Dosje javnega naročila 001808/2019
Naročnik: OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija
Gradnje: Izvedba rekonstrukcije in statične utrditve manj zahtevnega objekta "starega zdravstvenega doma" v Idriji in delna sprememba namembnosti v stanovanja
ZJN-3: Odprti postopek

JN001808/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.03.2019
JN001808/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN001808/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN001808/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN001808/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN001808/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2019
JN001808/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001808/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1
5280
SI043
Idrija
Slovenija
Miran Podobnik
miran.podobnik@idrija.si
+386 53734532
+386 53734531

Internetni naslovi
https://www.idrija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301958/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8188
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba rekonstrukcije in statične utrditve manj zahtevnega objekta "starega zdravstvenega doma" v Idriji in delna sprememba namembnosti v stanovanja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba rekonstrukcije in statične utrditve manj zahtevnega objekta "starega zdravstvenega doma" v Idriji in delna sprememba namembnosti v stanovanja - Nadstandardni segment in ureditev Centra za krepitev zdravja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba rekonstrukcije in statične utrditve manj zahtevnega objekta "starega zdravstvenega doma" v Idriji in delna sprememba namembnosti v stanovanja - Nadstandardni segment in ureditev Centra za krepitev zdravja.

Projekt »Izvedba rekonstrukcije in statične utrditve manj zahtevnega objekta "starega zdravstvenega doma" v Idriji in delna sprememba namembnosti v stanovanja« je z vidika financiranja razdeljen na tri ločene segmente in sicer:

Potresni segment - statična sanacija, ki je financiran s strani Vlade RS, Državna tehnična pisarna Bovec - Kobarid,
Nadstandardni segment, ki je financiran s strani Občine Idrija in
Center za krepitev zdravja, ki je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

V okviru predmetnega javnega naročila naročnik naroča zgolj dela, vezana na Nadstandardni segment in Center za krepitev zdravja, ki je financiran s strani Občine Idrija. Za izvedbo del vezano na potresni segment statična sanacija pa ima naročnik že izbranega izvajalca del. Ponudnik, ki bo izbran v okviru predmetnega javnega naročila, mora celotno izvajanje del ves čas usklajevati z izbranim izvajalcem za potresni segment.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 12.05.2019
Konec: 25.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1
5280
Idrija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2019   13:02
VPRAŠANJE
Prosimo še za objavo načrtov gradbenih konstrukcij.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je vezano na zastavljeno vprašanje v objavo na Portal javnih naročil posredoval želene načrte gradbenih konstrukcij. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo objavljene načrte gradbenih konstrukcij.


Datum objave: 05.04.2019   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
med načrti gradbenih konstrukcij so samo pozicijski načrti. Kje lahko najdemo armaturne načrte, statiko, tehnično poročilo ...?

LP MilanODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je v objavo na Portal javnih naročil posredoval dodatno tehnično dokumentacijo, ki jo morajo ponudniki v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe.


Datum objave: 05.04.2019   12:29
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za objavo vseh risb, kot so predvidene po načrtu arhitekture, poglavje 1.5 RISBE. Predvsem prosimo za objavo shem stavbnega pohištva.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je v objavo na Portal javnih naročil posredoval dodatno tehnično dokumentacijo, ki jo morajo ponudniki v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe.

Naročnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom na tem mestu dodatno pojasnjuje, da dobava opreme za Center za krepitev zdravja ni predmet tega javnega naročila.


Datum objave: 08.04.2019   23:12
VPRAŠANJE
V popisih je v nekaterih poglavjih količina 0 je pa navedena cena ali je to napaka
in je cena količina

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je v objavo posredoval korigirane popise del s ponudbenim predračunom, ki jih morajo ponudniki v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe. V kolikor ponudniki pri oddaji ponudbe ne bodo upoštevali korigiranih popisov del s ponudbenim predračunom, bo naročnik take ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.Datum objave: 10.04.2019   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na zahtevnost objekta in popisov del naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj, in sicer do 10.4.2019.

Naročnik bo na takšen način omogočil ponudnikom, da dobro preučijo razpisno dokumentacijo in tako pripravijo kvalitetno ter ugodno ponudbo.

Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo za razumevanje.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik zaradi sledenja terminskemu planu izvedbe javnega naročila, ki je neposredno povezano tudi s finančnim načrtom črpanja sredstva, rokov ne bo podaljševal.