Dosje javnega naročila 001727/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve na projektu Scuby
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.600,00 EUR

JN001727/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2019
JN001727/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN001727/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2019
JN001727/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001727/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Delak, mag. manag.
barbara.delak@zd-lj.si
+386 13003925
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lj.si/zdlj/
ESPD: http://www.zd-lj.si/zdlj/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8089
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve na projektu Scuby
Referenčna številka dokumenta: NMV-13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve na projektu Scuby
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije naročnika Zdravstvenega doma Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve na projektu Scuby
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.04.2019   09:05
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2019   13:04
VPRAŠANJE

ZJN-3 v 8. členu (načelo sorazmernosti) določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

V zahtevah za zadevno naročilo je določen pogoj, da ima oseba, ki bo sodelovala pri predmetnih storitvah status raziskovalca, znanstveni magisterij ali več in vsaj 10-letne habilitacijske izkušnje.

Prosimo naročnika, da natančno razloži, zakaj in kako je smiselno povezan s predmetom javnega naročila pogoj za osebo »status raziskovalca«, zakaj in kako za »znanstveni magisterij ali več« ter zakaj in kako za »10-letne habilitacijske izkušnje«.

Naročnik je v objavi na PJN navedel šifro CPV: 79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve. To je predmet razpisanega naročila. Kje je tu raziskovalna dejavnost, kje je tu znanstvena izobrazba in kje so »10-letne habilitacijske izkušnje«?

Na podlagi zelo nenavadnih pogojev sumimo, da je to naročilo pripravljeno za že vnaprej izbranega ponudnika.

ODGOVOR
Za predviden obseg storitev, ki jih naročnik v predmetnem javnem naročilu potrebuje, CPV koda ni edino merilo, saj predmetno javno naročilo predvideva širši nabor storitev, kot pa le golo podjetniško in managersko svetovanje. Projekt Scuby je mednarodni raziskovalni projekt s predhodno znanstveno recenzijo za povečanje obsega oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive ljudi v Kambodži, Sloveniji in Belgiji (na primarni ravni javnega zdravstva). Izvajalci projekta smo konzorcij, financiran s sredstvu EU, ki ga sestavlja 5 izkušenih strokovnih in raziskovalnih partnerjev z znanjem o kroničnih nalezljivih boleznih in nadgradnjo oskrbe, in sicer: Zdravstveni dom Ljubljana, Slovenija (naročnik); Inštitut za tropsko medicino, Antwerpen, Belgija; Nacionalni inštitut za javno zdravje, Kambodža; Univerza v Antwerpnu, Belgija in univerzitetni zdravstveni center Utrecht, Nizozemska. Projekt je umeščen v 3 študijske države preko povezav z odločevalci in izvajalci oskrbe. Naročnik je največji javni zdravstveni zavod na primarni ravni javnega zdravstva v Sloveniji, ki izvaja zdravstveno dejavnost za cca 500.000 prebivalcev (oz. 2,5 mio obiskov letno) in v slovenskem primarnem zdravstvu zaseda pomembno mesto.

Projekt zahteva znanje in sposobnosti izvajalca (osebe), da na podlagi lastnih dosedanjih raziskovalnih izkušenj doprinese k projektu vsebine, ki omogočajo razvoj področja obravnave ranljivih skupnih ljudi (novih modelov), njihovo implementacijo in diseminacijo, ki zajema tudi znanstveno publiciranje. Izvajalec (oseba) mora poznati osnove kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metodologije, da lahko sodeluje v projektu oz. z ostalimi raziskovalci. Zelo pomembni sta tudi podiplomska izobrazba in habilitacija, saj je pridobitev slednje možna le tako, da oseba predloži, izvede in predstavi oz. zagovarja neko raziskovalno delo, ki mora biti podprto z ustrezno literaturo. To za naročnika predstavlja zagotovilo, da ima izvajalec (oseba) izkušnje, ki so potrebne za sodelovanje na projektu. Za diseminacijo projekta mora znati poiskati ustrezne strokovne in znanstvene baze revij, ki bi tovrstne rezultate dela publicirala. Vsaj 10-letne habilitacijske izkušnje naročniku zagotavljajo, da je izvajalec (oseba) sposobna kontinuiranega raziskovanja oz. sodelovanja na tem področju, saj se mora po pravilih habilitacija obnavljati in mora oseba ves čas delovati na raziskovalnem področju, ki ga kot objekt razpisa zajema tudi predmetni mednarodni raziskovalni projekt.


