Dosje javnega naročila 001944/2019
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Gradnje: Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001944/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.04.2019
JN001944/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001944/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija
Elizabeta Rakovec
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
+386 45183105

Internetni naslovi
https://www.obcina-gvp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-gvp.si
ESPD: https://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=255&stran=Razpisi in objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8317
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Ceste


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane
Referenčna številka dokumenta: 4300-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba asfalterskih del, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, preplastitve obstoječih asfaltov in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba asfalterskih del, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, preplastitve obstoječih asfaltov in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.05.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   10:00
Kraj: Portal EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2019   09:00

Dodatne informacije:
Kandidati pošljejo vprašanja na portalu javnih naročil, kjer jih bo naročnik obravnaval in v najkrajšem možnem času na njih tudi odgovoril.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2019   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu št. 3 in 5, ki se tičeta referenc (za gospodarski subjekt in vodjo del) imate navedeno "Vrsta dela(podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec konkretna navedba ali je bila v okviru referenčnega posla izvedena novogradnja, rekonstrukcija ali obnova objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 22231 - Cevovodi za odpadno vodo)".

Ali gre za napako? Glede na to, da je predmet JN asfaltiranje in popravila lokalnih cest?


ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je bila na obrazcih 3 in 5 napaka v tekstu. Popravljena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.


Datum objave: 15.04.2019   08:55
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da ESPD obrazec ni zahtevan.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) v 3. odstavku 47. člena odgovarja na vaše vprašanje in sicer: "Naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo. Ne glede na drugi odstavek 89. člena tega zakona naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD".

Mi smo se na podlagi tega člena ZJN-3 odločili, da ESPD obrazca NE zahtevamo.

S spoštovanjem.

Datum objave: 16.04.2019   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

ravnanje in zagotavljanje oddaje gradbenih odpadkov nastalih na gradbišču določenega investitorja, je po uredbi dolžnost in s tem tudi strošek! investitorja in ne izvajalcem gradbenih del. odpadki so LASTNINA investitorja gradnje, vse do trenutka oddaje predelovalcu ali zbiralcu gradbenih odpadkov. Vsi postopki ravnanja z nastalimi odpadki zaradi gradnje, gredo v plačilo investitorju gradnje, ki je tudi plačnik teh stroškov. To pomeni, da mora investitor, skladno z zakonskimi predpisi prevzeti tako odgovornost za ravnanje s svojimi odpadki, kakor tudi stroške oddaje le teh v predelavo ali zbiralcem, posledično mora naročnik te stroške obračunati v popisih del, v kolikor načrt ravnanja z odpadki predvideva nastajanje odpadkov ter nadaljnje ravnanje z njimi. Naročnik lahko pogodbeno pooblasti izvajalca za ravnanje z naročnikovimi odpadki na gradbišču skladno z zakonskimi predpisi, vendar ne mora zahtevati od izvajalca, da je plačnik prevoza, predelave oziroma oddaje teh odpadkov!

Prosimo, če popravite pogodbena določila v konkretnem javnem razpisu:


13.člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje:

izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo);

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje uvodoma pojasnjuje da določil vzorca pogodbe ne bo spreminjal saj so ta določena v celoti skladno z veljavno področno zakonodajo in predpisi na področju javnih naročil.

Kot pravilno ugotavlja tudi sam zastavljavec vprašanja, naročnik lahko pooblasti izbranega izvajalca za ravnanje z odpadki, kar je oziroma bo v konkretnem primeru naročnik tudi storil skladno z izpostavljenim določilom pogodbe. Kot izhaja že iz samih zahtev razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe, je za odvoz vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo po pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblaščen izvajalec. Izvajalec mora te odvoze tudi v celoti plačati, prav tako tudi predelavo oziroma oddajo teh odpadkov. Seveda si lahko ponudnik pri oddaji ponudbe te stroške vkalkulira oziroma vračuna v svojo ponudbeno ceno, vsekakor pa jih skladno z določili pogodbe oziroma razpisne dokumentacije mora izvesti.

Ob upoštevanju vsega navedenega je torej predmetno zahtevo naročnika ponudnik v celoti dolžan upoštevati pri oddaji ponudbe in izračunu ponudbene cene, izbrani izvajalec pa tudi v sami fazi izvedbe. V kolikor ponudnik predmetne zahteve ne bo upošteval, bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. V kolikor pa navedenega ne bi upošteval izbrani izvajalec, navedeno pomeni kršitev pogodbenih obveznosti in podlago za uveljavitev sankcij skladno s pogodbo oziroma razpisno dokumentacijo.Datum objave: 16.04.2019   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas, ali lahko predložimo namesto obrazca S.BON-1P obrazec S.BON-1, ki vsebuje enake informacije glede letnega prometa (čisti prihodek od prodaje)?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo kot ustrezno dokazilo za izkazovanje izpolnjevanja pogoja 3 "Letni promet" pogojev Poslovne in finančne sposobnosti štel tudi obrazec S.BON-1 oziroma S.BON-1/P ali S.BON-1/SP, v kolikor seveda iz tega izhaja podatek o letnem prometu (čistih prihodkih od prodaje) za zadnja tri poslovna leta.

Predložitev obravnavanega obrazca se tako šteje kot adekvatno oziroma enakovredno dokazilo.Datum objave: 16.04.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu je navedena zahteva po upoštevanju uredbe pri izvedbi gradbenih del:

Uredba o zelenem javnem naročanju
Pri izvedbi javnega naročila mora izbrani ponudnik v celoti upoštevati in spoštovati relevantne zahteve veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Še posebej se vsak ponudnik z oddajo ponudbo zavezuje, da bo pri obnovi ceste upošteval zahtevo, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.
Izbrani ponudnik mora izpostavljeno določilo v celoti upoštevati tudi v fazi izvedbe ter naročniku skladno z določenim v pogodbi, najkasneje pri primopredaji objekta, posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov.
Dokazilo: Krovna izjava oziroma izjava podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.

