Dosje javnega naročila 001423/2019
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10, 6230 Postojna
Gradnje: PRIZIDAVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DU POSTOJNA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 983.823,76 EUR

JN001423/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.03.2019
JN001423/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2019
JN001423/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.04.2019
JN001423/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001423/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
Rožna ulica 10
6230
SI
Postojna
Slovenija
kristina.katern@du-po.si, Kristini Katern
info@du-po.si
+386 57001100
+386 57001116

Internetni naslovi
http://www.du-po.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300402/DU_Postojna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7782
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRIZIDAVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DU POSTOJNA
Referenčna številka dokumenta: 430-JN-01-G/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
PRIZIDAVA:
Predmet projekta je prizidava novega stopnišča z centralnim dvigalom na skrajnem JV delu južnega trakta Doma upokojencev Postojna (parc. št. 2795/23, k.o. Postojna). Prizidek bo omogočal lažjo komunikacijo med posameznimi etažami trakta, hkrati pa bo urejen tudi neposreden izhod iz kletne etaža.
REKONSTRUKCIJA KLETI:
Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječih prostorov južnega trakta kletne etaže Doma upokojencev Postojna za potrebe preureditve nastanitvenih enot in spremljajočih tehnično servisnih prostorov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
PRIZIDAVA:
Predmet projekta je prizidava novega stopnišča z centralnim dvigalom na skrajnem JV delu južnega trakta Doma upokojencev Postojna (parc. št. 2795/23, k.o. Postojna). Prizidek bo omogočal lažjo komunikacijo med posameznimi etažami trakta, hkrati pa bo urejen tudi neposreden izhod iz kletne etaža.
REKONSTRUKCIJA KLETI:
Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječih prostorov južnega trakta kletne etaže Doma upokojencev Postojna za potrebe preureditve nastanitvenih enot in spremljajočih tehnično servisnih prostorov.

Podrobnejše je predmet naročila opredeljen v projektni dokumentaciji (opozarjamo ponudnike da je projektna dokumentacija razdeljena na dve dela in sicer PRIZIDAVA in REKONSTRUKCIJA KLETI), ki je na voljo za ogled pri naročniku.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
- po določilih 42. in 43. člena Posebnih gradbenih uzanc in
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2019   10:01
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2019   10:00

Dodatne informacije:
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije ponudnik lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo do vključno šest dni pred rokom za oddajo ponudb.
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo, v skladu s 4. odstavkom 61. člena ZJN-3, objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.
Ponudnik lahko naročniku postavlja vprašanja in z njim komunicira le pisno preko Portala javnih naročil.
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na Portalu javnih naročil ali preko njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnika obvezujoča.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
Rožna ulica 10
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.03.2019   14:45
Datum za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.

Datum objave: 13.03.2019   14:45
VPRAŠANJE
Pozdrav,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za teden dni.

lp

ODGOVOR

DAtum za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen


Datum objave: 14.03.2019   09:15
VPRAŠANJE
Koliko pa imate zagotovljenih sredstev za izvedbo projekta??

ODGOVOR

Podatek o zagotovljenih sredstvih naročnik ne bo objavil, saj ni nujen pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 14.03.2019   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ne glede na to, da razpis ponavljate, ne morete pričakovati, da imamo vsi ponudniki že pripravljeno ponudbo, zato vas pozivamo, da podaljšate rok oddaje ponudbe in s tem omogočite oddajo ponudbe širšemu krogu ponudnikov.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav za sodelovanje upošteval kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb in določila 6 odstavka 40.člena ZJN-3. Rok za oddajo punudb se ne spremeni.Datum objave: 14.03.2019   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim, da dovolite uporabo drugih referenčnih obrazcev, iz drugih razpisov. Hvala že v naprej za odgovor.

ODGOVOR
Kot ustrezne bo naročnik štel tudi reference, ki bodo predložene na obrazcih iz drugih javnih naročil, v kolikor seveda ustrezajo vsem zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije.

Datum objave: 15.03.2019   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik na 39. strani razpisne dokumentacije navaja neupravičen način točkovanja glede referenc, saj ponudnikom z manj kot petimi (5) referencami ne omogoča prejema točk, s čimer ponudniki nismo v enakopravnem položaju. Vsaka referenca katero ima ponudnik in predstavlja kvalitetno opravljena dela na objektu potrjuje zmožnost in kvalitetno opravljena dela.
V koliko se držite navedenega točkovanja najugodnejše ponudbe po postavljenih pogojih s tem kršite enakopravno obravnavo ponudnikov, kateri imajo zahtevane reference, vendar v premajhnem številu - po vaše nevredne točkovanja. Prav tako razlika v točkovanju za ponudnike z do štirimi (4) referencami in prejetimi nič (0) točkami, pomeni da ponudnik s petimi (5) referencami lahko nastopa oz. pridobi posel z 10 % višjo ponudbeno ceno, kar pa postavlja pod vprašaj pravilo gospodarnega ravnanja s finančnimi sredstvi naročnika.
Postavlja se vprašanje "preferiranja" določenega ponudnika, glede na to da dajete takšno razliko oz. moč tej 5. referenci in glede na dejstvo da razpis ponavljate ter veste kdo in koliko ustreznih referenc ima. Vsi potencialni ponudniki nimajo 5 referenc glede na izvedena vlaganja v stavbe v zadnjih petih (5) letih.
Naročnika pozivamo v kolikor ima interes za pridobitev čim večjega števila konkurenčnih ponudb vsaj k spremembi kriterija, in sicer 2 točki na referenco, in sicer:
1 referenca = 2 točki
2 referenci=4 točke
3 reference=6 točk
4 reference= 8 točk
5 referenc= 10 točk

Lepo prosimo za temeljit razmislek in odgovor.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je postavil kot pogoj za priznanje sposobnosti ponudnika zelo nizko vrednost referenčnih pogojev v primerjavi z ocenjeno vrednostjo in dopušča širok nabor glede klasifikacije opravljenih referenčnih del (CC-SI 126 ali CC- SI 11.302). Vse to z namenom da bi pridobil čim večje število konkurenčnih ponudb. Reference so za naročnika pomembne, saj je rok dokončanja del kratek.
Merila za izbor so primerna glede objekta javnega naročila.Datum objave: 18.03.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

menimo, da ste zgrešili odgovor (datum objave:15.3.2019 ob 13:33) v bistvenem in pomembnem delu vprašanja glede točkovanja referenc.
Namreč šele 5. referenca prinaša 10 točk. Zakaj se ostale reference ne točkujejo sorazmerno in zakaj je ves poudarek na 5. referenci?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Reference so primerne predmetu naročila. Menimo da je vsaj 5 reference (ena letno) meja ,ki jo je potrebno dodatno točkovati. Ponudnikov ki izpolnjujejo referenčni pogoj za dodatno točkovanje, je veliko, zato tudi pričakujemo veliko število konkurenčnih ponudb.