Dosje javnega naročila 002235/2019
Naročnik: OBČINA LOG - DRAGOMER, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNO-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA NIZKE GRADNJE ZA LETO 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 150.060,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002235/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2019
JN002235/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002235/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002235/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002235/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002235/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN002235/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
JN002235/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN002235/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2019
JN002235/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN002235/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002235/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOG - DRAGOMER
Na Grivi 5
1351
SI041
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija
Občina Log - Dragomer
obcina@log-dragomer.si
+386 17507700
+386 17507705

Internetni naslovi
http://log-dragomer.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301578/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8949
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNO-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA NIZKE GRADNJE ZA LETO 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pri predmetnem javnem naročilu gre za izdelavo projektne-tehnične dokumentacije (IDZ, DGD, PZI, IZNačrt in projektantski nadzor) za nizke gradnje v letu 2019, torej gre za naročilo projektantskih storitev, ki obsegajo pripravo:
- izdelavo IDZ (idejna zasnova) projektne dokumentacije,
- izdelavo IDP (idejni projekt) projektne dokumentacije,
- izdelavo DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektne dokumentacije,
- Izdelavo PZI (projekt za izvedbo) projektne dokumentacije,
- Izdelavo IZNačrt (izvedbenega načrta) načrta za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist na javni cesti,
- Izdelavo vseh potrebnih elaboratov (geodetski načrt, geomehanski elaborat,)
- Projektantski nadzor v času gradnje vse do izdanega uporabnega dovoljenja oz. potrjenega zapisnika komisijskega pregleda in prevzema investicijsko vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Log-Dragomer, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Pri predmetnem javnem naročilu gre za izdelavo projektne-tehnične dokumentacije (IDZ, DGD, PZI, IZNačrt in projektantski nadzor) za nizke gradnje v letu 2019, torej gre za naročilo projektantskih storitev, ki obsegajo pripravo:
- izdelavo IDZ (idejna zasnova) projektne dokumentacije,
- izdelavo IDP (idejni projekt) projektne dokumentacije,
- izdelavo DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektne dokumentacije,
- Izdelavo PZI (projekt za izvedbo) projektne dokumentacije,
- Izdelavo IZNačrt (izvedbenega načrta) načrta za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist na javni cesti,
- Izdelavo vseh potrebnih elaboratov (geodetski načrt, geomehanski elaborat,)
- Projektantski nadzor v času gradnje vse do izdanega uporabnega dovoljenja oz. potrjenega zapisnika komisijskega pregleda in prevzema investicijsko vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   09:18
VPRAŠANJE
Prosimo preverite razpisno dokumentacijo, katere link je v objavi, saj se odpre razpisna za Ekartovo ulico v Občini Ormož na Dravskem polju.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen link za dostop do dokumentacije.
Dokumentacija je dostopna na povezavi: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304046/3_RD.zip
________________Datum objave: 16.04.2019   05:36
VPRAŠANJE
Predaja in odpiranje ponudbe je predvideno na praznični dan.
Naročnika pozivamo, da naj razmisli o primernosti predvidenega datuma, ter da naj izbere primernejši datum.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za predložitev ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304562/4_Popravek_št._1.zip
_____________________

Datum objave: 16.04.2019   05:36
VPRAŠANJE
V poglavju "2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - II. Ponudbena cena" so napisane zahteve, katere stroške in aktivnosti mora vsebovati ponudbena cena. Menimo, da bi morali imeti za pripravo takšne ponudbene cene predhodno pridobljene projektne pogoje oz. izdelane projektne naloge za konkretne projekte. Predlagamo, da se iz ponudbene cene izločijo stroški in aktivnosti, ki jih v tej fazi ni mogoče prevideti in posledično ovrednotiti.

ODGOVOR
Naročnik objavlja popravljene strani dokumentacije, ki so dosegljive na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304562/4_Popravek_št._1.zip
_____________________Datum objave: 18.04.2019   11:47
VPRAŠANJE
V pogojih za sodelovanje-tehnična in strokovna sposobnost je navedeno:
-da je ponudnik v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno in kakovostno ter skladno s terminskim planom izdelal in zaključil projektno dokumentacijo na ravni PGD in PZI...
Sprašujemo ali zadošča referenca samo na ravni PGD ali samo na ravni PZI?

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevan pogoj. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
Naročnik obrazcev ne bo spreminjal.
____________________

Datum objave: 18.04.2019   11:48
VPRAŠANJE
1.Prosim, če navedete povezavo (link), kjer se nahaja ESPD obrazec.
2.Ali je obvezno priložiti ponudbi S-BON-1/P obrazec?
3.Kako je z navedbo v Povabilu k oddaji ponudbe pod rubriko: finančna zavarovanja:
naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če ponudnik v fazi odpiranja konkurence:
-naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec...
glede na to, da so zaradi spremembe razpisne dokumentacije črtani elaborati in se sedaj še ne ve, kateri elaborati bodo potrebni
in posledično kdo bodo podizvajalci.

ODGOVOR
1. ESPD obrazec je dosegljiv na povezavi https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
2. Ne. Skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik predloži dokazila po pozivu naročnika v fazi ocenjevanja in preverbe ponudbe.
3. Skladno z veljavno zakonodajo ima ponudnik ves čas veljavnega okvirnega sporazuma in pogodbe možnost priglasiti nove podizvajalce.
______________

Datum objave: 18.04.2019   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas da za projekte, ki jih nameravate izvesti v tem letu določite tudi okvirne roke, saj smo praktično že v mesecu maju. Ali ima naročnik za predvidene projekte kakšne datume, ki mu jih pogojujejo državne ali evropske institucije?
Hvala

ODGOVOR
Naročnik sklepa okvirni sporazum ravno z razloga nepredvidljivosti časovne komponente projektiranja, zato natančnejših datumov trenutno ne more podati.
_____________________Datum objave: 18.04.2019   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zakaj je mišljena uporaba bančne garancije? Prosimo vas da za vsa zavarovanja (menica, bančna garancija), ki jih boste zahtevali posebej specificirate v kakšnem znseku bo potrebno izdati, do kdaj ga mora ponudnik predložiti in do kdaj mora biti veljavno!

Hvala!

ODGOVOR
Izvajalec mora skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila poglavje VII. FINANČNA ZAVAROVANJA predložiti menično izjavo in dve bianco menici v vrednosti 10.000,00 EUR pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljavna še 30 dni po izvedbi naročila. Popravljena stran 48 dokumentacije je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________Datum objave: 18.04.2019   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima me zakaj je potrebno žrebanje, saj razultat, ki bo seštevek vseh točk predstavlja decimalno število? Koliko decimalnih mest bo Naročnik uporabil pri izračunu točkovanja in na kakšen način bo izvedel zaokroževanje?

Prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, saj prazniki močno vplivajo na kvalitetno pripravo vsebine!

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Žreb je predviden izključno v primeru enakega seštevka vseh točk. Naročnik bo pri izračunu točkovanja zaokroževal na dve decimalki, pri čemer bo upošteval, da se v primeru tretje decimalke 5 ali več zaokroži navzgor ter 4 ali manj navzdol.
Naročnik spreminja rok za predložitev ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani h https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________Datum objave: 18.04.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Katere projekte namerava Naročnik še vključiti v to javno naročilo. Glede na to da ima proračun že sprejet, bi morali ti podatki biti že povsem jasni.

Rok za oddajo ponudbe je zelo kratek. Vsebinsko pravilno ponudbo bi lahko naročnik prejel le če bi podaljšal rok do petka 26.04.2019! Prosimo za spremembo roka oddaje ponudbe!


S spoštovanjem!

ODGOVOR
Predvideni projekti so navedeni v dokumentaciji.
Naročnik spreminja rok za predložitev ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________Datum objave: 18.04.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik zahteva od projektanta, da je prisoten na gradbišču celo več kot bo to zagotovil nadzornik. Če ima slučajno drugačno prakso z nadzorom bi glede na dosedanjo prakso težko verjel, oziroma naj dokaže. Prisotnost projektanta je na vseh projektih zgolj po potrebi in na podlagi vnaprejšnjega poziva, ne pa da je to obveza v predvidenih okvirjih kot je to določeno v tem javnem naročilu. Naročnik lahko s tem prihrani na izdatkih in podvajanju izvajanja del. Prosimo za spremembo vsebine po obsegu izvajanja projektantskega nadzora!

Nujno je potrebno podaljšati rok za oddajo ponudbe. Praznični čas in prazniki močno vplivajo na to javno naročilo.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik zahteve glede prisotnosti projektanta ne bo spremenil.
Naročnik spreminja rok za predložitev ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________Datum objave: 18.04.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zakaj niste objavili ESPD datoteke? Kako lahko oddamo ponudbo?

Rok za oddajo ponudbe je potrebno spremeniti in naj bo vsaj 29.04.2019!