Ali je v projektni dokumentaciji oziroma tehničnih navodilih zapisana tovrstna uporaba odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih na konkretnem objektu?
Izvajalci dejansko ne odločajo o uporabi odpadkov na istem gradbišču ali o "neuporabi odpadkov na istem gradbišču - posledično odvoz do prevzemnika", temveč je za to odgovoren investitor gradbenih del, ki je hkrati tudi lastnik nastalih gradbenih odpadkov, ravno tako izvajalec ne odloča samostojno o uporabi določenih materialov (reciklat uporabljen v asfaltni mešanici proizvajalca asfaltnih mešanic) temveč je to naloga investitorja oziroma nadzora, ki je predstavnik investitorja in odloča o tem v njegovem imenu.

Iz tega sledi, da je upoštevanje te Uredbe predvsem v resorju oziroma na strani investitorja gradnje določenega gradbenega projekta ter posledično gradbenih del, ki temeljijo na tem projektu oziroma tehničnih navodilih in njegovi dokumentaciji, ne pa izvajalca del, kateremu je NAROČENO kaj naj izvaja.

Prosimo za natančno obrazložitev in za morebitno korekcijo razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje uvodoma pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja v zvezi z obravnavanim napačno. Kot namreč izhaja iz veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju ni naročnik tisti, ki mora izvajati dela, storitve ali dobave blaga na način, kot ga predvideva Uredba temveč mora pri oddaji javnega naročila določili zahteve, na podlagi katerih bodo izvajalci dela izvajali na način, da bodo doseženi cilji obravnavane Uredbe. V konkretnem primeru je naročnik to tudi storil s tem, ko je jasno zahteval izpolnitev enega izmed relevantnih ciljev Uredbe, ki je vezan na predmet javnega naročila. Ne glede na projektno dokumentacijo ali tehnična navodila, ki jih izpostavlja zastavljavec vprašanja naročnik pojasnjuje, da je tudi razpisna dokumentacija sestavni del, celo bistveni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato jo morajo potencialni ponudniki pri oddaji ponudbe in tudi kasneje izbrani ponudnik v fazi izvedbe v celoti upoštevati. Naročnik je torej v okviru razpisne dokumentacije jasno navedel kakšne so zahteve (ki jih je nenazadnje dolžan navesti skladno z Uredbo) za ponudnike in to morajo ponudniki pri oddaji ponudbe v celoti upoštevati. V kolikor ponudniki navedenega ne bi upoštevali navedeno rezultira v nedopustnosti ponudbe, ki jo mora ponudnik izključiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik torej v okviru oddaje javnega naročila od ponudnikov evidentno zahteva tudi, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna. To zahtevo morajo ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe (tudi pri podaji ponudbene cene) ter nadalje izvajalec tudi v sami fazi izvedbe javnega naročila.Datum objave: 16.04.2019   13:50
VPRAŠANJE
Pod Vsebino ponudbene dokumentacije imate pod Obrazec 6 navedeno, da je potrebno predložiti parafiran Vzorec garancije za odpravo napak, v Razpisni dokumentaciji pa imate pod Obrazec št: 6 objavljen Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo - ali priložimo le-tega?

ODGOVOR

Napaka je odpravljena. Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 16.04.2019   13:51
VPRAŠANJE
Pod Vsebino ponudbene dokumentacije imate pod Obrazec Priloga navedeno, da je potrebno priložiti parafiran, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe: Gradbena pogodba za izgradnjo kanalizacije Gorenja vas in Dobravšce. Prosimo za potrditev, da gre za napako in se objekt pravilno glasi: »Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane«.

ODGOVOR

Napaka je odpravljena. Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 16.04.2019   13:51
VPRAŠANJE
V 24. členu Vzorca pogodbe navajate, da je potrebno predložiti zavarovanje za dobro izvedbo v višini 5% OD IZDANEGA RAČUNA v EUR z DDV - prosimo za potrditev, da gre za napako in da se zavarovanje predloži v višini 5% POGODBENE VREDNOSTI Z DDV.

ODGOVOR

Napaka je odpravljena. Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani naročnika.

Datum objave: 16.04.2019   13:51
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji navajate višino zavarovanja "NAJMANJ" 5 % pogodbene vrednosti z DDV - prosimo za potrditev, da je zahtevana višina zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in NE VEČ.

ODGOVOR

Napaka je odpravljena. Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 16.04.2019   13:52
VPRAŠANJE
Naročniku sporočamo, da ZGO-1, na katerega se sklicuje, ni več v veljavi, ampak od 01.06.2018 dalje velja Gradbeni zakon, zato prosimo, da popravi tudi višino zavarovanja odgovornosti!

ODGOVOR

Napaka je odpravljena. Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 16.04.2019   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pod pogojem letnega čistega prometa zahtevate podatke za leto 2018, ki pa še niso javno znani.

Ali priložimo za leto 2018 končno bilanco podjetja, ki je bila sicer oddana na AJPES, ni pa še objavljena na njihovi spletni strani?
Ali boste spremenili pogoj in upoštevali leta 2015, 2016 in 2017 (ki so zaključena in podatki tudi že objavljeni)?
Hvala!

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bodo v tem primeru, kot relevantni upoštevani tudi podatki za leta 2015, 2016 in 2017.