Dosje javnega naročila 001645/2019
Naročnik: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Razvoj, izdelava, montaža in zagon sistema za meritev, shranjevanje ter prenos podatkov s teh dveh vrst senzorjev (ER in CME) na spletni strežnik
ZJN-3: Partnerstvo za inovacije
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.008,80 EUR

JN001645/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.03.2019
JN001645/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN001645/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN001645/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.07.2020
JN001645/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.07.2020
JN001645/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.07.2020
JN001645/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001645/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Nina Gartner
nina.gartner@zag.si
+386 12804388
+386 12804484

Internetni naslovi
http://www.zag.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301241/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8021
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj, izdelava, montaža in zagon sistema za meritev, shranjevanje ter prenos podatkov s teh dveh vrst senzorjev (ER in CME) na spletni strežnik
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Razvoj, izdelava, montaža in zagon sistema za meritev, shranjevanje ter prenos podatkov s teh dveh vrst senzorjev (ER in CME) na spletni strežnik.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj, izdelava, montaža in zagon sistema za meritev, shranjevanje ter prenos podatkov s teh dveh vrst senzorjev (ER in CME) na spletni strežnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 04.05.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Partnerstvo za inovacije
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2019   10:36
Naročnik ob ponovnem pregledu razpisne dokumentacije objavljene za predmetno javno naročilo objavlja sledeče popravke razpisne dokumentacije, ki jih morajo ponudniki pri oddaji ponudbe v celoti upoštevati:

Prvi popravek oziroma sprememba se nanaša na Merila za oddajo ponudbe in sicer se Ponder 1 popravi na sledeč način:

Ponudnik z najnižjo ceno v obrazcu Predračun prejme 50 točk. Ostali ponudniki prejmemo sorazmerno število točk po formuli:

formula za izračun:

Tc = Cn/C x 50

Cn = najnižja cena

C = cena posameznega ponudnika

Št. točk se zaokroži na dve decimalki natančno.


Drugi popravek se nanaša na tehnične specifikacije (stran 21 v razpisni dokumentaciji) in sicer na Merilni sistem za spremljanje korozije z električnimi uporovnimi (ER) senzorji v konfiguraciji Wheatstonovega mostička. V okviru prve alineje se pravilno zahteva:

Tokovni generator z nastavljivim konstantnim virom toka od 10 mA do 100 mA (v obeh smereh, bipolarno).

Tretji popravek se nanaša zahtevane tehnične karakteristike postavke "Merilni sistem za spremljanje korozije z električnimi uporovnimi (ER) senzorji v konfiguraciji Wheatstonovega mostička" (stran 22 razpisne dokumentacije), v okviru katerega se pravilno zahteva:

Tokovni generator: 10 mA do 100 mA (obseg je nastavljiv za določeno vrsto senzorja)

Meritev mostička: diferencialna meritev izhoda mostička ter napetosti na mostičku

Točnost meritve: min ±1 mV

V preostalih delih se zahteve naročnika ne spremenijo.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo objavljene spremembe razpisne dokumentacije. V kolikor ponudniki ne bodo upoštevali navedenih sprememb, bo naročnik takšne ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.


Datum objave: 01.04.2019   10:51
Naročnik ob pregledu podanih dodatnih pojasnil in sprememb razpisne dokumentacije, ki jih je objavil na Portalu javnih naročil dne 26. 3. 2019 ob 10:36 uri ugotavlja, da zaradi tehničnih nezmožnosti Portala v zvezi z navedbami določenih oznak, podano pojasnilo ni v celoti ustrezno, zato naročnik podaja dodatno pojasnilo k drugemu in tretjemu popravku.

Drugi popravek se nanaša na tehnične specifikacije (stran 21 v razpisni dokumentaciji) in sicer na Merilni sistem za spremljanje korozije z električnimi uporovnimi (ER) senzorji v konfiguraciji Wheatstonovega mostička. V okviru prve alineje se pravilno zahteva:

Tokovni generator z nastavljivim konstantnim virom toka od 10 "mikro"A do 100 "mikro"A (v obeh smereh, bipolarno).

Tretji popravek se nanaša zahtevane tehnične karakteristike postavke "Merilni sistem za spremljanje korozije z električnimi uporovnimi (ER) senzorji v konfiguraciji Wheatstonovega mostička" (stran 22 razpisne dokumentacije), v okviru katerega se pravilno zahteva:

Tokovni generator: 10 "mikro"A do 100 "mikro"A (obseg je nastavljiv za določeno vrsto senzorja)

Meritev mostička: diferencialna meritev izhoda mostička ter napetosti na mostičku

Točnost meritve: min ±1 "mikro"V

Pravilna enota je torej "mikro" in ne "mili"


Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo objavljene spremembe razpisne dokumentacije. V kolikor ponudniki ne bodo upoštevali navedenih sprememb, bo naročnik takšne ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.