Datum objave: 28.03.2019   13:05
VPRAŠANJE
V zahtevah za zadevno naročilo je določen pogoj, da je ponudnik v preteklih 5-ih letih sodeloval (izvedel in koordiniral) pri vsaj 5-ih mednarodnih projektih, od tega morajo biti vsaj 3 povezni s področjem javnega zdravja in ranljivimi skupinami.

Menimo, da je ta pogoj pretiran, dokaz, da je ponudnik uspešno izvedel in koordiniral mednarodni projekt, povezan s področjem javnega zdravja in ranljivimi skupinami bi bil uspešno izveden en tak projekt. S tem je ponudnik dokazal svojo usposobljenost izvedbe in koordinacije projekta, ki je primerljiv z vsebino razpisanega naročila. Naročnika opozarjamo, da ima pogoj lahko le dva stanja: ali je izpolnjen ali pa ni. Če je ponudnik uspešno izvedel in koordiniral mednarodni projekt, povezan s področjem javnega zdravja in ranljivimi skupinami, je brez dvoma dokazal, da tak pogoj izpolnjuje. Na noben način ni možno dokazati, da bo tisti ponudnik, ki ima le en tak uspešno izvedeni projekt, dejansko slabše izvedel razpisani projekt od tistega ponudnika, ki je izvedel in koordiniral vsaj 5 mednarodnih projektov, od tega vsaj 3 povezni s področjem javnega zdravja in ranljivimi skupinami. To je preprosto nemogoče dokazati. S postavljanjem takih pogojev naročnik po nepotrebnem in nesorazmerno omejuje konkurenco na trgu. Ob postavljanju takih pogojev ponudniku, ki je uspešno izvedel in koordiniral le en navedeni projekt, nikoli(!) ne bo uspelo priti v krog ponudnikov z izvedenimi in koordiniranimi vsaj 5 mednarodnih projektov, od tega vsaj 3 povezni s področjem javnega zdravja in ranljivimi skupinami, ker bo vedno ostal le z enim takim projektom, saj mu naročnik zavestno preprečuje, da bi konkuriral za take projekte.

Glede na povedano predlagamo naročniku, da sledi glavnemu načelu javnega naročanja in ne omejuje konkurence na trgu, zato predlagamo, naj se sporni pogoj glasi: »da je ponudnik v preteklih 5-ih letih sodeloval (izvedel in koordiniral) pri mednarodnem projektu, povezanem s področjem javnega zdravja in ranljivimi skupinami«.

Če naročnik pogojev iz zadevnega naročila ne bo uskladil z določili ZJN-3 bomo prisiljeni svoje pravice uveljavljati v revizijskem postopku.


ODGOVOR
Skladno z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo ponudniki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil.

Glede na velik obseg storitev, ki jih bo potrebno na projektu izvajati, kot je naročnik pojasnil že pri prejšnjem vprašanju, je za naročnika edino preverljivo merilo, da pridobi kompetentnega izvajalca, več uspešno izpeljanih mednarodnih projektov iz področja javnega zdravja in ranljivih skupin, saj je to področje izjemno obsežno in kompleksno in zajema tako javnozdravstvene ukrepe kot ukrepe na nivoju osnovnega zdravstva. Zaradi slednjega je zahteva za izvedbo treh projektov na tem področju pomembna, saj z enim samim projektom obstaja (pre)velika verjetnost, da obstajajo deficiti v vsebinskem poznavanju področja javnega zdravja, ki je predpogoj, da lahko izvajalec (oseba) začne sodelovati na predmetnem projektu.