Dosje javnega naročila 001637/2019
Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec
Storitve: Storitev občasnih šolskih prevozov za 1 leto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.898,54 EUR

JN001637/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2019
JN001637/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001637/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN001637/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN001637/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.05.2019
JN001637/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001637/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Osnovna šola 8 talcev Logatec
Notranjska cesta 3
1370
SI
Logatec
Slovenija
osnovna.sola@8talcev.si
+386 17590060

Internetni naslovi
http://www.8talcev.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301112/RD_prevozi_OŠ_Logatec_19.3.2019_končna.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301112/espd/ESPD_šolski_prevozi_OŠ_Logatec.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8603
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev občasnih šolskih prevozov za 1 leto
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je storitev občasnih šolskih prevozov za 1 leto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je storitev občasnih šolskih prevozov za 1 leto.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2019   09:40
Naročnik bo preučil prejeta vprašnanja z dne 27.3.2019 in pravočasno spremenil razpisno dokumentacijo, pri čemer je v objavo poslal podaljšanje roka za oddajo ponudb, ki je 12.4.2019.

Datum objave: 29.03.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika se poziva na podajo sledečih pojasnil razpisne dokumentacije:

V okviru pogoja e.4 naročnik navaja, da mora ves vozni park, ki se ga v okviru pogoja zahteva, uvrščen v emisijski razred nad EURO 4. Naročnika se poziva, da potrdi da se kot relevantna emisijska vrednost vozil voznega parka, ki bo vključen v izvajanje javnega naročila, upošteva EURO 4 EURO 5 in EURO 6.
Smiselno bi bilo postaviti vprašanje v obliki razjasnitve emisijskega razreda voznega parka.


V okviru pogoja e.4 naročnik zelo pavšalno navaja zahteve glede voznega parka, kar vnaša možnost različnega razumevanja zahtev naročnika. Naročnika se zato poziva, da pojasni ali je v postavki "vsaj 3 manjši avtobusi (50 sedežev)'' mišljeno točno 50 sedežev ali je to le minimalna zahteva ali je lahko sedežev tudi manj kot 50.
Naročnik naj tudi razjasni in potrdi, da se v okviru zahtevanega voznega parka vozila lahko podvajajo ali morajo biti v okviru vsake od alinej vključena druga vozila.

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval vozni park uvrščen v emisijki razred vključno z EURO 4, EURO 5 in EURO 6.
Naročnik dodatno pojasnjuje zahtevo "vsaj 3 manjši avtobusi (50 sedežev), pomeni vsaj 3 manjši avtobusi vsak med 45 in 50 sedeži.Datum objave: 02.04.2019   09:55
VPRAŠANJE

1. V točki 9 Navodil ponudnikom se zahteva, da je ponudba veljavna najmanj 90 koledarskih dni, pri čemer se bodo ponudbe s krajšim rokom veljavnosti izločile. V točki III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika (str. 8 zadnji odstavek) se zahteva veljavnost ponudbe 60 koledarskih dni od datuma odpiranja ponud z možnostjo podaljšanja. Od naročnika se pričakuje podaja jasnih in enoznačnih navodil glede zahtevane veljavnosti ponudbe torej:
a) kakšen je rok veljavnosti,
b) od kdaj začne teči in
c) ali mora biti že v ponudbi navedena opcija podaljšanja ponudbe.

2. Naročnik v točki E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti v postavki e.1) zahteva predložitev dokazil od S.BON-1/P, S.BON-1 za slovenske ponudnike, pri čemer v okvir dopustnega dokazila ne navaja potrdil bank, ki nesporno tudi izkazujejo neobstoj dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih 6 mesecih. Ker je težava pri bon obrazcih, da ti izkazujejo stanje za zadnjih 6 mesecev od naročila in ker naročnik terja izkazovanje pogoja od roka za predložitev ponudb za nazaj, je praktično v ponudbi nemogoče predložiti ustrezno dokazilo, ki bi pokrivalo celotno obdobje 6 mesecev od roka za predložitev ponudb, saj pridobitev BON obrazca na dan oddaje ponudb in njegova hkratna integracija v ponudbo še isti dan, objektivno gledano ni mogoča. Iz tega razloga praktično ni mogoče oddati dopustne ponudbe. Od naročnika se zahteva, da se kot relevantno obdobje za izkazovanje nedospelih neporavnanih obveznosti veže na dan objave naročila na portalu JN in da hkrati kot ustrezno dokazilo dopusti potrdila bank.

