Dosje javnega naročila 005513/2019
Naročnik: OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje
Storitve: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005513/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005513/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN005513/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005513/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREVALJE
Trg 2A
2391
SI
Prevalje
Slovenija
Bernarda Gradišnik
bernarda.gradisnik@prevalje.si
+386 28246122

Internetni naslovi
http://www.prevalje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.prevalje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11855
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Prevalje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«. Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del izvedel:
o Priprava načrta obveščanja javnosti
o Priprava celostne grafične podobe
o Spominske oz. razlagalne EU table na objektih
o Izdaja in distribucija publikacij (zloženk)
o Jumbo plakat (Izdelava zakup in postavitev 2 kom na začetku projekt in po koncu projekta cca 5 mesecev)
o Članki v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju
o Obvestilo za lokalno radijsko postajo
o Novinarski konferenci
o Spletna stran (izdelava in vzdrževanje 50 mesecev)
o Spremljanje doseganja pričakovanih rezultatov
o Telefonska anketa

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 1023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili razpisne dokumentacije in ZJN-3. V primeru spremembe roka izvajalcev gradenj se bodo storitve izvajale v vsakem primeru še 90 dni po izdaji Potrdila o prevzemu zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-ODDAJA. Zaradi pregleda delov ponudb, ki se dostavljajo ločeno, bo odpiranje ponudb organizirano tudi na sedežu naročnika: OBČINA PREVALJE, Trg 2a, SI - 2391 Prevalje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   23:59

Dodatne informacije:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   10:58
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo za pojasnitev - OBRAZEC 11 - Reference ponudnika. Kaj se pojmuje kot tehnična sposobnost prijavitelja? Zahtevajo se samo reference posameznih komunikacijskih orodij naših naročnikov?
Hvala.

Lepo vas pozdravljam,
Andreja

ODGOVOR:
Naročnik ugotavlja, da na spletni strani ni bilo objavljeno celotno Poglavje 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da je na spletni strani naročnika (http://www.prevalje.si) dodatno objavljeno celotno Poglavje 1: Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe.

Nadalje vezano na vprašanje gospodarskega subjekta naročnik pojasnjuje:

Tehnična sposobnost ponudnika se nanaša na izpolnjevanje pogojev navedenih v Poglavju 1: Navodila za pripravo ponudbe, točka 11.4 Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3).

Naročnik je v Poglavju 1: Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, v točki 11. Obvezni pogoji, določil (med drugimi) tudi naslednji pogoj:
»11.4.1 Ponudnik ima v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj:
dve (2) uspešno zaključeni storitvi s področja okoljskega komuniciranja (vsebuje izvedbo vsaj petih (5) komunikacijskih orodij). Področje okoljskega komuniciranja zajema projekte komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so: oskrba s pitno vodo, izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij ali ločeno zbiranje odpadkov ali predelava odpadkov ali sanacije divjih odlagališč ali sanacije starih bremen ali izgradnja centrov za ravnanje z odpadki ali zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju prijazne energije ali okolju prijazni izdelki (papir, embalaža, material).
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.
Dokazilo:
Obrazec 10: Izjava glede tehnične in strokovne sposobnosti
Spisek referenc (Obrazec 11: Reference ponudnika).
Na poziv naročnika bo moral ponudnik naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:
Referenčna potrdila ponudnika, in sicer za vsak posamezni referenčni posel, ki ga ponudnik navaja v spisku referenc (Obrazec 11: Reference ponudnika), izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Obrazca 11.1: Referenčna potrdila ponudnika, sicer reference ne bodo priznane.
Zaželeno je, da ponudnik to dokazilo predloži že skupaj s ponudbo.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil), se takšna referenca ne upošteva.«.

Kot dokazilo pogoja v točki 11.4.1 (ki je citiran zgoraj) gospodarski subjekti v ponudbi priložijo Obrazec 10: Izjava glede tehnične in strokovne sposobnosti in Obrazec 11: Reference ponudnika. Iz Obrazca 11: Reference ponudnika morajo biti razvidni vsi potrebni podatki o referenčnih projektih s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogoja pod zaporedno št. 11.4.1 (ki je citiran zgoraj). Obrazec 11: Reference ponudnika se izpolni tako, da se v prvi stolpec tabele navede podatke o gospodarskem subjektu, ki je referenčni projekt izvajal, v drugi stolpec tabele se vnese naslov projekta in podatke o vrsti del, ki so bile v okviru tega projekta izvedene, v tretji stolpec se vnese podatke o naročniku in kraju izvedbe, v četrti stolpec pa čas izvedbe del.


Datum objave: 12.08.2019   08:32
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V sklopu aktivnosti "obestilo za lokalno radisjko postajo" sta predvidena dva oglasa (dolžina najmanj 15 s); prosili za podatek o številu objav v času od 9.00 do 20.00 ure; kolikokrat se objavi posamezni oglas?
Predivdene so samo lokalne radijske postaje?

Hvala.

Lepo vas pozdravljam,

Andreja

ODGOVOR:

Posamezni oglas se objavi 3x v času od 9.00 do 20.00 ure.
Objava je nujna na lokalnih radijskih postajah, lahko tudi drugje.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim, če nam sporočite, ali je potrebno priložiti tudi ESPD obrazec in kje je objavljen (html oblika datoteke).

Hvala.

lp

ODGOVOR:
ESPD obrazca ni potrebno izpolniti oziroma priložiti v ponudbi. Vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi izpolnijo in podpišejo: Obrazec 5: Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti.