Dosje javnega naročila 002036/2019
Naročnik: OBČINA HORJUL, Občinski trg 1, 1354 Horjul
Gradnje: Novogradnja poslovilnega objekta - mrliške vežice in pripadajoče ceste
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 649.023,70 EUR

JN002036/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2019
JN002036/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.04.2019
JN002036/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002036/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN002036/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002036/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2019
JN002036/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN002036/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN002036/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2019
JN002036/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.11.2020
JN002036/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.11.2020
JN002036/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.11.2020
JN002036/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.12.2020
JN002036/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.12.2020
JN002036/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.12.2020
JN002036/2019-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.12.2020
JN002036/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002036/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HORJUL
Občinski trg 1
1354
SI
Horjul
Slovenija
Jana Jereb
obcina@horjul.si
+386 17591120
+386 17591130

Internetni naslovi
http://www.horjul.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302607/Nov_postopek.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8409
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Novogradnja poslovilnega objekta - mrliške vežice in pripadajoče ceste
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Novogradnja poslovilnega objekta - mrliške vežice in pripadajoče ceste« je novogradnja mrliške vežice s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo na zemljišču s parc. št. 262/2 in rekonstrukcija lokalne ceste na zemljišču parc. št. 1732/1, obe k.o. Vrzdenec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradnja mrliške vežice s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrzdenec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu 1 je gradnja mrliške vežice s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrzdenec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu 2 je rekonstrukcija lokalne ceste.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2019   09:05
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Tehnični del razpisne dokumentacije (načrti) je na voljo na spletni strani naročnika.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2019   08:39
VPRAŠANJE
Prosimo da objavite popis del.

ODGOVOR
Naročnik je bojavil popis del.Datum objave: 08.04.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Razpisna dokumentacija zahteva sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti v višini 100.000 EUR in gradbeno zavarovanje v višini 200.000 EUR in se pri tem sklicuje na 5.odstavek 77.člena ZJN-3. Naročnika pozivamo naj si navedei člen prebere, ker sploh ne govori o zavarovanjih.
Zavarovanje odgovornosti za škodo pa je že zahtevana na strani 19, skladno z 14-členom GZ. Poleg tega zahteva po dodatnih zavarovanjih ni skladna z razpisom, ker je le ta deljen na sklope.

2. Za sklop 2 se zahteva vodja del za zahtevne objekte. Predvidena je rekonstrukcija 130 m ceste, 73 m vodovoda in 190 m kanalizacije fi največ 160 mm, kar niti približno niso pogoji za zahtevni objekt. Naročnik naj postavi pogoje sorazmerne javnemu naročilu, kot to zahteva ZJN-3.

3. Za sklop 2 se poleg vodje del zahteva vodja gradnje. To spet nima nobenega smisla, ker gre za enostaven objekt.
V kolikor naročnik ne bo preučil svojih zahtev in objavil popravka razpisne dokumentacije kot ko veleva zakon, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.Datum objave: 08.04.2019   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ne 5. ne 6. odstavek ZJN-3 ne govorita o zavarovanju! Prosimo za utemeljeno zahtevo, zakaj se poleg odgovornosti za škodo skladno z Gradbenim zakonom in zavarovanju za dobro izvedbo del zahtevata še nekakšno zavarovanje civilne odgovornosti in dodatno gradbeno zavarovanje, ki za ponudnika predstavljata nepotrebne dodatne stroške.

ODGOVOR
Naročnik to zavarovanje zahteva na podlagi Gradbenega zakona in ga zahteva utemeljeno.
Spreminja pa naročnik razpisno dokumentacijo v sklopu 2, tako da se tam zahteva le zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov. Ponudnik predloži lastno izjavo in kot dokazilo kopijo sklenjene zavarovalne police.
V sklopu 1 razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena in naročnik zahteva: Ponudnik bo imel ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje splošne civilne odgovornosti v višini najmanj 100.000,00 EUR in gradbeno zavarovanje v višini najmanj 200.000,00 EUR.

