Dosje javnega naročila 000363/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema InDoc v UKC Ljubljana
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.018.847,57 EUR

JN000363/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 23.01.2019
JN000363/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.04.2019
JN000363/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000363/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 065-152493

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
barbara.cerkvenik@kclj.si
barbara.cerkvenik@kclj.si
+386 15221246
+386 15222773

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in vzdrževanje sistema InDoc v UKC Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 845080102-142-18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja in vzdrževanje sistema InDoc v UKC Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 835.120,96 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja in vzdrževanje sistema InDoc v UKC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
UKC Ljubljana uporablja programsko opremo - sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni oblki Indoc, ki ga je razvilo podjetje MIKROCOP informacijski inženiring d.o.o. (krajše ime MIKROCOP d.o.o.), s sedežem Industrijske cesta 1, 1000 Ljubljana.

Na podlagi zgoraj navedenega, vzdrževanje in nadgradnje sistema InDoc lahko izvaja samo nosilec avtorskih pravic podjetje MIKROCOP d.o.o,, zato se je naročnik odločil za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z c. točko 1. odstavka 46. člena ZJN-3.


Ponudnik je v roku, to je do 09.01.2019 do 12..ure oddal svojo ponudbo preko sistema e-JN, https://ejn.gov.si/eJN2
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 09. 01. 2019 ob 13. uri preko sistema e-JN.

Ponudba št. SLO 2018-0383 z dne 08.01.2019 v vrednosti 1.144.988,16 EUR z DDV presega zagotovljena finančna sredstva naročnika, ki jih ima naročnik zagotovljena v Sklepu o začetku postopka in ki so predstavljala izhodišče za izvedbo postopka s pogajanji.
Na izvedenih pogajanjih, ki so potekala dne 16. 01. 2019 ob 9. uri uri sta naročnik in dobavitelj dogovorila sledeče:
znižanje ponudbene vrednosti za 126.140,59 EUR in sicer na pogajanjih dosežena vrednost za »NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE SISTEMA InDoc V UKC LJUBLJANA« znaša 835.120,96 EUR z DDV oz. 1.018.847,57 EUR z DDV

Po izvedenih pogajanjih je naročnik ponudnika pozval h končnemu (zadnjemu) krogu pogajanj in oddaji končne ponudbene cene, ki jo bo ponudnik oddal preko sistema e-JN, pri čemer mora biti ponudbeno ceno, ki je enaka ali nižja od ponudbene cene, kot je bila dosežena pogajanjih.

Ponudnik MIKROCOP d.o.o. je v zahtevanem roku, to je do 17. 01. 2019 do 10. ure preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 predložil ponudbo št. SLO 2018-0383 z dne 16. 01. 2019 v vrednosti 1.018.847,57 EUR z DDV, ki je enaka ponudbeni ceni, kot je bila dosežena na izvedenih pogajanjih dne 16. 01.2019

Ponudba ponudnika je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev naročnika in izpolnjuje vse zahtevane pravno formalne ter strokovne pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudba je dopustna.

V skladu z merilom za izbor najugodnejša končna ponudbena vrednost z DDV, se kot najugodnejšo ponudbo za predmetno javno naročilo izbere ponudbo ponudnika MIKROCOP d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 LJUBLJANA s končno po izvedenih vseh krogov pogajanj doseženo ponudbeno vrednostjo v višini 1.018.847,57 EUR z DDV.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000363/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 017-036979
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.01.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MIKROCOP informacijski inženiring in storitve d.o.o.
Industrijska cesta 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 852.211,64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 835.120,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 181.278,12 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Digitalno podpisovanje dokumentov, 200 + 800 podpisnih uporabniških licenc.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2019