Dosje javnega naročila 001689/2019
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOJNIK, Celjska cesta 21A, 3212 Vojnik
Blago: NAKUP GASILSKEGA VOZILA Z REŠEVALNO PLATFORMO
ZJN-3: Odprti postopek

JN001689/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN001689/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2019
JN001689/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001689/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 058-133260
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOJNIK
Celjska cesta 21A
3212
SI
Vojnik
Slovenija
Roman Kugler
roman.kugler@siol.net
+386 31327165

Internetni naslovi
https://www.pgd-vojnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300850/RD_Vojnik_koncna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7952
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP GASILSKEGA VOZILA Z REŠEVALNO PLATFORMO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila z reševalno platformo po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije in skladno s tehničnimi specifikacijami naročnika.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 305.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila z reševalno platformo skladno z razpisno dokumentacijo in po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako ZD/TD (višina min.24m) po tipizaciji gasilskih vozil GZS, veljavni na dan objave tega razpisa, in skladno s standardom SIST EN 1777 in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 305.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 19.04.2019
Konec: 30.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   16:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2019   16:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo elektronsko.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
/Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.04.2019   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku, in sicer neposredno na sedežu ali po pošti priporočeno s povratnico.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOJNIK
Celjska cesta 21A
3212
Vojnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2019   22:35
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila razveljavi naslednja določila:

- kriterij za izbor iz točke »2. Tehnične značilnosti ponujenega vozila«, da ponudnik prejme 9 dodatnih točk, če je resevalna platforma oz. ploscad namescena takoj za voznikovo kabino in v transportnem zloženem položaju sega po sredini sasije nazaj. Določilo ni natančno specificirano in omogoča naročniku diskrecijsko pravico pri tem, ali bo ponudniku podelil točke ali ne. Tehnična rešitev, po kateri je ploščad kakorkoli bližje voznikovi kabini, je tudi sicer manj ustrezna, saj je prednja os bistveno bolj obremenjena, vozilo pa s tem neuravnoteženo. Predlagamo, da naročnik nezakonitost sanira tako, da kriterij črta;

- kriterij za izbor iz točke »2. Tehnične značilnosti ponujenega vozila«, da ponudnik prejme 9 točk, če je na hidravlični roki nameščena pregibna zložljiva lestev, namenjena za samoreševanje. Tudi tukaj gre ponovno za prepis zahteve iz specifikacije ponudnika Rosenbauer, pri čemer pa bo v primeru revizijskega zahtevka lahko izvedenec potrdil, da se lestev v praksi v Sloveniji v primeru reševanja še ni uporabila. Ker takšna lestev ne predstavlja dodane vrednosti predmeta javnega naročila, ampak v primeru uporabe kvečjemu nevarnost, je dodelitev dodatnih točk očitno oblikovana z namenom preferiranja ponudnika Rosenbauer d.o.o. Oblikovano merilo pomeni, da naročniku niso tako pomembne druge karakteristike, ampak samo pregibna zložljiva lestev, za katero bo moral glede na vpliv merila plačati 25.000 eur več. Gre za očitno nezakonito zahtevo z namenom preferiranja, ki je povrh vsega še nesorazmerna z vrednostjo naročila. Tudi dokazilo o referenčnem poslu, ki ga naročnik zahteva, je v nasprotju s prakso Državne revizijske komisije, ki je že v številnih primerih podala stališče, da reference ponudnika ne smejo biti predmet točkovanja. Predlagamo naročniku, da iz vseh zgoraj navedenih razlogov kriterij umakne in s tem omogoči zakonito in pošteno konkuriranje vsaj dvema ponudnikoma;

