Dosje javnega naročila 002172/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Skupno javno naročilo za izbiro izvajalcev storitev varovanja za potrebe MOL, PD-Center za kulturo mladih, SMG Ljubljana, MKL in JZ Šport Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN002172/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.04.2019
JN002172/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.05.2019

    JN002172/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 072-170730
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Kersnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://www.mklj.si/

PIONIRSKI DOM - Center za kulturo mladih
Vilharjeva cesta 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://www.pionirski-dom.si/

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Vilharjeva cesta 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://mladinsko.com/sl/

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://www.sport-ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302299/Objava_Varovanje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8449
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Skupno javno naročilo za izbiro izvajalcev storitev varovanja za potrebe MOL, PD-Center za kulturo mladih, SMG Ljubljana, MKL in JZ Šport Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-339/2019-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev varovanja, ki se bo izvajala po štirih posameznih sklopih: Mestna občina Ljubljana (sklop 1), Pionirski dom Center za kulturo mladih in Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana (sklop 2), Mestna knjižnica Ljubljana (sklop 3) in Javni zavod Šport Ljubljana (sklop 4).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve varovanja za Mestno občino Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve varovanja za Mestno občino Ljubljana:
- varovanje ljudi in premoženja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami, servis ter vzdrževanje obstoječih protivlomnih sistemov in naprav,
- varovanje ljudi in premoženja z varnostniki, ki opravljajo varnostno receptorske storitve,
- varovanje javnih novoletnih prireditev v mesecih novembru, decembru in januarju v letih 2019, 2020 in 2021, silvestrovanj in sejmov,
- varovanje cestnih zapor in
- varovanje protokolarnih dogodkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve varovanja za Pionirski dom-Center za kulturo mladih in Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve varovanja za Pionirski dom-Center za kulturo mladih in Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana:
- varovanje ljudi in premoženja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami servis ter vzdrževanje obstoječih protivlomnih in protipožarnih sistemov in naprav;
- varovanje ljudi in premoženja z varnostniki, ki opravljajo varnostno receptorske storitve;
- fizično in požarno varovanje javnih prireditev v posameznem mesecu v letih 2019, 2020 in 2021, ki obsegajo gledališke in koncertne in podobne javne prireditve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve varovanja za Mestno knjižnico Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve varovanja za Mestno knjižnico Ljubljana:
- varovanje ljudi in premoženja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami, servis in vzdrževanje sistemov in naprav in sicer protivlomno in protipožarno varovanje ter varovanje ljudi in premoženja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami, servis in vzdrževanje sistemov in naprav in sicer samo za protivlomno varovanje,
- varovanje ljudi in premoženja z varnostniki, ki opravljajo varnostno-receptorske storitve;
- varovanja javnih zbiranj za potrebe naročnika in
- storitev prevzema, prenosa in oddaje gotovine oz. denarnega sredstva iz knjižnice Otona Župančiča v bančni sef v Ljubljani.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana:
- varovanje ljudi in premoženja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami, servis ter vzdrževanje obstoječih protivlomnih sistemov in naprav;
- varovanje ljudi in premoženja z varnostniki, ki opravljajo varnostno-receptorske storitve;
- prevzem in prenos gotovine;
- prenos gotovine in spremstvo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na trgu se pojavljajo skupine ponudnikov (ponudnik s podizvajalci), katerih izbrani ponudnik izpolnjuje vse z razpisno dokumentacijo določene pogoje ali je nosilec vseh potrebnih licenc, njegovi podizvajalci, ki pa opravijo npr. 80% ali več vrednosti posla, ne izpolnjujejo niti pogojev, niti meril, postanejo pa dobesedno glavni (čeprav ne nosilni) izvajalci posla. Tako se pojavi ponudnik storitev varovanja, ki izvaja le 10% posla, 90% pa ga preda v izvajanje podizvajalcu, za katerega pogoji ne veljajo, kar je špekulativno in naročnik ne pridobi kvalitete, katero si je z razpisno dokumentacijo želel zagotoviti, temveč dobi za izvajalca podjetje, ki je razpisno dokumentacijo obrnilo v svoj prid torej v korist ponudnikov.
1. Glede na to da je eno izmed meril članstvo v Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, nas zanima, ali morajo poleg glavnega izvajalca v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci pogoj izpolnjevati vsi ponudniki v skupni ponudbi in vsi podizvajalci, ki bodo izvajali storitve varovanja na podlagi Zakona o zasebnem varovanju?
Enako vprašanje tudi v zvezi z merilom Delovne razmere pri gospodarskem subjektu, ali to merilo velja le za nosilca posla ali tudi za podizvajalce, ki bodo opravljali storitve varovanja ljudi in premoženja z varnostniki?
2. Kakšne reference mora podati podizvajalec, če bo podizvajalec opravljal več kot 30% vrednosti posla pri naročniku?
3. Kakšne reference mora predložiti podizvajalec v primeru, da bo izvajal varovanja javnih zbiranj v vrednosti več kot npr. 30% dela posla, ki predstavlja varovanje javnih zbiranj?
Lep pozdrav,

ODGOVOR
1. Članstvo v Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je merilo in ne pogoj. V kolikor želi gospodarski subjekt pridobiti točke po tem merilu, ga morajo izpolnjevati ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev v skupni ponudbi, ki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno ter vsi podizvajalci.
Merilo Delovne razmere pri gospodarskem subjektu lahko gospodarski subjekt izpolni sam, v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
2. Referenčni pogoj lahko gospodarski subjekt izpolnjuje sam, v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
3. Referenčni pogoj lahko gospodarski subjekt izpolnjuje sam, v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
Datum objave: 24.04.2019   12:16
VPRAŠANJE
Kot merilo je določeno točkovanje delovnih razmer pri gospodarskem subjektu, in sicer se točkuje varnostnike, ki so zaposleni za nedoločen čas. Ni pa opredeljeno, ali morajo biti ti varnostniki zaposleni za skrajšan delovni čas ali za poln delovni čas. Lahko so varnostniki zaposleni npr. samo za 4 ure tedensko za nedoločen čas, na podlagi česar pa so jim pravice iz delovnega razmerja kršene. Predlagamo, da se naročnik osredotoči izključno na varnostnike, ki so zaposleni za poln delovni čas, torej 40 ur/tedensko (oziroma poln delovni čas glede na odločbo ZPIZ) za nedoločen čas, saj sama dikcija »nedoločen čas« ne zagotavlja boljših delovnih razmer, če so varnostniki zaposleni za skrajšan delovni čas npr. manj od 20 ur/tedensko, ker se jim v teh primerih pravice do dopusta, bolniške, regresa itd. zagotavljajo izključno v sorazmernem deležu kot so zaposleni, kar je neugodno in nestabilno delovno okolje za zaposlene. Morda bi bilo z namenom lažje primerljivosti smiselno tudi opredeliti, najmanj koliko varnostnikov naj ponudniki nominirajo za posamezen sklop.

