Dosje javnega naročila 001948/2019
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica
ZJN-3: Odprti postopek

JN001948/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001948/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN001948/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001948/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 066-155671
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375
+386 14397515

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-ljubljana.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8261
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica
Referenčna številka dokumenta: JN2019/023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 4. (četrtega) poglavja (dokumentacija za razpis).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.215.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - RTP 110/20 kV Ivančna Gorica ali RTP Črnuče- glavno skladišče, razloženo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet ponudbe je dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica (20 kV oprema, 110 kV oprema, lastna raba, montažna dela in sekundarna oprema - vse skladno z dokumentacijo za razpis).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V ponudbo mora biti vključena bančne garancije za resnost ponudbe po EPGP v višini 96.000,00 EUR in z veljavnostjo do vključno 7. septembra 2019 v elektronski obliki. Vsebina te garancije mora ustrezati vzorcu v Prilogi št. 8.

Izbrani ponudnik bo moral pod pogoji in v skladu z določili pogodbe o izvedbi javnega naročila (Priloga št. 19) naročniku izročiti:
- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758, ustrezno vzorcu v Prilogi št. 9,
- bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi po EPGP 758, ustrezno vzorcu v Prilogi št. 10.


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (navedeno v poglavjih št. 2, 3, 4);

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN .
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   10:00

Dodatne informacije:
Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2019   11:38
VPRAŠANJE št. 1:
Glede na trend in navodila v EU, da se naj uporabljajo tudi materiali, ki so okolju prijazni in brezhibno delujejo v ENSTO E že več ali lahko ponudimo SN Celice renomiranega proizvajalca, ki ne vsebujejo SF6 plina in tehnično ustrezajo vašim specifikacijam?

ODGOVOR št. 1:
Tehnični pogoji za dobavo celic ostanejo nespremenjeni.
Datum objave: 10.04.2019   10:34
VPRAŠANJE ŠT. 2:
Na internetni strani naročnika, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, smo opazili, da sta objavljena dva dokumenta, ki se tičeta 20 kV opreme (REEL25-6E_M03 in REEL25-6E_M03_teksti), njuna vsebina pa ni identična.
Naročnika prosimo za pojasnilo, katerega izmed teh dveh dokumentov mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe?

ODGOVOR ŠT. 2:
Naročnik je na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si objavil dokumentacijo za razpis za 20 kV opremo (ki jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije).
Datum objave: 10.04.2019   11:26
VPRAŠANJE ŠT. 3:
Glede na odgovor št. 1 za izvedbo 20 kV stikališča in okolju neprijaznem mediju SF6, vas glede na tehnične pogoje 20 kV stikališča in pripadajoče opise ter risbe pozivamo, da ne omejujete proizvajalce z vzdolžnimi celicami z dvema ločenima celicama, ker imajo vsi vodilni proizvajalci SN stikališč to že davno rešeno v skupni eni celici. Meritev napetosti na posameznem sektorju naj ne bo omejena z lokacijo napetostnih merilnih transformatorjev, potrebno pa je definirati zahteve za posamezna navitja (št., karakteristike...).

ODGOVOR ŠT. 3:
Vsi vodilni proizvajalci SN stikališč za RTP (ne RP), ki proizvajajo celice, imajo za rešitev ločitev z enojno ali dvojnima celicama. Kot naročnik smo izbrali rešitev za ločitev med vsemi sektorji z dvema vzdolžnima celicama. S tem je zagotovljena višja obratovalna zanesljivost. Želimo, da je lokacija trinavitnih NIT na zbiralkah v celicah J09, J18, J27 in J36.
V kolikor ponudnik tega ne more zagotoviti, je dopustna rešitev, da se trinavitni NIT vgradijo na zbiralkah v celicah J08, J17, J26 in J35. Ožičenje sekundarnih tokokrogov NIT pa se izvede v krmilnih omaricah celic J9, J18, J27 in J36. Karakteristike navitij so definirane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila .

Datum objave: 11.04.2019   11:44
VPRAŠANJE ŠT.: 5 a
Prosimo za pojasnila v zvezi dostave opreme in tehnične dokumentacije.
1.23 Dostava opreme
Ali je dovoljena dostava opreme na objekt RTP 110/20 kV RTP Ivančna Gorica brez vmesnega skladiščenja?

ODGOVOR ŠT. 5a:
Dostava opreme v RTP Ivančna gorica je dovoljen samo pod pogojem, da dobavitelj izvede zavarovanje opreme za čas skladiščenja.