- kriterij za izbor iz točke »2. Tehnične značilnosti ponujenega vozila«, da ponudnik prejme 9 točk, če sta dvižna platforma in nadgradnja vozila izdelani pri istem proizvajalcu. Naročnik je opredelil tehnične zahteve za dvižno platormo in nadgradnjo vozila, ki morajo biti vse izpolnjene, vključno z garancijo in servisom in proizvodnja s strani istega proizvajalca naročniku ne prinaša nobene dodane vrednosti. Npr. že vsako osebno vozilo je v podvozju sestavljeno iz izdelkov po nekaj 100 različnih proizvajalcev, pa to ne zmanjšuje uporabnosti vozila. Tudi kupec vozila nikoli ne zahteva izdelave vozila s strani samo enega proizvajalca, saj je evidentno, da bi bilo takšno vozilo manj kvalitetno, saj posameznega dela ne bi izdeloval specializirani proizvajalec. Hkrati se vse tehnične zahteve lahko oblikujejo le na podlagi tehničnih karakteristik ali funkcionalnosti in ne na podlagi naziva proizvajalca. Glede na to, da ta kriterij izpolnjuje samo eno podjetje, je enako, kot če bi naročnik zapisal, da bo 9 točk podelil vozilu proizvajalca Rosenbauer. Predlagamo naročniku, da nezakonitost sanira tako, da zahtevo črta;

- tehnično zahtevo za reševalno platformo v delu, ki določa, da mora imeti ploščad stiri teleskopske roke/delovne drogove, ki se gibljejo eden v drugega in eno zadnjo roko/drog, ki je pregiben. Zahteva predstavlja v celoti prepis iz kataloga proizvajalca Rosenbauer. Pri tem pa niti ni razvidno, ali omejitev predstavlja minimalno število, maksimalno število ali da mora vozilo imeti točno toliko teleskopskih rok, kot je določil naročnik. Naročnika že vnaprej opozarjamo, da določitev zahteve na način, da teleskopskih rok ne sme biti več kot štiri, pomeni, da naročnik zavrača vozilo, ki ima več možnosti in je s tem okretnejše, saj ni treba zmeraj izvleči vseh sekcij naenkrat. Ker je naročnik tudi v tem delu slepo sledil edinemu preferiranemu proizvajalcu Rosenbauer, naročnik predlagamo, da nezakonitost odpravi na način, da zahtevo umakne. Vsako vozilo ima namreč samostojen način stabilizacije in je ni študije, ki bi dokazovala, da je naročnikov opis edini primeren.

Naročnika še opozarjamo, da se z zgoraj navedenimi zahtevami evidentno brani konkurence v postopku javnega naročila, kar je v direktnem nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence, ki ga določa ZJN-3. Že dejstvo, da je naročnik v predhodnem postopku javnega naročila spodletel poskus oddaje naročila ponudnilku Rosenbauer, je zadosten dokaz za nezakonito privilegiranje ponudnika Rosebauer d.o.o. Z navedeno dokumentacijo pa naročnik tovrstno ravnanje ponavlja in potrjuje, s čimer je ponovno prestopil mejo dopustnega, tovrstno privilegiranje pa lahko ima za posledico znake kaznivih dejanj odgovornih oseb naročnika.

V primeru, da naročnik ne bo spremenil zgoraj navedenih zahtev ali da jih bo spremenil na način, da bo ponudbo lahko še vedno oddal samo Rosenbauer d.o.o. ali da bo Rosenbauer d.o.o. pridobival večje število točk od konkurentov, bomo v predmetnem postopku javnega naročila:
- vložili zahtevek za revizijo, hkrati pa predlagali imenovanje izvedenca, ki bo enostavno potrdil zgoraj navedene trditve. Navedeno bo naročniku povzročilo za najmanj 6000 EUR nepotrebnih stroškov, hkrati pa bo potrdilo vse sume o privilegiranju ponudnika Rosenbauer d.o.o., ki jih bodo preiskovali drugi organi;
- obvestili Komisijo za preprečevanje korupcije;
- podali ovadbo zaradi kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu Kazenskega zakonika;
- obvestili medije z namenom primera prikaza slabe prakse javnega naročanja Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik in Občine Vojnik.

Naročnik ima torej možnost, da končno pristopi k transparentnemu postopku javnega naročila in s tem konča zaplete, ki se bodo v primeru vztrajanja pri kršitvah samo še stopnjevali.

Opozarjamo tudi na to, da materialno in kazensko za kršitev ni odgovoren samo zakoniti zastopnik društva, ampak tudi zakoniti zastopnik občine, ki je društvu podelil javna sredstva, brez da bi zagotovil ustrezen nadzor nad spoštovanjem javnonaročniške zakonodaje.

Ker nam skladno s 25. členom ZPVPJN rok za vložitev zahtevka za revizijo poteče v naslednjem tednu, pričakujemo spremembe dokumentacije najkasneje do ponedeljka 1. 4. 2019 do 12.00, saj nam le to omogoča pravočasno in učinkovito uveljavljanje pravnega varstva.

ODGOVOR


Naročnik uvodoma zavrača vse navedbe oziroma celo obtožbe, da krši načela javnega naročanja in da preferira določenega ponudnika. Pred objavo javnega naročila je naročnik raziskal trg in na podlagi te raziskave preučil vse možne rešitve, nato pa ob upoštevanju svojih zahtev in potreb ter predvsem specifične, interventne narave svoje dejavnosti, oblikoval razpisno dokumentacijo. Naročnik je pri tem seveda zavezan k spoštovanju temeljnih načel javnega naročanja, skladno s katerimi pa je razpisna dokumentacija tudi oblikovana. Merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe so postavljena tako, da naročnik dodatno točkuje nekatere tehnične rešitve, ki zanj pomenijo določeno prednost, kar pa je popolnoma skladno z ZJN-3. V zvezi s tem naročnik posebej izpostavlja, da lahko posamezen ponudnik na razpisu sodeluje tudi, če ne ponuja omenjenih tehničnih rešitev, ki prinašajo dodatne točke. Dvižno ploščad pa je nenazadnje možno prosto kupiti na trgu, zato ima vsak potencialni ponudnik možnost, da dobavi in ponudi takšno dvižno ploščad, ki je zahtevana v tehničnih specifikacijah oziroma prinaša dodatne točke.
Vezano na prvo tehnično lastnost, ki prinaša dodatne točke ( »če je reševalna platforma oz. ploščad nameščena takoj za voznikovo kabino in v transportnem zloženem položaju sega po sredini šasije nazaj) naročnik pojasnjuje, da je v opravljeni raziskavi trga ugotovil, da že na evropskem trgu (brez upoštevanja ponudnikov iz preostalega dela sveta) obstaja več ponudnikov, ki ponujajo takšno rešitev. Naročnik zahteva postavitev ploščadi takoj za kabino zaradi konfiguracije terena, kjer posreduje, oziramo same operativne postavitve reševalne ploščadi in njenega dela. Naročnik ima namreč v svojem požarnem okolišu kar nekaj postavitvenih mest, na katerih je ta postavitev zanj boljša oziroma bolj optimalna. V zvezi z obremenitvijo posameznih osi pa naročnik zahteva, da se priloži osna obremenitev in izračun tež, preko katerih je možno preveriti obremenitve osi. Dvižna ploščad mor ustrezati standardu EN1777. Naročnik nadalje zavrača navedbo, da opis tega merila ni natančno specificiran in da omogoča naročniku diskrecijsko pravico pri tem, ali bo ponudniku podelil točke ali ne v opisu tega merila je namreč nedvoumno navedeno, da bo dodatne točke prejela ponudba, ki bo ponudila vozilo, kjer bo platforma nameščena takoj oziroma neposredno za kabino.
Vezano na drugo tehnično lastnost, ki prinaša dodatne točke (»če je na hidravlični roki nameščena pregibna zložljiva lestev, namenjena za samoreševanje«) naročnik pojasnjuje, da je zanj, glede na dejavnost, kakršno opravlja, in nevarnosti ter nepredvidene situacije, s katerimi se pri svojem delu srečuje, takšna samoreševalna lestev bistvenega pomena. Nenazadnje lahko vsaka tehnika zataji, sploh pa v razmerah, v katerih naročnik opravlja delo z zahtevanim vozilom (visoka vročina, žled,veter,..), zaradi česar je možnost samoreševanja iz višine lahko bistvenega oziroma življenjskega pomena. V ta namen je naročnik preveril tudi že dobavljen primer samoreševalne zložljive lestve v Sloveniji, ki ni od proizvajalca, katerega navajate. V opravljeni raziskavi trga je naročnik tudi ugotovil, da je na evropskem trgu več ponudnikov, ki ponujajo takšno rešitev. Naročnik pa se ne bo spuščal v diskusijo o tem, da naj se tovrstna lestev v praksi v Sloveniji v primeru reševanja še ne bi uporabila, saj tega pravzaprav niti ni mogoče preveriti. Naročnik pri tem še izpostavlja, da mora pri svojem delu reševanja ljudi in premoženja poskrbeti tudi za svojo varnost, h kateri tovrstna rešitev nedvomno lahko pripomore. Navedena lastnost in možnost, da bo takšna rešitev samo enkrat rešila življenje enemu izmed naših kolegov ali tistemu, ki ga bomo reševali, pa bo zagotovo odtehtala tudi morebitno razliko v ceni, ki jo navajate.