ODGOVOR
Ponudnik nominira varnostnike-receptorje, ki so zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, pri čemer pa naročnik ne zahteva, za koliko časa mora biti pogodba sklenjena, temveč je lahko le-ta sklenjena bodisi za polni delovni čas bodisi za krajši delovni čas.
Ob upoštevanju zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (zlasti opisa in obsega nalog vsakega sklopa), je ponudnikovi presoji v okviru oblikovanja ponudbe prepuščeno koliko oseb (varnostnikov-receptorjev), ki so zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas bo nominiral in tako dobil točke iz merila Delovne razmere pri ponudniku. Naročnik bi namreč z določitvijo števila varnostnikov-receptorjev, ki bi jih bilo potrebno nominirati za posamezen sklop, omejeval ponudnike ter izkrivljal konkurenco ter hkrati vplival na njihove poslovne odločitve pri oblikovanju ponudbe.
Datum objave: 24.04.2019   12:16
VPRAŠANJE
Na strani 40 pod točko »e.) Prenos gotovine in spremstvo« naročnik zahteva nezakonito in nevarno izvajanje storitev. Storitve prevoza/ prenosa gotovine so opredeljene v Pravilniku o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (Ur. l. RS, št. 88/16) in se nikakor ne smejo izvajati z varnostnikom telesnim stražarjem, ki izvaja spremstvo osebe, ki prenaša gotovino, saj gre za izjemno nevarno početje. Prenos gotovine mora opraviti varnostnik, strokovno usposobljen za prevoze gotovine, opremljen z ustreznimi tehničnimi sredstvi (orožjem, neprebojnim jopičem in varnostnim vsebnikom - kovčkom) in prirejenim vozilom, v katerem se gotovina prenaša. Vsak drugačen način prevažanja gotovine predstavlja kršitev Zakona o zasebnem varovanju in nevarno početje, saj niti oseba, ki bi gotovino prenašala, niti varnostnik telesni stražar nista ustrezno opremljeni za primer nevarnosti zoper življenje, prav tako pa tudi sama gotovina ni ustrezno varovana, in tako zavarovana za primer kraje. V primeru kraje gotovine zavarovanje odgovornosti za škodo ali drugo zavarovanje te gotovine ne povrne. Namen varnostnika telesnega stražarja je izključno varovanje točno poimensko določene osebe, njenega življenja in telesa. Pričakujemo, da bo naročnik spremenil omenjeno točko, saj gre za izvajanje običajnih prevozov gotovine, ki se opravljajo na podlagi licence za prevoz gotovine z varnostniki prevozniki gotovine.

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na prenos gotovine in sicer v Prilogi A3 opis in obseg varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana, Opis in obseg storitev varovanja, točka e) Prenos gotovine in spremstvo, str. 40 ter v Prilogi B/4 Vzorec okvirnega sporazuma za Javni zavod Šport Ljubljana, v 3. Členu točka e) Prenos gotovine in spremstvo, str. 103.

Besedilo se po novem glasi:
e) Prenos gotovine in spremstvo
»Prenos gotovine, skladno s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, opravijo varnostniki kvalificirani za prenos gotovine, naš zaposleni pa jih spremlja, zaradi formalnosti, ki jih je potrebno urediti na banki v zvezi z pologom gotovine.«
Datum objave: 24.04.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na podlagi priloge 7 razpisne dokumentacije (stran 141) nas zanima, ali smemo predložiti samo 1. in zadnjo stran pogodb o zaposlitvi naših zaposlenih, ter strani, iz katerih bo razvidno, da so zaposleni za nedoločen čas za poln delovni čas?

ODGOVOR
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila mora gospodarski subjekt predložiti za vsakega nominiranega varnostnika-receptorja, ki je zaposlen za nedoločen čas pogodbo o zaposlitvi, iz katere je razviden naziv delodajalca, delavca, opredeljena časovna veljavnost pogodbe (nedoločen čas) ter datum sklenitve pogodbe. Vsi drugi osebni podatki morajo biti prekriti. V kolikor so vsi prej navedeni podatki razvidni iz 1. in zadnje strani pogodb o zaposlitvi, lahko predložite le te.Datum objave: 24.04.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na strani 40 razpisne dokumentacije je opredeljena storitev "prenos gotovine in spremstvo zaposlenega, ki ga varnostnik - osebni stražar spremlja med potjo na poslovno enoto banke. Varnostnik osebni stražar zaposlenega spremlja z lastnim vozilom. Skupna dolžina poti ne presega 10 kilometrov in traja eno uro. Podajamo strokovno mnenje v zvezi z navedeno storitvijo:
"V 4. členu ZZasV-1 so naštete oblike varovanja licence med katerimi je tudi licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk. V 15. točki 5. člena je zapisano: prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk je prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (zlato, drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji in podobno) z varnostniki ter s posebej prirejenimi prevoznimi in tehničnimi sredstvi.

Nadalje zakon v 20. členu ureja vprašanje licence za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk in določa: Za pridobitev licence za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk mora prosilec poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz 19. člena tega zakona imeti v lasti ali najemu najmanj eno vozilo za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk.

Minister določi način prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk in z njim opredeli pogoje, način, obseg in varnostne ukrepe.
Licenca se podeli po kategorijah glede na vrednost prevoza v skladu s pravilnikom. Vozila in oprema, ki se uporabljajo pri prevozu in varovanju gotovine, morajo izpolnjevati predpisane pogoje. Če vrednost prevoza ni znana, se mora prevoz opraviti po najvišjem razredu prevoza, določenem s pravilnikom.
Varnostnik, ki opravlja prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, je strokovno usposobljen, če je usposobljen po programu, ki ga določi minister.
Tu je treba poudariti, da gre za varnostno najbolj izpostavljeno obliko dela na področju zasebnega varovanja zato zakon določa, da je minister s pravilnikom podrobneje uredil način prevoza in prenosa in določil minimalne standarde, ki morajo biti izpolnjeni.
V konkretnem primeru lahko ugotovimo, da gre za spremstvo varnostnika telesnega stražarja zato poglejmo, kaj določa zakon, kakšne so naloge telesnega stražarja.
V 4. členu je za to obliko predvidena posebna licenca, ki ni v ničemer povezana s prevozi in varovanjem gotovine temveč samo varovanjem oseb.
V 5. členu je podana definicija, ki pravi: varovanje oseb je varovanje fizičnih oseb z varnostniki telesnimi stražarji, ki varujejo življenja, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb. Iz zapisanega nedvoumno izhaja, da varovanje gotovine ni v pristojnosti varnostnika telesnega stražarja, ker za te naloge on ni usposobljen in nima ustrezne varnostno tehnične opreme.
Zakon za prenos in prevoz gotovine določa dodatno strokovno izpopolnjevanje to je obveznost, ki se je ne sme prezreti in pomeni hudo kršitev zakona.
Varovanje oseb se opravlja v civilni obleki, prevoz in varovanje gotovine se obvezno opravlja v delovni obleki, zahteva se tudi dodaten napis na hrbtni strani, varnostni jopič in oborožitev.
Za to varovanje oseb zakon ne določa posebnih pogojev, prosilec mora izpolnjevati pogoje iz 19. člena, za prevoz in varovanje gotovine pa so določeni še dodatni pogoji, ki so že opisani.
Tako licence za varnostno osebje, kot licence za oblike varovanja imajo točno določen namen, s prvimi se določajo oblike dela v katerih se lahko opravlja varovanje ljudi in premoženja, z drugimi pa kompetence varnostnega osebja usposobljenost za delo na posameznem področju.
Naloge varnostnika telesnega stražarja so drugačne in on nima znanj s področja varovanja prevažanja gotovine, ker to ni potrebno, saj teh nalog sploh ne sme opravljati.
Tu je treba opozoriti še na dodatno zelo pomembno okoliščino. V konkretnem primeru, ki ste ga navedli, varnostnik telesni stražar nima pravice uporabljati ukrepov ali drugih sredstev, v primeru uporabe bi ravnal nezakonito. To ravnanje je zelo nevarno, saj sta tako ta ki prenaša kot varnostnik telesni stražar, ki bi opravljal spremstvo izpostavljena nevarnostnim, ki se jih morda sploh ne zavedata. Varnostnik telesni stražar sme uporabljati ukrepe samo pri varovanju oseb, saj je samo pri tej obliki dela dovoljeno izvajati ukrepe v civilni obleki.
Daljša razlaga je podana namenom, saj bi se lahko pojavilo vprašanje zakaj varnostnik telesni stražar nebi smel samo »spremljati« prenosa gotovine, saj je vendarle usposobljen za varovanje oseb ima veliko znanja, zna uporabljati orožje , poudariti je treba da on za to ni usposobljen, nima licence, ni v delovni obleki in sam prenos se ne opravlja v skladu s pravilnikom."
Pričakujemo, da bo naročnik umaknil omenjeno storitev telesnih stražarjev iz razpisne dokumentacije in jo nadomestil s storitvami prevoza in varovanja gotovine in drugih vrednostnih pošiljk, kot to določajo zakon in podzakonski akti.