VPRAŠANJE ŠT. 5b:
1.27 Tehnična dokumentacija
Ker je obseg opreme zelo raznolik, je originalne obrazce (TTZ) v SLO jeziku nemogoče potrjevati s strani tujih proizvajalcev, kateri tudi nimajo zakonitih zastopnikov v državi Sloveniji. Smiselno in pravno obvezujoče mora ponudnik potrditi in garantirati vpisane vrednosti, zato pričakujemo, da zahtevo definirate drugače.

ODGOVOR ŠT. 5b:
Originalne obrazce (TTZ) lahko potrjuje dobavitelj.

VPRAŠANJE ŠT. 6a:
Veza risba REEL25-6E3003, enopolna shema 20 kV:
Kam vpišemo cene za stikalno opremo za priklop na ozemljitveni upor in dušilko? Kje so podane zahteve za to opremo?

ODGOVOR ŠT. 6a:
Dobava in montaža Resonančne dušilke, ločilnega stikala in odklopni niso predmet tega razpisa.

VPRAŠANJE ŠT. 6b:
Ali je omenjena oprema povezana s kablom na TR.1 in TR.2 ali z zbiralkami?

ODGOVOR ŠT. 6b:
Dobava in montaža Resonančne dušilke, ločilnega stikala in odklopni niso predmet tega razpisa

VPRAŠANJE ŠT. 6c:
Ali je povezava med vsemi vzdolžnimi celicami izvedena s kabli?

ODGOVOR ŠT. 6c:
Kabelska povezava bo izvedena med vzdolžnimi celicami J01-J36 in J18-J19.

VPRAŠANJE ŠT. 7:
Pričakujemo, da vse risbe na posameznih delih dokumentacije uskladite z enakimi oznakami in pozicijami, da ne bo prihajalo do napačnih in nepotrebnih razumevanj. Da bo dokumentacija enotna in razumljiva, priložite vsaki posamezni mapi risbe in označite predmet - obseg konkretnega razpisnega dokumenta. Sedaj namreč prihaja do različnih informacij, kaj dejansko je obseg, ki ste ga zahtevali v posamezni dokumentaciji, kar povzroča zmedo pri izdelavi konkurenčne in tehnično jasne ponudbe. Prosimo, da omenjeno dokumentacijo objavite 2 dni pred rokom pred končanjem podajanja vprašanj na E-portalu.

ODGOVOR ŠT. 7:
Naročnik je objavil novo dokumentacijo (odgovor na vprašanje št. 2, z dne 9.4.2019, naziv datoteke: REEL25-6E_M03_9_april.pdf). V kolikor ponudnik meni, da določila niso usklajenega, naj bo pri tem ekspliciten.

VPRAŠANJE ŠT. 8:
Očitno ni bila dilema jasno razumljena za 20 kV opremo in objavljeno dokumentacijo. Na internetni strani ste objavili več dokumentacije, ki se navezuje na predmetno materijo. V izogib težavam in eventualnim napakam bodite natančni in objavite samo relevantno dokumentacijo.

ODGOVOR ŠT. 8:
Naročnik je objavil novo dokumentacijo (odgovor na vprašanje št. 2, z dne 9.4.2019, naziv datoteke: REEL25-6E_M03_9_april.pdf).

VPRAŠANJE ŠT. 9:
Glede na odgovor št. 3, možna uporaba po enega napetostnika na sektorju, naj investitor jasno definira št. navitij in karakteristike, ker v enopolni shemi 20 kV temu ni tako (na vsakem sektorju sta dva napetostnika, z dvema navitjema).

ODGOVOR ŠT. 9:
Glej odgovor št 3., Tehnične karakteristike NIT so razvidne iz projekta. št. REEL25-6E/03, poglavje 8.7.

VPRAŠANJE ŠT. 10a:
Vljudno prosimo za pojasnilo, kam naj vpišemo cene za dobavo in montažo resonančne dušilke, ločilnega stikala in odklopnika, ki je narisana na risbi št. REEL25-6E3003?

ODGOVOR ŠT. 10a:
Dobava in montaža Resonančne dušilke, ločilnega stikala in odklopni niso predmet tega razpisa.

VPRAŠANJE ŠT. 10b:
Kje so navedene tehnične zahteve za opremo?