Datum objave: 08.04.2019   09:56
VPRAŠANJE
Klasifikacija objekta 21121 ne obstaja!

ODGOVOR
Gre za objekt Regionalne ceste po klasifikacijski številki 21112.Datum objave: 08.04.2019   15:16
VPRAŠANJE
Tudi klasifikacija, ki jo zgoraj navajate ne obstaja.
Prosimo za pravilen podatek.

ODGOVOR
Klasifikacijski številki 21112 Regionalne ceste in 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste sta v skladu z izdano Tehnično smernico TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov (glejte 17. stran smernice).Datum objave: 09.04.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kateri izmed spodaj navedenih popisov del sodijo pod sklop 1 in kateri pod sklop 2:

gradbeno obrtniška dela
kanalizacija
obnova ceste
vodovodni priključki
zunanja ureditev
elektro instalacije
strojne instalacije

ODGOVOR

Naročnik je objavil popravek popisa del in ločeni rekapitulaciji po sklopih, kjer je razvidno katera dela sodijo v sklop 1 in katera dela v sklop 2.


Datum objave: 09.04.2019   10:08
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k objavi rekapitulacije del iz katere bo razvidno kaj spada pod sklop 1 in kaj pod sklop 2.

ODGOVOR

Naročnik je objavil popravek popisa del in ločeni rekapitulaciji po sklopih, kjer je razvidno katera dela sodijo v sklop 1 in katera dela v sklop 2.

Datum objave: 09.04.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo projektne dokumentacije.

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je projektno dokumentacijo objavil na svoji spletni strani https://www.horjul.si/Datum objave: 09.04.2019   14:05
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del in vodja gradnje ista oseba.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Vodja del in vodja gradnje sta lahko isti kader, v kolikor izpolnjuje en kader pogoje za vodjo del in vodjo gradnje.


Datum objave: 09.04.2019   14:05
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del in vodnja gradnje ista oseba?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Vodja del in vodja gradnje sta lahko isti kader, v kolikor izpolnjuje en kader pogoje za vodjo del in vodjo gradnje.


Datum objave: 09.04.2019   15:56
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del in vodja gradnje ista oseba.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, v kolikor izpolnjuje isti kader pogoje za vodjo del in vodjo gradnje.Datum objave: 09.04.2019   16:16
VPRAŠANJE:
Dobava in montaža cestnega požiralnika???? Detalj ali specifikacijo prosimo.

ODGOVOR:
Detajl cestnega požiralnika se nahaja med detajli načrta interne kanalizacije in zunanje ureditve.

Datum objave: 09.04.2019   16:22
VPRAŠANJE:
Kakšna je višina poliestrskih jaškov interne kanalizacije (točki 9 in 10)?

ODGOVOR:
Višina poliestrskih jaškov interne kanalizacije je razvidna iz grafik št. 6.4.2. in 6.4.3. načrta interne kanalizacije in zunanje ureditve.

Datum objave: 11.04.2019   10:41
VPRAŠANJE
Ali vsebuje SKLOP 2 samo izvedbo ceste "2popis-obnova ceste-PV Vrzdenec_sklop 2"?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da.

Datum objave: 11.04.2019   14:15
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V postavki:
VI. TESARSKA DELA - OSTREŠJE

1. Dobava in montaža lesene strešne, prezračevane konstrukcije na ravni stropni AB plošči objekta.
Streha v naklonu 3°. Poraba lesa do 0,35 m3 /m2.

Ali gre za napačno količino poraba lesa 0,35m3/m2?

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pravilna količina porabe lesa znaša 0,035m3/m2.

Datum objave: 15.04.2019   08:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

dajte pripravit obrazce tako, da ko bomo vnašali podatke, da bo komu podobno...groza. Preverite.

Prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Obrazci so v word obliki in se jih lahko brez težav izpolnjujejo. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.