Dosje javnega naročila 001433/2019
Naročnik: OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Gradnje: IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE V ČRMOŠNJICAH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001433/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.03.2019
JN001433/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN001433/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.04.2019

    JN001433/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333
SI
Semič
Slovenija
mateja.kambic@semic.si
+386 73565353
+386 73565365

Internetni naslovi
http://www.semic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.semic.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7804
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE V ČRMOŠNJICAH
Referenčna številka dokumenta: 430-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: zemljišča, parc. št. 1855/4 in 4001/3, k.o. Črmošnjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja mrliške vežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2019   10:02


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2019   11:55
Zainteresirane ponudnike obveščamo, da je naročnik dne 15.3.2019 objavil Spremembo razpisne dokumentacije, in sicer v delu "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe" v točki 12.2. - Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, Pogoj reference. Kot ustrezna referenca se doda novogradnja stavb, ki sodijo po klasifikaciji CC SI pod št. 11 (Enostanovanjske stavbe). Povezava na objavo razpisne dokumentacije: http://www.semic.si/Admin/load.asp?sif_file=objave_z_galerijo&sif_objave=585.

Datum objave: 19.03.2019   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
- Pozivamo naročnika, da se izreče o tipu dokumentacije. Podana dokumentacija je PGD/PZI. Ali je to prirejena dokumentacija za razpis? Glede na določila pravilnikov po ZGO in po GZ, sta to dve ločeni vrsti dokumentacije, ki ne moreta biti združljivi. Na kakšen način je predvidena prijava gradnje, za katero se prilaga PZI, s katerim se izkazuje bistvene lastosti določene v zakonodaji?

- Pri zunanji ureditvi je opredeljeno pod točko 8. - hortikulturna ureditev zemljišča. Tukaj je dopuščena velika širina, tudi če upotševamo priložene načrte, kjer pa ni moč najti zasaditvenega ali krajinskoarhitekturnega načrta.

- Ali je predvidena sekundarna kritina, gledena prezračevani tip strehe ni v popisu).

- V načrtih arhitekture je dvokapna sreha, v načrtih vodlne mape pa je prikazana streha s čopi. KAtera navedba je pravilna?

- Med zidarskimi deli je pri fasadnem podstavku pod točko 11. omenjen detail -

- Zaradi pozicije objekta blizu meje bo potreben izkop za podzemni del strelovodne inštalacije po sosednjih parcelah. V dokumentaciji ni predloženih podatkov.

- V popisu je pri strojnih inštalacijah je predvidena mešalna baterija in montaža korita, korito pa ni vključeno v popis, ali ga dobavi investitor in če je odgovor pritrdilen, nas zanima tip korita.

- Sanitarje niso po meri ne standarda, ne pravilnika. Prav tako je v veljavi uredba, po kateri so sanitarje prav tako nepravilno dimenzionirane, glede na namen objekta.

Zaenkrat hvala za te odgovore.


ODGOVOR
Spoštovani!
Podajamo naslednje odgovore na zastavljena vprašanja:

1. Na podlagi predmetne projektne dokumentacije je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dokumentacija ni prirejena za razpis, objavljen je samo po našem mnenju bistveni del dokumentacije. Prijavo začetka gradnje izvede investitor.

2. Pri hortikulturni ureditvi se naj upošteva samo humuziranje in sajenje trave.

3. Sekundarna kritina je zajeta v tesarskih delih v postavki številka 10.

4. Pravilna je izvedba po načrtu arhitekture brez čopov.

5. Detail, naveden pod 11. točko pri fasadnem podstavku (zidarska dela), je objavljen na spletni strani naročnika v okviru objave predmetnega naročila (Priponka z dne 19.3.19).

6. V primeru, da bi se s strelovodom posegalo v sosednje zemljišče, se lahko strelovodna inštalacije izvede samo v temeljih objekta.

7. V projektu ni zajeta dobava opreme. Korito se dobavi naknadno.

8. Sanitarije se izvedejo skladno s projektno dokumentacijo.