Dosje javnega naročila 001999/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje podatkovnega centra MIZŠ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 172.199,48 EUR

JN001999/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN001999/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN001999/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN001999/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001999/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 067-157119

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Arnež
gp.mizs@gov.si
+386 14005454
+386 14005321

Internetni naslovi
http://www.mizs.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1672

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8227
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje podatkovnega centra MIZŠ
Referenčna številka dokumenta: 430-644/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je zagotoviti vzdrževanje podporne strukture podatkovnega centra MIZŠ in vključuje sistem neprekinjenega napajanja podatkovnega centra, naprave za odvod toplote v podatkovnem centru, naprave za nadzor in omejitev dostopa v komunikacijske »rack« omare, naprave za nadzor okoljskih parametrov ter centralni nadzorni sistem za vse prej naštete naprave. V času trajanja pogodbe je potrebno izvesti po potrebi tudi zamenjavo iztrošenih delov, katerih življenjska doba je potekla in sicer ventilatorjev, usmernikov, ventilov in stikal sistema za neprekinjeno napajanje.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 175.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zagotoviti vzdrževanje podporne strukture podatkovnega centra MIZŠ in vključuje sistem neprekinjenega napajanja podatkovnega centra, naprave za odvod toplote v podatkovnem centru, naprave za nadzor in omejitev dostopa v komunikacijske »rack« omare, naprave za nadzor okoljskih parametrov ter centralni nadzorni sistem za vse prej naštete naprave. V času trajanja pogodbe je potrebno izvesti po potrebi tudi zamenjavo iztrošenih delov, katerih življenjska doba je potekla in sicer ventilatorjev, usmernikov, ventilov in stikal sistema za neprekinjeno napajanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vpis v poslovni register
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.(vsak gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Ponudnik v zadnjih 5-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
(Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalca.)
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, kjer ima odprte račune, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 5-ih mesecih od izdaje ni imel blokad poslovnih računov. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za prejem ponudb.


III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsak prijavljen kader mora aktivno obvladati slovenski jezik, kar izkaže z zadostitvijo vsaj enega od naštetega:
- ima slovensko državljanstvo
- je na slovenski šoli v slovenskem jeziku pridobil najmanj osnovnošolsko izobrazbo
- ima potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni. Potrdilo o opravljenem izpitu mora biti izdano pri enem od dvanajstih zunanjih izvajalcev Centra za slovenščino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, skladno z veljavno zakonodajo.

Ponudnik ima za potrebe izvajanja predmetnega javnega naročila na voljo vsaj dva redno zaposlena (zaradi narave pogodbene razpoložljivosti) in strokovno usposobljena kadra za vzdrževanje naprav za odvod toplote proizvajalca APC by Schneider Electric, tipa InRow. Naročnik bo kot strokovno usposobljen kader štel kader s pridobljenim certifikatom INROW, oz. potrdilom proizvajalca opreme (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno).

Ponudnik ima za potrebe izvajanja predmetnega javnega naročila na voljo vsaj dva redno zaposlena (zaradi narave pogodbene razpoložljivosti) strokovno usposobljena kadra za vzdrževanje naprav za brezprekinitveno napajanje proizvajalca APC by Schneider Electric, tipa Symmetra PX. Naročnik bo kot strokovno usposobljen kader štel kader s pridobljenim certifikatom ISX-B, oz. enakovrednim potrdilom proizvajalca opreme (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno).

Ponudnik je v zadnjih treh letih pred dnem objave javnega naročila vsaj eno leto za enega ali več naročnikov izvajal podobne storitve vzdrževanja. Za podobno storitev vzdrževanja se šteje vzdrževanje podatkovnega centra (podobne storitve, kot so vzdrževanje UPS, nadzornih modulov, klimatizacijskih naprav ipd., ne pa vzdrževanje strežnikov in diskovnih podsistemov). Skupna vrednost referenčnih poslov mora biti najmanj enaka ponudbeni vrednosti (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno)

Ponudnik ima pri proizvajalcu APC by Schneider Electric certifikat PREMIER PARTNER ali ELITE PARTNER za podatkovne centre s katerim dokazuje doseganje ustreznega statusa za opremo, ki je predmet vzdrževanja (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno).

Ponudnik ima zagotovljen dostop do rezervnih delov, potrebnih za izvajanje predmeta javnega naročila (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno).


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019