ODGOVOR
Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na prenos gotovine in sicer v Prilogi A3 opis in obseg varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana, Opis in obseg storitev varovanja, točka e) Prenos gotovine in spremstvo, str. 40 ter v Prilogi B/4 Vzorec okvirnega sporazuma za Javni zavod Šport Ljubljana, v 3. Členu točka e) Prenos gotovine in spremstvo, str. 103.

Besedilo se po novem glasi:
e) Prenos gotovine in spremstvo
»Prenos gotovine, skladno s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, opravijo varnostniki kvalificirani za prenos gotovine, naš zaposleni pa jih spremlja, zaradi formalnosti, ki jih je potrebno urediti na banki v zvezi z pologom gotovine.«
Datum objave: 24.04.2019   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za pojasnilo, ali mora referenca za javna zbiranja odražati stanje, da je na prireditvi na enem kraju istočasno 10.000 ljudi in ali je takšna prireditev istočasno lahko varovana tudi z reditelji ali samo varnostniki?

ODGOVOR
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih treh letih, šteto od dneva roka za oddajo ponudb uspešno izvedel storitev varovanja javnih prireditev na javnih površinah z več kot 10000 udeleženci (brez športnih prireditev).
Prireditev mora biti varovana z varnostniki.
Datum objave: 24.04.2019   12:19
VPRAŠANJE
V merilu Delovne razmere pri gospodarskem subjektu zaradi ustrezne primerljivosti in enakovredne obravnave ponudnikov naprošamo naročnika, da določi točno število varnostnikov, ki jih je potrebno nominirati za posamezen sklop javnega naročila. Ali morajo biti varnostniki zaposleni za poln delovni čas? Če so varnostniki zaposleni za skrajšan delovni čas, npr. za 10 ur na teden, ali je potrebno nominirati sorazmerno temu ustrezno večje število varnostnikov? Kako boste preverili za koliko ur so kadri zaposleni, da ne bi prišlo do špekulacije pri navedenem merilu?

ODGOVOR
Ob upoštevanju zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (zlasti opisa in obsega nalog vsakega sklopa), je ponudnikovi presoji v okviru oblikovanja ponudbe prepuščeno koliko oseb (varnostnikov-receptorjev), ki so zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas bo nominiral in tako dobil točke iz merila Delovne razmere pri ponudniku. Naročnik bi namreč z določitvijo števila varnostnikov-receptorjev, ki bi jih bilo potrebno nominirati za posamezen sklop, omejeval ponudnike ter izkrivljal konkurenco ter hkrati vplival na njihove poslovne odločitve pri oblikovanju ponudbe.

Ponudnik nominira varnostnike-receptorje, ki so zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, pri čemer pa naročnik ne zahteva, za koliko časa mora biti pogodba sklenjena, temveč je lahko le-ta sklenjena bodisi za polni delovni čas bodisi za krajši delovni čas.

Pri merilu Delovne razmere pri gospodarskem subjektu je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeno, da mora gospodarski subjekt določiti število nominiranih delavcev, zaposlenih na dan oddaje ponudbe pri obravnavanem gospodarskem subjektu za nedoločen čas (Xndč) ter število vseh nominiranih delavcev, ki bodo izvajali storitev (Xvsi) to pomeni vseh delavcev (varnostnikov-receptorjev), ki bodo opravljali varnostno-receptorske storitve, skladno z zahtevami, opredeljenimi v prilogah A opis in obseg varovanja za Mestno občino Ljubljana (sklop 1); A/1: opis in obseg varovanja za Pionirski dom Center za kulturo mladih, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana (sklop 2); A/2: opis in obseg varovanja za Mestno knjižnico Ljubljana (sklop 3) in A/3: opis in obseg varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana (sklop 4) razpisne dokumentacije. Merilo ni število nominiranih delavcev (varnostnikov-receptorjev) temveč odstotek nominiranega kadra s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ki ga gospodarski subjekt izračuna, kot je navedeno v IV. Poglavju: Merilo, točka B) Delovne razmere pri gospodarskem subjektu, na strani 16 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 24.04.2019   12:20
VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko podamo reference za prireditve, na katerih je bila kombinacija zagotavljanja reda z varnostniki in reditelji? Namreč MOL organizira prireditve, ki se varujejo izključno z varnostnim osebjem v skladu z ZZASV-1 in nikoli z reditelji, zato nas zanima, ali so reference varovanja prireditev skupaj z reditelji dovoljene ali morajo biti na referencah izključno prireditve, ki so varovane samo z varnostnim osebjem?