Hvala

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za predložitev ponudb. Popravljene strani dokumentacije in ESPD so objavljeni na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________Datum objave: 18.04.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali naročniku zadostuje samo podpis predrtavnika projektanta na listi prisotnosti na usklajevalnih in operativnih sestankih v času izvajanja del, če tudi ne bo nobene vsebine, ki bi jo na teh sestankih lahko razrešil projektant. Prosimo, da se obveznosti projektanta glede na zahtevano obveznost, ki je določna po številu obiskov na mesec smiselno prilagodi v celi razpisni dokumentaciji, saj ima projektant ponavadi tudi druge obveznosti in zato njegova prisotnost na sestankih ni nujno potrebna.

Prismo za spremembo roka za oddajo ponudbe na 30.04.2019. Vzroki so zelo upravičeni.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik zahteve glede prisotnosti projektanta ne bo spremenil.
Naročnik spreminja rok za predložitev ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________Datum objave: 18.04.2019   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, da ponudbeni predračun v postavki "Projekt izvedenih del (PZI)" korigirate po veljavnih predpisih v RS, oziroma obrazložite pomen kratice!

Že prestavljeni rok za oddajo je prekratek, ustrezen bi bil vsaj 30.04.2019. Prosimo da upravičenost podaljšanja analizirate in se odločite za podaljšanje roka.

Hvala

ODGOVOR
Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________
Datum objave: 18.04.2019   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kje v razpisni dokumentaciji so objavljeni vzorci zavarovanj? Omenja se bančne garancije in menične izjave, vzorcev pa ni. Kaj sploh Naročnik od zavarovanj zahteva od ponudnika in kakšna je točna vsebina (*.pdf ali *.doc datoteka) teh obrazcev-vzorcev?

V kolikor boste dokumentacijo še dopolnjevali prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj do 25.04.2019.

Hvala

ODGOVOR
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je na strani 63 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________Datum objave: 18.04.2019   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
povezave na spletne strani iz dopolnitev ne delujejo! Prosimo za nove pravilne povezave.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
_________________Datum objave: 18.04.2019   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri dodajanju strani se oštevilčenje spremeni.
Za katere strani-priloge je dovoljeno dodajanje strani-več kot je v razpisni dokumentaciji, da bo naročnik upošteval ponudbo kot ustrezno?

Hvala

ODGOVOR
Samo številčenje strani ne vpliva na dopustnost ponudbe.
_________________Datum objave: 19.04.2019   04:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali bo Naročnik sam preverjal reference ponudnika, saj ni nikjer obrazca kjer je razvidna potrjena referenca ponudnika za izvedena dela s strani predhodnega Naročnika?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo sam preverjal reference ponudnika, zato morajo biti na obrazcu navedeni podatki kontaktne osebe pri naročniku.
Ponudnik lahko, v primeru, da z referenčnim potrdilom razpolaga, le-tega priloži v ponudbi.
__________________Datum objave: 21.04.2019   18:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik naj objavi grafične podloge dokumentov, ki jih ima trenutno izdelane in so bili osnova za pripravo razpisanih del. Te dokumenti naj bodo najvišja stopnja obdelave, ki jih ima na razpolago ( od najnižje stopnje k najvišji stopnji sledijo IZP, DGD, PZI,.... po veljavnem pravilniku). V kolikor pa nima IZP pa grafično podlogo, ki je bila primerna za obravnavo projekta na nižjem nivoju ali celo pri sprejemanju proračuna.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne razpolaga z ustreznimi grafičnimi podlogami, ki bi bile primerna osnova za pripravo razpisanih del, le te bo pripravil izbrani ponudnik.
____________________Datum objave: 21.04.2019   18:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
z začudenjem smo opazili in zaznali, da je Naročnik celo podaljšal rok za oddajo Ponudbe. Opazili smo tudi, da je Naročnik odgovarjal celo dne 19.04.2019 ob 4:43, čeprav v razpisni dokumentaciji celo sam navaja, da bo odgovore posredoval do 19.04.2019, kar pomeni do 23:59:59 dne 18.04.2019.
Ali bo Naročnik ustrezno popravil in dopolnil razpisno dokumentacijo v delu, ki govori o roku, ki ga obvezuje za posredovanje odgovorov?
Najverjetneje roka za oddajo ponudbe Naročnik ne bo skrajšal ali pač?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je dne 18.04.2019 objavil Popravek (EU 14 - SL), s katerim je spremenil rok za predložitev ponudb. Prav tako je spremenil rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj. Popravljene strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305065/5_Popravek_št._3.zip
______________________