3. Naročnik naj pojasni od kdaj naprej teče referenčno obdobje 3 let vezano na pogoj št. e.2).

4. Ali se voznik, ki ni zaposlen pri ponudniku in bo sodeloval z namenom izkazovanja izpolnjevanja kadrovskega pogoja šteje kot podizvajalec po točki F razpisne dokumentacije na str. 11?

5. Naročnik v točki K razpisne dokumentacije na strani 13 zahteva predložitev menice in menične izjave v vrednosti 5.000 EUR. Glede na ocenjeno vrednost naročila, ki je 28.000 EUR brez DDV in upoštevaje določbe Uredbe o finančnih zavarovanih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), ki v 7. členu določa, da višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša največ 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), se naročnika poziva, da navedeno nezakonito zahtevo s previsoko vrednostjo zavarovanja črta oz. prilagodi.

6. V Obrazcu ponudbeni predračun naročnik zahteva vpis skupne ponudbene cene za avtobuse in kombije. Na podlagi navedenega torej velja enotna cena ne glede na to katero vozilo bo vključeno v posamezni prevoz. Naveden način podaje cene ne neobičajen tako za ponudnika, ki upoštevaje dejstvo, da naročnik ni specificiral ne obsega prevozov niti rangiranja porabe po posameznem tipu vozil, izjemno težko določi ceno, kot za naročnika, ki bo ne glede na to katero vozilo se bo za posamezni prevoz koristilo, plačal enako ceno.
Predlaga se, da se zahteva cene na km za vsako od vozil, ki se zahteva v pogojih, kar je tudi podlaga za obračun v fazi izvajanja prevozov. Ob tem ne gre spregledati, da se naročnik v 3. členu vzorca pogodbe sklicuhje na cenik, ki pa ga v razpisni dokumentaciji ni.
Prav tako se naročnika poziva, da objavi dosedanje prevoze - število slednji in km ter vozila, ki so jih opravila, da bo mogoč izračun cene. V nasprotnem primeru ponudnik nima osnove za izračun cene, kar onemogoča oddajo ponudbe. Ob tem gre poudariti, da se naročnik na okvirni obseg storitev sklicuje tudi v 2. členu vzorca pogodbe, pri čemer slednjega v nobenem delu razpisne dokumentacije ne definira.

7. Naročnik je v vzorec pogodbe vključil pavšalne določbe OZ, ki veljajo za prevozno pogodbo, pri čemer so v konkretnem primeru določbe vezano na ročno prtljago nerelevantne, zato naj jih naročnik črta. Enako velja za določbe pogodbe, ki se nanašajo na najem kombijev, kar ni predmet v konkretnem javnem naročili (npr. drugi odstavek 16. člena). naročniku se predlaga, da prečisti pogodbo in jo veže izključno na konkretni primer, saj v nasprotnem primeru predmet javnega naročila ni skladen z določili pogodbe in onemogoča oddajo ponudbe.

8. Naročnika se zaradi številnih zaznanih napak v razpisni dokumentaciji, katerih korekcija bo potrebna, poziva k podaljšanju roka za oddajo ponudb in sicer za dodatnih 8 dni od objave popravka razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
1. a) minimalen rok veljavnosti ponudbe je 60 dni
1. b) rok teče od datuma odpiranja ponudb
1. c) ni potrebno, da je možnost podaljšanja veljavnosti ponudbe navedena že v ponudbi

2. V skladu s točko E) ponudnik izkaže ekonomsko-finančno sposobnost s podpisano izjavo (razpisni obrazec št. 6). Ponudniku torej ob oddaji ponudbe ni potrebno predložiti S.BON-1/P oz. S.BON-1 obrazca. Predložitev navedenih dokazil o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti lahko naročnik pred oddajo javnega naročila zahteva od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, pri čemer bo naročnik kot ustrezno dokazilo štel tudi potrdila vseh bank, pri katerih ponudnik posluje, o tem, da v zadnjih 6 mesecev od roka za predložitev ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

3. Referenčno obdobje za izkazovanje pogoja iz točke e.2) je 3 leta pred datumom odpiranja ponudb.

4. Da

5. Naročnik spreminja zahtevo glede višine zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer je zahtevana višina vrednosti menice in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 3.000 EUR.

