Dosje javnega naročila 001853/2019
Naročnik: OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: POKOPALIŠČE ANKARAN
ZJN-3: Odprti postopek

JN001853/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
JN001853/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN001853/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 24.07.2019

    JN001853/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 063-147521
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66
6280
SI
Ankaran - Ancarano
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: POKOPALIŠČE ANKARAN
Referenčna številka dokumenta: 430-02/2019(9)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

POKOPALIŠČE ANKARAN
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajnimi pogoji 4.18. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 2, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 2. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST IN KAKOVOST URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
Skladnost z natečajno nalogo, celovitost in doslednost zasnove in posameznih rešitev, upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, kakovost odprtega prostora, dostopi in povezave, odnos med predvidenimi programi ter navezava posegov na obodni prostor

2. MERILA GOSPODARNOSTI IN TRAJNOSTNOSTI
ocenjena vrednost investicije, gospodarna gradnja iz trajnostnih gradiv, enostavno vdrževanje objektov, ureditev, opreme in naprav.

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
23.05.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Podatki o nagradnem skladu:
1. nagrada 6.000,00 EUR
2. nagrada 4.800,00 EUR
3. nagrada 3.600,00 EUR
tri priznanja po 1.800,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Gregor Strmčnik, župan, Članica (naročnik): Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): Ivan Krapež, dipl. inž. grad., Član (ZAPS): doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. , Namestnik članov (ZAPS): Grega Vezjak, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka A: Urška Vrhunc, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za investicijo: Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad., Skrbnica natečaja: Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 19.4.2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 25.4.2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13.5.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 16.5.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek, 23.5.2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 27.6.2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma september 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66
6280
Ankaran - Ancarano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   15:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na večjo kvadraturo vežice, vas prosimo za pojasnilo ali je predvideno, da se poslovilni obred prične v vežici, ali na zunanji pokriti ploščadi?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Objekt mora biti zasnovan tako, da omogoča oba načina poslovilnega obreda.

Datum objave: 25.04.2019   15:36
VPRAŠANJE
Ograjenost območja - mora biti kateri del območja obvezno ograjen? Preko območja potekajo peš poti, jih je možno speljati preko 'zaprtega' dela pokopališča? Ima lahko pokopališče sekundarni vhod tudi na samem vrhu lokacije ali se predvideva le eno vhodno točko?

ODGOVOR

Obvezno se ograjuje pokopališče.
Da, pešpoti je možno speljati preko pokopališča, ki bo ograjeno a prehodno.
Predvideva se en primaren vhod s strani Oljčne poti, možni so tudi drugi, sekundarni vhodi, ki omogočajo prehodnost.


Datum objave: 25.04.2019   15:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imamo dve vprašanji:

1. Objekt cerkve z župnijo : kakšen je dolgoročna vizija tega objekta, po obisku smo ugotovili, da je objekt (že) dotrajan, znotraj cerkve so zidovi provizorično podprti z lesenimi tramovi... Ocenjujemo, da je objekt cerkve potreben prenove ter da objekt župnije za celostno zasnovo območja predstavlja oviro. Je možno objekt župnije in/ali cerkve možno nadomestiti z novogradnjo? Če ne, kakšni posegi potem so dovoljeni v omenjena objekta?

2. Bi bilo možno dobiti načrte objekta cerkve z župnijo? Če ne drugega so zelo pomembne vsaj višine posameznih delov objekta.

ODGOVOR

1. Objekt cerkve z župniščem ni predmet natečaja.
2. Objekt cerkve z župniščem ni predmet natečaja. Višine objekta so razvidne iz geodetskega načrta.Datum objave: 25.04.2019   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V natečajnem gradivu ocena investicije ni podana, ker naj bi bila odvisna od natečajne rešitve. Kljub temu vas prosimo, da podate vsaj okvirno oceno investicije.
Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR


Ocenjena vrednost investicije, ki jo je izdelala Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in vključuje izvedbo pokopališča z mrliško vežico, parkovno in prometno ureditev, izvedbo otroškega igrišča ter ureditev parterja okrog cerkve (vključno s pomožnimi objekti in zahtevanimi ureditvami) je 1.121.000,00 EUR brez DDV. V oceno niso vključene ureditve za premagovanje višin, mreža peš poti in zvonik. Naročnik želi pridobiti rešitve, ki so z ekonomskega vidika racionalne tako v fazi gradnje kot tudi v celotnem življenjskem ciklu, zato vrednost vseh gradenj naj ne presega 2.000.000,00 EUR brez DDV.

Datum objave: 08.05.2019   10:20
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

smo skupina arhitektov in krajinskih arhitektov, ki bi radi sodelovali na natečaju. 
Arhitekti so pridobivali kvalifikacije v EU in niso vpisani v imenik ZAPS. Krajinski arhitekti so vpisani v ZAPS. 
Kdo od nas je lahko vodja projekta? Ali so lahko v tem primeru arhitekti, in če ne ali so lahko to krajinski arhitekti?

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. Vodja projekta je lahko pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni krajinski arhitekt, če je vpisan v imenik ZAPS ter
2. Vodja projekta je lahko tudi arhitekt (krajinski arhitekt), ki ni vpisan v imenik ZAPS, če izpolnjuje pogoje sodelovanja na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.Datum objave: 12.05.2019   12:17
VPRAŠANJE
Ali je pri črtnih prezentacijah v perspektivi in aksonometriji dovoljen prikaz senc na objektih in v okolici?
hvala za odgovor

ODGOVOR
Da, prikaz senc v perspektivnih in aksonometričnih prikazih je dovoljen in sicer zgolj v obliki sivih ploskev.Datum objave: 16.05.2019   10:53
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,

ali je mogoče na prerzih, fotomontažah, in prostorskih prikazih mogoče uporobiti izrezana drevesa oziroma bolj ilustrativna (še vedno ploskovna), na način kot je prikaze izdelala npr. prvo nagrajena rešitev za barje za lažlji prikaz ambientov?

hvala

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 03.06.2019   10:09
Sporočilo za javnost št. 1, 23.5.2019
Člana komisije Ivana Krapež , dipl. inž. grad. po sklepu naročnika nadomesti Franc Šenk, župnik Župnije Ankaran.