Dosje javnega naročila 001983/2019
Naročnik: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Gradnje: »REKONSTRUKCIJA MOSTU V VASI SUHORJE«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 555.397,14 EUR

JN001983/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2019
JN001983/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN001983/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN001983/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2019
JN001983/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2019
JN001983/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN001983/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.05.2020
JN001983/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.06.2020
JN001983/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.09.2020
JN001983/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.09.2020
JN001983/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001983/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI
Pivka
Slovenija
Natalija Vilhar Samsa
natalija.vilhar@pivka.si
+386 57210100
+386 57210102

Internetni naslovi
http://www.pivka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302595/RD_POPIS_DEL-Rek._mostu_v_vasi_Suhorje_3.4.19.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8353
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »REKONSTRUKCIJA MOSTU V VASI SUHORJE«
Referenčna številka dokumenta: NV-G-01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija mostu v vasi Suhorje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija mostu v vasi Suhorje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19.04.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2019   09:12

V1:
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika,da podaljša rok za oddajo ponudbe za 1 teden, ker je trenutni rok za oddajo takoj po prvomajskih praznikih, ko ima večina ponudnikov in podizvajalcev kolektivni dopust.

Zaradi velikonočno/prvomajskih praznikov, ki so povezani imamo velike težave s pridobivanjem ponudb in potrjevanjem referenc.

S tem podaljšanjem bi naročnik dobil več ponudb in konkurenčnejšo ceno.

O1:
ODGOVOR


Spoštovani,

Rok za oddajo ponudb je pred velikonočnim praznikom in sicer 19.04.2019.

Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.04.2019   09:12
V2:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali ima Naročnik zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo celotnih razpisanih del?

hvala

lep pozdrav

O2:
ODGOVOR

Spoštovani,
Da.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.04.2019   10:15
V3:
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da natančno napiše za koliko let bo moral izbrani ponudnik zagotoviti garancijo za odpravo napak? 3 leta ali 10 let? Na strani 17 namreč piše, da gospodarski subjekt za VSA izvedena dela daje 3 letno garancijo. Hvala za odgovor.

O3:
ODGOVOR

Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno v 11. točki OBVEZNOSTI IZBRANEGA PONUDNIKA, I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije in sicer kot sledi:

Gospodarski subjekt oz. ponudnik za vsa izvedena dela daje 3 letno garancijo, za konstrukcijske in nosilne elemente pa 10 let, od opravljene primopredaje objekta in uspešno podpisanega primopredajnega zapisnika. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 10 let za konstrukcijske elemente in nosilne elemente, v vrednosti sorazmernega dela za konstrukcijske in nosilne elemente. Za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.

Kar pomeni, da se zahteva, da izbrani ponudnik za vsa dela daje 3 letno garancijo, razen za konstrukcijske in nosilne elemente pa izbrani ponudnik daje 10 letno garancijo od opravljene primopredaje objekta in uspešno podpisanega primopredajnega zapisnika. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 10 let za konstrukcijske elemente in nosilne elemente, v vrednosti sorazmernega dela za konstrukcijske in nosilne elemente. Za vsa ostala dela pa 3 letno garancijo. Za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.


Lep pozdrav.Datum objave: 10.04.2019   10:16
V4:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni


Prosimo naročnika, da popravi popis del v poglavju betonska dela saj ne sešteva prve in zadnje postavke v skupno vrednost.

lep pozdrav

O4:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z navedbo v 4. točki POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) IN POPIS DEL, III. Poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije je naročnik je k razpisni dokumentaciji priložil popis del v Excel programu. Popis del je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, ki ponudnika tudi najbolj zavezuje, saj je prav v tem dokumentu predstavljen ponujen predmet javnega naročila (z opisi in tehničnimi specifikacijami), vsebuje pa tudi cene za vse proizvode in storitve, ki sestavljajo javno naročilo. Ponudniki naj bodo še posebej natančni in skrbni pri izpolnitvi popisa del oziroma pri pripravi ponudbe v tem segmentu ponudbene dokumentacije.

Ponudba mora biti v celoti podana na originalnih popisih. Ponudniki v popisu del ne smejo spreminjati vsebine (opisa, materialov itd.) postavk, merske enote in količine, navedene v popisu del.