6. Naročnik je na portalu javnih naročil objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo, kjer je spremenjen način izračuna ponudbene vrednosti - ponudbena vrednost se izračuna glede na ocenjeno količino posameznih vrst prevozov.

7. Naročnik je na portalu javnih naročil objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo, ki vključuje prečiščeno besedilo pogodbe, skladno s pripombami.

8. Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 12.4.2019 do 9:00 ure. Podaljšan je tudi rok za postavljanje vprašanj, in sicer do 4.4.2019 do 10:00 ure.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika se poziva na podajo sledečih pojasnil razpisne dokumentacije:

V okviru pogoja e.4 naročnik navaja, da mora ves vozni park, ki se ga v okviru pogoja zahteva, uvrščen v emisijski razred nad EURO 4. Naročnika se poziva, da potrdi da se kot relevantna emisijska vrednost vozil voznega parka, ki bo vključen v izvajanje javnega naročila, upošteva EURO 4 EURO 5 in EURO 6.
Smiselno bi bilo postaviti vprašanje v obliki razjasnitve emisijskega razreda voznega parka.

V okviru pogoja e.4 naročnik zelo pavšalno navaja zahteve glede voznega parka, kar vnaša možnost različnega razumevanja zahtev naročnika. Naročnika se zato poziva, da pojasni ali je v postavki "vsaj 3 manjši avtobusi (50 sedežev)'' mišljeno točno 50 sedežev ali je to le minimalna zahteva ali je lahko sedežev tudi manj kot 50.
Naročnik naj tudi razjasni in potrdi, da se v okviru zahtevanega voznega parka vozila lahko podvajajo ali morajo biti v okviru vsake od alinej vključena druga vozila.

ODGOVOR
1. Ustrezna so vozila, uvrščena v emisijski razred EURO 4 ali višji. Naročnik je na portalu javnih naročil objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo, kjer je zahteva glede emisijskih razredov določena bolj jasno.

2. Naročnik je na portalu javnih naročil objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo, kjer so zahteve glede vozil, s katerimi mora ponudnik razpolagati, na novo in bolj jasno definirane.Datum objave: 04.04.2019   08:26
VPRAŠANJE
1. V predračunu je tabela, v kateri se izračuna, koliko se naj bi predvidoma prevozilo kilometrov nad normo (str. št. 45). Iz navedenega zapisa ni jasno razvidno ali so podani kilometri predvideni za celo šolsko leto oz. za enega ali celo več (koliko več ni znano) prevozov, ki so nad normo 100 kilometrov? Naročnika se poziva, da pojasni navedbo, saj v nasprotnem primeru ni mogoče oblikovati cene za predmetno postavko.

2. Na strani 11, je naročnik zapisal, da je pogoj vsaj en 55 sedežni avtobus. Naročnika se poziva, da se izjasni, kolikšna je zgornja meja št. sedežev (npr. med 55 in 60 sedeži), ki jih dopušča?

Podaja odgovorov na zgornji vprašanji je ključnega pomena za pripravo ponudbe.

ODGOVOR
1. V tabeli »dodatni kilometer pri dnevnem najemu« navedena ocenjena količina (100 km za prevoze s posamezno vrsto vozila) je predvidena količina za celotno obdobje izvajana pogodbe (1 leto). Ponudniki v tej tabeli podajo ceno za km v primerih prevozov, ki presegajo maksimalno število prevoženih kilometrov, ki jih vključuje dnevni najem. Skupna vrednost za ocenjeno količino za posamezno vrsto vozila je zmnožek cene na enoto (1 km) in ocenjene količine (100 km).
Primer: če bo prevoznik opravil prevoz v skupni dolžini 300 km, bo skupna cen, ki se bo obračunala za izvedeno storitev cena za dnevni najem vozila s katerim bo prevoz opravljen + cena za 50 dodatnih kilometrov po ceni na enoto (1 km) podani v tabeli »dodatni kilometer pri dnevnem najemu« za vrsto vozila, s katerim bo prevoz opravljen.

2. Pri pogoju »vsaj en velik avtobus (vsaj 55 sedežev)" ni omejitve glede maksimalnega števila sedežev.