ODGOVOR ŠT. 10b:
Dobava in montaža Resonančne dušilke, ločilnega stikala in odklopni niso predmet tega razpisa.
Datum objave: 11.04.2019   12:33
VPRAŠANJE ŠT. 11:
Karakteristike niso jasno definirane v razpisni dokumentaciji, zato prosimo za definiranje 20 kV napetostnih sekundarnih navitij za trinavitne aparate.

ODGOVOR ŠT. 11:
Tehnične karakteristike NIT so razvidne iz DZR, datoteka z nazivom REEL25-6E_M03_9_april (poglavje 8.7.).
Datum objave: 12.04.2019   14:31
VPRAŠANJE ŠT. 4:
Nujno je potrebno vse tabele cen urediti, ki so priložene v Excel-u (zakleniti, kar se ne sme spreminjati / formule za izračune vnesti /prenos na rekapitulacijo...). V nasprotnem prihaja do zelo veliko odstopanj, napak, za kar ne moremo nositi odgovornosti. Pričakujemo tudi enotno obliko tabel s cenami, predračune..., ker so različne oblike, brez sistematične ureditve.

ODGOVOR ŠT. 4:
Ponudbene predračune ponudnik izpolni z ročnim vpisovanjem. Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (tč. 1.16 Ponudbena vrednost ), EXCEL datoteke služijo zgolj kot pripomoček za pripravo ponudbe in obračunavanje situacij!

Datum objave: 12.04.2019   14:35
VPRAŠANJE ŠT. 12:
Tabele cen ste priložili v Excelu, kateri pa v posameznih tabelah ni stolpično zaklenjen oz. sploh nima nobenih formul za izračun cene za posamezno pozicijo. rekapitulacija ni enotno obravnavana na posameznih razpisnih dokumentih. Ker so omenjene tabele zelo pomembne za pravilne izračune in da ne bo prišlo do napačnih matematičnih operacij, vas prosimo za ureditev vseh tabel s cenami. Tako bomo vsi ponudniki lahko vpisovali samo cene/enoto, brez možnosti napačnih vpisov ali celo spreminjanja posameznih tekstov, kaj šele količin.

ODGOVOR ŠT. 12:
Ponudbene predračune ponudnik izpolni z ročnim vpisovanjem. Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (tč. 1.16 Ponudbena vrednost ), EXCEL datoteke služijo zgolj kot pripomoček za pripravo ponudbe in obračunavanje situacij!


Datum objave: 16.04.2019   11:59
VPRAŠANJE ŠT. 13:
Če ni predmet razpisa 20 kV stikalna oprema za ozemljitev 20 kV nevtralne točke TR.1 in TR.2, prosimo, da to korigirate tudi na enopolni shemi 20 kV. Če je povezava z uporom za ozemljitev nevtralne točke TR.1 in TR.2 izvedena s kablom, ga prosim narišite.

ODGOVOR št. 13:
Priložena 20 kV shema je za končno stanje.
Pri izdelavi ponudbe upoštevate, da je povezava med TR in uporom izvedena z 20 kV kablom (AL, 150 mm2) (DZR proj. št. REEL25-6E_M07 tč. J.1.5.3).

VPRAŠANJE ŠT. 14:
V Tabelah tehničnih podatkov za ločilnike (tč. 2.4) je za ločilnike Q1, Q11 in Q12 v poz. 32 (Nazivna napetost krmilnih in signalnih tokokrogov) navedena vrednost 110 V DC, za ločilnike Q8 / Q9 pa v poz. 33 (Nazivna napetost krmilnih in signalnih tokokrogov) vrednost 220 V DC.

ODGOVOR ŠT. 14:
Nazivna napetost krmilnih in signalnih tokokrogov vseh ločilk je 110 V DC.

VPRAŠANJE ŠT. 15:
Ali se moramo pri konfiguraciji sek. opreme zgledovati po Tehnični smernici za sekundarno opremo (ki ste jo izdelali v Elektro Ljubljana d.d.) ali strogo po razpisnih pogojih, ker oba dokumenta nista enakovredna glede tehničnih zahtev?

ODGOVOR št. 15:
Konfiguracija sistema zaščite in vodenja RTP Ivančna Gorica mora biti izvedena skladno po razpisnih pogojih. Smiselno je potrebno upoštevati zahteve Tehničnih smernic, glede na podane zahteve po razpisnih pogojih. Smernice so izdelane za splošni primer, ki funkcionalno ne odstopa od naročenega.

VPRAŠANJE ŠT. 16:
Vljudno prosimo, da poenotite oznake omar sek. opreme z risbami, da ne bo prihajalo do različnih poimenovanj (kot. npr.: =E01+R1, =E06+R1, =E07+R1, =E03+R1).

ODGOVOR št. 16:
Oznake (in nazivi) omar sekundarne opreme 110 kV polj so:
=E01+R2 DV 110 kV HUDO
=E02+R2 DV 110 kV TREBNJE
=E05+R1 TR 110/20 kV
=E06+R1 TR 110/20 kV.

VPRAŠANJE ŠT. 17:
Ne razumemo vašega stališča, da se ne pripravi razpisne dokumentacije, katera bi olajšala delo ponudnikov in lažje kontrole s strani investitorja. Vaš odgovor št. 12 bomo seveda upoštevali, vendar prosimo, da objavite tabele cen, v katere je potrebno vpisovati cene v kvalitetni obliki, brez 0,00 oznak. Trenutno so te tabele v sklopu zelo nekvalitetno skeniranih podlog v sklopu posamezne mape DC.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR št. 17:
Naročnik ne razpolaga z drugo vrsto ponudbene dokumentacije. Ponudnik naj pripravi ponudbene predračune v skladu z navodili.


VPRAŠANJE ŠT. 18:
V zahtevah za krmilno zaščitne terminale (točka 2.5, podtočka 6) je zahtevano, da releji izpolnjujejo med drugim tudi redundantno povezavo s protokolom PRP in HSR. V zahtevah za komunikacijo opremo (v točki 2.8.1, podtočka 5) za mrežna stikala komunikacije po IEC 61850, pa se omenja samo RSTP (Rapid Spanning Tree protocol). Kakšno konfiguracijo sistema vodenja oz. kakšno komunikacijsko topologijo moramo ponuditi, saj se omenjeni protokoli med seboj izključujejo?

ODGOVOR št. 18:
V RTP Ivančna Gorica bo uporabljena RSTP topologija redundantnih komunikacijskih povezav. Poglavje 2.5, točka 6, govori o tem, s katerimi načini redundantnih povezav mora biti krmilno zaščitni terminal kompatibilen, kjer pa manjka navedba RSTP protokola.

VPRAŠANJE ŠT. 19:
V tabeli cen za MERITVE ELEKTRIČNE ENERGIJE je zahtevanih 23 elektronskih dvosmernih števcev delovne in jalove energije, ki se jih bo vgradilo v 20 kV celice.
Naročnika prosimo, da navede tehnične zahteve za števce, ki jih je potrebno dobaviti oz. v primeru standardizacije in kompatibilnosti opreme prosimo za navedbo proizvajalca in tipa zahtevanih števcev?

ODGOVOR št. 19:
Landis+Gir tip ZMD 405CT 44.2407.


VPRAŠANJE ŠT. 20:
Po pregledu razpisne dokumentacije nismo našli zahtev za izdelavo in dobavo omaric za zaščitne avtomate napetostnih merilnih tokokrogov VN opreme.
Naročnika prosimo za informacijo ali so omenjene omarice v sklopu dobave tega razpisa in jih moramo vključiti v ponudbo?

ODGOVOR št. 20:
Da. (DZR proj. št. REEL25-6E_M07 tč. J.1.1.2, J.1.2.2., J.1.3.2., J1.4.2.).


VPRAŠANJE ŠT. 21:
V razpisni dokumentaciji za 20 kV celice, je v točki 7. GARANCIJSKA DOBA, zahtevano, da je dobavitelj dolžan, ob reklamaciji znotraj garancijske dobe, v roku 6 ur po prejemu pisnega obvestila, poslati na objekt svojega predstavnika. V priloženem vzorcu pogodbe pa je v točki 12 Garancije Reklamacije, zahtevana odzivnost prodajalca 24 ur po pozivu kupca. Naročnika prosimo za potrditev ali je zahteva iz priloženega vzorca pogodbe pravilna in merodajna?

ODGOVOR št. 21:
Zahtevana odzivnost prodajalca je 24 ur po pozivu kupca.

VPRAŠANJE ŠT. 22:
V razpisni dokumentaciji za 20 kV celice, v tabelah tehničnih podatkov, so zahtevani parametri za objemne tokovnike prestavnega razmerja 50/1 A, stopnja točnosti 10P10, moč jedra 2 VA ter notranji premer najmanj 135 mm. Naročnika prosimo, da nam dovoli ponuditi objemne tokovnike (50/1 A, 10P10) z močjo jedra 1,25 VA in 120 mm notranjega premera, kar na podlagi preteklih izkušenj in ustaljeni praksi zadostuje za namembnost zahtevane opreme.

