Dosje javnega naročila 003130/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve inženirja za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« Izdelava tehničnih specifikacij za pridobitev izvajalca gradnje na Etapi 1A
ZJN-3: Odprti postopek

JN003130/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN003130/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003130/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN003130/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003130/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 095-229934
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Rejc-Saje
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9376
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirja za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« Izdelava tehničnih specifikacij za pridobitev izvajalca gradnje na Etapi 1A
Referenčna številka dokumenta: 43016-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V sklopu naloge je treba izdelati tehnični del in tehnične specifikacije, kot sestavni del javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za Etapo 1A po pogodbenih določilih FIDIC in GZ oziroma drugih vsebin v skladu z navodili naročnika. Naloga vključuje pripravo tehničnih specifikacij za gradnjo na Etapi 1A, vključno s pripravo enovitega popisa del na podlagi izdelanega PGD ter grafičnih prilog za razpis, ter sodelovanje na razpisu v času izvajanja javnega naročila v delu strokovnih odgovorov na vprašanja vezana na del tehničnih specifikacij.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
71311000
71311300
71318000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V sklopu naloge je treba izdelati tehnični del in tehnične specifikacije, kot sestavni del javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za Etapo 1A po pogodbenih določilih FIDIC in GZ oziroma drugih vsebin v skladu z navodili naročnika. Naloga vključuje pripravo tehničnih specifikacij za gradnjo na Etapi 1A, vključno s pripravo enovitega popisa del na podlagi izdelanega PGD ter grafičnih prilog za razpis, ter sodelovanje na razpisu v času izvajanja javnega naročila v delu strokovnih odgovorov na vprašanja vezana na del tehničnih specifikacij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/1/MOP/0
II.2.14 Dodatne informacije
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za sodelovanje, kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   10:30
Kraj: Sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-JN in na naslovu naročnika Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje
ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2019   23:59

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim
spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim
spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na
območjih pomembnega vpliva poplav«.
Prispevek Skupnosti znaša 85 %.
Lastna udeležba RS znaša 15 %.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   12:33
VPRAŠANJE
prosimo za objavo ocenjene vrednosti GOI del in ocenjene vrednosti javnega naročila.

hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani,

Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila je 18.900,00 EUR brez DDV. Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti gradnje, na svoji spletni strani pa objavlja situacije predmetnega območja urejanja, iz katerih so razvidne načrtovane ureditve.

Lep pozdrav
Datum objave: 11.06.2019   12:33
VPRAŠANJE
Prosimo za podajo ocenjene vrednosti javnega naročila.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila je 18.900,00 EUR brez DDV.

Lep pozdravDatum objave: 11.06.2019   12:33
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo:

Iz projektne naloge izhaja, da se v sklopu razpisanih storitev pričakuje izdelava:
- Tehničnih specifikacij,
- Združenega popisa del
- Grafičnih prilog
Glede na to, da PGD projektna dokumentacija že obstaja, menimo da v njej obstajajo tudi grafične priloge in prosimo zato naročnika za podrobnejše pojasnilo, kakšne grafične priloge naj bi se izdelale in ali je sploh dopuščeno posegati v izdelan projekt.
Obenem naprošamo za pojasnilo kakšne tehnične specifikacije so mišljene da se izdelajo v smislu izdelave opisa potrebnih posegov ali kaj drugega.
V točki V. Projektne naloge je obenem napisano, da bi se naj predal naročniku združen ponudbeni predračun s popisom del. Ponudbeni predračun bo na osnovi popisa del izdelal ponudnik v fazi priprave ponudbe (za izvedbo del) in ga ne more izdelati pripravljalec popisa del kaj je mišljeno tukaj, da se izdela?


ODGOVOR

Spoštovani,

Kot je razvidno iz projektne naloge je podlaga za vse storitve predmetnega javnega naročila izdelan PGD. Prav tako je razvidno, da bo izbrani izvajalec predmetnih storitev izdelal izvlečke grafičnih prilog iz PGD.

Lep pozdravDatum objave: 11.06.2019   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko malo bolj podrobno opišete kaj je predmet razpisanih storitev in predvidenih del:

- Ali se bodo v okviru razpisanih del izvajale le storitve za potrebe realizacije Etape 1A (ki zajema območje MO Ljubljana)?
- Kakšne ureditve so mišljene v okviru del prve etape piše namreč samo ureditve, kaj pa je pod tem mišljeno, pa ne.
- Razbremenilnik s pripadajočimi ureditvami? Prosimo za podrobnejši opis predvidenih del.
- Ali so v okviru razpisanih del mišljene tudi storitve izdelave PZI, PID in PVE ali bo moral te storitve izvesti izbran izvajalec del gradnje?
- Kakšne tabelarične prikaze naročnik pričakuje, da se v okviru tega razpisa izdela?ODGOVOR

Spoštovani,

- Da.
- Naročnik na svoji spletni strani objavlja situacije predmetnega območja urejanja, iz katerih so razvidne načrtovane ureditve.
- Naročnik na svoji spletni strani objavlja situacije predmetnega območja urejanja, iz katerih so razvidne načrtovane ureditve.
- Kot je razvidno iz projektne naloge bo PZI, PID in PVE izdelal izbrani izvajalec gradnje.
- Kot je razvidno iz projektne naloge bo izbrani izvajalec predmetnih storitev uredil projektantske popise del in predračune v enotno tabelarično obliko oz. excel obliko.

Lep pozdravDatum objave: 11.06.2019   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kaj je primerljiva referenca za firmo oz. vodjo naloge, ki jo bo upošteval naročnik? Težko je namreč pričakovati, da so se podobne storitve za druge naročnike že izvajale. Ali je primerljivo, da si npr. bil izdelovalec projektne dokumentacije za tovrstne objekte (jezovi, vodne pregrade, vodni obejkti ali ceste) in si v času objavljenega javnega naročila za izbor izvajalca del nudil pomoč naročniku pri pripravi odgovorov, ki so se nanašali na tehnični del razpisne dokumentacije.
V kolikor to ni ustrezna referenca napišite točno, katere pretekle referenčne storitve je bilo potrebno izvesti, saj je zdaj to čisto nedefinirano.ODGOVOR

Spoštovani,

Da, naročnik bo sprejel navedeno referenčno storitev.

Lep pozdravDatum objave: 11.06.2019   12:39
Spoštovani,

naročnik obvešča ponudnike, da bo podaljšal rok za oddajo ponudb in zastavljanje vprašanj.
Spremenjeni rok za oddajo ponudb je 24. 6. 2019 do vključno 13.00 ure. Odpiranje ponudb bo dne 24. 6. 2019 ob 13.30 uri izvedeno na način, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik prav tako obvešča ponudnike, da bo spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (objavljen bo čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in objavil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav