Dosje javnega naročila 001617/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža otroških igral na območju
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 329.400,00 EUR

JN001617/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN001617/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN001617/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN001617/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019

    JN001617/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 056-128903
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7901
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža otroških igral na območju
Referenčna številka dokumenta: SNAGA-16/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža igral za otroška igrišča na območju Mestne občine Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža igral za otroška igrišča na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v skladu s Tehnično specifikacijo št. SNAGA-16/19, ki je sestavni del in priloga te razpisne dokumentacije.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 3 (treh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.04.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Dobava in montaža otroških igral na območju MOL« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2019   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani, vsi vodilni svetovni proizvajalci igral imajo dokazila, da so igrala izdelana v skladu s standardom EN 1176, kar je tudi praksa EU na področju načrtovanja in proizvodnje igral za otroška igrišča. Zahteve po certifikatu EN 1090-1:2009+A1:2012 do sedaj nismo zasledili na nobenem drugem javnem naročilu. Na podlagi tehnične specifikacije št. Snaga-16/19 tudi ugotavljamo, da so vse ostale zahtevane tehnične karakteristike igral prirejene za ponudnika, ki ima edini takšne karakteristike saj ste v tehnični specifikaciji do popolnosti opisali ter grafično prikazali njihove izdelke. Zato seveda upravičeno ugotavljamo, da se s takšnimi pogoji favorizira točno določenega ponudnika v tem primeru podjetje Elan Inventa d.o.o. Prosimo za podrobno razlago zakaj naročnik zahteva dokazila, da so igrala izdelana v skladu s standardom SIST EN 1090-1:2009+A1:2012.

ODGOVOR

Naročnik na podlagi dobre tehnične prakse in zakonodaje ostaja pri zahtevi, da so igrala izdelana skladno z standardom iz serije SIST EN 1090 kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Zahtevana igrala so na podlagi izbora naročnika:
- trajnejša igrala, ki so konstrukcijsko stabilna, izdelana iz nerjavečih kovin,
- imajo povečano zaščito proti namernimi poškodbam in vandalizmu,
- potrebujejo minimalno vzdrževanje in z tem povezanim nižje stroške vzdrževanja.

Naročnik je podal zahtevo, da poleg varnostno produktnega standarda iz serije SIST EN 1176 mora dobavitelj zagotovit tudi kontrolo izdelave in predvsem montaže, ki je vezana na izdelke iz nosilnih kovinskih konstrukcij (ustrezna statična in dinamična trdnost). Pri izdelavi in montaži je potrebno upoštevati tudi dobro tehnično prakso in dejstvo, da bodo izdelki preko betonskih temeljev trajno nameščena v urbanih področjih. Na podlagi slednjega je potrebno slediti tudi smernicam in zahtevami gradbene zakonodaje.

Na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (v nadaljevanju: CPR) je bil 1. 7. 2014 sprejet harmonizirani standard EN 1090-1, katerega uporaba je postala obvezna. S standardom EN 1090-1 ter s pripadnima standardoma EN 1090-2 in EN 1090-3 je urejeno področje izvedbe jeklenih in aluminijastih konstrukcij (Oznaka standarda: SIST EN 1090-1:2009+A1:2012). CPR skuša uskladiti raven varnosti in zagotovitev sledljivosti proizvodov v Evropski uniji (EU). Vsi člani dobavne verige (uvozniki, oblikovalci, distributerji in proizvajalci ter njihovi podizvajalci) morajo biti certificirani za skladnost z usklajenim standardom EN 1090 - Izvajanje jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij.

Naročnik je s tehnično specifikacijo opredelil materiale, obliko, dimenzije, itd. in ne proizvajalca. Slike so priložene za lažjo predstavo opisanega predmeta javnega naročila, ponudnik lahko ponudi enakovredno blago, pod pogojem, da le-to izpolnjuje zahteve, ki so določene v tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.Datum objave: 05.04.2019   10:29
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo kakšno dokazilo o skladnosti igral s standardom SIST EN 1176 zahtevate.