V zvezi z vašo navedbo, da naj bi bilo dokazilo o referenčnem poslu, ki ga naročnik zahteva, v nasprotju s prakso Državne revizijske komisije, pa naročnik pojasnjuje, da ne gre za izključujočo zahtevo, saj je iz teksta pri tem merilu jasno razvidno, da lahko ponudnik predloži tudi slike oziroma skice načrtovane izdelave želene pregibne zložljive lestve.
Vezano na tretjo tehnično lastnost, ki prinaša dodatne točke (»če sta dvižna platforma in nadgradnja vozila izdelani pri istem proizvajalcu«) naročnik pojasnjuje, da bo ponudbi, ki bo vsebovala takšno rešitev, dodelil dodatne točke zaradi prednosti, ki jih s tem pridobi - s tem ima namreč zagotovljen servis enega serviserja z enotno listo pregleda in vzdrževanja dvižne ploščadi in gasilske nadgradnje. S tem je podana večja zanesljivost, manjši so stroški vzdrževanja, večja je odzivnost serviserjev, posledično pa so manjši stroški neoperativnosti gasilskega vozila in nasploh časovno trajanje neoperativnosti vozila, kar pa je glede na dejavnost, ki jo opravlja naročnik, bistvenega pomena (saj je nenazadnje svojo operativno sposobnost dolžan zagotavljati skladno s sklenjeno pogodbo o izvajanju javne gasilske službe). Naročnik pa skladno z vašo pripombo znižuje število točk za to dodatno tehnično lastnost ponujenega vozila na 4 točke - naročnik bo v nadaljevanju objavil novo točkovanje.
Vezano na tehnično zahtevo za reševalno platformo v delu, ki določa, da mora imeti ploščad štiri teleskopske roke/delovne drogove, ki se gibljejo eden v drugega in eno zadnjo roko/drog, ki je pregiben, naročnik pojasnjuje, da je število teleskopskih rok / delovnih drogov pogojeno z delovno višino, ki je zahtevana. Skladno z vašo pripombo pa popravljamo razpisno dokumentacijo tako, da zahtevamo minimalno število teleskopskih rok (minimalno štiri), pri čemer mora ponudnik doseči minimalno zahtevano delovno višino, ter zadostiti standardu EN1777.
Navedbe o predhodnem postopku javnega naročila, ki je bil ustavljen, pa so za predmetni postopek nerelevantne in naročnik nanje ne bo podrobneje odgovarjal, saj je razlog za zavrnitev vseh ponudb skladno z ZJN-3 že obrazložil.

NOVO TOČKOVANJE:
MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:
1.Najnižja cena ponujenega vozila z DDV (najvišje možno število točk: 75 točk)

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:
T = Cn/C x 75 T ..... št. točk posameznega ponudnika
Cn ....... najnižja ponudbena cena
C ........ ponudbena cena posameznega ponudnika


2.Tehnične značilnosti ponujenega vozila (najvišje možno število točk: 25)

Reševalna platforma oz. ploščad je nameščena takoj za voznikovo kabino in v transportnem zloženem položaju sega po sredini šasije nazaj - 9 dodatnih točk

Vodni monitor ima pretok vsaj 2.000 l/min - 3 dodatne točke

Na hidravlični roki je nameščena pregibna zložljiva lestev, namenjena za samoreševanje 9 dodatnih točk (ponudnik mora predložiti fotografije že izdelanega vozila, ki je opremljen s tovrstno zložljivo lestvijo, oziroma slike načrtovane izdelave)

Dvižna platforma in nadgradnja vozila sta izdelani pri istem proizvajalcu 4 dodatnih točk.