Dosje javnega naročila 002335/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 74.124,76 EUR

JN002335/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002335/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002335/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN002335/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN002335/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2019
JN002335/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN002335/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002335/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 075-178348
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Blanka Grajfoner
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7559
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
Referenčna številka dokumenta: 43018-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71332000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71335000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-12/MOP/0
Projekt se sofinancira s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   10:10
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   07:39
VPRAŠANJE
V prilogi PN_priloga1.pdf so enote mere v sklopu postavke Izvedba dilatometrskih meritev definirane v m.

Vprašanje:

1. Ali je mogoče spremeniti popis iz dilatometerskih preiskav v presiometrske preiskave s hribinskim presiometrom?

2. Ali je enota mere pravilno definirana (m) ali je mišljeno komad (kom).

V primeru, da je predvidena izvedba v vrtini, so postavke pod I. Vrtalna dela pomanjkljive in ne predvidevajo priprave vrtine na izvedbo tovrstnega testa.

ODGOVOR

Spoštovani,

1 . Ne. Naročnik zahteva dilatometrske preiskave.

2. Enota je pravilna (metri).

Naročnik opozarja, da je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno naveden opis storitev ter da je v ponudbeni ceni potrebno upoštevati in vključiti vse stroške izvedbe storitev predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.05.2019   07:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zakaj naročnik za izvedbo raziskav za gradnjo suhega zadrževalnika (vodotesni nasip) zahteva reference z GG raziskavami na državni cesti in ne dejansko s področja, ki je predmet naročila (raziskave za gradnjo VV nasipa ali zemeljske pregrade)? Gradnja VV nasipa ali pregrade nima veliko veze z gradnjo državnih cest.

ODGOVOR
Spoštovani,

Zaradi želje, da je omogočena oddaja ponudbe čim večjemu številu ponudnikov, je naročnik zapisal pogoj, ki zagotavlja širšo število ponudnikov z zahtevanimi referencami, saj se je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila zgradilo veliko državnih cest, ki med drugim pogosto vključujejo tudi zadrževalnike. Ponudnik, ki je usposobljen za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata za državne ceste, ima znanje tudi za druge objekte, katerih investicija se redko izvaja (kot npr. zadrževalniki poplavnih voda).

Kljub navedenemu, pa bo naročnik dopolnil 1. pogoj poglavja 2.10.4. Tehnična in strokovna sposobnost in upošteval tudi v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila izdelan geološko-geotehnični elaborat za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD (DGD)/PZI za visokovodni nasip višine vsaj 2 metra in dolžine vsaj 400 metrov (glejte 1. sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, dostopno preko portala JN in na spletni strani naročnika, dokument Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 1. sprememba).

Izdelavo geološko-geotehničnega elaborata za izgradnjo zadrževalnik poplavnih voda pa je naročnik vključil kot merilo zaradi dejstva, da med drugim načrtuje gradnjo nove akumulacije (suhega zadrževalnika).

Lep pozdrav.
Datum objave: 08.05.2019   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.)
Na strani 17, Navodil ponudnikom (3.pogoj) zahtevate:
Strokovnjak s področja hidrogeologije je bil v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila izvajalec hidrogeoloških raziskav za objekt državne ceste v dolžini 3 km, pri čemer se za ustrezno referenčno delo šteje le avtorstvo dokončanega hidrogeološkega elaborata oziroma poročila.

Suhi zadrževalnik ni državna cesta, zato nas to, da zahtevati kot edini pogoj hidrogeološke raziskave zelo čudi.

Prosim, da dopolnite zahtevo za kader na sledeč način:
...ali izvajalec hidrogeoloških raziskav za pregrado z akumulacijo min. 300.000 m3 ali višine najmanj 5 m.

2.)
Za dodatno referenco zahtevate:
V zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila je ponudnik izdelal geološko - geotehnični elaborat za izgradnjo zadrževalnika za poplavne vode z lastnostmi: min. volumen 300.000 m3 ali višina pregrade najmanj 5 m, pri čemer se za ustrezno referenčno delo šteje le dokončan elaborat.

Prosimo, da omilite pogoj na sledeč način:
ali
...je ponudnik izdelal geološko - geotehnični elaborat za sanacijo/rekonstrukcijo zadrževalnika za poplavne vode...

Lepa hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

1. Zaradi želje, da se zagotovi možnost oddaje ponudbe čim večjemu številu ponudnikov je naročnik zapisal pogoj, ki zagotavlja širšo število ponudnikov z zahtevanimi referencami, saj se je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila zgradilo veliko državnih cest, ki med drugim pogosto vključujejo tudi zadrževalnike. Strokovnjak s področja hidrogeologije, ki je usposobljen za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata za državne ceste, ima znanje tudi za druge objekte, katerih investicija se redko izvaja (kot npr. zadrževalniki poplavnih voda).