Razen v primeru/ih in skladno s prvim (1) odstavkom 67. člena ZJN-3, ko naročnik posreduje informacije v obliki odgovora/ov na prejeto/a vprašanje/a na Portalu javnih naročil gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, v katerem odpravlja morebitna neskladja in/ali napake (tudi v popisu del, kot na primer napake v formulah popisa del, merskih enotah in/ali količinah), pojasnjuje in podaja informacije in/ali natančna navodila glede razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov. S tem vsak izdan dodatek s strani naročnika postane del razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

V SLED ZGORAJ NAVEDENEMU IN SKLADNO S PREJETIM VPRAŠANJEM ŠT. 4 IN OBJAVLJENIM ODGOVOROM ŠT. 4 NAROČNIK OPOZARJA POTENCIALNE PONUDNIKE, KI BODO ODDALI PONUDBO, DA JE V ZAVIHKU 5. BETONSKA DELA NAPAKA V FORMULI SKUPNEGA SEŠTEVKA BETONSKIH DEL (SUMA BETONSKA DELA).V SKUPNEM SEŠTEVKU 5. BETONSKI DEL NISTA ZAJETA PRVA (5.1.) IN ZADNJA POSTAVKA (5.10.).
ZATO NAROČNIK POTENCIALNIM PONUDNIKOM PODAJA NAVODILO, DA NAJ V SVOJEM PONUDBENEM POPISU DEL V ZAVIHKU 5. BETONSKA DELA, V SKUPNEM SEŠTEVKU POSTAVK BETONSKIH DEL POPRAVIJO NAPAKO V FORMULI IN V SKUPNI SEŠTEVEK BETONSKIH DEL (ZAVIHEK 5 POPISA DEL) ZAJAMEJO VSE POSTAVKE OD ŠT. 5.1. DO 5.10..

Lep pozdrav.Datum objave: 10.04.2019   10:17
V5:
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo, da zaradi lažje in hitrejše priprave ponudbe, objavi razpisne obrazce v Word obliki. Hvala, lp.


O5:
ODGOVOR

Spoštovani,
Obrazci so v .pdf obliki dokumenta, zato, da ponudniki ne posegajo v vsebino obrazcev.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.04.2019   11:09
V7:
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik dokazuje reference za podjetje in za OVD z nominiranim podizvajalcem v ponudbi?

O7:
ODGOVOR


Spoštovani,
Da, skladno z navedenim v pogoju 8 in pogoju 9, točke 5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST, II: poglavja POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije:
v vrstici - IZPOLNJEVANJE POGOJA IN IZPOLNJEVANJE POGOJA V PRIMERU SKUPNE PONUDBE in vrstici Podizvajalci tabele pogoja 8 in v vrstici - IZPOLNJEVANJE V PRIMERU SKUPNE PONUDBE in vrstici Podizvajalci tabele pogoja 9, gre v vašem primeru za uporabo zmogljivosti drugih.

Vendar pa naročnik opozarja, da mora v tem primeru potencialni ponudnik, skladno z 8. točko, poglavja I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti PISNI DOGOVOR vsaj z navedenimi elementi, skladno z 8. točko, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.
Prav tako pa naročnik opozarja, da je v razpisni dokumentaciji navedeno, skladno s prvim (1) odstavkom 81. člena ZJN-3, glede pogojev v zvezi s strokovno usposobljenostjo izvajalca gradenj in pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivost drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje, za katere se zahtevajo te zmogljivosti!

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.04.2019   08:50
V8:
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek ali se bodo pogajanja odvijala s fizično udeležbo ali samo preko portala EJN?

O8:
ODGOVOR

Spoštovani,

skladno z navedenim v 5. točki POVABILA K ODDAJI PONUDBE in v 9. točki POGAJANJA, III. Poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije bo ponudnik obveščen o pogajanjih preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem. Kar pomeni, da bo pogajanje potekalo v sistemu e-JN.
Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe hkrati pozval vse ponudnike, katerih ponudbe izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev ter njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehnični dokumentaciji ter so prispele pravočasno in pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Ponudnik/i bodo, na podlagi povabila na pogajanja in skladno z navodili predmetnega povabila, v sistemu eJN oddali skeniran obrazec št. 1/A razpisne dokumentacije v .pdf obliki - izpolnjen le v drugem delu predmetnega obrazca z naslovom »PONUDBENA VREDNOST POGAJANJA II. DEL«

Izveden bo en (1) krog pogajanj. Naročnik se bo pogajal o ceni.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.04.2019   10:25

V6:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri asfalterskih delih je predviden AC 16 base v debelini 4cm, kar tehnično ni dopustno saj bi ta debelina morala biti vsaj 5cm. Poleg tega je to groba frakcija za vgradnjo na HI, običajno se vgradi na HI zaščitna plast AC 8 surf PmB 25/55-65 A2 Z3 v debelini 2,5-3cm.

