubljani oz. Maribor pošlje v realizacijo.

34. Katere dokumente prejme pošiljatelj ob prevzemu pošiljk in s katerimi spremnimi dokumenti odda pošiljke? Naročnik naj poda natančnejši opis postopka pri prevzemu.

Odgovor: Pošiljatelj mora za vsako pošiljko predložiti pravilno izpolnjeni vozni list (obrazec Ex-01 priloga).
Vozni list (Ex-01) sestavljajo trije deli, ki so oštevilčeni in imajo naslednje oznake:
1. del - PREJEMNIK - ostane na pošiljki in se skupaj z njo preda prejemniku,
2. del - PREVOZNIK - spremlja pošiljko do odpravnega logističnega centra, kjer se vnese v ISSŽEx, nato se arhivira,
3. del - POŠILJATELJ - se izroči pošiljatelju pri predaji pošiljke.
Če pošiljatelj prevoz naroči po spletni aplikaciji, izpolni elektronski vozni list (obrazec Ex-1a - priloga). Natisnemo nalepke ( za vsak kos se izpiše svoja nalepka) in primopredajni seznam v dveh izvodih. Seznam so podpišeta stranka in voznik. En izvod dobi stranka drugi pa spremlja pošiljko v odpravni logistični center.

35. Naročnik naj poda natančnejšo opredelitev glede zavarovanja vsebine pošiljke, da se med distribucijo ne poškoduje? Kako pošiljke zaščitijo in opremijo pošiljatelji (pakiranje, spremnica,)? Kako so zaščitene pošiljke, ki vsebujejo tekočine, sipke snovi,?

Odgovor: Pošiljatelj mora blago zapakirati tako, da se med prevozom obvaruje pred popolno ali delno izgubo ali poškodbo in da se prepreči škoda, ki bi lahko nastala za osebe, prevozna sredstva in blago.
Pri pakiranju mora pošiljatelj upoštevati tudi prilogo Pravilnika o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS št. 70/11), v katerem je navodilo o pritrjevanju, pakiranju in nalaganju pošiljk v cestnem prometu.

36. Število in vrsta logistične opreme (viličarji, vozički, pripomočki za dostavo, regali v skladiščih), potrebne za izvajanje.

Odgovor: Glede na količino blaga ponudnik sam postavi organizacijo in potrebno število logistične opreme. V skladiščih nismo potrebovali regalov za izvajanje storitev distribucije.

37. Naročnik naj poda informacije o informacijski opremi in aplikativni podpori v skladiščih (hardware in software) ter procesu dela.

Odgovor: V skladišču samem zbirni center trenutno SŽ EXPRESS nima programske ali hadrdverske podpore delu.

38. Naročnik naj poda natančnejše informacije o opremi in aplikativni podpori na dostavi (mobilne naprave in aplikacija vrsta opreme, funkcionalnosti aplikacije)?

Odgovor: Naročnik nima mobilnih naprav.

39. Naročnik naj posreduje natančnejše informacije o funkcionalnostih aplikacije, ki jo uporabljajo stranke za pripravo pošiljk z vzorci dokumentov in navodili za uporabo aplikacije.

Odgovor: Stranke uporabljajo aplikacijo ePošiljka na spletni strani www.szexpress.si. Naročnik bo objavil navodilo za uporabo.

40. Naročnik naj poda informacije o številu strank, ki uporabljajo njihov informacijski sistem ter opis postopka dostopa strank do sprejemnih sistemov.

Odgovor: Preko spletne aplikacije opravijo stranke vnos približno 70 % pošiljk. Opis postopka dostopa strank je opisan v Navodilu za uporabo E-voznega lista.