ODGOVOR
Naročnik zahteva dokazilo o skladnosti igral s standardom SIST EN 1176 v obliki potrdila- certifikata, ki mora biti veljaven na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. Certifikat je dokument, ki, na osnovi preskušanja igrala, dokazuje, da je igralo skladno s standardi, kar pomeni da je varno. Certifikat izdajajo organizacije in drugi organi, ki so za tovrstno dejavnost registrirani in usposobljen ter izpolnjujejo zahteve smernic po standardu ISO/IEC 17025. Potrdila - certifikati morajo dokazovati preizkušanje izdelkov skladno z varnostno produktnim standardom iz serije SIST EN 1176. Certifikat zajema preizkus predpisanih parametrov in normativov skladno z varnostno produktnim standardom ter tudi ocena statične in dinamične predpisane ustreznosti.
Zakon o splošni varnosti proizvodov narekuje, da moramo na tržišče dati samo varen proizvod. Naročnikova zahteva po certifikatih postavi, vezano na varnost, vse ponudnike na skupni imenovalec in so ponudbe ponudnikov med seboj primerljive. Z zahtevo, da ponudnik priloži veljaven certifikat pri oddaji ponudbe se naročnik tudi zavaruje, da morebitni dobavitelj ne dobavi in vgradi izdelka, ki se pri kasnejših pregledih izkaže kot neustrezen in nevaren. Naročnik sicer lahko uveljavlja potem garancijo za dobro izvedbo, toda stroški ki nastanejo so lahko večji od zavarovane vrednosti.
Datum objave: 09.04.2019   13:27
VPRAŠANJE
Smo eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev igral. V naši ponudbi imamo 1423 različnih igral (aluminijastih, jeklenih in lesenih). Vsa igrala so certificirana skladno standardu EN1176. Imamo možnost izdelave ter izdelujemo igrala po naročilu z zagotovilom pridobitve certifikata EN1176 (povsem unikatna igrala). Imamo več kot 30 let izkušenj pri proizvodnji in montaži igral, otroških igrišč in otroških parkov. Prejeli smo več mednarodnih priznanj za svoje izdelke. Kljub vsemu naštetemu pa smo glede na razpisne zahteve neustrezen oziroma neprimeren kandidat za prijavo na vaše javno naročilo. Naj izpostavimo, da so razpisana igrala konstrukcijsko in oblikovno tako enostavna, da so vaše zahteve glede karakteristik nerazumljive in nepotrebne. Glede vaše ugotovitve, da je pri izdelavi in montaži potrebno upoštevati tudi dobro tehnično prakso in dejstvo, da bodo izdelki preko betonskih temeljev trajno nameščena v urbanih področjih, vsem resnim proizvajalcem jasno že več kot 30+let in takšno prakso tudi prakticiramo. V našem prodajnem programu imamo 38 različnih gugalnic. Vse gugalnice imajo certifikat EN1176. Nimamo pa v našem programu takšne gugalnice kot jo imate v razpisu saj je unikatna zato seveda tudi še nimamo certifikata EN1176. Seveda pa lahko takšno gugalnico brez težav izdelamo in pridobimo certifikat EN1176. Enako velja prav za vsa igrala iz vašega naročila. Zato s strani naročnika pričakujemo, da bo v želji pridobiti čim več različnih ponudb spremenil pogoj in omogočil ponudnikom kot dokazilo izjavo o lastnostih oziroma izjavo o skladnosti proizvoda s standardom EN1176. Izbrani ponudnik pa moral v roku 10 dni od potrditve izbire za vsa igrala dostaviti certifikat EN1176. S tem naročnik ne bo imel nobene izgube s projektom ne časovne ne finančne. Prav nasprotno, investitor bo privarčeval saj bo prejel več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik s predmetnim javnim naročilom kupuje otroška igrala, ki so že certificirana (imajo certifikat iz serije SIST EN 1176). Zgolj izjava o lastnostih oz. izjava o skladnosti, ki jo navaja ponudnik, naročniku ne daje zagotovila, da bodo ponujena igrala (in na koncu tudi dobavljena) izpolnjevala zahtevane certifikata SIST EN 1176. Izjava o lastnostih oz. izjava o skladnosti predstavlja izjavo proizvajalca s katero prevzame odgovornost za skladnost proizvoda z navedenimi lastnostmi. Oznaka CE na izdelku oziroma certifikat pa sporoča, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in proizveden v skladu z vsemi zahtevami predpisov EU, ki se nanj nanašajo. Oznaka CE oziroma certifikat tudi sporoča, da je bil dejansko izveden postopek ugotavljanja skladnosti po zahtevah vseh zadevnih direktiv EU. Oznaka CE oziroma certifikat je vidni dokaz, s katerim proizvajalec jamči odgovornost za skladnost svojega proizvoda z vsemi zahtevami predpisov v EU (kot je standard SIST EN 1176).
Navedbe ponudnika, da bi v roku 10 dni od potrditve izbire (op. naročnika: naročnik razume, da je ponudnik mislil v 10 dneh od izdaje odločitve o (ne)izbiri), se zdijo naročniku nemogoče če ponudnik ne more predložiti certifikata ob oddaji ponudbe (javno naročilo je do dneva tega odgovora objavljeno že 3 tedne (cca. 15 dni), kako bo lahko predložil certifikate v zgolj 10 dneh od izdaje odločitve o (ne)izbiri?. Kot je bilo pojasnjeno že v odgovoru, objavljenem dne 29. 3. 2019 na Portalu javnih naročila (v nadaljevanju: odgovor z dne 29. 3. 2019), so otroška igrala, ki so predmet javnega naročila, trajnejša igrala, ki so konstrukcijsko stabilna, izdelana iz nerjavečih kovin, imajo povečano zaščito proti namernimi poškodbam in vandalizmu ter potrebujejo minimalno vzdrževanje in z tem povezanim nižje stroške vzdrževanja. Naročnik je v odgovoru z dne 29. 3. 2019 tudi pojasnil, da je naročnik s tehnično specifikacijo opredelil materiale, obliko, dimenzije, itd. in ne proizvajalca. Slike so priložene za lažjo predstavo opisanega predmeta javnega naročila, ponudnik lahko ponudi enakovredno blago, pod pogojem, da le-to izpolnjuje zahteve, ki so določene v tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Glede na vaše odgovore in ugotovitve ugotavljamo, da ste naredili analizo trga otroških igral ter s tem tehnične karakteristike in oblike igral določili na način, da boste pridobili čim več ponudb različnih proizvajalcev z namenom smotrne ter transportne porabe proračunskih oziroma javnih sredstev. Zato vas sprašujemo koliko proizvodov (otroških igral), ki se ponujajo na trgu po vaši analizi ustreza vašim razpisnim pogojem?

ODGOVOR
Kot je bilo pojasnjeno že v odgovoru, objavljenem dne 29. 3. 2019 na Portalu javnih naročila (v nadaljevanju: odgovor z dne 29. 3. 2019), je naročnik za potrebe obnov otroških igrišč razpisal javno naročilo, cilj katerega je pridobiti ponudbe za otroška igrala, ki so trajnejša igrala, ki so konstrukcijsko stabilna, izdelana iz nerjavečih kovin, imajo povečano zaščito proti namernimi poškodbam in vandalizmu ter potrebujejo minimalno vzdrževanje in z tem povezanim nižje stroške vzdrževanja. Na podlagi raziskave trga in svojih potreb ter finančnih sredstev je naročnik razpisal predmetno javno naročilo, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije in njenih prilog.