Dosje javnega naročila 001615/2019
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: DOBAVA JAMSKEGA LESA (BUKEV) in NALAGANJE LESA NA VOZNE ENOTE
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.541.531,00 EUR

JN001615/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN001615/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001615/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN001615/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN001615/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001615/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 056-130337
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
Javnanarocila@rlv.si
+386 38996196
+386 38962190

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300703/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7930
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA JAMSKEGA LESA (BUKEV) in NALAGANJE LESA NA VOZNE ENOTE
Referenčna številka dokumenta: št.: 195-NP-0117-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03415000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:

I. DOBAVA JAMSKI LES BUKEV
II. NALAGANJE LESA NA VOZNE ENOTE

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03415000
63110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na lokacijah naročnika skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.4 Opis javnega naročila
I. DOBAVA JAMSKI LES - BUKEV

DOBAVA LESNIH ARTIKLOV
1) Žaganje jamskega lesa na sortiment - žagan les listavcev Bukev (postavka PRAG LIS.ŽAM. 120 X 7 X 18)
2) Dostava žaganega lesa na lokacijo naročnika deponija NOP PV;
3) Zagotavljanje in vzdrževanje varnostnih zalog lesa na lokaciji naročnika deponiji NOP PV.

II. NALAGANJE LESA NA VOZNE ENOTE

V RD so navedene postavke lesnih artiklov, za katere zahtevamo ponudbo za nakladanje na vozne enote K7 in P1.
Prosimo Vas, da nam posredujete ponudbo za logistično storitev nalaganja predpisane postavke (PRAG LIS.ŽAM.120 X 7X 18) na vozne enote K7 in P1 in odpremo omenjenih voznih enot na industrijski tir naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik in izbrani ponudnik lahko rok dobave podaljšata glede na dinamiko procesa proizvodnje naročnika.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe:Prijavitelj mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe. Višina zavarovanja za resnost ponudbe je 65.000,00 EUR. Instrumenti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je bančna garancija.III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Bančna garancija za resnost ponudbe v višini: 38.000,00
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti višina 5% od pogodbene vrednosti z DDV, dostavi se v roku 15 dni od podpisa pogodbe.


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 11. 4. 2019 do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2019   14:50
Spoštovani!

Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je skladno z določili Razpisne dokumentacije (str 7. in 8.) višina zavarovanja - bančna garancija za:
1. resnost ponudbe v višini 25.000,00 EUR.
2. dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% pogodbene vrednosti z DDV.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.04.2019   13:25
Spoštovani,

Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je prišlo v Razpisni dokumentaciji na str. 13 pod točko 4.4.1 Ustrezna tehnična sposobnost ponudnika, pod točko 1, do administrativne napake.
Kot dokazilo se zahteva kopija o veljavnem certifikatu ISO 9001!


4.4 Tehnična sposobnost ponudnika
4.4.1 Ustrezna tehnična sposobnost ponudnika
1. Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem vodenja vhodno/izhodne kontrole po ISO 9001.
Dokazilo: Ponudnik/partner izpolni ESPD obrazec in priloži ustrezno dokazilo / kopija o veljavnem certifikatu - ISO 9001;