lep pozdrav

O6:
ODGOVOR


Spoštovani,
V postavki 9.2. zavihka 9. asfaltna dela POPISA DEL je popravek v opisu in sicer kot navedeno v nadaljevanju:
ZAVIHEK 9 ASFALTNA DELA
Postavka 9.2.
Dobava in vgraditev nosilnega asfalta AC 8 surf PmB 25/55-65 A2 Z3 v debelini 4 cm

V sled navedenemu in vezano na prejeto vprašanje št. 4, vprašanje št. 6 in vprašanje št. 9 bo naročnik objavil popravek popisa del in sicer popravek zavihka 5. betonska dela (popravek formule skupnega seštevka betonskih del), zavihka 6. zidarska in kamnoseška dela (popravek opisa postavke 6.17.) in zavihka 9. asfaltna dela (popravek opisa postavke 9.2.).

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da za dopustnost ponudb v svojo ponudbeno dokumentacijo v popis del vključijo oziroma skopirajo popravljen zavihek 5. betonska dela (popravek formule skupnega seštevka betonskih del), zavihek 6. zidarska in kamnoseška dela (popravek opisa postavke 6.17.) in zavihek 9. asfaltna dela (popravek opisa postavke 9.2.).
V primeru, da ponudnik predmetnega popravka zavihka 5. betonska dela, 6. zidarska in kamnoseška dela in zavihka 9. asfaltna dela popisa del ne bo vključili v svoj ponudbeno ovrednoten popis del, ki je ključen sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika, bo izločen.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.04.2019   10:27
V9:
VPRAŠANJE
Prosimo za sledeče odgovore:

1. Zidarska dela poz. 6.17 - Iz postavke ni razvidna zehtavana kvaliteta jekla (vroče cinkano železo ali RF). Ali vroče cinkano jeklo ustreza opisu v postavki? Razlika v ceni je bistvena.

2. Zidarska dela poz.6.17 - Ali se namesto jeklenih palic M24 uporabi ustrezne GEWI 25 vijake? Sprememba je smiselna zaradi tehnologije izvedbe.

3. Zidarska dela poz.6.17 - Za opornik 4 je potrebno osem izvrtanin skozi opornik, ker so tudi lamele v dveh nivojih, dočim je pri ostalih dovolj po 4 vrtine skozi opornik. Ali je to ustrezno?

O9:
ODGOVOR

Spoštovani, posredujemo odgovore:

O9. 1: Dela se bodo izvedla iz jekla, kvalitete S235JR, vroče cinkano. Ni predvieno rostfraj - RF.

O9. 2: Da, lahko se uporabi ustrezne GEWI 25 vijake.

O9. 3: Da je ustrezno.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.04.2019   11:41
DODATNO POJASNILO NAROČNIKA - VEZA PREJETO VPRAŠANJE ŠT. 4, 6 IN 9 TER OBJAVLJENI ODGOVORI ŠT. 4, 6 IN 9 - POSREDOVAN V OBJAVO NA PORTAL JN - POPRAVEK POPISA DEL :

Spoštovani,
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da vezano na prejeto vprašanje št. 4, vprašanje št. 6 in vprašanje št. 9 objavlja popravek popisa del in sicer:
- zavihek 5. betonska dela popravek je le v formuli skupnega seštevka (suma betonska dela) vrednosti betonskih del, kjer so sedaj zajete vse postavke betonskih del to je od vključno s postavko 5.1. do vključno s postavko 5.10.

- Zavihek 6. zidarska in kamnoseška dela popravek je le v opisu postavke št. 6.17. označeno z rdečo, skladno s prejetim vprašanjem št. 9 in objavljenim odgovorom št. 9.

- zavihek 9. asfaltna dela popravek je le v opisu postavke št. 9.2. označeno z rdečo, skladno s prejetim vprašanjem št. 6, kjer je sedaj naveden naslednji opis postavke št. 9.2.:
Dobava in vgraditev nosilnega asfalta AC 8 surf PmB 25/55-65 A2 Z3 v debelini 4 cm.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da za dopustnost ponudb v svojo ponudbeno dokumentacijo v popis del vključijo oziroma skopirajo popravljen celoten zavihek 5. betonska dela (popravek formule skupnega seštevka betonskih del), celoten zavihek 6. zidarska in kamnoseška dela (popravek opisa postavke 6.17.) in celoten zavihek 9. asfaltna dela (popravek opisa postavke 9.2.).
V primeru, da ponudnik predmetnega popravka zavihka 5. betonska dela, 6. zidarska in kamnoseška dela in zavihka 9. asfaltna dela popisa del ne bo vključili v svoj ponudbeno ovrednoten popis del, ki je ključen sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika, bo izločen.

Lep pozdrav.