ODGOVOR št. 22:
Ponudnik lahko ponudi objemne tokovnike (50/1 A, 10P10) z močjo jedra 1,25 VA in 120 mm notranjega premera.


VPRAŠANJE ŠT. 23:
V tabelah tehničnih podatkov je za celico lastne rabe zahtevana nazivna vrednost toka minimalno 630 A. Glede na to, da je vrednost toka omejena z VN varovalko na 200 A, vas prosimo, da nam dovolite ponuditi maksimalen tok celice 200 A. Na podani enopolni shemi je v celici lastne rabe vrednost nazivnega toka 200 A že definirana.

ODGOVOR št. 23:
Ponudnik lahko ponudi celico LR z nazivnim tokom 200 A.


VPRAŠANJE ŠT. 24:
Prosimo za pojasnila točke 2. Ločilniki in ozemljilni ločilniki (str.17/52), iz tehničnih podatkov za dobavno VN opreme.
Glavni kontakti ločilnikov so na stičnih površinah z aluminijem pocinkani (Zn). Ali se pocinjeni (zapisano v RD stran 17/52) kontakti razumejo cinkani (Zn)?

ODGOVOR št. 24:
Direktni spoji med bakrom in aluminijem niso dovoljeni.

VPRAŠANJE ŠT. 25:
V RD stran 18/52 imate zapisano, da morajo biti ozemljilni noži z vzmetjo. Naročnika prosimo, da dovoli dobavo ozemljilnih nožev tudi z motornim pogonom brez vzmeti


ODGOVOR št. 25:
Naročnik dovoli dobavo ozemljilnih nožev z motornim pogonom brez vzmeti.

VPRAŠANJE ŠT. 26:
V RD je pod točko 2.3.2. »Kosovni preizkusi«, zahteva v drugi alineji »Preizkuse glavnih tokokrogov s preizkusno zdržno napetostjo obratovalne frekvence«. Standard predvideva izvedbo teh preizkusov v sklopu Tipskih preizkusov in ne kosovnih. Naročnika prosimo za potrditev, da se ti preizkusi izvedejo v sklopi tipskih preizkusov

ODGOVOR št. 26:
Preizkusi glavnih tokokrogov s preizkusno zdržno napetostjo obratovalne frekvence se lahko izvedejo v sklopu tipskih preizkusov, kar pa mora biti razvidno iz poročila tipskih preizkusov.


VPRAŠANJE ŠT. 27:
Ali razumemo pravilno, da je lahko referenca za elektromontažna dela, zapisana v točki 3. POGOJI ZA UDELEŽBO, pod 23. zaporedno alinejo in obseg projekta opisan v obrazcu Priloga št. 17, sestavljena tudi iz dveh objektov?
Pri ostalih referencah se namreč eksplicitno zahteva, da se referenčno potrdilo nanaša na 1 objekt.

ODGOVOR št. 27:
Da.


VPRAŠANJE ŠT. 28:
Ker niste podali vašega odgovora ponovno naslavljamo na vas vprašanje:
"Ali boste zahteve za reference omilili v smislu predmetnega obsega, ali pa dejansko želite že vnaprej določenega ponudnika, kar pomeni, da boste dobili samo eno ponudbo"?
Smatramo, da ste postavili zahteve za reference zelo nekorektno, ker jih v celoti izpolnjuje samo en ponudnik v Sloveniji. Če pa je to politika vaše družbe, potem poiščite druge možnosti, ne pa javna naročila, katera so zaprta za vse ostale ponudnike, razen seveda že vnaprej znanega.
Če boste pristopili k realnim zahtevam za podajanje referenčnih potrdil pričakujemo, da boste rok za oddajo ponudb podaljšali za vsaj 10 delovnih dni.

ODGOVOR št. 28:
Naročnik je odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Vprašanj na temo spremembe referenc ni bilo.


VPRAŠANJE ŠT. 29:
110 kV oprema: Za katero opremo vse (odklopniki, ločilniki,....) se zahtevajo tovarniški prevzemi (FAT) pri proizvajalcu opreme?

ODGOVOR št. 29:
Tovarniški prevzemi se bodo vršili za vso ključno opremo. Ta oprema je: 110 kV odklopniki, ločilniki, IMT, 20 kV celice, oprema zaščite in vodenja, lastna raba. Naročnik bo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vršil tudi audit za vso opremo, ki še ni vgrajena v elektroenergetski sistem naročnika.