Kljub navedenemu, pa bo naročnik dopolnil 3. pogoj poglavja 2.10.4. Tehnična in strokovna sposobnost in upošteval tudi izvedbo hidrogeoloških raziskav za visokovodni nasip višine vsaj 2 metra in dolžine vsaj 400 metrov v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila, pri čemer se za ustrezno referenčno delo šteje le avtorstvo dokončanega hidrogeološkega elaborata oziroma poročila (glejte 1. sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, dostopno preko portala JN in na spletni strani naročnika, dokument Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 1. sprememba).

Izdelavo geološko-geotehničnega elaborata za izgradnjo zadrževalnika poplavnih voda pa je naročnik vključil kot merilo zaradi dejstva, da med drugim načrtuje gradnjo nove akumulacije (suhega zadrževalnika).


2. Zahteve glede dodatne reference pri merilih naročnik ne bo spremenil zaradi dejstva, da je predvidena gradnja novega zadrževalnika poplavnih voda in ne rekonstrukcija oz. sanacija zadrževalnika.

Lep pozdrav.
Datum objave: 08.05.2019   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

V točki 2.15" MERILA" se točkuje dodatna referenca ponudnika z 30 točkami.
Menimo, da je tako točkovana dodatna referenca preveč omejujoča in zelo zožuje krog ponudnikov.
Poleg tega je nerazumljiva saj so v točki 2.10.4 "Tehnična in strokovna sposobnost" predvidene kot pogoj za sodelovanje reference za podjetje in kader vezane na projektiranje cest in plazov.
Predlagamo, da se za dodatno refernco upošteva tudi :
- Izvedba geološko geotehničnih raziskav in izdelava poročila za protipoplavne nasipe,
- Izvedba geološko geotehničnih raziskav in izdelava poročila za spremljavo in rekonstrukcijo že izvedenih zadrževalnikov.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani,

Dodatna referenca ni omejujoča oziroma ne zožuje kroga ponudnikov, saj ni pogoj za priznanje sposobnosti (tehnične in strokovne sposobnosti). Naročnik je zaradi želje, da se omogoči čim večje število ponudnikov zapisal pogoj, ki zagotavlja širšo število ponudnikov z zahtevanimi referencami, saj se je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila zgradilo veliko državnih cest, ki med drugim pogosto vključujejo tudi zadrževalnike. Ponudnik oziroma strokovni kader, ki je usposobljen za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata za državne ceste, ima znanje tudi za druge objekte, katerih investicija se redko izvaja (kot npr. zadrževalniki poplavnih voda).

Kljub navedenemu, pa bo naročnik dopolnil 1. in 3. pogoj poglavja 2.10.4. Tehnična in strokovna sposobnost (glejte 1. sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, dostopno preko portala JN in na spletni strani naročnika, dokument Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 1. sprememba).

Naročnik pa zaradi dejstva, da med drugim načrtuje gradnjo nove akumulacije (suhega zadrževalnika) in ne rekonstrukcije oz. sanacija zadrževalnika kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ( v poglavju 2.15. Merila Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) pod št. 2 določa dodatno referenco iz ožjega področja predmeta naročila.

Zahteve glede dodatne reference pri merilih naročnik ne bo spremenil zaradi dejstva, da je predvidena gradnja novega zadrževalnika poplavnih voda in ne rekonstrukcija oz. sanacija zadrževalnika.

Lep pozdrav.
Datum objave: 08.05.2019   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu 2._Navodila_ponudnikom_GG_elaborat pod točko 2.15 MERILA navajate način (str. 22 in str. 23) vrednotenja za ugotovitev ekonomsko najugodnejše ponudbe. Mnenja smo, da pogoj, ki je naveden v točki 2. (tabele) Dodatna referenca ponudnika, močno favorizira zelo ozek krog ponudnikov in postavlja ostale ponudnike, v podrejeni položaj. Iz tega razloga vas prosimo, da pogoj razširite na izdelavo/izvedbo geološko - geotehničnega elaborata na že obstoječih zadrževalnikih za poplavne vode z lastnostmi: min. volumen 300.000 m3 ali višina pregrade najmanj 5 m, pri čemer se za ustrezno referenčno delo šteje le dokončan elaborat.

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,

Razpisana dela so predvidena za nov zadrževalnik poplavnih voda z volumnom kar 850.000 m3 in z višino pregrade 9,5 m; predvidena je gradnja novega zadrževalnika poplavnih voda in ne rekonstrukcija oz. sanacija zadrževalnika, zato zahteve glede dodatne reference pri merilih naročnik ne bo dopolnil oz. spremenil.
Skladno z navedenim naročnik ocenjuje, da so merila ustrezno zastavljena.

Lep pozdrav.