ODGOVOR
Javne prireditve morajo biti varovane z varnostniki.Datum objave: 24.04.2019   12:20
VPRAŠANJE
Prevozi gotovine zaposlenega v spremstvu z varnostnikom telesnim stražarjem, kot jih predvidevate na objektih Javni zavod Šport Ljubljana se ne smejo izvajati in so protizakoniti, saj za to storitev obstaja licenca za izvajanje prevozov gotovine, zato je potrebno omenjeno storitev umakniti iz razpisne dokumentacije, v nasprotnem primeru bomo podali prijavo na Inšpektorat MNZ glede kršitve Zakona o zasebnem varovanju.

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na prenos gotovine in sicer v Prilogi A3 opis in obseg varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana, Opis in obseg storitev varovanja, točka e) Prenos gotovine in spremstvo, str. 40 ter v Prilogi B/4 Vzorec okvirnega sporazuma za Javni zavod Šport Ljubljana, v 3. Členu točka e) Prenos gotovine in spremstvo, str. 103.

Besedilo se po novem glasi:
e) Prenos gotovine in spremstvo
»Prenos gotovine, skladno s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, opravijo varnostniki kvalificirani za prenos gotovine, naš zaposleni pa jih spremlja, zaradi formalnosti, ki jih je potrebno urediti na banki v zvezi z pologom gotovine.«
Datum objave: 24.04.2019   12:21
VPRAŠANJE
Ali pri izpolnjevanju merila DELOVNE RAZMERE PRI GOSPODARSKEM SUBJEKTU štejejo tudi varnostniki, ki so zaposleni za nedoločen čas za 2 uri/ teden?

ODGOVOR
Ponudnik nominira varnostnike-receptorje, ki so zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, pri čemer pa naročnik ne zahteva, za koliko časa mora biti pogodba sklenjena, temveč je lahko le-ta sklenjena bodisi za polni delovni čas bodisi za krajši delovni čas.
Ob upoštevanju zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (zlasti opisa in obsega nalog vsakega sklopa), je ponudnikovi presoji v okviru oblikovanja ponudbe prepuščeno koliko oseb (varnostnikov-receptorjev), ki so zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas bo nominiral in tako dobil točke iz merila Delovne razmere pri ponudniku. Naročnik bi namreč z določitvijo števila varnostnikov-receptorjev, ki bi jih bilo potrebno nominirati za posamezen sklop, omejeval ponudnike ter izkrivljal konkurenco ter hkrati vplival na njihove poslovne odločitve pri oblikovanju ponudbe.
Pri merilu Delovne razmere pri gospodarskem subjektu je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeno, da mora gospodarski subjekt določiti število nominiranih delavcev, zaposlenih na dan oddaje ponudbe pri obravnavanem gospodarskem subjektu za nedoločen čas (Xndč) ter število vseh nominiranih delavcev, ki bodo izvajali storitev (Xvsi) to pomeni vseh delavcev (varnostnikov-receptorjev), ki bodo opravljali varnostno-receptorske storitve, skladno z zahtevami, opredeljenimi v prilogah A opis in obseg varovanja za Mestno občino Ljubljana (sklop 1); A/1: opis in obseg varovanja za Pionirski dom Center za kulturo mladih, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana (sklop 2); A/2: opis in obseg varovanja za Mestno knjižnico Ljubljana (sklop 3) in A/3: opis in obseg varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana (sklop 4) razpisne dokumentacije. Merilo ni število nominiranih delavcev (varnostnikov-receptorjev) temveč odstotek nominiranega kadra s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ki ga gospodarski subjekt izračuna, kot je navedeno v IV. Poglavju: Merilo, točka B) Delovne razmere pri gospodarskem subjektu, na strani 16 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 24.04.2019   12:22
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovore na naša vprašanja!

ODGOVOR
Naročnik odgovarja v skladno z zakonskimi roki.Datum objave: 26.04.2019   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaša pojasnila je dovolj, da nominiramo za vsak sklop po 1 varnostnika, ki je zaposlen za nedoločen čas? Tako bomo dobili vse točke in bo merilu zadoščeno.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri bo to merilo Delovne razmere pri gospodarskem subjektu spremenjeno.Datum objave: 26.04.2019   13:35
VPRAŠANJE
Na podlagi odgovorov naročnika se lahko sklepa, da naročnik tolerira kršenje delovnopravne zakonodaje in pričakuje od ponudnikov, da nominirajo najmanj 1 varnostnika zaposlenega nedoločen čas za vsak sklop ter je ta varnostnik zaposlen lahko le za 1 uro/ teden. Tako takšnemu varnostniku ne pripadajo vse pravice iz delovnega razmerja (npr. polno plačan dopust, bolniška, poln regres ipd.) in s tem v zvezi gre dejansko za toleriranje nelojalne konkurence na račun pravic delavcev, kar naročnik v tem javnem naročilu dovoljuje. Obenem merilo glede na zgoraj napisano ne sledi Noveli ZJN-3A, katere namen je SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE, ki spodbuja k upoštevanju vseh vidikov dostojnega dela, temveč samo zakonsko zadosti omenjeni dikciji zakona.

Socialno odgovorno javno naročanje (v nadaljevanju: SOJN) sicer pomeni javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami in pravicami delavcev, socialna vključenost (vključevanje
invalidov), enake možnosti, dostopnost, načrtovanje za vse, upoštevanje trajnostnih meril, vključno z vprašanji etične trgovine ter splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne odgovornosti gospodarskih družb ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in direktiv o javnem naročanju.2 SOJN lahko prispeva k večji skladnosti z vrednotami in potrebami skupnosti, ker se odziva na vse večjo zahtevo javnosti, da mora biti država pri svojem delovanju socialno odgovorna. V EU se vedno bolj poudarjajo socialne pravice in enakost, zlasti na delovnem mestu. Ker je trajnostni
razvoj presegel okoljska vprašanja in postal del socialnih vprašanj, so socialni standardi vedno pogosteje opredeljeni kot eden od dejavnikov pri vse večjem prizadevanju za socialno odgovornost gospodarskih družb.
SOJN vključuje veliko socialnih vidikov, eden izmed njih je tudi spodbujanje dostojnega dela. Ta splošno uveljavljen koncept temelji na prepričanju, da imajo ljudje pravico do produktivne zaposlitve v pogojih svobode, enakopravnosti, varnosti in človekovega dostojanstva.
Dostojno delo temelji na štirih enako pomembnih in neodvisnih elementih: pravici do produktivnega in svobodno izbranega dela, temeljnih načelih in pravicah pri delu, zaposlitvi, ki zagotavlja dostojno plačilo, ter socialni zaščiti in socialnemu dialogu. Še en vidik pa je spodbujanje skladnosti s socialnimi pravicami in pravicami delavcev. (Vir: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN-3A_novela.pdf)


ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri bo merilo Delovne razmere pri gospodarskem subjektu spremenjeno.Datum objave: 26.04.2019   13:35
VPRAŠANJE
Glede na to da je navedeno, da morajo biti reference za ISTOVRSTNE POSLE storitev varovanja javnih zbiranj na javnih površinah, to pomeni, da se morajo reference nanašati izključno na izvedene storitve varovanja javnih zbiranj, ki se izvajajo samo z varnostniki, tako kot se storitve varovanja javnih zbiranj izvajajo tudi pri naročniku storitev?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.04.2019   13:36
Naročnik dodatno pojasnjuje, da bo na podlagi podanih vprašanj in odgovorov popravil Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri bo opredelil drugo socialno merilo. Glede na to, da gre pri predmetnem JN tudi za objavo na portalu TED in bo prišlo do časovnega zamika objave, bomo spremenili rok za vprašanja in odgovore ter oddajo ponudb.